weer T. Fervers steen voor steen voor steen Bel bij brand van u! legt eerste Pinkeltje J I Kunststichting Waddinxveen actief met nieuwe exposities Thea Gérard uit Den Haag komt met kleurig werk bv fclUII RAIFFEISENBANK I J 2222 1/ Muzikale presentatie door fanfarecorps Concordia Brouwer r AARDGAS IN 1965 Ziekencontrole ambtenaren Verpachting land bij ’t Weegje SPONTAAN NS-dagtochten ook uit Waddinxveen Eén ton in 1965 voor GereformeerdeKerk Water en licht voor tuinbouwcentrum aan de Piasweg Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) 1 Kooktarieven voor elektriciteit X Drie tentoopstellingen in twee maanden Per 1 maart I Bouivactie I 1 Verivarmingsbedrijf ^uid-Holland” II 1 i Nesse 40 Op. hardboard Eigen karakter - Steen voor steen bouwen aan een eigen huis. Eigen huis: basis van ons bestaan. Basis van uw huis: een spaarboekje bij onze bank. Gul den voor gulden van u. Rente op rent«. Ziedaar een hechte basis voor uw huis van straks. Ziedaar uw levenszekerheid. Bouw uw eigen huis uit uw eigen inkomsten. Met onze steun. Gulden bij gulden. Steen bij steen. ll l tg M Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 25 FEBRUARI 1965 20e JAARGANG - Nr. 1024 Thea ?n aUe. goede he\enOeddzig^akut 4 Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Kantooruren: dagelijks van 9 - 12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdagavond van 7-9 uur. AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATI EVE CENTRALE RA! FFEIS EN-BANK TE UTRECHT Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Oranjelaan 42, telefoon (01828) 2265, postrekening 79138 bijkantoor: Willem de Zwijgerlaan 57, telef. (01828) 2046 Vraagt vrijblijvend offerte over GASGESTOOKTE CENTRALE VERWARMING Willem de Zwijgerlaan 16, Leiderdorp, telefoon 01710-33318 reële en bijzonder kleurige tech niek. Haar werken hebben duidelijk een eigen karakter en sfeer en be paalde figuren komen in haar ver schillende werken steeds weer terug. Bij het beschouwen van de wer ken van deze schilderes blijkt dui delijk haar begaafdheid en bijzon der grote gevoel voor kleur. Sedert 1962 heeft ze een veertigtal schil derstukjes gemaakt, waarvan er al verscheidenen werden verkocht. Nadat de voorzitter van Volksonderwijs, de heer T. Ververs, vo rige week donderdag de (symbolische) eerste steen had gelegd voor de nieuwe kleuterschool „Pinkeltje” vroeg hij burgemeester Van der Hooft, om hieraan nog een „gemeentelijke” steen toe te voegen. Onder de toeziende ogen van de heer Ververs, 120 kleu ters, alsmede enkele belangstellenden toonde de burgemeester, dat hij beter de voorzittershamer, dan de troffel kan hanteren, want zijn steen kwam op zijn kop in de cementspecie terecht. (foto Sjaak Noteboom) De heer W. H. Verduin den Boer, gepensioneerd arts te Zevenhuizen, heeft zich bereid verklaard de con trole van de gemeentelijke amb tenaren van Waddinxveen bij ziekte op zich te nemen. B. W. schrijven de raad, dat er bij het college reeds lang de ge dachte leefde om ambtenaren bij ziekte, buiten de huisarts om, door een geneeskundige te laten con troleren. Naar de mening van het college wordt het gemeentelijk ap paraat te groot, om hieraan geen aandacht te schenken. Een bespreking met de plaatse lijke artsen en de controlerend arts heeft reeds plaats gevonden. De kosten van de controle worden per jaar geraamd op vijfhonderd gulden Thea Gérard schildert in haar ar tistieke maar gezellige kamer in de uit 1623 daterende voormalige boer derij, die nog overeind staat in een der oudste stadsdelen van Den Haag waar de slopershamer op dit ogen blik in verband met de sanering regelmatig klinkt. Schildersezel en linnen zijn haar vreemd. Ze werkt op hardboard en zit daarbij gewoon B. W. stellen de raad voor enige stukken land nabij ’t Weegje opnieuw voor een jaar te verpach ten aan de Goudse veehandelaar W. Scheer. Het is namelijk niet te verwachten, dat met de bebossing van het recreatiegebied ’t Weegje nog dit jaar een begin zal worden gemaakt. aan de zware eikenhouten tafel. Eerder heeft mevrouw Gérard ge ëxposeerd in Gouda, de stad waar ze na haar vestiging in Nederland geruime tijd woonde en o.m. leer linge was aan de Rijks HBS aldaar. Haar expositie in de vorig jaar ge opende kunstgalerij ’t Hart in Gou da was de eerste en enige expositie, die daar ooit werd gehouden. De dinsdagavond te openen ex positie is dagelijks tijdens de nor male openingsuren van Boekhandel Veldwijk, alsmede op vrijdagavond tot 21 uur te bezoeken. Later in maart komt er een ex positie van de eveneens uit Den Haag afkomstige schilderes Meike Sund, in april gevoldgd door haar plaatsgenote Christa van Zanten. Deze serie tentoonstellingen wordt besloten met een expositie, waarop Waddinxveense amateurs hun pres taties kunnen tonen. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. De in 1938 in Djakarta geboren Thea Gérard werkt spontaan, eer lijk, vrolijk en vriendelijk. Enige opleiding in deze richting heeft zij niet gehad. Ze is „zo maar” begon nen, eigenlijk om haar echtgenoot, Piet van den Heuvel, die zijn wer ken al eerder voor de Waddinx veense Kunststichting exposeerde, een indruk te geven van haar jeugd herinneringen. Toen bleek, dat ze haar gedachten en herinneringen met behulp van olieverf goed kon weergeven, is ze ermee doorgegaan en in feite heeft Thea Gérard haar talent zelf verder ontwikkeld. Zelfs zover, dat in augustus van het vorig jaar drie van haar werken werden toegelaten voor de selectie voor de Jacob Marisprijs 1964. Bij een eerste selectie bleven er wer ken van 26 kunstenaars over, waar onder die van Thea Gérard. Ook behoorde zij tot de zestien kun stenaars, die na een tweede selectie overbleven. Een Jacob Marisprijs zat er voor haar echter nog niet in, maar wel kwamen haar drie in gezonden werken te hangen op de tentoonstelling De Haagsche Salon 1964, die daarna in Pulchri in Den Haag werd gehouden. De wijze van werken van deze Haagse kunstenares doet sterk den ken aan dat van de Fransman Henri Rousseau. Hij werd bij zijn leven uitgelachen, maar thans zjjn zijn L —l —u ~i- n ~i ~i Met ingang van het zomerseizoen zullen de bekende NS-dagtochten ook direct vanuit Waddinxveen mo gelijk zijn. Op het station Waddinx veen zullen dan namelijk ook de reisbiljetten worden verkocht voor de dagtochten naar diverse delen van het land, waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de treinen van de gewone dienstregelingen. De reisbiljetten omvatten in het algemeen alle te maken reis- en toegangskosten voor een bepaalde dagtocht. De belangstelling voor deze NS-dagtochten is de laatste ja- ren sterk toegenomen. symbolische daad te verrichten. Spr. was verheugd, dat hij namens het schoolbestuur deze voorvechter ge durende vele lange jaren voor het openbaar onderwijs in Waddinx veen, mocht uitnodigen de eerste steen te leggen. De heer Ververs zag de plechtig heid als een uiting van samenwer king tussen jong en oud en het ge zamenlijk werken voor de toekomst. Vier kleuters boden hem daarop een op een fraai blauw kussen ge legen troffel aan, waarmede de heer Ververs eerst in de splinternieuwe trog roerde, voordat hij de nogal dunne metselspecie op een reeds aanwezige laag stenen aanbracht. Twee stenen legde de heer Ver vers. De derde liet hij over aan burgemeester Van der Hooft, die ondanks zijn langzamerhand in dit werk wel verkregen vaardigheid de steen op zijn kop legde, een ver gissing, die hij snel herstelde. De financiële commissie voor de bouw van de tweede Gereformeerde Kerk in Wadidnxveen in het uit breidingsplan Groenswaard ver wacht het jaar 1965 te kunnen af sluiten met een kapitaal van bijna honderdduizend gulden, dat door de verschillende collectes, acties en giften bijeen zal zijn gebracht. De actie, die op 1 november van het vorige jaar begon, heeft tot 10 februari j.l. 53.790.opgebracht. Alleen de bouwsteenactie zal vol gens raming al twintigduizend gul den in kas moeten brengen Aan de gemeenteraad vragen B. W. een krediet van in totaal 23.200 ten behoeve van de water en elektriciteitsvoorziening van het nieuwe tuinbouwcentrum „Pias weg”. In totaal komen hier onge veer twintig tuindersbedrijven. Voorlopig zal alleen een distri- butiekabel langs de Piasweg wor den gelegd, bestemd voor de eerste zes daar te stichten bedrijven. Ook zal ter plaatse een transformator- station worden gebouwd. In verband met de verkeersvei ligheid zal bij de uitweg van de nieuwe door het tuinbouwcentrum aan te leggen weg, op de Piasweg een goede verlichting noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt gedacht aan natriumverlichting. De kosten van deze verlichting zullen t.z.t. door de exploitant van het tuinbouw centrum, de Coöp. Tuiniersvereni- ging Gouda en Omstreken moeten worden gedragen. Voorts moet de bestaande hoofd waterleiding langs de Piasweg met ongeveer 540 meter worden ver lengd, ten behoeve van de drink watervoorziening van de tuinders- woningen. Eveneens in verband met de ves tiging van nieuwe tuinbouwbedrij ven nabij de Tuinbouwweg zal het langs de Tweede Bloksweg lopende bovenleidingnet voor de elektrici teitsvoorziening voor een deel moe ten worden vervangen door een grondkabel van voldoende capaci teit. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op 7700. Abonnement: f 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. een (tegAvfi u-o-oA. fdteeiinq^uA^eciie. werken bijzonder waardevol ge worden. Rousseau werd een „zon- dagsschilder” genoemd, andere spreken van „naïeven”. In ieder geval behoort Gérard bij deze groep met haar misschien wat primitieve, maar wel Het was een feestelijke eerste steenlegging, vorige week donder dag bij de nieuwe in aanbouw zijn de kleuterschool „Pinkeltje’’ op de hoek van de Juliana van Stolberg- laan en Mecklenburg Schwerinlaan. Alle 120 kleuters van de beide in het houten „Pinkeltje" onderge brachte klassen, alsmede de kleu terklas van Volksonderwijs, die tij delijk onderdak heeft in een der clubgebouwen op de voetbalvelden in de Oranjewijk, zwaaiden vrolijk met hun rood-wit-blauwe vlagge tjes en zongen naar beste kunnen „Pinkeltje is jarig”. Jarig of niet, die 120 kleuters von den het wel bijzonder interessant, het leggen van de symbolische eer ste steen door de voorzitter T. Ver vers van Volksonderwijs, onder het toeziend oog van burgemeester C. A. van der Hooft getooid met ambts keten, wethouder ir. J. P. H. Vene- ma, het voltallige schoolbestuur, een der firmanten van de aannemer de N.V. Rehorst, de heer T. W. Ver- wey van architectenbureau Stuur man alsmede de aan deze school werkzame bouwvakarbeiders. Burgemeester Van der Hooft, die als eerste het woord voerde, noem de het een goede gedachte van het bestuur, dat het zijn voorzitter Ver vers (overigens buiten diens mede weten) had uitverkoren om deze In het Geref. Verenigingsgebouw concerteert morgenavond het Fanfarecorps „Concordia” onder leiding van dirigent C. van Kleef. Het op 16 maart a.s. 67 jaar oude korps zal o.m. ten gehore brengen: Soldiers in the park (mars), L’ïmpresario in Augustie (ouverture), The Holy City (solist Koolmees), A chain of British Songs, Trafalgar (mars), Chicago (jazz ouverture), Granada en Arko Manches (mars). De drumband onder leiding van de heer Langendam zal het muzikale gedeelte voor de pauze afsluiten. Het tweede deel van de avond wordt gevuld door de in Wad dinxveen al eerder met succes opgetreden Nico Schoolenberg, een veelzijdig artist, die zijn publiek weet bezig te houden met telepatie, snelrekenen, goochelen, blindschieten, piano, hammond orgel, accordeon, muzikaal kunstfietsen, enz. De „Concordia-avond” vangt aan om acht uur. De prijs van het programma bedraagt één gulden. ATA ENIGE MAANDEN van zwijgzaamheid doet de Kunststichting Wad 11 dinxveen weer van zich spreken. Dinsdagavond 2 maart as. wordt in het expositiezaaltje van Boekhandel Veldwijk aan de Passage een ten toonstelling geopend van de jeugdige Haagse schilderes Thea van de Heuvel-Gérard. Ongeveer 25 van haar werken komt Thea Gérard aan de Waddinxveense belangstellenden tonen, die kennis kunnen maken met een stijl, die we nog niet eerder in Waddinxveen hebben gezien. Per 1 maart zullen in Waddinx veen ook kooktarieven voor elek triciteit van kracht zijn, tenminste als de raad zich vanavond met een voorstel van B. W. om deze kook tarieven in te voeren, akkoord gaat. Het college schrijft de raad, dat reeds herhaalde malen door inwo ners is gevraagd om invoering van een speciaal elektriciteitstarief ten behoeve van het gebruik van elek trische kookapparatuur. In Wadinx- veen bestaat op het ogenblik een zgn. oppervlaktetarief IHb tegen vier cent per kWh. Dit tarief geldt uitsluitend van elf uur 's avonds tot de volgende ochtend zeven uur. B. W. zijn van mening, dat het billijk is dit tijdsbestek te verlen gen tot ’s middags drie uur. Als voorwaarde om voor dit tarief in aanmerking te komen gelden het gebruik van een boiler voor de heet- watervoorziening en/of een elek trisch fornuis. Hoewel de Stedelijke Lichtfabrie ken te Leiden, die ook dit gebied van elektriciteit voorzien, een ta riefsherziening voorbereiden, me nen B. W. dit voorstel niet te moeten laten wachten. „Fijn werk’’ is de titel van een der schilderijen van Thea Gérard op de dinsdagavond 2 maart te openen tentoonstelling in het zaaltje van Boekhandel Veldwijk aan de Passage. M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1