in van in nieuwe Mobiele verkeersschool schooljeugd voor Wij moeten de koopkracht Waddinxveen houden Drumband presenteerde zich uniformen Geslaagde uitvoering V oorwaarts <l7erwey’ ■GESCHENKEN I Bronchi letten Harriët Freezer bij Culturele Kring Praktische verkeerslessen door kerbond voor keilig kerkeer Bioscopen te Gouda Schouwburg Gouda Agenda Uitgebreide cursus varkenshouderij middenstanders voor Geslaagd lach Met een Toeristische avond klassiek! Verkeerslessen voor iedereen aldus de burgemeester KLOKKEN Plattelands vrouwen Weekblad voor Waddinxveen - 18 februari 1965 Instructeur Dekker: Beleefdheid MODERN of II Weekmarkt Discussies Parkeren Showrooms Kerkweg en Gouwecentrum Nieuwe uniformen Jij I E9K te poloclub „de v. i n 1 1 r i Vandaag begint bij Boekhandel Veldwijk aan de Passage de voor verkoop van kaarten voor de vol gende week woensdagavond onder auspicieën van de Stichting Cultu rele Kring Waddinxveen te houden voordrachtsavond door Harriët de Freezer, getiteld: Waaheid en Leu gen, De prijs van de kaarten is twee gulden. De Ned. Bond van Plattelands vrouwen hield haar maandelijkse bijeenkomst in lunchroom Van de Water. Dit keer werd de aandacht gevraagd voor een toeristische quiz over Nederland, verzorgd door de heer P. G. Bins, journalist en schrij ver van toeristische boeken, uit Den Haag. Uit de aanwezigen werden twee teams van acht dames ge vormd, die elk twee vragen moesten beantwoorden. IN GOUD ZILVER EN DOUBLE gelijk, maar wij zullen alle kansen grijpen, die er zijn om te proberen parkeerruimte te verschaffen”. L voor 'De Unie”, aan- Thea van der Waddinx- g i Schouwburg Bioscoop: zon. 15 en 17 uur:’Spoorwegoorlog in het Westen’ (14 jr); zon. en ma. 19.30 uur: „De Langste Dag” (14 jaar). Lezing: Opvoering produktiviteit in Hengelsportveren. ’Waddinxveen’ in het Geref. Verenigingsgebouw, aan vang 20.00 uur. F I I Hoestdrank in tob iet vorm. 95 ct Na afloop dankte de Presidente, mevr. Ripping-v. d. Breggen, de spreker voor deze genoeglijke en tevens leerzame avond, waaraan ook door hen, die niet aan de wed strijd hadden deelgenomen, veel ge noegen was beleefd. Nieuwe Schouwburg Gouda: don. 18 februari: toneelvoorstelling Nieuwe Rotterdams Toneel; dinsd. 23 febr.: Cabaretvoorstelling ’De Speeldoos’; woe. 24 februari: Concert door het Residentie Orkest t.b.v. „Het Gouds Volksconcert”; do. 4 maart: Hoofd stad Operette met ”An der Schonen Blauwen Donau”; don. 11 maart: ’’Tour de Chante” met o.a. Corry Brokken. Ze werkt mee aan tal van radio programma's en een literair tele visieprogramma, terwijl ze ook als disjockey optrad. Al enige jaren werkt ze vast mee aan een woens- dagochtendrubriek van de Vara en aan het Etherforum. Harriët Freezer is een van die schrijfsters van opgewekte stukjes en zogenaamde ’cursiefjes’ in een vaste hoek in de krant, waaraan na de oorlog zo’n grote behoefte bleek te bestaan. Zij is vast medewerk ster van Het Parool en schrijft re gelmatig in Elsevier. Er zijn stukjes uit De Groene Amsterdammer in gebundelde vorm verschenen en ook vier andere boeken waaronder twee detectiveboeken. Dit najaar (1965) verschijnen twee boekjes van haar hand. WELKE UW INTERIEUR VERFRAAIEN De voordrachtsavond wordt ge houden in het Geref. verenigings gebouw aan de Stationsstraat en vangt aan om acht uur. In samenwerking met de plaatselijke afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer organiseert de Speeltuinvereniging „De Pad destoel” binnenkort in haar clubgebouw aan de Lijsterbesstraat verkeerslessen voor leden en andere geïnteresseerden van zestien jaar en ouder. De verkeerslessen worden gegeven door de heer D. Nieszing, wachtmeester eerste klas van de Rijkspolitie te Waddinxveen. Bij zijn lessen zal de heer Nieszing zoveel mogelijk uitgaan van de verkeerssituaties ter plaatse, zodat het geleerde in de praktijk direct nut kan afwerpen. De eerste lesavond is op vrijdag 26 februari a.s., gevolgd door instructieavonden op donderdag 4 en 11 maart. Aan deze ver keerslessen zijn geen kosten verbonden. Op donderdag 18 maart kunnen de deelnemers aan de lessen, indien zij dat willen, een eenvoudig examen afleggen. Bij gunstig resultaat ontvangen zij het speldje van het Verbond voor Veilig Verkeer. Belangstellenden kunnen zich voor deze lessen aanmelden bij de heer T. van Berkel, Roemer Visscherstraat 12, secretaris van de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer en bij de voorzitter van „De Paddestoel”, de heer W. C. Verkerk, Lijsterbesstraat. Instructeur is de heer R. Dekker, geassisteerd door de heer Th. Ram- selaar. „Onze lessen zijn geheel in gesteld op de praktijk vertelde de heer Dekker” en moeten worden beschouwd als een aanvulling op het theoretische verkeersonderwijs, dat op de scholen door de leer krachten wordt gegeven. Wij leg gen in het bijzonder de nadruk op de beleefdheid in het verkeer en daarnaast werken we vooral op die elementen waarmede de kinderen het meest hebben te maken, zoals het oversteken, rechts houden, goed uitkijken en duidelijk richting aan geven in bochten en het duidelijk zichtbaar geven van een stopteken”. Op de betonnen vloer van de Citosa-garage is een eenvoudig cir cuit uitgezet, waarlangs verschei dene verkeersborden zijn geplaatst, terwijl één kruispunt is beveiligd met echt werkende elektrische stop lichten. Voor de lessen zijn beschikbaar: vijf grote trapauto’s en vijf fietsen met kleine wielen. Tijdens het eerste bezoek aan de verkeersschool krijgen de kinderen hun praktijkles op dit eenvoudige circuit. In dezelfde periode komen alle kinderen in klasseverband voor een tweede maal naar de school, waar dan het circuit inmiddels aan zienlijk moeilijker is gemaakt. Waar mogelijk is dat circuit dan aange past aan moeilijke of gevaarlijke situaties in de eigen woonplaats. Tijdens die tweede les treden de Bovendien zijn er haar lichtvoe tige causerieën, die meer conference zijn dan lezing. Zij zegt hiervan: „Ómdat je nooit vooruit weet wat voor publiek er komt, is het steeds een verrassing. En het valt mij al tijd weer op, hoeveel je zeggen kan in zo’n praatje, als je het maar met een lach doet.” informeerd - maar ook veeleisender. Het wooncomfort van onze inge zetenen wordt zeker niet uitsluitend bepaald door goede huisvestingsmo- gelijkheden maar ook door een goed en optimaal voorzieningsniveau. Het gemeentebestuur wil daar gaarne samen met u voor zorgen”. Voor het staatspraktijkdiploma bedrijfsadministratie is geslaagd de heer F. W. van Erk uit Waddinx veen. De Arbeidersmuziekvereniging ’Voorwaarts’ heeft vrijdagavond j.l. een zeer geslaagde manifestatie van kunst en kunnen gegeven in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Een belangrijke gebeurtenis was deze avond de presentatie van de nieuwe uniformen door de leden van de drumband. Er was grote belangstelling voor de uitvoering van’Voorwaarts’. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. het voltallige college van burge meester en wethouders, het bestuur van de Culturele Kring, vertegen woordigers van de middenstandsvereniging, afgevaardigden van zuster verenigingen en de ereleden van ’Voorwaarts’. kon voorzitter Rincheval als voor lopige opbrengst van de oudpapier- actie een bedrag van 468,73 over handigen. In de pauze werd met veel animo een verloting gehouden tot verste viging van de financiële status. Het tweede deel van de avond werd gevuld met een vrolijk pro gramma van de Mandolineclub „Uit en Thuis’ uit Reeuwijk, dat veel succes oogstte. Zang, spel en humo ristische schetjes toonden de veel zijdigheid van deze club, en him cabaretshow bracht gezonde ont spanning. vervolg van pagina 1 De burgemeester wees erop, dat dit jaar in Groenswaard-zuid de eerste 100 grote woningen worden gebouwd. Dit betekent dat er in be gin 1966 driehonderd inwoners zijn die eten en drinken moeten en nog veel meer. Om al deze redenen wil het col lege van B. en W. de winkelgalerij, die bestaan zal uit ca. tien winkels, daar laten waar de stedebouwkun- digen deze hebben gepland. Er zijn reeds gegadigden ingeschreven voor: een dames- en herenconfectiezaak annex manufacturen; een brood- en banketbakkerij; een kruidenier; een groenten- en fruitzaak en een dro gisterij. „Dan leeft er bij u allen natuur lijk de vraag: Waar komt de week markt?”, vervolgde de burgemees ter. „Wij hebben de marktcommissie om advies gevraagd. In verband met het verkeer maakten wij bezwaren tegen de markt op de Kerkweg. Maar ook de Juliana van Stolberg- laan is door het verkeer voor de markt in de toekomst ontoelaatbaar. Ónze stedebouwkundigen kwamen verleden week met het plan om de markt achter de Beukenhof op een daar geprojecteerd parkeerterrein te plannen. De studie hierover is nog niet ten einde.” „Hoe langer hoe meer spreekt men over Waddinxveen als woon- gemeente. Dit brengt verplichtingen mee”, aldus de heer Van der Hooft, „voor ons - en voor u - en voor alle inwoners, want winkelcentra zijn in de samenleving van grote betekenis. Zij zijn veel meer dan plaatsen om zich te voorzien van dagelijkse ge bruiksgoederen. Het zijn ontmoe tingspunten - het zijn sociaal-econo- mische knooppunten. De consument van vandaag is veel koopkrachtiger dan voorheen en meestal goed ge- Op beide avonden werden na de voordracht door de burgemeester nog tal van vragen gesteld. Uit de antwoorden bleek o.m. dat de super markt van Albert Hein niet eerder komt, voordat de winkeliers van de thans nog in aanbouw zijnde winkel galerij zich goed hebben kunnen in werken. De Vondelwijk komt vol gend jaar gereed en Groenswaard- zuid is over twee tot drie jaar ge- reed. Over zeven jaar zal Waddinxveen ongeveer twintigduizend inwoners tellen en over tien jaar is het eind doel, circa 25.000 inwoners bereikt. De tunnel tussen de Oranjewijk en Groenswaard gaat 1,3 miljoen kosten. Als gevolg van de financiële problemen zal de gemeente voor lopig voorrang moeten geven aan de scholenbouw boven deze overi gens spoedig wel noodzakelijke tun nel. Tal van vragen op toeristisch ge bied, welke veelal goed werden be antwoord, werden op de beide te ams afgevuurd. De overige aan wezigen leefden intens met de on dervraagden mee. Vooral in de fi nale, waarbij aan de hand van dia’s verschillende objecten moesten herkend worden, was de spanning haast tastbaar. Tenslotte kwam als winnares uit de strijd: mej. M. de Graaf, terwijl de tweede en derde prijs ten deel vielen aan mevr. A. W. J. v. d. Put- te-Catsman en mevr. C. v. d. Maas- Dogterom. Als prijs ontvingen de dames een door de quizmaster sa mengesteld reisgidsje. Na de pauze volgde nog een cau serie met dia’s getiteld: „Nederland zoals niet iedereen het kent”, waar bij verschillende minder bekende plekjes van ons land werden ge toond. Kamer van Gouda, aanvang Waarmede zo’n plan ook valt of staat is het parkeerprobleem. Ner gens zal een winkelcentrum goed tot haar recht komen, als er geen parkeerplaats is. Dat nu is er in dit plan wel. „Ik zou echter graag willen dat nog dichter bij de Kerkweg er nog meer parkeerruimte zou zijn”, zei spreker. „Voorhands lijkt dit onmo- Vrijdag 19 februari: Feestavond Personeelsvereniging „Nederhorst”, Nieuwe Schouwburg Gouda, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 20 februari: Feestavond Personeelsvereniging „Nedernorst”, Nieuwe Schouwburg Gouda, aanvang 20.00 uur. Woensdag 24 februari: Voordracht Harriët Freezer, Cultu rele Kring, in Geref. Veren.gebouw; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering meisjesclub „Het Mosterdzaadje”, Herv. wijkgebouw. Donderdag 25 februari: Ledenvergadering Chr. Boeren- en Tuindersbond in Herv. Wijkgebouw Esdoornlaan, aanvang 19.30 uur. Bijeenkomst Jonge Kerkgroep Im- manuëlkerk -j- Jonge Lidmaten Ge reformeerde Kerk, om 20.00 uur in de Immanuëlkerk; spreekster: maj. Scheffer van het Leger des Heils. Vrijdag 26 februari: Uitvoering muziekkorps ’Concordia’ in het Geref. Verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 27 februari: Huldiging pianist Bernard Tabber- nal, Museum Prinsenhof Delft. Aanvang 14.00 uur. Maandag 1 maart: Ledenvergadering Verbond Veilig Verkeer, in ”De TTr,’e! vang 20.00 uur. Dinsdag 2 maart: Opening expositie Heuvel, Kunststichting veen, in het zaaltje van boekhandel ’Veldwijk’, Kerkweg (Passage). Vergadering A.R. Kiesvereniging in het Geref. Verenigingsgebouw, aan vang 20.00 uur. Woensdag 3 maart: Feestavond zwem- en poloclub „de Gouwe” in r.k. verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Zendingsavond in het Geref. Ver enigingsgebouw aan de Stations straat, aanvang 19.30 uur. Viering „Europadag” schooljeugd, op het plein voor het Raadhuis, aanvang 10.30 uur. Vrijdag 5 maart: Vrouwen Wereld-Gebedsdag, in de Immanuëlkerk; aanvang 20.00 uur. Donderdag 11 maart: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, demonstratieavond. Lunchroom de Water; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering Vrouwenbeweging van het N.K.V. in het R.K. vereni gingsgebouw; aanvang 20.00 uur. Dinsdag 16 maart: Uitvoering Gymnastiekvereniging T.O.O.S. in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat; aan vang 19.00 uur. Over het Oude Dorp zei de bur gemeester dat er toch nog mogelijk heden zijn n.L dat er een tendens is om juist daar - dit komt ook door de verbreding van de Dorpsstraat - showrooms te stichten. Als wij nog meer van deze expositieruimten voor verschillende doeleinden zou den kunnen aantrekken, zou de Dorpstraat weer aantrekkelijk wor den. Spreker hoopte van harte, dat de ze zomer de nieuwe winkelgalerij zou kunnen worden geopend. Hij zei voorts: „Ik ben nog steeds blij met de komst van Albert Hein, om dat ik de vaste overtuiging heb, dat deze supermarket het kopen in Groenswaard, de Vondelwijk en het Koningin Wilhelminaplein zal hel pen bevorderen. „Reeds vroeger heb ik u gezegd, dat de Kerkweg hét winkelcentrum van Waddinxveen zou worden. Mét onze adviseurs zijn wij van mening dat hier het Brugcentrum bijhoort. Onze stedebouwkundigen hebben gelet op de adviezen van C.O.M. en E.T.I. en ons college geprobeerd de beide winkelcentra aan elkaar te breien”, aldus de heer Van der Hooft. Er komen daar tien a veertien winkels met daarboven kantoren, zoals assurantiebedrijven, reisbu reaus, makelaarskantoren e.d. en daarboven nog vier of vijf woonla gen. Naast de bestaande zaken zijn er voor de Kerkweg-galerij reeds veel gegadigden. Het zijn: een dro gisterij, twee schoenwinkels, een banketbakker, P. de Gruyter (de burgemeester had beloofd dat B. en W. deze aanvraag zouden laten val len, als de branche-verdeling dat vereist en men het samen eens kan worden over de verdeling), twee opticiëns, een fotograaf en een krui- denier-slagerij. Er kwam nadien nog een aanvraag binnen om de gehele galerij ineens te bezetten met een grootwinkelbedrijf, een N.V., opge richt door een aantal plaatselijke bedrijven. Door de reeds aangegane verplichtingen voor optie kan het college aan dit verzoek niet voldoen. De verbinding met de Lijnbaan en de Kerkweg gaan vormen: de Rotterdamse bank, het postkantoor, de doktoren en dierenarts (al zijn het vrije beroepen, wij hebben hen bijna iedere dag nodig), de Raiffei senbank, de Algemene Bank Neder land N.V., het politiebureau en het dorpshuis (t.z.t. in de tuin van de notaris). Een openbaring noemde de bur gemeester de oplossing, die de ste debouwkundigen hebben gevonden voor het Gouwe-centrum. Nauwlettend zal worden toege zien op de branche-verdeling, want daarmede staat of valt het geluk van goed zaken doen, en daarmede valt of staat ook het beleid van het gemeentebestuur. Donderdag 18 februari: Lezing opvoering produktiviteit in de Verkoop. Gebouw Koophandel 19.30 uur. Voorlichting- en Demonstratieavond Hengelsportver. „Waddinxveen” in het Geref. Ver. gebouw, aanvang 8 uur. instructeurs strenger op. De les wordt dan gegeven in wedstrijd- vorm en bij verkeersfouten vallen de deelnemers van dat ogenblik dan ook onmiddellijk af. „Het voordeel van deze school is” zo zegt de heer Dekker, „dat je de kinderen tijdens de praktische les ter plaatse op hun fouten kunt wij zen en deze kunt corrigeren, zonder dat er werkelijke verkeersgevaar lijke situaties ontstaan”. Waddinxveen en omgeving is de De heer W. v. d. Langenheem uit Waddinxveen behaalde het getuig schrift van de uitgebreide cursus varkenshouderij, die te Gouda werd georganiseerd door het Zuidhollands Groot Yorkshire Varkensstamboek. Tijdens deze cursus, waarvoor veel belangstelling bestond, werden de volgende onderdelen behandeld: huisvesting, economie, voeding, ziek ten stamboekhouding, beoordeling van fokvarkens, selectiemesterij, etc. Tevens werd een bezoek gebracht aan een vleeswarenfabriek en een modern ingerichte selectiemesterij. Vervolgens kwam het grote ogen blik dat de drumband, met klaroen stoten aangekondigd, zich in haar nieuwe uniformen aan het enthou siaste publiek toonde. Het was een fraai gezicht deze jonge mensen in hun granaatrode jasjes met gouden biezen en grijze broeken en op het hoofd een zwarte baret met witte pluim, die met fiere energie de trommen lieten daveren, hierin ge steund door klaroenblazers. De voorzitter deelde mede, dat de heer Mulder deze uniformen had ontworpen en een geslaagd geheel mogen worden genoemd. Aan me vrouw Mulder werden bloemen overhandigd als erkentelijkheid voor dit mooie geheel. Dank werd ook gebracht aan de heer D. Theussen, die zich zo zeer heeft ingespannen voor „zijn drumband” en ook voor mevrouw Theussen waren er bloe men. Burgemeester C. A. van der Hooft noemde deze schitterende uniformen in hun prachtige kleurencombinatie een grote verrassing. Hij wekte op dit particuliere initiatief met een groot applaus te bezegelen. De heer Theussen betoonde ziph blij met deze nieuwe uniformen en vijfde plaats, die de rijdende school van de heer Dekker aandoet. Ook de vier andere rijdende verkeers scholen van het Verbond voor Vei lig Verkeer zijn voordurend in actie. De daarvoor benodigde auto’s en het bijbehorende lesmateriaal wer den beschikbaar gesteld door de Shell Nederland N.V., die ook alle bedrijfs- en onderhoudskosten van deze vijf mobiele scholen voor haar rekening neemt. Instructeur Dekker vindt dit werk uitermate belangrijk. „Vijf honderd kinderen worden jaarlijks nog in het verkeer gedood en onge veer achtduizend gewond. Dat is veel te veel en mogelijk kunnen we er met deze scholen mede toe bij dragen, dat dze sombere cijfers eer der minder, dan ongunstiger wor den”, meent de heer Dekker. Nadat de Waddinxveense scholie ren hun twee lessen in de Citosa- grage hebben gehad, zullen ook de leerlingen van de Boskoopse scholen nog van de mobiele verkeersschool gebruik gaan maken. Voorzitter F. Rincheval sprak in een welkomstwoord zijn vreugde uit over het grote aantal aanwezigen. Onder leiding van de dirigent, de heer C. B. Hondong uit Den Haag, werd met veel elan, in vlot tempo, een programma van negen muziek nummers uitgevoerd. ”In the Lime- tree Avenue” van Adr. Bosch Sr. was een pittige mars, die als eerste nummer dadelijk de stemming erin bracht. Het ’’Rule Brittannia” was fors en groots van allure en impo neerde door grote zuiverheid van harmonie. Bij het nummer „Solo voor Trompet” bleek duidelijk het muzikale kunnen van de solist Henny van Dijk. De „Edelweiss Wals Sennerin Ab- scheid von der Alm” werd zeer zui ver van ritme en gevoelvol ten ge hore gebracht. Een heel ander genre was „John Peel” van Mortimer; in de aanvang weemoedig van ondertoon, ietwat slepend dramatisch, maar verderop als een zegekreet, machtig opbrüi- send aan het slot. Bij de „Alberta Suite” van Jack Harvey in drie delen kwam het gro te meebeleven van het publiek tot uiting in een langdurig applaus. Het nummer „Jalousie” was ver vangen door een muziekstuk waar in de gebroeders Van Dijk in afwis selende solo- en duo-trompetfrag- menten fraai spel gaven te beluis teren. ’’Rauschende Birken”, een wals van Zane van Auken liet duidelijk de deinende ondertoon horen, die kenmerkend is voor deze componist. Het slot, ’’Bill Bailey” een mars van dezelfde auteur, was een waar dige bekroning van een kunstavond die zowel in het lichtvoetig, als in het klassieke genre, een verrassen de uiting van de prestaties van „Voorwaarts” is geweest. De voorzitter bracht de dirigent hulde voor de eminente leiding en bezegelde die dank met sigaren en bloemen. Enkele honderden leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen in Waddinxveen krijgen in de komende weken praktische verkeerslessen. Dinsdagochtend startte één van de vijf mobiele verkeers scholen van het Verbond voor Veilig Verkeer met de lessen in een deel van de daarvoor belangeloos beschikbaar gestelde autobusgarage van de N.V. Citosa aan de Hoogeveenseweg. JUNEUER HORLOGER KERKWEG 207 TEL.0I8Z8-Z495 - WADDINXVEEN JUNEUER HORLOGER KERKWEG 207 TEL0I8Z8 «95 - WADDINXVEEN i S I- r-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 3