van de Reisindrukken van Nieuwe Wereld fleXa haal uw huis voor van de bank Eerste langspeelplaat van Gereformeerd Kerkkoor Gunstige ontwikkelingen bij de Raiffeisenbank Omzetvermeerdering in éen jaar van 30 miljoen burgemeester fi k I RAIFFEISENBANK ll VERNIEUW MET KLEUR KLEUREN VERNIEUWEN Corrie Brokken r Prinses Margriet verloofd Ledenvergadering van de VARA Brouwer I 1 jonge mnl. administratieve kracht jonge vrl. administratieve kracht Koningin naar Waddinxveen Veel bezoek aan expositie van Thea Gérard Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) ij Meer kopen in Schouwburg I jjttf i® Gunstig jaarverslag over 1964 Werkbezoek in mei aan midden Zuid-Holland DE JONG’s Autohandel N.V. - Gouda f Ds. Cuperus gaf verslag in woord en beeld voor groot aantal ouderen en jongeren indrukwekkende berggezichten en schitterende parken maakten de op het doek gebrachte impressies com pleet. 7. r tv Nesse 40 de mam, ah he£A, <1 Uitbreiding bank Kredietbeperkingeii Omzet boven 1OO niilj. o Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 11 MAART 1965 20e JAARGANG - Nr. 1026 factoren aansprakelijk, o.a. de goede GEVRAAGD: voor spoedige indiensttreding V«| J TELEFOON (01820) 7122 - Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 UUT VJn. Met grote vreugde is gisteren ook in Waddinxveen het nieuws verno men van de verloving van H.K.H. Prinses Margriet met de 25-jarige student in het Nederlands Recht te Leiden, de heer Pieter van Volleho- ven. Slechts enkele minuten na het bekend worden van de verloving wapperden in Waddinxveen al de eerste vlaggen. P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen De afdeling Waddinxveen van de VARA belegt op vrijdag 19 maart een jaarvergadering in „De Unie” aan de Kerkweg. Sn a££e qo&lr Oranjelaan 42, telefoon (01828) 2265, postrekening 79138 bijkantoor: Willem de Zwijgerlaan 57, telef. (01828) 2046 Kantooruren: dagelijks van 9 - 12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdagavond van 7-9 uur. AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS EN-B ANK TE UTRECHT f Tevens vragen wij voor ons magazijn: een voor bediening van de boekhoudmachine en verdere kantoorwerkzaamheden. De omzet van de Coöperatieve Raiffeisenbank Waddinxveen is in 1964 met niet minder dan dertig miljoen gulden toegenomen. Dat staat te lezen in het dezer dagen verschenen jaarverslag 1964. De bedrijfsresultaten, aldus het verslag, wijken over 1964 nogal af van die van vorige jaren. In de agrarische sector hebben de landbouw en de veehouderij over het algemeen een beter jaar en de tuinders een minder goed jaar gemaakt. Gedeeltelijk zijn hiervoor dezelfde zomer, die een hoge produktie gaf. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. r _v.-ö over de prestaties van het nu negen tig leden tellende koor. „Moge deze plaat geestelijk en materieel gewin brengen”, zo zei ds. Snoey. Nadat de plaat met zijn feilloze zang van nieuwe en oudere liederen voor de aanwezigen was gedraaid, zei de heer Van Tol er niet aan te twijfelen, dat de plaat een reclame voor zichzelf zal zijn en straks door duizenden in en buiten Waddinx veen zal worden gekocht. Een speciale ’bouwactiehoes’ werd voor deze plaat ontworpen door de heep A. de Hullu te Waddinxveen en gedrukt door het Grafisch Be drijf Veldwijk, alhier. In verband met de zich in de toekomst voltrekkende sterke veranderingen in het gebied van midden Zuid-Holland zal H.M. de Koningin in de loop van mei een werkbezoek aan dit gedeelte van de provincie brengen. De vorstelijke be zoekster zal daarbij ook Wad dinxveen aandoen. Op dit ogenblik staan de datum en het programma voor het werkbezoek nog niet vast. Wel is zeker dat H.M. de plaatsen Zoetermeer, Boskoop, Waddinxveen, Benthuizen, Moerkapelle en Pijnacker zal bezoeken. Gezien de toekomst plannen voor Zoetermeer zal Koningin Juliana daar ver moedelijk langer vertoeven, dan in de andere gemeenten. Aangenomen wordt, dat haar verblijf in Waddinxveen van korte duur zal zijn. De expositie van Thea Gérard in het zaaltje van boekhandel Veld wijk aan de Passage trekt bijzonder veel belangstelling. Velen hebben reeds de gelegenheid aangegrepen om de kleurige werkstukken van de Haagse schilderes te komen bewon deren. Van de ongeveer twintig ge- exposeerde werken zijn er inmid dels vijf verkocht. De tentoonstelling van Thea Gérard die wordt gehouden onder auspiciën van de Kunststichting Waddinxveen blijft tot 20 maart. afgelopen maanden een verbouwing ondergaan, waardoor de beschikba re kantoorruimte met negentig vier kante meter kon worden vergroot. De entree werd gemoderniseerd, waardoor een ruime hall, grenzend aan de in fraai hout uitgevoerde lo ketten is ontstaan. Door toepassing van natuurstenen vloeren, edele houtsoorten en fraaie verlichtings- ornamenten, o.a met kwartsglas, heeft het voor het publiek bestemde gedeelte van de bank een represen tatief karakter gekregen. Het voormalige woonhuis van de kassier is aan de uitbreiding ten offer gevallen, waardoor ook de op de eerste etage gelegen vertrekken tot kantoorruimte werden getrans formeerd. Een primeur voor Waddinxveen vormt de lift van de parterre naar de eerste etage. Voor zover bekend is dit de eerste voor personenver voer ingerichte lift ter plaatse. Hier door is het tevens mogelijk de zwa re rijdende administratiekasten, e.d. zonder veel inspanning in verticale richting te transporteren. Op het ogenblik zijn tien personen bij de Raiffeisenbank werkzaam, die zijn verdeeld over het kantoor aan de Oranjelaan en het bijkantoor op het Koningin Wilhelminaplein. Hoe doet u dat? Dat doet u zo: U stapt onze bank binnen. U zegt: „hier is mijn spaarboekje en dit is mijn saldo". Wij vragen: „opne men?” „Ja” zegt u, „hele saldo, ik bouw een huis, maarmijn saldo is niet toereikend”. In zulke gevallen willen wij u gaarne van advies dienen. Komt u dan eens praten. Reddktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. A Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Ds. Cuperus was zaterdagavond de spreker tijdens een bijeenkomst van de Hervormde Jeugdverenigin gen in het Hervormd Wijkgebouw aan de Esdoomlaan. Deze bijeen komsten worden eens in drie weken gehouden, waarvoor steeds een in leider wordt uitgenodigd om te spreken over een onderwerp op het terrein van maatschappelijk werk, hedendaagse problemen, buiten landse ervaringen, e.d. Ds. Cuperus sprak, nadat de voor zitter van de jeugdclubs, de heer W. Burger de aanwezigen had verwel komd, op boeiende wijze over zijn reis met de ’Maasdam’ naar Canada en de V.S. Het waren interessante verhalen, vol humor, o.a. over de ge noegens en ongemakken aan boord van het fraaie passagiersschip. Prachtige films gaven de aanwezi gen een indruk van de accommoda tie op dit schip met zijn mooie hut ten, zalen, e.d. Fraaie kleurendia’s gaven een beeld van de intocht in de Canadese havenstad Halifax. Ds. Cuperus liet daarbij ook de over blijfselen zien van de door Neder landse pioniers nagelaten sporen, o.a. in de bouwkunst. Door zijn levendige beschrijving van plaatsen en toestanden, wist ds. Cuperus zijn gehoor onafgebroken te boeien. Hij bracht de aanwezigen korte ogenblikken in Southampton, Halifax, New York en Chicago. Interessant waren de beelden van het bezoek, dat spreker bracht aan de in Halifax woonachtige familie Kooyman uit Waddinxveen. De heer Kooyman die daar werkzaam is als aannemer, werd gefilmd bü de door hem uitgevoerde bouwwerken en ook waren er beelden van ziin kin deren tijdens spel en het vissen. De machtige Niagara-watervallen, in 1963, een vermeerdering van 30.361.641,35. De door de bank over 1964 behaalde winst bedroeg 25.217,87. Achterin het keurig verzorgde en overzichtelijke jaarverslag is een overzicht afgedrukt, waaruit blijkt, hoe snel de Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen in de afgelopen tien jaren is gegroeid. De omzet is bijna vervijfvoudigd. De spaargelden na men toe van 3,9 miljoen tot 15 miljoen. De voorschotten bedroegen in 1955 ruim 910.000 terwijl deze eind 1964 niet minder dan zeven miljoen gulden beliepen. Voor het jaar 1965 heeft het be stuur van de bank voorlopig een rentevoet vastgesteld, zijnde 1J °/o voor deposito’s in lopende rekening, 3J «/o voor de spaarbank, 5§°/o voor debiteuren in lopende rekening, 5J voor hypotheken en 5f °/o en 6J °/o voor andere voorschotten. Tijdens de maandagavond gehou den vergadering in „De Unie” zijn de jaarstukken 1964 van de Raiffei senbank goedgekeurd. Mede in verband met de toege nomen werkzaamheden, heeft het bankgebouw aan de Oranjelaan de Geniet en profiteer ROSÉ d’ ANJON met gratis prachtig glas bij elke 2 flessen a f 3,25 SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL VAN EEUWEN ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 Volgens het verslag van de Raif feisenbank verbeterde de hoge pro duktie direct het resultaat van die artikelen, die werden geteeld met een garantieprijs, terwijl dezelfde hoge produktie een nadelige invloed uitoefende op het resultaat van arti kelen, waarvan de prijsvorming af hankelijk w,as van de wereldmarkt of andere internationale factoren, zoals de oogstresultaten in Frank rijk, Spanje en Italië. Geconstateerd wordt verder, dat ondanks sombere voorspellingen de Nederlandse economie de grote be weging op het loonfront redelijk goed heeft kunnen opvangen. Op vallend was, dat de beter gevulde loonzakjes niet werden gebruikt om meer te sparen, doch om meer te kopen. De verhoogde omzetten bij de zaken leidde tot grotere investe ringen. Sprekende over de problemen op de geldmarkt en de krediatbeper- kingen van de regering, zegt het verslag, dat het bestuur van de bank voor grote moeilij heden stond, maar dat alles in het werk werd gesteld om het bedrijfsleven van de nodige kredieten te voorzien. Om zoveel mogelijk in de kredietverle ning te kunnen voorzien, werden in het verslagjaar praktisch alle effec ten die verkoopbaar waren, ver kocht. De verstrekte kredieten in eigen kring waren in 1964 groter dan ooit tevoren. Behalve uit de omzetverhoging met dertig miljoen gulden bleek de stormachtige ontwikkeling bij de Raiffeisenbank ook uit andere cij fers. De spaarbank groeide van 13,2 miljoen naar ruim 15 mil joen, een stijging dus van bijna twee miljoen gulden. Aan voorschotten werd in 1964 een bedrag verstrekt van bijna 3,3 miljoen terwijl een bedrag van bijna 1,3 miljoen werd afgelost. De totaal omzet in 1964 bedroeg 102.776.675,64, tegen 72.415.034,29 Vanavond brengt Corry Brokken in de Nieuwe Schouwburg te Gouda haar ’’Tour de Chante”. Speciale gasten zijn: Henk Elsink, The Shep herds, Fred Kaps en René van Voo- ren. Het kwartet van Jacques Schut te verzorgt de muzikale begeleiding. Een grote schare schoolkinderen stond vorige week woensdag geschaard rond een zevental vlaggemasten op het plein voor het raadhuis. Zij vierden gezamenlijk de Europadag 1965. Aan de masten wapperden de vlaggen van België, Frankrijk, Luxemburg, Italië, West-Duitsland, Nederland, alsmede de Europavlag. Over de betekenis van de Europese eenheid sprak mr. J. L. Kranenburg, griffier van de Nederlandse delegatie bij de raadgevende verga dering van de Raad van Europa. (foto Sjaak Noteboom) Tijdens een intieme bijeenkomst n het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat is vorige week donderdagavond de eerste lang speelplaat, die werd opgenomen van het Geref. Kerkkoor, overhandigd aan burgemeester C. A. van der Hooft. De burgervader viel deze eer te beurt, omdat hij de eerste giro- overschrijving deed ten bate van de bouwactie voor de Gereformeerde kerk in Groenswaard. De heer F. M. van Tol, lid van de bouwcommissie voor deze kerk bracht in een geestige toespraak de wordingsgeschiedenis van deze grammofoonplaat naar voren. In totaal staan op deze plaat tien lie deren, gezongen door het kerkkoor en het meisjeskoor. De opnamen werden gemaakt in de Hervormde kerk te Boskoop. De burgemeester dankte voor de attentie en zei er trots op te zijn, dat dit kerkkoor na vijf jaren zulk een groei in zangprestaties en le dental vertoont. „Zingen maakt blij en als men zingt, zondigt men niet”, aldus de heer Van der Hooft. De tweede plaat was. voor ds. J. Snoey, voorzitter van het kerkkoor, en de derde plaat werd overhandigd aan de dirigent, de heer D. van den Bosch. Ds. Snoey zei ook verheugd te zijn Aan deze interessante avond werd medewerking verleend door het jeugdzangkoor de „Zangvogels” on der leiding van dirigent Mar. Eg berts. Na de waarderende woorden van de voorzitter aan het eind van de avond aan het adres van de in leider en het zangkoor, sprak ds. Cuperus een dankgebed uit. r

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1