>3 Door de vorst geen Afdelingsvoetbal Bromfiets gebonden aan vele voorschriften v I Bronchiletten J. DENUAAG de zaak met de buitenklok Telefoon 2077 'o Tafeltennis Volgend jaar in Gouda UTS Programma voor a.s. weekend Zwemcl, De Gouwe THON COLPA WSE Nieuws Nieuws uit ’tHart van Holland f 1,6 miljoen schade bij boerderij branden Opstelling WSE KRAIJESTEIJN B S vveeKDiaa voor vvaaainxveen - I i maart BE FAIR-nieuws Fietseigenscliappen Keuringseisen /A voor r ff i e 1 e n Gevaar I Donk 5 Be Fair 4, MARGUERITE LEES 2 (wordt vervolgd) U ziet meer, U ziet veiliger, U ziet zonder hinderlijke schit tering met een POLAROID ZONNEBRILsf- - Afdeling C: Be Fair Sportlust, Groeneweg W.S.E., Donk 2 Be Fair 2, VEP 2 Be Fair 2, G.S.V. 6 W.S.E. 3, JUNIOREN: Afdeling A: Esto Be Fair, Nic. Boys W’veen, Moerkao. 2 - R.C.V. 3, zon dag voetbal: Nieuwkoop W.S.E., Waddinxveen Est zaterdagvoetbal: Be Fair Sportlust, Zwervers W’veen, W.S.E. Gouda 2, N.S.V. Be Fair 2, W’veen 2 W.S.E. 2, Waddinxveen-zondag treedt .als gastheer aan tegen Esto uit Bode graven. Wij verwachten, dat de vol le winst in Waddinxveen zal blij ven. Niettemin is Esto een niet te onderschatten tegenstander, dus op passen blijft de boodschap voor de kampioenskandidaten. Zodoende bromfiets i voor bet komend weekend: fff I 0—0 7—2 Zijde 4, Boskoop Hoestdrank in tabl*tvorm.95d' gen, 300 kippen en 1650 kuikens. „Heb je een prettige vakantie gehad?” Kwiek II won deze week van As surantie met 91. Dit team staat nog steeds met Donk bovenaan; dit zal wel een extra wedstrijd opleve ren om het kampioenschap van hun afdeling. Kwiek III verloor helaas van B.O.K. met 64; .alleen Geerlof won zijn drie wedstrijden met grote over macht. Hues kon het niet verder dan één wedstrijd brengen en de derde man verloor helaas alles. Kwiek IV speelde ook tegen een team van B.O.K. uit Bodegraven; zij deelden de punten broederlijk, 55. De competitie raakt op zijn einde voor de tafeltennisliefhebber, maar u bent ook nu nog hartelijk welkom op onze speelavond! Adres: cantine Verheul aan de Henegou- werweg, elke vrijdag om 8 uur. Programma: 16 maart: B.O.K. Kwiek V. 4.00 uur 4.30 uur W’veen 2 - Jod. Boys 3, 4.00 uur Be Fair 2 - Rijnstr. 2, 4.00 uur R.C.V. 2 Zw’dam 3, 4.00 uur Gr. Am’ers 3 - Be Fair 5, 4.00 uur 4.00 uur stemd vervoermiddel. Elke wijziging aan een van de essentiële delen brengt mede, dat de motortweewie- ler niet langer valt onder de door de overheid goedgekeurde soort, met alle gevolgen van dien voor de be rijder. Om een concreet voorbeeld te noemen, vervangt men de origi nele carburateur of uitlaat door eenzelfde onderdeel van een andere soort of merk, dan berijdt men in feite niet langer een bromfiets maar een ongedefinieerd vervoermiddel. Hetzelfde is eveneens van toepas sing op b.v. zuigers en cilinders. Het is ook goed te weten dat elke geconstateerde verandering aan een uitlaatsysteem voor de politie aan leiding kan zijn de bromfiets in be slag te nemen; zelfs in het geval de geluids- en snelheidsvoorschriften nog niet zijn overtreden. Degene, die dus bewust of onbe wust wijzigingen brengt in de con structie van zijn brommer brengt naast de verkeersveiligheid de ’sta tus’ van de bromfiets en de positie van de bromfietsberijder in gevaar. En daarmede het plezierige en rij- bewijs-vrij rijden van 1,5 miljoen Nederlanders. 4.00 uur 2.45 uur 4.00 uur 4.00 uur Bodegr. 2 ’Wveen 2, 2.45 uur 2.45 uur 2.30 uur 2.30 uur Donk 3 W’veen 2, 12.00 uur W.S.E. 2 - Groenew. 3, 2.30 uur 1? Qo Donderdag 18 maart a.s. is er een contactavond voor leden en dona teurs met hun dames, in het club huis aan de Sniepweg. De spelen zijn: pandoeren, klaver jassen en kruisjassen. Voor bereke ning bij het pandoeren om de prij zen worden voortaan fiches ge bruikt. Verder deelt het bestuur mede, dat er niet om geld gespeeld mag worden en ook niet op welke berekening dan ook. In Reeuwijk worden de voorbe reidingen getroffen voor de 5 mei- viering. Op het programma staan o.m. een allegorische optocht, een tentoonstelling met tekenwedstrijd, tal van wedstrijden voor jong en oud, alsmede een gondelvaart in de avonduren met een vuurwerk tot besluit. Zo vatte Gracia haar werk op. Zij had geluisterd naar geleerde discussies over verbeteringen in de toe komst - maar als zij haar gevraagd hadden - waar natuurlijk geen sprake van was - naar haar eigen in zicht, dan zou zij brutaalweg gezegd hebben, dat zij ervan droomde, kinderen thuis te verplegen - indien dit tenminste mogelijk was - door op bezoek komende zusters en artsen, in plaats van grotere, betere en lichtere ziekenhuizen te bouwen. Geen emotioneel verbreken van banden! En bovendien veel minder besmettingsgevaar „Intussen, daar zijn we weer!” dacht Gracia en zette zich schrap, om deze eerste ochtend om acht uur de nachtzuster af te lossen. Toen zij verscheen, waren de dagzusters, die om half acht begonnen, al bezig met bedden opmaken en ontbijt brengen. Lucy Armitage, een van de jonge leerlingen, liet een stuk of zes kinderen eten aan een lage tafel, maar zij was schuw onder de ogen van hoofdzuster Mawte, die druk heen en weer liep door de zalen met haar harde regelmatige voetstappen. Zij keek druk en belangrijk en commandeerde iedereen. Een van de kinderen kreeg de Zuster in haar don kerblauwe japon in het oog en gilde van vreugde. Een klein jongetje, dat zijn been in gips had, liet zijn cornflakes in de steek en kwam hinkend ,als een ge wonde vogel aanstrompelen. Hij zei niets! Zijn mond was te vol met cornflakes! Hij greep met kleverige handjes haar rok vast en legde zijn krullebol tegen haar aan, terwijl hij haar stevig vasthield. Van alle begroetingen was dit de ene, die het offer, terug te komen, de moeite waard maakte. „Jackie! O, Jackie!” zei Zuster Armitage verwij tend, terwijl zij achter hem aanholde. Zuster Gracia zag, dat haar ogen rood van het hui len waren. En zij was nog geen half uur aan het werk! Zij deed, of zij het niet zag, maakte zich voor zichtig van Jackie los, glimlachte tegen de leerlingen en ging haar kantoortje binnen, waar de nachtzuster op aflossing wachtte. „Er gaat een gerucht. waarom verdoezel ik het? Het is geen gerucht, het is een voldongen feit.” Op dit ogenblik begon de telefoon in de hall buiten het kantoortje als krankzinnig te rinkelen. „Sorry! Ik ben direct terug,” zei Gracia haastig. „Wacht even!” Iets in de toon van de nachtzuster duidde er op, dat zij niet iets zakelijks wilde vertel len, maar iets, wat vertrouwelijk door vriendinnen besproken wordt; en haar verwarring was te danken aan het feit, dat Zuster Gracia, hoewel zij haar allen graag mochten, haar werk waardeerden en van haar gezelschap genoten, zich zo terugtrok. Eigenlijk wis ten zij zó weinig van haar af, dat je het gevoel had, dat je in diep water kwam als je haar vriendschap pelijk over een persoonlijke kwestie, wilde benaderen. „Gracia, misschien is dit een overdreven opmerking, maar ik zou het vreselijk vinden als Zuster Mawte degene was, die Zij zweeg plotseling en zij staarden beiden naar hetzelfde. Zuster Mawte was al aan de telefoon. Zij sprak even, legde toen de hoorn neer en kwam snel naar de beide zusters toe, met hun blauwe japonnen en kleine organdie mutsjes, die zij hen zo bitter be nijdde. „Dat was de Eerste Hulp Zuster. Zij stuurt een pa tiënt naar boven. Verkeersongeval. Ik heb gezegd, dat ik niet zeker wist, of wij een bed beschikbaar hadden. Zij schijnt te denken, dat wij dj helft van de plaatsen op spoedgevallen laten wachten. Zij heeft het nooit met dokter Bridewell aan de stok gehad!” Haar toon was zo onhebbelijk, dat de nachtzuster haar wenkbrauwen optrok. Twee weken lang had Olive Mawte de scepter ger /add in de afdeling - en zij deed nog steeds of dat nog het geval w.as. De ge bruinde huid van Zuster Gracia werd een beetje don kerder. Zij keek de zuster recht aan, en zei rustig: „U had me aan de telefoon moeten roepen, Zuster, dat weet u heel goed!” „Neem me niet kwalijk, Zuster, ik zag, dat u bezig was.” Ook dat was een verkapte belediging; want zij moest gezien hebben, dat zij slechts nraatten. Gracia’s opmerking - waar de nachtzuster bij was - had haar gekwetst. Op dit ogenblik haatte zij het rustige, terug getrokken, blonde meisje, dat een jaar jonger was dan zijzelf en dat recht had op de autoriteit, die zij zelf zielsgraag wilde hebben; de macht om mensen met een woord of een blik on hun ^laats te zetten; hen bij de directrice te rapporteren, als zij dat wilde; met leden van de medische staf rond te lopen en meer als gelijke, dan als ondergeschikte te praten. Iedereen wist, dat de organisatie van de kinderaf deling te danken was aan de samenwerking tussen Zuster Gracia en de kinderarts - de dokter, die alle kinderen in het ziekenhuis behandelde: Dr. David Halcott. „Geweldig.” Zuster Gracia nam het nachtrapport op. „Hoe staan de zaken?” „Zoals je kunt verwachten. Het zal wel weer in orde komen, nu je terug bent,” zei de nachtzuster op haar droge manier. „Je plaatsvervangster heeft zich geducht doen gelden.” „Zij is een goede, plichtsgetrouwe verpleegster,” zei Zuster Gracia rustig, „anders had ik haar niet als vervangster achtergelaten.” Verantwoordelijkheid bracht in sommige mensen de beste eigenschappen naar voren; zij zetten hun beste beentje voor. Zij had ook echt gehoopt, dat dat het geval zou zijn bij Olive Mawte, die als oudste van de twee staf zusters, logischerwijze als plaatsvervangster moest optreden. Zij was niet alleen in dienstjaren ouder dan Zuster Hammond; zij was in feite een jaar ouder dan Gracia zelf. Zij was zevenentwintig jaar oud en behept met een constant, smeulend gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn, omdat zij nog geen afdelingshoofd was. Als men twee minuten in de zaal was geweest, wist men waarom. De nachtzuster glimlachte bleekjes. „Asmat” dit was de bijnaam van de onderdirec trice „kwam twee of drie keer per dag kijken en bewaarde de vrede. Mawte vloog aldoor de verplegers in de haren. Zij schijnt te denken, dat je niet de baas kunt zijn, zonder dat je er aldoor nadrukkelijk be wijzen van geeft!” Zuster Gracia glimlachte terug. „Ga verder. Vertel maar direct het ergste.” „Niets bijzonders, slechts een zenuwenoorlog, die iedereen nerveus heeft gemaakt. Zij heeft aanmerkin gen gemaakt op de verplegers en twee ervan hebben met ontslag gedreigd. Toen moest de portier het ont gelden, die arme kerel. En zij heeft haar tanden in dat meisje Armitage gezet; zij kan geen goed doen, hoe ze ook haar best doet. Daardoor wordt zij onhan dig en dan gebeuren er ongelukken.” Zuster Gracia liep snel de patiëntenlijst door. „Zijn er spoedgevallen?” „Gelukkig niet als in de wintermaanden, als we geen raad weten waar we nog een bedje moeten zet ten, wanneer de gevallen van bronchitis met longont steking binnenkomen. De zomer heeft natuurlijk ook nadelen. Er is altijd voedselvergiftiging.” „Spreek dat woord niet uit! Je weet heel goed, dat ik nergens zo bang voor ben als voor een epidemie van gastroënteritis onder babies! Ik klop het af, tot we een eind in september zijn. Zijn er nog ge vaarlijke gevallen?” „Eén baby is behoorlijk ziek met longontsteking. Box 6! Toen dokter Halcott gisteravond laat kwam kijken, leek hij tevreden en de baby slaapt nu. De ademhaling is echter nog erg ongeregeld. Ik moet zeg gen, dat Zuster Mawte erg haar best heeft gedaan voor die baby.” „Mooi zo!” Gracia’s stem was warm. „Hoe staat het in de zaal met operatiegevallen? Ik zie, dat Jackie er nog altijd is, hoewel hij bijna naar huis kon, toen ik met vakantie ging.” „Ik vrees, dat Jackie lang zal blijven. Zijn beende ren zijn zo bros als lucifers! Die laatste röntgenfoto. Jackie had een ziekte in het beendermerg. Nauwe lijks was hij uit de spalken, of het gips, of er brak weer iets. Zijn been had zware operaties ondergaan, terwijl zijn algehele toestand verbeterd werd en ver schillende behandelingen geprobeerd werden om de oorzaak weg te nemen. De laatste keer, toen Gracia hem zag, leek het erg hoopvol. Nu betekenden de röntgenfoto’s een teleurstelling, omdat de genezing zo langzaam verliep. „We zijn weer op het punt, waar we begonnen zijn”, zei de nachtzuster. Gracia’s hoofd ging omhoog. Zij glimlachte uitdagend. „Niets daarvan! We moesten een paar handelingen proberen, die veel beloofden; maar Jackie is veel sterker en gezonder, dan toen hij pas bij ons kwam en ik heb veel vertrouwen in dokter Bridewell. Hij is een knappe chirurg.” „Met de hulp van dokter Halcott om toezicht op de algehele conditie te houden,” gaf de nachtzuster toe. „Tussen twee haakjes, je dierbare dokter Bridewell heeft meer bedden, dan waar hij recht op heeft. Net gisteren heeft hij er één ingepikt, dat jij gereserveerd had voor een patiënt op de wachtlijst.” „Hij wel!” Er was altijd strijd tussen de verschil lende doktoren over de beschikbare plaatsen; en dok ter Bridewell, de orthopaedist, was de ergste. „Ik wil niet, dat er met de wachtlijst geknoeid wordt!” zei Zuster Gracia vastbesloten. „Ik laat het kind komen als dringend geval.” Zij babbelden nog enkele ogenblikken, terwijl de nachtzuster met een enorm gegaap haar spullen bij elkaar zocht, haar met rood afgezette cape van de kapstok nam en zich klaarmaakte om te gaan eten en slapen. Onderweg zou zij een doorslag van haar rap port in het kantoor van de directrice achterlaten eerst een verslag over de ernstige zieken en daarna een aantekening over de rest. Maar zij had nog iets te zeggen. „Voor de dag ermee,” zei Gracia lachend. „Ik kan er tegen!” „Daar twijfel ik niet aan. Maar toch zij was eigenaardig verlegen en aarzelend „Ik wilde, dat dit je niet gebeurde.” „O, in 's hemelsnaam!” „Goed dan. Men zegt, dat nachtdienst je een beetje vreemd maakt. En je mag me in mijn gezicht zeggen, dat ik er niets mee te maken heb, maar er is toch iets, dat ik je absoluut zeggen moet.” „Heeft Mawte nog iets uitgehaald?” „Mawte niet dit keer.” „Wat is er dan?” Vrijdagavond grote kienavond met muzikale omlijsting. Wettelijke status van uw 50 cc Ruim zestien jaar geleden kwa men de eerst bromfietsen in Neder land, toen nog deftig aangeduid als „rijwielen met hulpmotor”. Thans rijden er bijna 1,5 miljoen brom mers op onze wegen en hun aantal groeit nog dagelijks. Wij weten allemaal: de bromfiets is in het Wegenverkeersreglement gelijkgesteld met de van ouds be kende fietsen. Dat is de reden, dat men van de bestuurder geen rijbe wijs of andere paperassen verlangt. Anderzijds eist de wetgever, dat de bromfietser zich op de weg gedraagt als een gewone fietser, cLw.z. dat hij deel uitmaakt van het langzaam verkeer. Met alle consequenties van het rijden op fietspaden, de voor- rangsregels op kruisingen etc. Het is zo gezien ook logisch, dat de bromfiets wettelijk moet voldoen aan een aantal technische eisen van dé fiets. In het Wegenverkeersregle ment zijn de z.g. fietseigenschappen, waaraan een brommer moet vol doen, vermeld: een fietsbel, pedalen, een goedgekeurd achterlicht, een wit achterspatbord (tenminste 30 cm lang) en twee onafhankelijk van el kaar werkende remmen. De wetge ver heeft vervolgens bepaald, dat alle brommers moeten zijn uitgerust met een goed herkenbare gele plaat (van 6 x 16 cm) en een inrichting tot het ontkoppelen van de hulp motor, zodanig dat de bromfiets desnoods ook trappend kan worden voortbewogen. In de jaren vijftig bleek echter dat de bromfietsevolutie een onge wenste kant opging. Met name de mogelijkheid om uit een motortje van ten hoogste 50 cc een steeds grotere snelheid te halen, gaf te denken. De fabrikanten en impor teurs kwamen reeds na enkele ja ren tot de conclusie, dat het onbe perkt opvoeren van de snelheid op den duur zou leiden tot de onder gang van deze populaire tweewieler. Vandaar hun streven, eerst op vrij willige basis en later onder toezicht van de overheid, te komen tot een beperking van de snelheid tot 40 km per uur van fabriekswege. Sedert 1958 is de bepaling van kracht, dat alle in de handel te brengen bromfietsen moeten beho ren tot een door de minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeur de soort. Tot dit doel werden door het ministerie in overleg met het bedrijfsleven keuringsvoorschriften opgesteld, welke resulteerden in een Rjjksgoedkeuringsnummer voor elk goedgekeurd type brommer. Bij de strenge inspectie van de nieuwe bromfietsmodellen wordt niet alleen gelet op de snelheidsbe perking tot 40 km/uur maar ook op andere wettelijke eisen, waaraan de bromfiets moet voldoen (bijv, de toegestane geluidssterkte). Bij de beoordeling bekijken de technici de combinatie van de ingebouwde mo tor met de daarbij behorende over- brengingsverhoudingen en het uit laatsysteem. Want alleen deze van fabriekswege toegepaste combinatie waarborgt de wettelijke status van de bromfiets. Afgelopen weekeind is geen der Waddinxveense verenigingen in het veld gekomen. Koning Winter was hiep debet aan. We hopen dat het komend weekeind beter zal zijn, en dat dan het volledige programma kan worden afgewerkt. Hiep volgt de prognose: Be Fair komt thuis in het veld tegen Sportlust ’46. Daar er voor de beide verenigingen niets meer op het spel staat, zal een puntenverde ling hier wel de einduitslag worden. Waddinxveen-zaterdag gaat naar hekkesluiter Zwervers, waarmee zij enkele weken geleden de punten hebben gedeeld. Onze mening is, dat de geel-zwarten met de volle winst naar huis zullen terugkeren. Voor W.S.E. gaat de reis naar Nieuwkoop. Daar kunnen zij him plaatsgenoten (Waddinxveen) een dienst bewijzen, door hun rivalen voor de bovenste plaats een puntje afhandig te maken. Wij voorspellen zelfs een kleine overwinning voor W.S.E. De hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt me de, dat in de maand december 1964 27 boerderijbr.anden zijn voorgeko men, waarbij de boerderij verwoest dan wel zwaar beschadigd werd. Van deze branden kwamen er twee voor in Gronnigen, twee in Drenthe, vier in Overijssel, drie in Gelderland, vier in Utrecht, één in Noord-Holland, drie in Zuid-Hol- land, één in Zeeland, vijf in Noord- Brabant en twee in Limburg. De directe schade door deze bran den aangericht wordt geraamd op 1.617.250,—. Doop kortsluiting werden zes branden veroorzaakt, drie door hitte-uitstraling elektrische(verwar- mings)lamp, één door een lekke schoorsteen, één door een oliestel, terwijl in zestien gevallen de oor zaak onbekend bleef. Bij de branden kwamen om: drie paarden, 25 koeien, 16 kalveren, 161 mestvarkens, 13 fokvarkens, 61 big- Vande drie gespeelde wedstrijden verloor Gouwe 5 van Z.P.S. 1. Het derde team won van Boskoop 1. En het eerste team deelde de punten met A.Z.C. 1. Het meest stelde Gou we 1 teleur, daar ze niet verder kwamen dan een 00 uitslag. Het eerste team speelde nog een vriend schappelijke wedstrijd tegen W.Z.C. 1, welke met 72 werd gewonnen. UITSLAGEN: Gouwe 5 Z.P.S. 1, Gouwe 3 Boskoop 1, Gouwe 1 A.Z.C. 1, Gouwe comb. W.Z.C., vriendschappelij k PROGRAMMA: zaterdag 13 maart: 6.00 uur: Onderlinge j eugd-zwemwedstrij den. dinsdag 16 maart: 8.30 uur D.K.D. 1 - Gouwe 2 (dames) 9.40 uur Donk 2 - Gouwe 3 (heren) Het ligt in de bedoeling in .augus tus 1966 een aanvang te maken met het onderwijs aan de thans in op richting zijnde Uitgebreid Techni sche School voor midden- en oost- Zuid-Holand te Gouda. De aanvraag om rijkssubsidie voor deze school is reeds ingediend. In het Stichtingsbestuur zullen zitting hebben vertegenwoordigers van de gemeenten Gouda, Schoon hoven, Woerden en Waddinxveen, alsmede vertegenwoordigers van werkgevers- werknemersorganisa ties. 4.00 uur 4.00 uur Be Fair 2 - Olympiad, 2.15 uur Afdeling B: Be Fair ONA, 2.15 uur SpiritWaddinxveen, 3.00 uur 2.45 uur 2.45 uup 2.00 uur uit tegen Nieuwkoop Vertrek per bus naar Nieuwkoop om 1.30 uur vanaf het clubhuis. doel: C. Plomp; linksachter: B. Lich tenberg; rechtsachter: L. v. d. Ou denrijn; rechtshalf: C. Jacobi; mid half: K. Steenland; linkshalf: Th. Koetsier; linksbuiten: B. v. d. Sluis; linksbinnen: A. v. d. Starren; mid- voor: L. Tange; rechtsbinnen: A. v. Rhijn; rechtsbuiten: Th. Geers. BRUGWEG Teneinde de uitvoering van een deel van het recreatieplan „Rotte- meren” te kunnen uitvoeren hebben G.S. aan Provinciale Staten voorge steld een krediet van 3,3 miljoen beschikbaar te stellen. In Zevenhuizen zal op de bevrij dingsdag op 5 mei a.s. een optocht worden gehouden van versierde wa gens met voorstellingen uit de pe riode 1945-1965. Op Koninginnedag zijn er in de morgenuren op het voet balveld kinderspelen en ’s avonds is er een lampionoptocht. In Boskoop viert op 15 maart a.s. de Geref. Jongelingsvereniging „On derzoekt de Schriften” het honderd jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wil de vereniging tien duizend gulden bijeenbrengen ten einde enkele technici naar Soemba te kunnen uitzenden. Deze zullen daar de landbouwers moeten leren hoe zij hun werktuigen moeten on derhouden, herstellen of eventueel zelf kunnen maken. In Oudewater, dat dit jaar 700 jaar bestaat en welk feest in sep tember wordt gevierd, zal tijdens de feestweek de bevolking gekleed gaan in costuums uit 1265. Maandag presenteert Mies Bouman deze his torische kleding tijdens een „mode show” in Oudewater en zij zal dan trachten de bewoners te bewegen zich tijdens het feest in deze „kle-, derdracht’ ’te steken. In Schoonhoven zal de buurtver eniging „Olivier van Noort” op be vrijdingsdag een openluchtmaaltijd organiseren in een versierde straat, waaraan de buurtbewoners geza menlijk zullen deelnemen. A I I w l*ff is de hedendaagse een nauwkeurig afge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2