m van over Elsevier's weekblad Veel projecten zijn of uitvoering Zeven vlaggen in de top bij viering Europadag Jeugd krijgt voorlichting betekenis van E.E.G. komen in Samenwerking Hervormd en Chr. Nationaal onderwijs Regeling voor nieuwe wijken betekent nog geen fusie Agenda Lezers schrijven Waddinxveen werkt In Sniep toenemend stroomverbruik FRA-VA-KO’s J. H. Scheps spreekt voor P.v.d.A. Raadsvergadering hedenavond Weekmarkt 11 Afscheid leerlingen Chr. Ulo-school Buit verdelen Nog 1.7 km vangrail langs de Gouwe Europese gemeenschap Verkeersles van De Paddestoel INTREDE NIEUWE BURGEMEESTER Benthuizen- B ej aardenmiddag Moerkapelle nieuwe burgemeester Bioscopen te Gouda Schouwburg Gouda Exposities Weekblad voor Waddinxveen - 25 februari 1965 I WARENHUIZEN Wereldmacht VAN IEDERE VROUW Onrustige Zenuwen? Ml|nhardr'( Zanuwtablotten Associatie Iflndje verkoudeVa Genodigden Prijsvraag Filmvoorstelling Wat en waarom B.E.G. 4 Verbond f De poloclub „de en v. i Lx Thea Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b g.g. 2184 In de Europese gemeenschap krij gen we te maken met één gebied met een oppervlakte van één mil joen vierkante kilometer en ten minste 175 miljoen inwoners. Daar door ontstaat een wereldmacht, die vergeleken kan worden met die van de V.S. of de Sovjet Unie. Door de samenbundeling van alle nationale belangen komen krachten vrij, die aanzienlijk groter zijn dan men zou verwachten. Behalve één der groot ste industriële producenten wordt de Europese Gemeenschap dan ook de belangrijkste handelspartner voor de andere werelddelen. Dinsdag 2 maart zal in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stations straat weer een bejaardenmiddag worden gehouden. Aanvang 2.30 uur. DE- MEEST - BEGEERDE - WENS -- In 1964 werd een aanvang ge maakt met het bouwrijp maken van het stratenplan I in de Groens- waard en de aanleg van straten en van de opritten naar de Kerkweg en Noordeinde, alsmede de aanleg van rioleringen. In Groenswaard II werd begonnen met de aanleg van riolen en noodstraten. De doortrek king Juliana van Stolberglaan naar de Kerkweg kwam voor een deel gereed en zal dit jaar worden vol tooid. Voorts werd begonnen met het bouwrijp maken v.an de villa wijk nabij de Oranjelaan en het in dustrieterrein Zuidkade ten zuiden van de Burgemeester Trooststraat. In aanbouw werden genomen de beide ketelhuizen voor de wijkver- warming, terwijl ook met de aanleg van deze verwarming werd begon nen. Tenslotte werd begonnen met de aanleg van het eerste deel van het plantsoen in de Vondelwijk. 1 JUNEUERHORLOGER KERKWEG 207 TEL0I828-Z495 - WADDINXVEEN Vanavond om acht uur wordt in de raadszaal van het gemeentehuis een openbare raadsvergadering ge houden. De raad krijgt een kleine agenda te behandelen, waarop slechts een aantal zakelijke punten voorkomen. De in deze rubriek gepubli- I ceerde brieven van lezers val- len buiten verantwoordelijk heid van de redaktie. De re- daktie behoudt zich evenwel het recht voor brieven te be korten. Brieven die buiten de normen v.an het algemeen fat soen vallen worden geweigerd. Hoewel de ondertekening in deze rubriek desgewenst met initialen kan geschieden, dient de redaktie op de hoogte te zijn met de volledige naam en het adres van de afzender. Anonieme brieven worden l zonder meer terzijde gelegd. Voor de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid spreekt maandagavond 1 maart de heer J- H. Scheps over het onderwerp poli tieke partijen en haar ontwikkeling. De ledenvergadering wordt gehou den in het clubgebouw van „De Paddestoel” aan de Lijsterbesstraat. De leerlingen van de Chr. Ulo school, die vorig jaar hun eind diploma behaalden, hebben dezer dagen tijdens een gezellige bijeen komst in het Hervormd wijkgebouw aan de Esdoornlaan afscheid geno men van de school. Door leerlingen van de vierde klas werd een aantrekkelijk en af wisselend programma verzorgd van muziek op diverse instrumenten, zang, alsmede een voordracht. Een der ouders, de heer J. van Eerbeek, vertoonde na de pauze een aantal films over Kongo, door hem zelf vervaardigd tijdens zijn verblijf in dit deel van donker Afrika. tionaal aangenomen met 43 stem men vóór en negen tegen. Bij de bestuursverkiezing werden de bestuursleden, die aan de beurt van aftreden waren, herkozen. Het betrof de heren ds. Joh. Verwelius, G. Huizer en J. C. Noorlander. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester bleek dat de vereniing een batig saldo had over 1964 van 391. De secretaris deelde mede, dat de Eben Haëzerschool werd voorzien van een centrale verwar ming. Voorts bleek uit zijn jaar verslag, dat de dependance in de Oranjewijk op het ogenblik 55 leer lingen telt. In de statuten, die moes ten worden verlengd, zijn enkele wijzigingen aangebracht. Afhankelijk van de financiële mo gelijkheden ligt het in het voorne men in 1965 de volgende gemeente lijke werken in uitvoering te nemen: Eerste gedeelte garageboxen voor openbare werken aan de Noordkade; verbetering van het tweede deel van de Noordkade; aanleg van de spoorwegtunnel tussen Oranjewijk en Groenswaard in het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan; ver betering van twee voetbalvelden Gaarne betuig ik mijn instemming met de zeer gematigde en qua klach ten nog onvolledige brief van de heer W.W. in het „Weekblad voor Waddinxveen” van de vorige week. Hij vermeldde nog niet het feit, dat b.v. de doorgang van Juliana van Stolberglaan naar Prinses Margriet- straat tijdens de marktavond wordt gebruikt als openbare toiletgelegen- heid. Of het feit, dat overtollig rot fruit in particuliere tuinen wordt gedeponeerd. Of het feit, dat de elektrische kabels open en bloot over straat liggen, waarmee spelen de kinderen de grootste ongelukken kunnen maken. Mijn grootste bezwaar richt zich echter tegen één schreeuwende koopman, die de ordinairste taal uitslaat en voor iedereen in zijn di recte omgeving de vrijdagmiddag en -avond letterlijk bederft. Klagen bij de politie helpt niet. Brieven aan de Gemeente hierover blijven onbeant woord. De heer W.W. vergist zich, als hij meent dat de nachtrust al leen in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt verstoord. De han del van de groenteman wordt reeds in de nacht van donderdag op vrij dag met veel kabaal op straat ge smeten. Onverlicht - zo op de rij baan. Mag dat allemaal? Beschouwen de marktorganisato- ren het werkelijk als de normaalste zaak van de wereld, dat mensen in die omgeving twee nachten per week in hun nachtrust worden ge stoord terwille van de commerciële belangen van één groenteboer? Of valt dit allemaal nog in het kader „Waddinxveen leefbaar maken?” Dan heb ik een andere mening over leefbaar. d.V. Via het EEG-Verdrag zijn met de Europese Gemeenschap de niet- Europese landen geassocieerd, die bijzondere banden hadden met de EEG-landen. De meeste van de ge associeerde landen liggen op het Afrikaanse vasteland; uitzonderin gen zijn: Madagascar, St. Pierre en Miquelon, Nieuw Galedonië en on derhorigen, de Franse gebieden in Oceanië, de Zuidelijke en Antarc tische territoria, Suriname en de Nederlandse Antillen. Volgens het EEG-Verdrag schaft de Gemeenschap geleidelijk - gedu rende een overgangsperiode van 12 jaar - alle handelsbelemmeringen, zoals invoerrechten en contingente- ringen, af voor de invoer uit deze overzeese landen; op hun beurt zul len deze alle preferenties, de zij vroeger aan één der zes landen ver leenden, tot de hele Gemeenschap uitbreiden. De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Scholen te Waddinx veen en de Vereniging voor Chr. Nationaal Onderwijs gaan wat be treft het lager onderwijs in de nieuwe Waddinxveense wijken sa menwerken. Het ligt in het voor nemen gezamenlijk een stichting voor Christelijk onderwijs op te richten in verband met de bouw van de zes-klassige lage school in de Oranjewijk. Een en ander werd uitvoerig be sproken tijdens de vorige week ge houden algemene ledenvergadering waar ds. Joh. Verwelius en de heer W. Buitelaar de voorstellen van het bestuur uitvoerig toelichtten. Het bestuur van de stichting zal worden samengesteld uit vertegen woordigers van beide verenigingen. Deze vorm geldt alleen voor de nieuwe wijken, maar verder zullen de beide verenigingen normaal naast elkaar blijven doorwerken. Overigens bleken nog niet alle leden voorstander van deze samen kwam zelfs nog de schoolstrijd van werking, en bij de pittige discussie dertig jaar geleden om de hoek kijken. Tenslotte werd het bestuursvoor stel tot samenwerking met Chr. Na- aan de Kanaaldijk; aanleg van de vierde tennisbaan; bouw van de openbare Ulo-school; verder bouw rijp maken van gronden in Groens waard; opknappen van het speel veld aan de Kromme Esse; uitbrei ding van de vuilnisstortplaats aan de Middelburgseweg; vernieuwing van de elektrische installatie van het rioolgemaal aan de Esdoornlaan en voorzieningen aan het terrein van de voormalige rolschaatsbaan aan de Willem de Zwijgerlaan. De Waddinxveense middenstand heeft zich weer eens bezonnen op de toekomst. Ze is het eens over het hoofddoel: De koopkracht in Wad dinxveen te houden. Mede in ver band met dit doel zijn er adviezen van diverse instanties ingewonnen. Die adviezen waren weliswaar niet gelijkluidend, maar dat hindert ook niet „want we moeten zelf bepalen wat er gebeuren moet”. Dat is ook het doel van een advies! Supermarkten? Die zijn taboe. De plaatselijke middenstand staat im mers aan een nieuw tijdperk, en ze meent dat voor de koper het directe contact over de toonbank van be lang is. (Prijs speelt geen rol?) Dat zal dan wel één van de moderne koopgewoonten zijn. Overigens waren de vooruitzichten rooskleurig. Geconstateerd werd „dat de consument van vandaag veel koopkrachtiger is en meestal goed geïnformeerd”. Daar moet de (huidige) middenstand van profite ren! En de toekomstige koper dan? Toevallig wist in dezelfde krant de stationschef (nog gefeliciteerd Heer Plate), het een en ander te vertellen over de „sneltram naar Gouda”. Het toenemend verkeer naar Gouda kent vele pieken, o.a. op donderdag en als de kinderbij slag is uitbetaald”. Gewoon wat men noemt nuchtere feiten. Voor „de koopkrachtige, goed ge ïnformeerde koper” zal de toekom stige prijs van een treinreis naar Gouda geen beletsel vormen. Voor al niet als in Gouda Vroom en Dreesman het nieuwe pand heeft betrokken en de Hema er eenmaal gevestigd is, waardoor het winkelen aldaar aantrekkelijker wordt (en beslist niet duur). De Waddinxveense middenstand dient er rekening mee te houden, dat de koper, ook al wordt hem niets gevraagd, zijn eigen weg toch wel vindt. Hij gaat naar de winkel waar de koper iets geboden wordt, waarin de koper is geïnteresseerd op een wijze die de koper appre- ciëert. Drs. P. C. Soeteman. Door het steeds hoger wordende stroomverbruik in de woningen langs de leplaan, Vijverlaan en om geving laat de netspanning de laat ste tijd te wensen over. Teneinde hierin verbetering aan te brengen stellen B. W. de raad voor een krediet van 7600 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een ver zwaarde kabel vanuit het hoog- spanningsstation nabij de Meidoom- straat naar de woonwijk rond de Vijverlaan. Langs de provinciale weg Gouda- Boskoop zal langs de Gouwe-oever in de nabije toekomst nog 1700 me ter vangrail worden geplaatst. Van de 8,6 kilometer lange weg is bijna drie kilometer van deze vangrail voorzien. Dit hebben G.S. medegedeeld in antwoord op vragen van het Goudse Statenlid, drs. J. Borgman, die had gesteld, dat deze weg op vele plaat sen gevaarlijk was, waardoor o.a. in korte tijd drie auto’s in de Gouwe reden. G.S. wijzen er in hun antwoord op, dat de ongevallen voor zover valt na te gaan, niet zijn toe te schrijven aan de wegconstructie of aan gladheid door bevriezing. Twee auto’s slipten op zand, dat bij een zandoverslagplaats op de rijweg was gekomen en bij Boskoop reed door nog niet opgehelderde redenen een auto in de Gouwe. Volgens G.S. zal na het aanbren gen van de laatste 1700 meter vang rail geen verdere beveiliging nodig zijn. Ondanks alle maatregelen moet de weggebruiker toch ook al tijd rekening blijven houden met over het algemeen goed waarneem bare oneffenheden in de weg, die niet altijd kunnen worden voor komen. DE LEERLINGEN van de zesde klassen van de lagere scholen en de leerlingen van de Ulo-scholen en huishoud school in Waddinxveen heb ben op school reeds nader kennis kunnen maken met de feiten over de Europese Ge meenschap. Door bemiddelen van het gemeentebestuur is op alle scholen het nodige informatiemateriaal over de Europese Gemeenschap ver spreid, waardoor ook aan de schooljeugd een beter inzicht in de Europese aangelegen heden wordt gegeven. Ondanks alle politieke strub beling staat het vast, dat de eenwording van Europa eens een feit wordt. In het bedrijfs leven wordt men reeds dage lijks met de E.E.G. geconfron teerd. De jeugd van vandaag wordt in de toekomst gecon fronteerd met een Europa, als een politieke en economische eenheid, waar de nationale grenzen alleen nog maar sym bolische betekenis hebben. Het is verheugend, dat van de zijde van het gemeentebe stuur het initiatief is genomen om die Europese eenheid bij de jeugd meer tot een begrip te gaan maken. ■P* dan net als bij Vader en Moeder 8*/* F* V Morgenavond wordt in het club gebouw van de Speeltuinvereniging „De Paddestoel” aan de Lijsterbes straat de eerste verkeersles gegeven voor alle belangstellenden van zes tien jaar en ouder. Deze les wordt georganiseerd door De Paddestoel in samenwerking met de plaatse lijke afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer. Wachtmeester D. Nieszing van de Rijkspolitie verzorgt de instructie bijeenkomst. Op de donderdagen 4 en 11 maart worden de volgende cusussen gegeven. Voor deelname, waaraan geen kosten zijn verbonden, kunnen be langstellenden zich opgeven bij de voorzitter van „De Paddestoel”, de heef W. C. Verkerk, Lijsterbesstraat of bij de heer T. van Berkel, Roe mer Visscherstraat 12, secretaris van het Verbond voor Veilig Ver keer, afd. Waddinxveen. Bij deze plechtigheid zijn behalve de leerlingen van de scholen met de leerkrachten ook uitgenodigd de besturen van de bijzondere scholen en de oudercommissies van de open bare scholen. Voorts zijn uitnodigin gen verzonden aan tal van officiële persoonlijkheden, o.a. de griffier van de Nederlandse delegatie bij de raadgevende vergadering van de Raad van Europa, mr. J. L. Kranen burg en enige leden van de Neder landse delegatie, de Rijksinspecteur voor het lager onderwijs, de heer L. Schippers, de inspectrice voor het landbouwhuishoudonderwij s, mej uf M. W. Schut, vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Europese beweging, enz. Aan mr. J. L. Kranenburg of diens plaatsvervanger is verzocht een toe spraak te houden over de betekenis van de E.E.G. De jaarlijkse Europadag op 3 maart a.s. zal dit jaar in Waddinxveen extra veel aandacht krijgen. De leerlingen van de Ulo-scholen, landbouw- huishoudschool alsmede de leerlingen van de zesde klassen van alle lagere scholen zullen zich woensdagochtend om half elf verzamelen rond de zeven vlaggemasten die dan op het plein voor het raadhuis staan opgesteld. Terwijl leerlingen twee coupletten van de volksliederen van de zes E.E.G.- landen zullen zingen, wordt bij ieder volkslied de vlag van het betrokken land door twee leerlingen gehesen. In het midden zal de Europa-vlag wapperen. West-Europa verdeeld hielden; om de belangrijke positie van Europa te herstellen in de wereldhandel en wereldpolitiek; om de levensstan daard te verhogen en de technische vooruitgang te versnellen; om de verouderde handelsbelemmeringen af te schaffen, die West-Europa verdeelden in kleine, beschermde markten. van Benthuizen-Moerkapelle zal maan dag 1 maart a.s. zijn intrede in bei de gemeenten doen. In de ochtend uren arriveren de heer en mevrouw Keijzer in Benthuizen. Aan de grens van de gemeente (Waddinx veense kant) worden zij opge wacht door een comité van ont vangst en de Rijkspolitie. Tijdens een buitengewone openbare raads vergadering om tien uur wordt bur gemeester I. J. P. Keijzer geïnstal leerd. Na een receptie en koffietafel vertrekken de heer en mevrouw Keijzer naar Moerkapelle, waar het Oranjecomité en de politie ter ver welkoming bij de gemeentegrens staan opgesteld. Een rondtocht door de gemeente wordt gevolgd door een ontvangst op het raadhuis. De installatie geschiedt tijdens de bui tengewone raadsvergadering, die om half drie in het dorpshuis te Moerkapelle wordt gehouden. In hetzelfde dorpshuis wordt de dag besloten met een gezamenlijk diner van het burgemeestersechtpaar met de raadsleden van Benthuizen en Moerkapelle. Als u toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING AFDRUIPREKKEN (Plasstic) f 2,95 De volgorde van het hijsen der vlaggen der zes E.E.G.-landen is .als volgt: België, Frankrijk, West- Duitsland, Italië, Luxemburg Nederland. Kaasmeisjes van het Nederlands Zuivelbureau uit Rijswijk zullen na afloop van de vlaghijsing aan de aanwezigen stukjes kaas uitdelen, waartoe tegenover het gebouwtje van sociale zaken twee kraampjes zullen worden ingericht. Hier kun nen de schoolklassen ook de formu lieren inleveren van een door het Zuivelbureau uitgeschreven prijs vraag, verband houdend met de kaasexport naar de EEG-landen. Het fanfarekorps ’Concordia’ zal muzikale medewerking aan de vie ring van de Europadag geven. Na afloop van de bijeenkomst ke ren de kinderen naar school terug. Voor de officiële genodigden vindt dan nog een ontvangst ten gemeen- tehuize plaats. Teneinde het begrip EEG bij de betrokken schooljeugd levendig te maken, wordt morgen in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stations straat een drietal filmvoorstellingen gegeven, waar drie films worden vertoond, getiteld: „De schoenmaker en de Hoedenmaker”, „Grenzen die ons scheiden” en „Europa in 25 vra gen”. De eerste voorstelling vangt aan om 9 uur voor de leerlingen van de Openbare Ulo-school en de landbouwhuishoudschool. Om kwart voor elf is de tweede voorstelling voor de leerlingen van de Chr. U}o en de vormingsklas van de huis houdschool. De leerlingen van de zesde klassen van de lagere scholen komen aan bod tijdens de om twee uur beginnende middagvoorstelling. De Europese Gemeenschap smeedt zes Europese landen tot een eenheid t.w.: België, Nederland, Luxemburg, de Duitse Bondsrepubliek, Italië en Frankrijk. De drie Europese Gemeenschap pen zijn: De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Opge richt in 1952, baande zij de weg door het samenbrengen v.an de hulpbronnen der zes landen. Steen kool, staal, ijzererts en schroot wer den opgenomen in één enkele markt zonder grensbelemmeringen; De Europese Economische Ge meenschap, waarvan de instellingen in 1958 werden opgericht, brengt de andere sectoren van de economie samen in één massale markt van 175 miljoen consumenten; Euratom (de Europese Gemeen schap voor Atoomenergie), even eens opgericht in 1958, dr.aagt er toe bij dat de Gemeenschap de beschik king krijgt over een krachtige in dustrie voor de ontwikkeling van de vreedzame toepassing van kern energie. De Gemeenschap kwam tot stand: om een eind te maken aan de con flicten die zo lang de landen van Donderdag 25 februari: Ledenvergadering Chr. Boeren- en Tuindersbond in Herv. Wükgebouw Esdoornlaan, aanvang 19.30 uur. Bijeenkomst Jonge Kerkgroep Im- manuëlkerk Jonge Lidmaten Ge reformeerde Kerk, om 20.00 uur in de Immanuëlkerk; spreekster; maj. Scheffer van het Leger des Heils. Vrijdag 26 februari: Uitvoering muziekkorps ’Concordia’ in het Geref. Verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 27 februari: Huldiging pianist Bernard Tabber- nal, Museum Prinsenhof Delft. Aanvang 14.00 uur. Ruilbeurs Speeltuinvereniging „De Paddestoel”. Clubgebouw Lijster besstraat. Aanvang 14.00 uur. Maandag 1 maart: Ledenvergadering V erbond voor Veilig Verkeer, in ”De Unie”, aan vang 20.00 uur. Ledenvergadering Partij van de Ar beid. Clubgebouw „De Paddestoel”, Lijsterbesstraat. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 2 maart: Opening expositie Thea van der Heuvel, Kunststichting Waddinx veen, in het zaaltje van boekhandel ’Veldwijk’, Kerkweg (Passage). Vergadering A.R. Kiesvereniging in het Geref. Verenigingsgebouw, aan vang 20.00 uur. Woensdag 3 maart: Feestavond zwem- en poloclub „de Gouwe” in r.k. verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Zendingsavond in het Geref. Ver enigingsgebouw aan de Stations straat, aanvang 19.30 uur. Viering „Europadag” schooljeugd, op het plein voor het Raadhuis, aanvang 10.30 uur. Vrijdag 5 maart: Vrouwen Wereld-Gebedsdag, in de Immanuëlkerk; aanvang 20.00 uur. Donderdag 11 maart: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, demonstratieavond. Lunchroom de Water; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering Vrouwenbeweging van het N.K.V. in het R.K. vereni gingsgebouw; aanvang 20.00 uur. Dinsdag 16 maart: Uitvoering Gymnastiekvereniging T.O.O.S. in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat; aan vang 19.00 uur. Woensdag 17 maart: Rotte’s Mannenkoor, Culturele Kring, in de Herv. Immanuëlkerk; aan vang 20.00 uur. Ned. Christ. Vrouwenbond: spreek ster: mevr. H. Smit-Goeman, Herv. wijkgebouw, aanvang 19.30 uur. Uitvoering Gymnastiekvereniging T.O.O.S. in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat; aan vang 19.00 uur. Vrijdag 19 maart: Klaverjasavond ten bate van de Blindenbond, in het R.K. Vereni gingsgebouw; aanvang 20.00 uur. Schouwburg Bioscoop: heden 20.15 uur: ’’Tirez sur le Pianiste” (18 jr); vr. 20.15 uur, zat. 15, 19, 21.15 uur, zon. 15 en 17 uur: „De Triomf van Hercules” (14 jr); zon. 19 en 21.15 uur, ma. t/m wo. 14.30 en 20.15 uur: ”Das grosse Liebesspiel” (18 jaar). Nieuwe Schouwburg: don. 4 maart: Hoofdstad Operette met ”An der Schonen Blauwen Donau”; don. 11 maart: ’’Tour de Chante” met o.a. Corry Brokken. Olieverfschilderijen van Gérard. Expositiezaaltje Veldwijk, Passage. Vanaf 3 maart dagelijks tijdens normale openingstijden win kel, alsmede vrijdagavond tot 21.00 uur. ’s Zondags gesloten. Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda. Werken van Haagse aqua- rellisten, tot en met 14 maart. Ge opend v.an 10 tot 17 uur, op zondag van 14 tot 17 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 3