LEZERS SCHRIJVEN Zilveren wegen aan I 1 jubileum Bij Spoor- Modern gar agedr ij f Paralelweg geopend borden op alle plaatsen waar ge reedschappen nodig zijn, enz. Op ruim twintig scholen zitten 2759 kinderen huis Huis aan drukwerken Weekmarkt Uitvoering door Concordia BURGERLIJKE STAND FRA-VA-KO’s Klaverj asavond winkelmeisje Storing aan brug OF KERKEN NODIGEN w Ledenvergadering Veilig Verkeer Medewerking alle zangkoren bij de dodenherdenking Aan de dodenherdenking op dins dagavond 4 mei a.s. zal door alle plaatselijke zangkoren medewerking worden verleend. Tijdens de plech tigheid zullen Vox Jubilans, het Gereformeerd Kerkkkoor, de koren van de Immanuëlkerk en de RJf. kerk, alsmede Onvermoeid Vooruit onder leiding van dirigent Mar. Eg berts gezamenlijk verscheidene lie deren ten gehore brengen. Ook de beide plaatselijke muziekverenigin gen zijn uitgenodigd hun medewer king aan de plechtige dodenherden king te geven. Contactavond A.R. kiesvereniging Botsing op Brugweg Vijftigste RAI begon vandaag Jaarvergadering Chr. vrouwenbond Jeugdavond van zwemclub Gouwe Vrouwenbeweging van het NKV Marktcommissie 1 Middelbare akte landbouwkunde Huishoudshow en filmavond Ongeval door loslopende hond IS Stationschef Plate Nieuw Pinkeltje T. Ververs legde eerste steen Weekblad voor Waddinxveen - 18 februari 1965 Pagina 6 WARENHUIZEN Kinderbyslagpiek 1 I Waar naar toe met oude tijdschriften I g week van 9 t/m 15 februari 1965 n.m. De heer J. L. Plate, stationschef te Waddinxveen, vierde vorige GEVRAAGD: r. Als n toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING KOELKASTDOZEN per set van 4 stuks f 3,95 Vrijdag 19 februari om acht uur zal in het R.K. verenigingsgebouw aan de Burg. Trooststraat een kla ver j asavond gehouden worden; de baten daarvan komen ten goede aan de kas van de Blindenbond. Ver schillende middenstandsbedrijven stelden hiervoor prijzen beschikbaar. SLAGERIJ „KOOT” Kerkweg 191 In de vijf jaren, dat de heer Plate stationschef in Waddinxveen is, ver anderde er veeL „Bjj mijn komst hadden we een uurdienst, soms wel een anderhalfuur dienst”, vertelt hij. „Nu hebben we bijna een vol ledige halfuurdienst. Het reizigers- Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b.g.g. 2184 Tot twee maal toe heeft het ver keer dinsdagavond stagnatie onder vonden, toen de hefbrug, na voor scheepvaartverkeer geopend te zijn geweest, niet meer dicht wilde. Een en ander was het gevolg van een storing in de elektrische instal latie. De eerste maal gebeurde dit tussen zeven uur en half acht. De keer was omstreeks vijf over half acht. De laatste maal bleef de brug ongeveer en half uur open. Al spoe dig stond er een lange rij wachten de auto’s. Verscheidenen automobi listen reden om via Boskoop. E! Op maandagavond 1 maart belegt de plaatselijke afdeling van het Ver bond voor Veilig Verkeer in „De Unie” een ledenvergadering. Op de agenda wordt o.m. bestuursverkie zing vermeld. Aan de Parallelweg te Gouda tussen Albert Plesmanplein en de Gouwe is vrijdagochtend het nieu we garagebedrijf van de N.V. Hul leman geopend door loco-burge- meester H. Luidens van Gouda. Niet minder dan zevenhonderd gas ten gaven op de openingsdag van hun belangstelling blijk. Loco-burgemeester Luidens me moreerde de groei van het bedrijf van rijtuigmakerij en fietsenmake rij tot het huidige moderne garage complex, waarvan de thans 81-jarige heer J. L. Hulleman sr. de grond legger was. De jongste ontwikke ling kwam tot stand door de activi teiten van de heer Hulleman sr. Na de woorden van de heer Luidens werd de opening een feit met het binnenrijden van een antieke Ford uit de twintiger jaren, gevolgd door een der nieuwste modellen. Het garagecomplex werd gebouw door de N.V. Bontebal uit Reeuwijk onder architectuur van architect L. Roggeveen uit Waddinxveen. Het nieuwe bedrijf dient ter vervanging van het veel te klein geworden pand aan de Kleiweg in Gouda, dat in middels aan de Hema is verkocht. De nieuwe garage heeft een be- rijfsoppervlak van 1800 vierkante meter alsmede nog een onderheid buitenterrein met een oppervlakte van 600 vierkante meter. Nieuw voor deze omgeving is de installatie van een zgn. portaalburg, waardoor zowel de onder- als bo venzijde van de auto tegelijk kan worden gewerkt. Deze brug zal spe ciaal worden gebruikt voor de zgn. preventieve onderhoudscontroles, waarop het bedrijf zich sterk wil gaan toeleggen. Bij de inrichting is gebruik ge maakt van internationale ervarin gen. Het bedrijf is zo praktisch mo gelijk opgezet, waardoor onnodig geloop wordt voorkomen. Hulpmid delen daarbij zijn een buizenpost, telefoontoestellen in alle delen van het bedrijf, handige gereedschaps- De DOKTERSDIENST zal worden waargenomen door dokter E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 OPPASCENTRALE telefoon 2934 of 3062 Van belang is ook de aanwezig heid van een zgn. leerlingenhoek voor de monteurs in opleiding. De hier te verrichten werkzaamheden sluiten zoveel mogelijk aan op de lessen, die de jongens b.v. op de avondschool krijgen. Zaterdagmiddag heeft burgemees ter C. A. van der Hooft in gezel schap van architect Roggeveen een bezoek aan de nieuwe garage ge bracht. Ook de nieuwe burgemees ter van Gouda, mr. Van Reenen heeft tijdens een kort verblijf in Gouda vorige week garage Hulle man met een bezoek vereerd. Door de koren worden gezamen lijk gezongen de liederen: Heer, wees mijn Gids, Boven de Starren en U bidt ik aan, O macht der lief de. Door de leerlingen van de hoog ste klassen der lagere scholen, van de Ulo-scholen en van de huishoud school worden gezongen: Daad der Jongeren en Vrede. Koren en de schoolkinderen zullen gezamenlijk zingen: „Gelukkig is het land". Ook is een korte declamatie in het programma opgenomen. De her denking zal worden besloten met het gezamenlijk zingen door alle aanwezigen van het Wilhelmus en het hijsen van de driekleur. Op dinsdagavond 2 maart belegt de Anti Revolutionaire Kiesvereni ging Nederland en Oranje in het Geref. verenigingsgebouw aan de Stationsstraat een contactbijeen komst waar o.m. een causerie zal worden gehouden door een der le den van de AR-fractie in de ge meenteraad. De Waddinxveense scholen telden op 22 januari gezamenlijk 2758 leer lingen. Deze leerlingen waren ver deeld over twee Ulo-scholen, negen lagere scholen met twee dependan ces, één landbouwschool en negen kleuterscholen of -lokalen. Het Ulo-onderwijs werd gevolgd door 286 leerlingen. Lager onderwijs genoten 1665 kinderen en op de kleuterscholen waren 627 kinderen ondergebracht. De Chr. Huishoud school „De Rank” telde 180 leerlin gen. Voor 1895 schoolkinderen zijn op dit ogenblik 10 permanente school gebouwen beschikbaar. In houten scholen, noodgebouwen of tijdelijke lokaliteiten in bestaande gebouwen zijn 863 kinderen ondergebracht. Het openbare ulo-onderwijs wordt gevolgd door 98 kinderen en het bijzonder ulo-onderwijs door 188 Twee personenauto’s van inwo ners uit Waddinxveen werden tij dens het weekeinde zwaar bescha digd, toen de beide wagens op de Brugweg met elkaar in botsing kwamen. Nabij de Winterdijk werd de heer V. verblind door een tegen ligger. Hij remde, maar raakte daarbij in een slip en botste tegen de door de heer K. bestuurde auto. Deze bestuurder kreeg lichte ver wondingen. Beide auto’s moesten worden weggesleept. Vandaag begon in de Amster damse RAI de vijftigste RAI. Deze tentoonstelling voor personenauto mobielen blijft tot en met 28 fe bruari en is op werkdagen geopend van 10 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur. Op zondagen van 10 tot 17 uur. De N.S. verkopen speciale gecom bineerde reis-toegangsbiljetten naar deze expositie. Vanuit Gouda kosten deze biljetten 7.15. Later op de dag verraste burge meester C. A. van der Hooft, ver gezeld van de chef algemene zaken, de heer W. F. Meijer, de heer Plate namens het gemeentebestuur met een boekenbon. De burgemeester bracht de stationschef dank voor zijn vele activiteiten ter bevorde ring van de goede treinverbindingen van en naar Waddinxveen. Namens het personeel van het station Waddinxveen kreeg de heer Plate een boekwerk over de Neder landse stoomlocomotieven aange boden. Een van de verenigingen in Wad dinxveen die altijd op drukbezochte vergaderingen kan rekenen, is de afdeling van de Ned. Chr. Vrouwen Bond. De jaarvergadering werd gis teravond door bijna 150 dames be zocht, waarvoor de presidente, me vrouw Van Rhijn - Kooijman, haar blijdschap uitsprak. Zij hield een korte meditatie over het woord van Christus: „Opdat zij allen één zijn”. Mevr. Van Rhijn wekte op om in de Chr. Vrouwen Bond één te zijn in het zoeken van wat Christus van ons vraagt. De secretaresse, mevr. Graafland, vertelde van de activiteiten van de afdeling in 1964 en dat er 23 nieuwe leden waren bijgekomen. Een drie tal overleden leden werd plechtig herdacht. Op een zeer originele wijze bracht de penningmeesteresse, mevr. La- grouw, verslag van haar beleid. Er was een klein saldo in een kous verzameld, dat bij wijze van af scheid de zaal werd ingeslingerd. Zij was negen jaar bestuurslid ge weest en kreeg bloemen als hulde voor haar financieel beheer en de humor welke de samenwerking met haar zo prettig maakte. Ook mevr. Boonstoppel nam afscheid als pro pagandiste en kreeg een boekenbon. Het nieuwe bestuurslid, mevrouw Van der Bas, werd verwelkomd. Maandagavond heeft de zwem- lustige jeugd van „De Gouwe” kun nen zwemmen in vertier. Het be stuur had voor de jonge zwemmers en zwemsters een filmavond geor ganiseerd, waar natuur- en lach films werden vertoond. Een boeiende reis door het grote natuurreservaat „Het Krugerpark” in Zuid-Afrika deed de jeugd in tens meeleven met de in het wild levende dieren. Prachtige natuur- gezichten kwamen in beeld. De lachsalvo’s waren niet van de lucht bij de capriolen van clowns en vliegtuigen. Een tractatie van een flesje limonade verhoogde de feest vreugde. De iedere vrijdag te houden week markt aan de Juliana van Stolberg- laan is een ergernis voor de bewo ners. Met ons zouden vele buren blij zijn als we eindelijk, van deze markt verlost werden. De huisvrouwen hebben er de ge hele dag de last van. Leveranciers kunnen niet meer aan de deur ko men door de afgesloten weg. Wan neer we nog vóór het begin van de markt op de fiets naar huis willen, dreigt de politie met een bekeuring, omdat de Juliana van Stolberglaan is afgesloten. De kinderen gaan op vrijdagavond altijd pas heel laat slapen door de herrie van de markt. Het ergste is nog het afbreken dat tot vrij laat duurt. Het afbreken van de kramen gebeurt niet al te rustig. De mannen voetballen bovendien nog met de lege blikken, die één der kooplieden veel al achterlaat. De zonder toe stemming van de bewoners over de balkons gehangen elektriciteitsdra den worden met veel lawaai losge trokken. Een vriendelijk verzoek wat rustiger te doen heeft geen re sultaat. Ter plaatse ligt de straat op zaterdagmorgen als regel bezaaid met spijkers. Wij zien die markt graag vertrek- Iedere week lezen wij enkele ge ïllustreerde bladen. Na lezing is het zonde om deze in de vuilnisbak te gooien, maar we hebben geen ruim te om ze steeds te bewaren. Vroe ger was er een bus van het Roode Kruis, waarin lectuur kon worden gedeponeerd. Bestaat er nog belang stelling voor tijdschriften? Mej. A. Verrruijt, leplaan 48, W’veen. (Indien er organisaties zijn, die nog een gebruiksdoel hebben voor in goede staat verkerende geïllustreer de bladen, willen wij dat gaarne vernemen. Ongetwijfeld zijn er nog vele inwoners die hun gelezen tijd schriften graag voor een goed doel willen afstaan. Redaktie.) Tijdens een vorige week gehouden jaarvergadering van de Vrouwen beweging van het N.K.V. in het r.k. verenigingsgebouw aan de Burgem. Trooststraat werden bii de bestuurs verkiezing de dames Bresser en Huisman, die aftredend waren, her kozen. Voorts werd het bestuur uit gebreid met de dames Van Buuren en Encink. Na afloop van de verga dering bleven de aanwezigen nog geruime tijd gezellig bijeen. leerlingen. Het openbaar lager on derwijs heeft 437 leerlingen en het bijzonder lager onderwijs telt 1228 leerlingen. De kleuterscholen van Volksonderwijs (openbaar) worden bezocht door 143 kinderen en de bijzondere kleuterscholen door 484 kleuters. Als opvolger van de heer W. Jon- geneel is de heer P. Bakker van de gemeentesecretarie benoemd tot se cretaris van de marktcommissie. vervoer van en naar Waddinxveen verdubbelde in die periode ruim. Er zijn nu speciaal in de winter maanden, dagen, dat er alleen al aan van uit Waddinxveen vertrek kende reizigers per dag achthonderd reisbiljetten worden verkocht”. De heer Plate ziet de dienst Gouda Alphen als een sneltram en hij ge looft, dat het publiek deze verbin ding ook als zodanig beschouwt, vooral tussen Waddinxveen en Gouda. Gemiddeld zesduizend re tours per maand vindt hij niet ge ring. Het verkeer naar Gouda kent vele pieken, o.a. op donderdag wan neer er in Gouda markt is. „Goed merkbaar is ook, wanneer er kin derbijslag is uitbetaald" zegt de heer Plate. De thans 43-jarige stationschef begon zijn N.S.-loopbaan in Arn hem en heeft de N.S. achtereenvol gens gediend in Egmond, Tiel en later weer in Arnhem. De voorzitter van de Stichting Kleuteronderwijs Volksonderwijs, de heer T. Ververs, heeft vanoch tend omstreeks kwart over elf de eerste steen gelegd voor de nieuwe kleuterschool op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en Meck lenburg Schwerinlaan. Op vrijdag 4 december 1.1. heeft burgemeester C. A. van der Hooft de eerst paal voor de bouw van deze kleuterschool geslagen. Het ligt in de bedoeling deze eer ste permanente kleuterschool van Volksonderwijs op 1 september van dit jaar in gebruik te nemen. Bij de opzet van deze school is rekening gehouden met uitbreidingsmogelijk heden. zondag 21 februari 1965 Nederlands Hervormde Kerk v.m. 9.30 uur: ds. Joh. Verwelius n.m. 6.30 uur: ds. A. J. Jorissen van Utrecht Hervormd Wijkgebouw,Esdoornlaan v.m. 9.30 uur: ds. C. v. d. Graaf van Putten n.m. 6.30 uur: ds. Van Galen van Hilversum Hervormd Wijkcentrum Oranjewijk (Jan Willem Frisoweg) v.m. 10.00 uur: ds. A. J. Jorissen van Utrecht 5.00 uur: ds. C. v. d. Graaf van Putten Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven Hervormde Immanuëlkerk v.m. 9.30 uur: ds. W. F. v. d. Staat van Zevenhuizen n.m. 7.00 uur: ds. J. van Vliet van Rotterdam-Charlois Gereformeerde Kerk v.m. 9.00 uur: drs. D. Bakker van Amsterdam v.m. 10.30 uur: drs. D. Bakker n.m. 6.30 uur: drs. D. Bakker Remonstrantse Kerk v.m. 10.00 uur: ds. D. Nyholt van Den Haag Christ. Afgescheiden Gemeente v.m. 9.30 en n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag, njn. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop KERKDIENSTEN R.K. KERK Pastoor: B. A. Emmelkamp Kapelaan: G. L. U. Paardekooper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Zondag 7.15, 9.45 en 11.15 uur: H. Mis In de week 7.00 en 8.00 uur: H. Mis St. Petruskapel, J. Willem Frisoweg zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur H. Mis dinsdag 8.00, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de EL Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66 donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 18.30 uur Wachttorenstudie Het fanfarekorps „Concordia” geeft op vrijdag 26 februari a.s. in Geref. verenigingsgebouw aan de Stationsstraat een uitvoering. On der leiding van dirigent C. van Kleef uit Woerden worden om. ten gehore gebracht Soldiere in the park (mare), L’Impresario in Au- gustie (ouverture), The Holy City (solist Koolmees), A chain of Bri tish Songs, Trafalgar (mare), Chi cago (jazz ouverture), Granada en Arko Manches (mare). Het door Concordia verzorgde muzikale gedeelte wordt besloten met het optreden van de drumband onder leiding van de heer J. Lan- gendam. Na de pauze komt Nico Schoolen- berg, die al eerder met succes in Waddinxveen optrad, op de plan ken met een „one man show”, o.a. met diverse instrumenten, snel- rekenen, goochelen enz. De uitvoe ring begint om acht uur. Bij Koninklijk Besluit is in de in stelling voorzien van een Middel bare Akte Landbouwkunde. Reeds een geruim aantal jaren bestond bjj de directie landbouwonderwijs van het ministerie van landbouw en vis serij grote behoefte aan een speciaal voor het middelbaar landbouwon derwijs geldende middelbare onder wijsakte. Het Besluit regelt de instelling van de akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de landbouwkunde in drie rich tingen, t.w. in de richting akker en weidebouw, in de richting tuin bouw en in de richting veeteelt, voorts de toelatingsvoorwaarden tot het afleggen van het examen, het examenprogramma, de instelling van de examencommissie, de wijze waarop het examen wordt afgelegd en de vrijstellingen die kunnen worden verleend, alsmede de uit slag van het examen. Tot het afleggen van het examen zijn zij bevoegd, die in het bezit zijn van één of meer getuigschriften (akten) van gymnasium, H.B.S., hogere beroepsschool van land bouwonderwijs, H.T.S., onderwijzer/ hoofdonderwijzer, M.M.S. en die bovendien de opleiding voor het examen hebben gevolgd. Wie niet in het bezit van een getuigschrift of akte is, moet een voorexamen af leggen, dat toelating tot het M.O.- examen verschaft. Bjj dit voorexa men kan op grond van studiebewij zen vrijstelling in één of meer vak ken of onderdelen van vakken wor den verleend. Ieder keer als ik mijn brievenbus hoor klapperen en er een serie fol ders in de gang valt, denk ik: daar gaat mijn tuintje. Waarom moeten al die mensen en kinderen die deze folders bezorgen toch door je tuin. Er liggen toch behoorlijke paden van trottoir tot aan de voordeur Maar nee, ze moeten speciaal door je tuin en stappen rustig over de heggen heen. Bij donker zien ze helemaal niks, met het gevolg dat er bij mij al diverse bollen kapot zijn getrapt. Ik heb eerst aan de J. W. Frisoweg gewoond en daar was 't van 't zelfde laken een pak. Langs deze weg zou ik alle win keliers (en anderen) die folders en reclame laten rondbrengen, willen vragen: Druk uw mensen op ’thart dat ze niet alle tuinen doorlopen. Het zijn heus niet alleen de kin deren die dit doen. Zelfs bezondigen postbodes zich wel eens aan deze fout. Op die manier blijft het pret tig als je reclame in de bus krijgt. Maar anders wordt die reclame voor mij een ergernis en zelfs anti reclame. Mevr. A. DAM-DECKER, van Maerlantstraat 34 - ken. Als de Kerkweg niet kan, dan is het Stationsplein misschien een oplossing. Vele marktkooplieden willen best weer naar de Kerkweg. W.W. (Naam en adres van briefschrijver zijn bij de redaktie bekend.) Geboren: Gerrit, z.v. R. van Tilburg en J. A. M. van der Krans; Jan, z.v. G. Both en E. Duivesteijn; Peter, z.v. A. Lugthart en P. Ande- weg; Nelly Jeannette, d.v. H. den Boon en C. K. van der Hek; Maria Elizabeth, d.v. L. L. Kammin- ga en E. Bijl; René, z.v. A. L. Sol en H. E. Sikke- ma; Hubertus Johannes Theodoras, z.v. A. H. J. Salvini en T. T. Jorna; Yvonne Agatha, d.v. T. P. Mourits en M. C. Marcelis; Huig Cornells, z.v. C. de Rooij en A. Verse veld; Caroline Madeleine, d.v. E. van der Ploeg en C. Broug; A» Johannes Sebo, z.v. G. G. Boer en F. T. uit het Broek; Arie, z.v. A. Brouwer en A. E. M. Boxhoorn; Jeroen Peter, z.v. C. A. Verkleij en C. E. van der Kaa. Ondertrouwd: B. Slappendel en A. Hofman. Gehuwd: geen. Overleden: van der Kraats, Arie, oud 55 jaar. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: sleutelbos; glacé hand schoen; groene step; archiefbakje; sleutels in etui; kinderportemonnaie met inhoud. Verloren: bedelarmbandje; bruine glacé herenhandschoen; een vulpen; zwarte glacé dameshandschoenen; 5 ijzeren rol vaten; reservewiel; bril; bruine portefeuille met inh.; grijs costuum; vulpen ballpoint; blau we plastic regenjas; blauw pyjama- jasje. Groot was de belangstelling voor de maandag door vijf plaatselijke drogisterijen georganiseerde huis houdshow in het Geref. verenigings gebouw aan de Stationsstraat. Er moesten zelfs tafeltjes door stoelen worden vervangen, om alle bezoek sters te kunnen bergen. De „Tinnie” en „Heras” produk- ten werden suggestief gedemon streerd. De vrouwelijke ambassa drice bespeelde met ongelofelijke virtuositeit het klavier van het vrouwelijke koop instinct. Vele kaarten werden ingevuld en uit die massa kaarten een tiental getrokken welke recht op gratis verstrekking van het bestelde ver leenden. Tussen de bedrijven door waren er humoristische films en de lach wekkende scènes en cabaretnum mers. De conferancier had geen moeite om de dames van het begin tot het einde te boeien en zo werd deze avond met recht een ontspan ningsavond. week vrijdag zijn zilveren jubileum in dienst van de N.V. Neder landse Spoorwegen. In verband met familieomstandigheden was aan dit jubileum weinig ruchtbaarheid gegeven. De heer Plate, die in 1960 naar Waddinxveen kwam, kreeg die dag te zijnen huize namens de N.S.-directie gelukwensen aange boden bij monde van de chef van het exploitatiedistrict, ir. Slin- ker uit Utrecht. Daarbij werd de heer Plate een geschenk onder couvert overhandigd. Van de N.S.-deputatie maakten tevens deel uit ir. Tordoir, districtsinspecteur vervoer en de heer Van Gend, chef personeelszaken. Ook de Goudse stationschef en de lijnchef, de heer B. Kooy, brachten de jubilaris hun felicitaties over. Een loslopende hond heeft vorige week twee Waddinxveense wielrijd- sters op de Sniepweg ten val ge bracht. Mevrouw J. S. van E. brak bij de val haar rechterarm en moest ter behandeling naar een Gouds ziekenhuis worden vervoerd. Mevr. E.D. bleef ongedeerd, maar wel werd haar kleding beschadigd. u.' - u/ ir

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 6