van Rotte’s Mannenkoor W addinxveen naar Lezers schrijven Feestelijke^ opening garagebedrijf Kool ^*“0 i Lezing over missiewerk FRA-VA-KO's Bejaardenmiddag Buit verdelen lil P. G. Rodenburg overleden Per trein naar de Jaarbeurs Dierenwinkel verhuist Nog geen derde Herv. predikant Waddinxveen op de Jaarbeurs Burgemeester in ere-comité Marseillaise Buit verdelen IV Agenda Clir. Nationale kleuterschool Weer succes voor herdershonden Propaganda-avond Volksonderwijs T.O.O.S. toont prestaties KLOKKEN r WARENHUIZEN Burgemeester maakte rijtoer in glanzende Rolls Royce Koninklijke bescherming voor 111-jaar oude vereniging Snuif en wrijf Permanent gebouw in Vondelwijk Bioscopen te Gouda Schouwburg Gouda Exposities Uitvoering van 429 gymnasten E Weekblad voor Waddinxveen - I I maart 1955 Kabouters werken Kabouters doen wonderen Feest Puzzelrit Initiatief 207 WADDINXVEEN V. I aanwezigheid van een grote schare w.as Thea C. Binnekade. f Naschrift van de redaktie. We willen deze discussie gaarne besluiten met de volgende opmer king: Het staat iedere inwoner van deze gemeente uiteraard vrij om te kopen waar men dat wenst, hetzij binnen hetzij buiten de woonplaats. Indien er inderdaad zoveel bezwa ren zouden bestaan tegen plaatse- VOOR *N STULVOL INTERIEUR Als u toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b.g.g. 2184 Dinsdag 16 maart a.s. zal in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat weer een bejaarden middag worden gehouden. Aanvang 14.30 uur. en de en Het komt mij voor, dat de heer K. de Bas het ingezonden stuk van drs. P. C. Soeteman niet goed gelezen heeft. Drs. Soeteman heeft de Waddinx- veners terecht duidelijk willen ma ken, dat men buiten Waddinxveen, ongeacht de treinreis, goedkoper te recht kan. Wil de heer K. de Bas soms met zijn ingezonden stuk de burgemeester van Waddinxveen la ten zien, dat hij op de hand is van de burgemeester? Kom, heer De Bas, probeer nu zelf eens de klepel van de klok te vinden en niet met de lepel van de strooppot aankomen. Als u het over de burgemeester wilt hebben, doe het dan apart en eerlijk. P. v. d. Vaart. De heer C. Kool, eigenaar van het nieuwe bedrijf en tevens voorzitter van „De Gouwerij ders” die aan de organisatie van de puzzelrit mede werkten, wekte daarna alle aanwe zigen od er een echte Waddinxveen- se ’knalavond’ van te maken. Een ieder kon zichzelf aan het buffet bedienen. Balleider D. Kool, hammondorga- nist Nic. van den Hondel en drum mer Jan LeRoy droegen er toe bij, dat er spoedig een feestelijke stem ming heerste en dat deze voortduur de tot de laatste minuten van de negende maart. Dinsdagavond werd het openings- festijn voortgezet met een puzzelrit, waaraan door vijftig automobilisten en bromfietsers werd deelgenomen. De rit voerde, over een afstand van ongeveer dertig kilometer door de gemeente Waddinxveen. Er waren In een oude, maar glanzend zwarte Rolls Royce werden burgemeester en mevrouw Van der Hooft maandagmiddag van huis gehaald voor een korte rijtoer door de gemeente met escorte van de Rijkspolitie. Deze op merkelijke rit eindigde bij het nieuwe en versierde pand van Automobiel bedrijf C. Kool aan de Dorpsstraat, dat kort daarop door de heer Van der Hooft officieel werd geopend in de belangstellenden. Jaarbeursbezoekers, die in ver band met de parkeerproblemen in Utrecht pep trein naar deze voor- j aarsbeurs willen reizen, kunnen aan het Wadinxveense station ge combineerde reis/toegangsbilj etten kopen. In deze reisbiljetten zijn be grepen de heen- en terugreis naar Utrecht, de toegangsbilj etten tot de jaarbeursterreinen en het gebruik van een kop koffie. De aan de Zuidkade gevestigde dierenwinkel van de heer J. Hoogen- doorn Zn wordt verplaatst naar de hoek van de Kerkweg en Juliana- straat. Vanaf volgende week don derdag 18 maart zullen liefhebbers van uiteenlopende soorten huisdie ren, e.d. hun benodigdheden uit de meer centraal gelegen winkel kun nen gaan betrekken. Tevens worden er diverse soorten zaden verkocht. Dezer dagen is op 45-jarige leef tijd overleden de heer P. G. Roden burg, die tal van functies heeft be kleed in het C.N.V. werk ter plaatse. Van 1950 tot 1957 was overledene penningmeester van de N.C.A.B. In 1958 werd hij voorzitter van de af deling D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten). Hij was een geziene figuur, die hard voor de organisaties zwoeg de, waarbij hij zichzelf totaal weg cijferde. Ook bij bazars was de heer Rodenburg de stuwende kracht. Een belangrijke plaats nam hij voorts in in de Chr. Besturenbond. Bij de C.N.V.-leden zal het vele werk door overledene in de loop der jaren verricht, nog lang in gedach ten blijven. De teraardebestelling zal plaats vinden vanuit het Hervormd Wijk- gebouw Esdoornlaan op vrijdag 12 maart a.s. tussen 13 en 14 uur op de Algemene Begraafplaats. Ds. J. P. Bos, hervormd predikant te Sprang Capelle, die naar Wad dinxveen was beroepen als derde predikant voor de Hervormde Ge meente, heeft thans voor dit beroep bedankt. De in deze rubriek gepubli ceerde brieven van lezers val len buiten verantwoordelijk heid van de redaktie. De re daktie behoudt zich evenwel het recht voor brieven te be korten. Brieven die buiten de normen van het algemeen fat soen vallen worden geweigerd. Hoewel de ondertekening in deze rubriek desgewenst met initialen kan geschieden, dient de redaktie op de hoogte te zijn met de volledige naam en het adres van de afzender. Anonieme brieven worden zonder meer terzijde gelegd. Op de Voorj aarsbeurs te Utrecht zijn twee Waddinxveense firma’s de traditiegetrouw weer vertegenwoor digd. Het zijn N.V. Speelgoed- Houtwarenfabriek Okkerse en firma W. A. Sliedrecht, Sport- Speelgoedfabriek. Okkerse exposeert nieuwe model len speelgoedgarages, winkels, e.d. en presenteert voorts nieuwe plastic constructiebouwdozen. Een .aantrekkelijke serie kinder meubelen, een nieuw roulettespel alsmede een serie mozaïekspelen, zijn o.a. de produkten die de firma Sliedrecht toont. lijke middenstandsbedrijven als de briefschrijver suggereert, dat daar door steeds meer koopkracht naar elders af vloeit, dan zijn het de mid denstanders zelf, die dit het eerst constateren aan hun dan niet meer evenredig groeiende omzetten met de bevolkingsaanwas. Het is overigens dan aan die mid denstand om de oorzaak daarvan op te sporen en eventueel een andere politiek te gaan voeren. Ten aanzien van de eisen die door de consument worden gesteld, kan men niet verlangen, dat de Wad dinxveense middenstand zich in een periode van goed zes jaar volledig aan de eisen van de grote stad heeft aangepast. Zes jaar geleden bestond er nog geen Passage, geen winkelcentrum Kon. Wilhelminaplein en verschei dene thans tot moderne winkels uit gegroeide zaken waren toen nog slechts dorps winkeltjes. Wij geloven, dat de middenstand toch wel enige tijd mag worden ge gund om zich verder aan de gewij zigde omstandigheden in deze ge meente aan te passen. Dat het ge meentebestuur bij monde van bur gemeester Van der Hooft spreekt over toekomstige mogelijkheden om de koopkracht in Waddinxveen te houden is een normale zaak. Het behoort in ieder geval tot de taak van de gemeentebestuurders om het klimaat te scheppen voor een ver dere ontplooiing en gezonde ont wikkeling van de lokale midden stand. De beslissing is echter aan de middenstand zelf. Want zij zal het zijn die, afgezien van het feit of men het met de ge meentelijke plannen wel of niet eens is, moeten bouwen, investeren en de risico’s moeten nemen. Geba seerd op het huidige kostenpeil be tekent realisering van de plannen zoals gesuggereerd door burgemees ter Van der Hooft voor de plaatse lijke middenstand een investering van tenminste 7| a 10 miljoen gul den. Redaktie. Burgemeester C. A. van der Hooft heeft zitting genomen in een ere- comité, dat is gevormd in verband met de voorbereidingen van de vie ring van het vierhonderd-jarig be staan van de Noord-Brabantse ge meente Willemstad. De heer Van der Hooft was van 1948 tot 1958 burge meester van Willemstad. Met niet geringe verbazing heeft ondergetekende via het Weekblad voor Waddinxveen kennis genomen van de E.E.G.-herdenking op het plein voor het Raadhuis. Heel deze herdenking was gericht op de ver broedering dep volken van Europa. Of daar ook gevaren aan zitten, daaraan wordt geloof ik, helemaal niet gedacht. Er zijn ook liederen gezongen door de schoolkinderen. De volksliederen van de zes aange sloten landen bij de E.E.G. Dus ook het Franse volkslied. Dat is dus de Marseillaise. Nu dat is nog al wat. U moet maar eens opslaan de ’Korte Christelijke Encyclopaedic’ van prof, dr. Grosheide. Hij zegt hierin: „het (d.i. de Marseillaise) werd het fas cinerende revolutiebed”. Welnu, ge achte lezers, aan revolutieliederen hebben we heus geen gebrek. Wij stellen tegenover de revolutie het Evangelie. Het is daarom zeer te betreuren, dat de kinderen van onze christelijke scholen deze herdenking hebben bij gewoond. van 10 gulden voor Uw oude wasketel bij aankoop van een aluminium Op donderdagavond 25 maart a.s. spreekt de oud-missionaris en oud- kapelaan van Waddinxveen, pater Raymondus de Groot over de missie in het clubgebouw vanW.S.E. in het Warnaarplantsoen. Pater de Groot wordt bijgestaan door twee missio narissen en zal voorts dia’s over het missiewerk vertonen. Gent en Amsterdam vele prijzen. De kostbare gouden en zilveren medailles konden na het bombarde ment op Rotterdam in mei 1940 uit het puin worden gered. Het verenigingsideaal w.as in vroeger dagen de z.g. Liedertafel. Thans richt het koor zich veel meer naar de hedendaagse koorliteratuur. Oude componisten als Sweelinck, da Vittotia, Palestrina, Schumann, Schubert enz. worden daarbij ech ter niet vergeten. De grote kracht v.an Rotte’s Mannenkoor is, dat alle composities in de oorspronkelijke talen worden gezongen. In zijn openingstoespraak sprak burgemeester Van der Hooft zijn vreugde uit over het initiatief van de heer Kool, dat zeker zal bijdra gen to* verfraaiing van de Dorps straat. Spreker vertelde voorts, dat hij in geschriften van oud-burge- meester Van Dort Kroon had gele zen, dat in Waddinxveen in de pe riode 1850-1870 slechts 178 personen in de industrie werkzaam waren. De officiële opening verrichtte de burgemeester door op een knop te drukken, waardoor de smeerbrug met daarop een splinternieuwe NSU auto langzaam naar beneden kwam. Vervolgens vulde de heer Van der Hooft eigenhandig de benzinetank van de Rolls Royce uit de voor het garagebedrijf staande glimmende benzinepompen. Namens de plaatselijke midden stand werd het woord gevoerd door de voorzitter van de middenstands- vereniging, de heer H. K. van der Loo. De voorzitter van het winkel centrum Dorpsstraat, de heer D. Kool, merkte op, dat er in de Dorps straat meer mensen moesten zijn, die het voorbeeld van zijn broer zouden navolgen. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de dis- trictsmanager van de Esso, de heer Van Veen. De opening met de daarop volgen de receptie werd o.m. bijgewoond door de beide wethouders, de heren Venema en Pille, gemeentesecreta ris Jenné alsmede vertegenwoordi gers van vele bedrijven en organi saties. ’s Avonds werd de nieuwe showroom druk bezocht door vele belangstellenden, die zowel de nieu we als de oude auto’s, waaronder een exemplaar uit 1912, kwamen bezichtigen. vele verrassende elementen, waar door het strafpunten regende. Tijdens een feestelijke bijeen komst na afloop van de rit maakte de heer R- van Kooten de prijswin naars bekend. De eerste prijs, een autoradio, was voor de Boskoopse bromfietser K. Trouw, die met 45 strafpunten eindigde. Verder luidde de uitslag: 2e prijs: D. A. Spek, Nieuwveen, 46 strafpunten; 3e prijs: J. Koolhaas, Bergschenhoek, 75 strafp.; 4e prijs: R. T. v.d. Sluis, Alphen a.d. Rijn, 79 str.p.; 5e E. Boerman, Waddinxveen, 98 strafp.; 6e/7e: C. de Rooy, Wad dinxveen (middenst.team) 99 str.p.; 8e: W. Ramp, Boskoop, 103 strafp.; 9e J. Reyneveld, Ter Aar, 108 str.p.; 10e C. H. Mayenburg, Haastrecht, 116 str.p.; lie G. Oskam, Waddinx veen, 118 str.p.; 12e H. Heemskerk, Bodegraven, 123 str.p.; 13e A. S. van Veen, Hazerswoude, 129 str.p.; 14e H. van Zuylen, Haastrecht, 135 strp; 15e A. J. Poldervaart, Oegstgeest, 139 str.p.; 16e N. Bovenkamp, Gouda 140 str.p.; 17e C. M. Verhoeff, Wad dinxveen, 156 str.p.; 18e A. de Rooy, Waddinxveen, 159 strafp.; 19e pr. J. Heemskerk, Bodegraven, 160 str.p.; 20e prijs: P. v.d. Klugt, 162 strafp.; 21e H. A. v,an Heeek, Nieuwerkerk a.d. IJssel, 163 str.p.; 2e G. v. Ame- rongen, Waddinxveen, 164 strafp.; 23e C. van der Loo, Apeldoorn, 165 strafp.; 24e G. Kool, Waddinxveen, 169 str.p.; 25e G. van Dordt Kroon, Waddinxveen, 171 str.p.; 26e A. A. van Blijkhof, Zoetermeer, 181 str.p.; 27e B. H. Olie, Waddinxveen, 186 str.p.; 28e R. van Kooten, Waddinx veen, 188 str.p.; 28e K. H. Freetag, Gouda, 188 strafp.; 29e J. de Rooy, Waddinxveen, 189 strafpunten. De poedelprijs, in dit geval een taart, ging naar de deelnemer met de meeste strafpunten. Het was de heer L. E. Rincheval uit Waddinx veen, die driehonderd strafpunten wist te vergaren. Heep De Bas wenst kennelijk na dere toelichting. Nu, dat kan. Vol gens het verslag in „Weekblad voor Waddinxveen” (W.v.W.) dd. 18-2-’65 stelde de burgemeester als hoofd doel: „Koopkracht in Waddinxveen houden”. Echter hoe? Gedacht werd aan vestiging van winkelgalerijen in resp. Vondelwijk, Groenswaard, Kerkweg enz. M.a.w. de koopkracht (’de buit’) zal voor een deel vloeien (’verdelen’) naar de winkeliers in de Vondelwijk, de Groenswaard, de Kerkweg, enz. Over de koopkracht die Waddinx veen reeds verlaat en zal gaan ver laten o.a. naar Gouda, Rotterdam, Den Haag, werd niet gerept, althans niet in het verslag W.v.W. Het lijkt mij, dat de burgemeester en de middenstand daar ook een open oog voor moeten hebben en zich moeten afvragen waarom dit gebeurt en of men hieraan weerstand kan bieden. Een andere vraag die rijst naar aanleiding van het gestelde hoofd doel is: waarom maar één „stads supermarkt”? De consument, prijs bewust als hij is, zal (terecht? kunnen gaan veronderstellen, dat hier sprake is van protectie van de plaatselijke middenstand, ten koste van zijn portemonnaie. Gevolg zal kunnen zijn, toch .afvloeien van de koopkracht naar de stad. Waarom geen tweede supermarkt? Al was het alleen maar uit concurrentie- overwegingen. Terecht wordt aan de agglomera tie van winkels de nodige aandacht besteed. De aanwezigheid van een winkelgalerij is voor de consument en middenstand zonder meer aan trekkelijk. Doch de middenstand kan de rentabiliteit van het geïn vesteerd vermogen maximaliseren door een zo gunstig mogelijk koop- klimaat te scheppen. Drs. P. C. Soeteman. (Van redaktiewege bekort?) Uw verkoudheid van neus, keel of borat weg met Donderdag 11 maart: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, demonstratieavond. Lunchroom de Water; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering Vrouwenbeweging van het N.K.V. in het R.K. vereni gingsgebouw; aanvang 20.00 uur. Verkeerscursus voor iedereen in het clubhuis ’De Paddestoel’, Lijsterbes straat; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering Centraal Genoot schap voor Kinderherstellingsoorden ten huize van mej. Herfst, Zuidkade 37; aanvang 15.00 uur. Maandag 15 maart: Algemene vergadering ’Weegbrug’, in ’De Unie’; aan vang 20.00 uur. Bijeenkomst Geref. Mannen vereni ging, in Geref. Verenigingsgebouw; aanvang 20.00 uur. Vergadering Oranjevereniging, in café Sport; aanvang 20.00 uur. Dinsdag 16 maart: De Koninklijke Zangvereniging „Rotte’s Mannenkoor”, die op don derdagavond 25 maart a.s. in de Immanuëlkerk onder auspiciën van de Culturele Kring een concert zal geven, is een der oudste mannen koren van ons land. Het werd op gericht op 11 maart 1854 en heeft steeds onder leiding gestaan van eerste klas dirigenten. Op het ogen blik is dat de heer Jos Vranken jr, die al meer dan een kwart eeuw leiding geeft aan dit unieke koor. Voorgangers van hem waren o.m. Otto Glastra van Loon en Bernhard Diamant. In de 111 jaar van het be staan heeft het koor slechts acht dirigenten gehad, wat typerend is voor de ontwikkeling en het karak ter van deze vereniging. Het koor, dat 125 leden telt, staat sedert 1867 onder beschermheer schap van het Koninklijk Huis. Op het ogenblik is Z.K.H. Prins Bern- had beschermheer van het koor, dat in 1899 het predicaat „Koninklijke” kreeg. Voor de tweede wereldoorlog be haalde „Rotte’s Mannenkoor” tij dens internationale zangersontmoe- tingen o.a. in Düsseldorf, Keulen, Op 25 maart a.s. zal in de Vondel wijk de eerste paal worden gesla gen voor een permanente kleuter school voor de Stichting Christelijk Nationaal Kleuteronderwijs. Dezer dagen is de rijksgoedkeuring voor de bouw van deze school af gegeven. Na de Hervormde kleuterschool en de thans in aanbouw zijnde kleuter school van Volksonderwijs, wordt dit de derde permanente kleuter school in het nieuwe deel van Wad dinxveen. De heer Haan, die onlangs in Gro ningen een eervolle vermelding ver wierf voor zijn Duitse herdershond Bianca, heeft dezer dagen tijdens een nationale hondententoonstelling in Sneek twee successen behaald. De ruim twee jaar oude Bianca kreeg opnieuw de vermelding „uit muntend” en verwierf bij de Duitse herders de eerste prijs. In de jeugd- klasse werd winnaar de dertien maanden oude Bodo vom Niersbo- gen, een reu, die kort geleden door de heer Haan uit Duistland werd Gespreksavond over de missie; club gebouw W.S.E., Warnaarplantsoen; aanvang 20.00 uur. Donderdag 8 april: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Geref. Verenigingsgebouw; aan vang 20.00 uur. Woensdag 14 april: Ned. Christen Vrouwenbond, Geref. Verenigingsgeb.aanvang 19.30 uur. Schouwburg Bioscoop: vr. 20.15 uur; za. 15, 19 en 21.15 uur; zo. 15 en 17 uur: Terreur van de Rode Mantels’, zon. 19.00 en 21.15 uur; ma. t/m wo. 14.30 en 20.15 uur: „De Klokenluider van de Notre Dame” (14 jaar). Nieuwe Schouwburg; heden avond: ’’Tour de Chante”, met o.a. Corry Brokken. Olieverfschilderijen van Gérard. Expositiezaaltje boekhandel ’Veldwijk’ in de Passage. Dagelijks tijdens normale openingstijden win kel, alsmede vrijdagavond tot 21.00 uur. ’s Zondags en woensdagmiddag gesloten. Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda. Werken van Haagse aqua- rellisten, tot en met 14 maart. Ge opend van 10 tot 17 uur, op zondag van 14 tot 17 uur. Aan de propaganda-feestavond van de Vereniging Volksonderwijs, afdeling Waddinxveen, op donder dag 18 maart a.s. in het Geref. Ver enigingsgebouw wordt o.m. mede werking verleend door de bekende artisten Tonny Huurdeman, Gerry Roeland en Herman Theemissen. De heer E. van Veen uit Amster dam zal een inleiding houden over Volksonderwijs. 1UNELIERMORLOGER KERKWEG 207 TEL0I8Z8-2495 - WADDINXVEEN Niet minder dan 429, voor het merendeel jeugdige turners en tur- sters zullen volgende Week dinsdag en woensdag in het Geref. Vereni gingsgebouw aan de Stationsstraat hun prestaties tonen. Het zijn de leden van de gymnastiekvereniging T.O.O.S., die na drie maanden inten sief trainen onder leiding van de heren Zwijnenburg en Dullemeijer en de dames Broer en Borg een aantrekkelijk programma zullen presenteren. Een spectaculair programmapunt vormt het optreden van de heren- keurploeg Gouda en omstreken met oefeningen aan de hoge brug en de rekstok. De toegangsprijs voor deze spor tieve demonstraties bedraagt één gulden. In verband met de jeugdige leeftijd van een groot aantal deel- mers en deelneemsters beginnen de uitvoeringen om zeven uur. De nog steeds groeiende gymnas tiekvereniging T.O.O.S. bestaat nu 44 jaar. De vereniging telt 429 leden waarvan 76 dames, 27 heren, 67 jon gens en 250 meisjes. Uitvoering Gymnastiekvereniging T.O.O.S. in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat; aan vang 19.00 uur. Bejaardenmiddag in het Geref. Ver enigingsgebouw Stationsstraat; aan vang 14.30 uur. Geref. Vrouwenvereniging „Bij de Bron”, Geref. Verenigmgsgebouw; aanvang 20.00 uur. Woensdag 17 maart: Uitvoering Gymnastiekvereniging i’.O.O.S. in net Geref. Verenigmgs gebouw; aanvang 19.00 uur. Ned. Christ. Vrouwenbond: spreek ster: mevr. H. Smit-Goeman, Herv. wyngebouw, aanvang 19.30 uur. Donderdag 18 maart: Verkeersexamen in het clubhuis’De Paddestoel', Lijsterbesstraat; aan- v.ang 20.00 uur. Propaganda-feestavond Vereniging Volksonderwijs, Geref. Verenigmgs gebouw; aanvang 19.30 uur. vrijdag 19 maart: Kiaverj.asavond ten bate van de Bimdenbond, in het R.K. Vereni gmgsgebouw; aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering VARA, in De Unie, aanvang 20.00 uur. Maandag 22 maart: Jaarvergadering Middenstands ver eniging, in restaurant De Unie; aan vang 20.00 uur. Algemene ledenvergadering Perso neelsvereniging Citosa, in Citosa- Kantine; aanvang 10.00 en 19.30 uur. Woensdag 24 maart: Raadsvergadering gemeentehuis; aanvang 20.0Ü uur. Donderdag 25 maart: Ingebruikstelling Centrale Wijkver- warmrng, omstreeks 16.00 uur. Concert Rotte’s Mannenkoor, Cultu rele Kring, Immanuëlkerk; aanvang 20.00 uur. 31’NEUER HORLOGER KERKWEG TEl:OI8Z8-Z495

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 3