Actie Dier en Kind van W er eld N atuur Fonds Elsevier's weekblad Prinses Margriet verloofd BouwdagWaddinxveen 6 5 Gedeputeerde D, van der Kwaak gaat acht handelingen verrichten As B fte WALDER en WULCO m BURGERLIJKE STUUD Tijdelijke wijziging Citosa-diensten DE KEUKEN NODIGEN 2 ff rf'I te- Belastingproblemen in EEG-verband s Verlovingsfeest Prinses Margriet Benthuizen bracht Films te Gouda ■BH! A P Ilgfi EEN LEEUWTJE IN DE BADKUIP voor mol publicity Hedenavond causerie door mr. Millenaar KOSTHUIZEN Landarbeider viert zilveren jubileum 1 Zegelverkoop door jeugd stichting dierenkinderhuis .AA eerste zanghulde 'eekblad voor Waddinxveen - 1 1 maart 1965 Pagina 5 K 7; s Ontwikkeling en uitvoering van campagnes: 1 ’I a u Timmerfabriek In badkuip Terug in de natuur Bescherming RQli «■l n.m. I ',W i a« A A. H ISV -A ij <1 Public Relations Direct Mail Manifestaties Perscontacten Vijverlaan 6 Waddinxveen Telefoon 01828-2659 f i OPPASCENTRALE telefoon 2934 of 3062 Ritno. 104: eerste rit naar Gouda rijdt na de halte Van der Geur via de westzijde van de Gouwe naar de Waddinxveense brug. Ritno. 257: laatste rit vanuit Alphen rijdt na de halte Galerij (Boskoop) via de Provinciale weg naar Wad dinxveen en langs de westkant van de Gouwe naar de halte Van der Geur (Boskoop). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: kinderwant; dameshand- schoenen; vulpotlood; 2 boekwerk jes (catechismus). Verloren: rode dameshandschoen; gouden ring met steen; grijze heren handschoen; kindermuts, wit-blauw; 2 kalkkuipen. In verband met de afsluiting van de hefbrug te Boskoop voor alle verkeer in de week van 15 t/m 20 maart a.s. in de achtereenvolgende nachten van maandag op dinsdag t/m vrijdag op zaterdag van 0.10 tot 6.00 uur worden de volgende auto busdiensten van „Citosa” N.V. ge wijzigd. i I sss W o Ritno. 250: laatste rit vanuit Rotter dam rijdt na de halte Oranjelaan (Waddinxveen) via de Oranjelaan, Noorkade, Zuidkade naar de halte Van der Geur (Boskoop). Kwaak niet minder dan acht officiële handelingen zal verrichten, die alle met de snelle ontwikkeling van de week van 2 t/m 8 maart 1965 Geboren: Nicolaas, z.v. J. Tamerus en C. van Gent; Robert Cornells Jozinus, z.v. J. van Iperen en H. Stouthart; Jeannette Truus, d.v. K. Hofman en V. Groenhagen; Edwin, z.v. J. van den Hoek en F. A. Endeman; Jacoba Elisabeth, d.v. G. C. van Blit - terswijk en E. R. Koopman; Jacob, z.v. H. Baas en E. J. Ferwerda. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: W. C. Boeren en J. Vis. Overleden: Rodenburg, Pieter Ger rit, oud 45 jaar. het ware langs onze deur. Daarom zal een zeer hoog dubbel rasterwerk pas voldoende beveiliging bieden tegen de indringers. De jonge dieren komen bovendien ’s nachts in af sluitbare hokken. Een bedrag van 80.000 gulden zal voldoende zijn om dit plan te ver wezenlijken. Daarvoor bouwen wij hier niet alleen een uitstekend be schermd dierenkinderhuis maar ook een klein, goed ingericht hospitaal. Bovendien vormt dit bedrag een belangrijke bijdrage tot het zo hoog nodige onderwijs van de jeugd uit de wijde omtrek. Reeds nu komen van tijd tot tijd klassen Afrikaanse schoolkinderen, die over de dieren van hun eigen land willen leren. En dat is, nog heel in het klein, de kiem voor het beter leren kennen door de Afrikaanse bevolking van de na tuur die in dit land zo dringend be scherming behoeft. En ik hoop, dat de Nederlandse jeugd alle krachten wil inspannen om dit tweeledige doel te bereiken”, aldus Mervyn Cowie. De organisatoren van de jeugd- actie DIER en KIND, twijfelen er niet aan of de nodige gelden zullen tijdens de komende paasvakantie bij elkaar gehaald worden. Dit ge beurt door het verkopen van, door kinderen getekende, dierensluitze- gels die 50 cent per stuk kosten. Het Wereld Natuur Fonds heeft een speciaal speldje laten maken. Dit speldje wordt met een gratis lot in een grote loterij beschikbaar ge steld aan ieder kind dat tien zegels verkoopt. Naast vele andere prijzen, is de hoofdprijs een reis naar Afri ka. Jongens en meisjes van 10 tot en met 16 jaar, die aan deze unieke actie willen meedoen, kunnen zich tot 20 maart aanmelden door een briefkaart te sturen met: „Ja, ik help ook mee”, alsmede de naam en het adres van de afzender. Het adres waarheen de kaarten gestuurd moe ten worden is: DIER en KIND, Post bus 7000, Amsterdam-zuid II. Zij ontvangen dan alle gegevens thuis. Het Wereld Natuur Fonds (Wolrd Wildlife Fund), opgericht in 1961, en waarvan Z.K.H. Prins Bernhard voorzitter is, probeert met man en macht de noodtoestanden in Afrika en andere werelddelen tegen te gaan. Slagen wij erin de kortst mo gelijke tijd niet in, de groene gordel, die onze aarde omringt, te behouden, dan hebben mens en dier uiteinde lijk geen hoop meer. Eén van de projecten die het W. W.F. ondersteunt, is het geven van hulp aan de Nationale Parken in Kenya, dat onder meer de bouw van een Dierenkinderhuis met hospitaal behelst. Men ontwikkelde een plan om de jeugd van Nederland in te schake len, om het Wereld Natuur Fonds bij zijn streven te helpen. Van aller lei kanten wordt reeds medewerking verleend om de actie DIER en KIND te doen slagen en te maken tot een voorbeeld voor de jeugd van andere landen. In een interview vertelde Mervyn Cowie het één en ander over zijn idee om een Dierenkinderhuis met hospitaal midden in de wildernis te bouwen. Gevraagd enige Brieven met prijsopgaaf aan de afd. Personeelszaken van N.V. MULDER, Parklaan 2 - Boskoop Mr. K. Millenaar, directeur van het bureau Wetgeving van het Mi nisterie van Financiën bezoekt he denmiddag op uitnodiging van de burgemeester Waddinxveen. De heer Millenaar zal daarbij enkele plaatselijke bedrijven bezoeken. Vanavond houdt de heer Millenaar in de raadzaal een causerie voor vertegenwoordigers van het be drijfsleven over belastingvraagstuk- ken in EEG-verband en de Neder landse belastingwetgeving. De heer H. W. van Wageningen van de Onderweg 18 zal maadag a.s. het feit herdenken, dat hij 25 jaar in dienst is bij de firma L. Koetsier aan de Onderweg. De vader van de jubilaris heeft de firma Koetsier destijds ongeveer twintig jaar ge diend. Zijn zoon kwam in 1940 bij de firma Koetsier in dienst. Maandag zal het jubileum in in tieme kring worden herdacht. De firma Koetsier heeft haar trouwe werknemer in verband met dit jubi leum inmiddels een Rijnreis voor hem en zijn echtgenote aangeboden. De enorme bouwactiviteiten in Waddinxveen worden op donderdag 25 maart extra onderstreept, wanneer de ’Bouwdag Waddinxveen 1965’ wordt gehouden, waarop het lid van Gedeputeerde Staten, de heer D. van der direct of indirect verband houden gemeente Waddinxveen. Het programma voor de Bouwdag begint om twee uur ten gemeente- huize met de maandelijkse vergade ring van de N.V. Bouwteam Groens- waard, die ditmaal ook zal worden bij gewoond door verscheidene ge nodigden. Om kwart over 3 zal de Centrale Wijkverwarming, die al geruime tijd warmte levert aan een aantal woningen in de Vondel wijk, offi cieel door Gedeputeerde D. van der Kwaak in gebruik worden gesteld. Twintig minuten later slaat hij de eerste paal voor het complex van 94 woningwetwoningen van de Chr. Woningbouwvereniging ,Ons Begin’. Tien minuten daarna zal de twee duizendste na 1945 in Waddinxveen gebouwde woning aan de bewoners in gebruik worden gegeven. Het zelfde gebeurt om vijf minuten voor vier met de duizendste woning, die na 1945 in Waddinxveen werd ge bouwd door P. Rehorst N.V. Vervolgens slaat de heer Van der Kwaak de eerste paal voor de per manente kleuterschool van de Stich ting Christelijk Nationaal Kleuter onderwijs, voor de bouw waarvan juist dezer dagen de rijksgoedkeu- ring werd ontvangen. Nog een derde woning zal de heer Van der Kwaak die middag in ge bruik geven. De N.V. Eurowoningen voltooit namelijk de tweeduizendste door deze onderneming gebouwde Twee in de historie spelende films draaien de komende week in de Nieuwe Schouwburg. Het bekende verhaal „De Klokkenluider van de Notre Dame”, dat zich afspeelt in het Parijs van 1483, werd verfilmd onder regie van William Dieterle. De mismaakte klokkenluider Quasi modo weet in deze film de ten on rechte wegens moord beschuldigde en ter dood veroordeelde zigeunerin Esmaralda van de dood te redden. „Terreur van de Rode Mantels” speelt zich af in Slavonic, waar ge maskerde ruiters in rode mantels de bevolking terroriseren. Hoewel de ridders uit de omgeving de her tog van Bied niet erg behulpzaam zijn bij de bestrijding van de rovers, zal het recht zegevieren. mensen. Walder stond zich op de lippen te bijten van woede. Wat kon hij hier nu tegen doen? In een plotselinge opwel ling sprong hij naar voren en riep: „Mannen van Virgulië, laat u niet langer beroven en uitpersen door de tiran Garis. Weigert te betalen en verdrijft deze boeven uit uw dorp!” Verder kwam hij niet, want op een wenk van de belas tinggaarder sprongen dadelijk een paar soldaten naar hem toe, maar Walder had dit wel verwacht. Hij trok zijn zwaard en begon de strijd met de soldaten. Dadelijk stond Wulco aan zijn zijde. De strijd zou snel beslist zijn, want twee jongens tegen wel veertig soldaten was geen eerlijke strijd. Maar toen lieten de boeren zich ook niet onbetuigd. Woedend wierpen zij zich op de soldaten, maar al waren de boeren groter in aantal, zij bezaten geen wapens en waren niet bedreven in de krijgskunst. Onder aanvoering van de dappere Walder en Wulco werd er hevig gevochten op de Brink. (wordt vervolgd) „Ik ben hier al een tijd directeur van de Kenya National Parks en het is tot in de wijde omtrek bekend, dat ik nog al eens jonge dieren in mijn huis opneem om die groot te brengen. Wij zijn echter niet inge richt om de vele jonge dieren die hier in nood zijn, onderdak en ver zorging te geven. En daarom heb ik een plan tot het aanleggen van een soort dierenbewaarplaats met een hospitaal; alle soorten die hier in Afrika in het wild leven: olifanten, leeuwen, giraffen, antilopen, lui paarden, zelfs stekelvarkens en na tuurlijk apen. Ook jonge neushoorns worden hier naar toe gebracht. ’s Nachts kunnen die dieren niet buiten blijven. Als de badkamer vrij is, stop ik daar ’s nachts wel eens een welp in. En een jonge neushoorn of een olifant gaat nog wel in de garage. Enkele kleinere dieren kunnen wij wel in huis bren gen maar de rest moet ik helaas weigeren. En dat zijn er in de loop van het laatste jaap vele honderden geweest. Deze dieren zouden in leven kun nen blijven als ik over een goed ge outilleerde behuizing zou beschik ken. 28. WALDER EN WULCO verbleven in een klein dorp en waren voor enige dagen gastvrij opgenomen op een boer derij. Op een morgen kwam de boer verschrikt binnen en deel de mede, dat hij gehoord had, dat een belastinggaarder met soldaten van prins Garis in aantocht was. De mensen wis ten niet, hoe zij de hoge belastingen moesten opbrengen, want zij hadden al niets meer. Grote angst maakte zich van de boeren meester. Toen Walder zag hoe de mensen be vreesd waren, kreeg hij medelijden met hen. Gedurende de dagen dat de jongens hiér waren, hadden zij al gezien hoe arm de mensen waren en zij begrepen heel goed, dat die het belasting geld niet zouden kunnen opbrengen. Toen de belastinggaarder in het dorp was aangekomen, werden alle mensen op de Brink geroepen, waar de man, staande temidden van zijn soldaten, een perkament voorlas, waarop werd medegedeeld, dat iedere boer een groot be drag aan de gaarder moest betalen. Een zacht gemompel steeg op. Walder en Wulco bevonden zich ook tussen de 1 (ih Hl *4. De DOKTERSDIENST zal worden waargenomen door dokter J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, telef. 2979. zondag 14 maart 1965 Nederlands Hervormde Kerk v.m. 9.30 uur: ds. Joh. Verwelius n.m. 6.30 uur: ds. C. Vos, van Gouda Hervormd Wjjkgebouw,Esdoornlaan van. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 6.30 uur: ds. Joh. Verwelius Hervormd Wijkcentrum Oranjewijk (Jan Willem Frisoweg) v.m. 9.30 uur: ds. K. Ooms van De Bilt 5.00 uur: ds. J. R. Cuperus Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven Hervormde Immanuëlkerk v.m. 9.30 uur: dr. A. van Haarlem n.m. 7.00 uur: ds. J. Visser jeugddienst van Den Haag Gereformeerde Kerk v.m. 9.00 en 10.30 uur: ds. J. Snoey n.m. 6.30 uur: ds. J. Snoey Remonstrantse Kerk Geen dienst. Christ. Afgescheiden Gemeente van. 9.30 en n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag, n.m. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop KERKDIENSTEN R.K. KERK Pastoor: B. A. Emmelkamp Kapelaan: G. L. U. Paardekooper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Zondag 7.15, 9.45 en 11.30 uur: H. Mis In de week 7.00 en 8.00 uur: H. Mis St. Petruskapel, J. Willem Frisoweg zondag 8.30,11.15 en 17.30 uur H. Mis dinsdag 8.00, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66 donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie De dieren die groot genoeg ge worden zijn om zelfstandig verder te leven gaan terug naar de natuur. Ik heb reeds enkele proeven geno men met buffels. Men denkt mis schien dat zij, door mensen groot gebracht, hun instinct en kracht verliezen. Dit is zeker niet het ge val. Eén van mijn wachten heeft eens gerapporteerd hoe een van de grootste buffels, Robert hadden wij hem genoemd, een paar leeuwen op de vlucht deed slaan. Een tropische onweersbui of een bosbrand jaagt hele kudden dieren in panische schrik alle kanten uit. Daarbij raken de jongen van de ou ders af. Een jonge gazelle valt in een kuil en breekt een poot. Een ander wordt wees doordat zijn moe der door een giftige pijl wordt ge dood. Ook uit de andere Nationale Par ken worden jonge of zieke dieren naar ons toe gebracht. Er zijn vele gewonde dieren die moeten sterven omdat wij niet de middelen en de ruimte hebben om hen de nodig veterinaire verzorging te geven. Alleen al daardoor hebben wij in de laatste tijd een cheetah, een panter, een caracal, een rhino ceros en een jonge olifant onder onze handen zien sterven. Het probleem van een dierenkin derhuis in de wildernis is niet zo zeer hoe houden wij de dieren bin nen als wel hoe houden wij de ja gende dieren erbuiten. Leeuwen, panters en hyaena’s lopen hier als Gistermiddag werd het Ne derlandse volk verrast met een bijzondere mededeling van H.M. de Koningin, dat haar dochter Margriet zich had verloofd met de heer Pieter van Vollenhoven, een student in het Nederlands recht te Leiden; 25 jaar oud en geboren te Schiedam. H.K.H. Prinses Margriet, 22 jaar oud, studeert eveneens te Leiden en is voornemens na beëindiging van haar studie, in juni van dit jaar, nog enige tijd in de verpleging te gaan. Het is voor ons Nederlandse volk een zeer bijzondere ge beurtenis, dat een prinses zich met een niet adelijke Neder lander verloofd, een jonge man waarvan men grote ver wachtingen heeft. Bij alle reeds gebrachte hulde sluiten wij ons gaarne aan en wensen het jonge verloofde paar veel geluk en voorspoed toe in hun verdere leven. woning. Ook deze woning staat in Waddinxveen. Om half vijf gaat de bezoeker het tweede gedeelte van het rioolzuiveringsgemaal in ge bruik stellen. Zijn laatste officiële handeling verricht Gedeputeerde Van der Kwaak met het slaan van de eerste paal voor de timmerfa briek van de N.V. Waddinxveense Bouw- en Handelmaatschappij J. Reijm Jr. De Bouwdag Waddinxveen 1965 wordt besloten met een bijeenkomst ten gemeentehuize, waar o.m. het woord zal worden gevoerd door de heer Van der Kwaak. Ergens in de wildernis van Afrika, op een plaats die stad noch dorp is, woont de Engelse kolonel b.d. Mervyn Cowie. Samen met zijn vrouw leeft hij daar tussen de wilde dieren. Hij is de directeur van de Nationale Par ken in Kenya. Bij een van deze natuurreservaten - het Nairobi National Park - woont hij. Niemand beter dan Mervyn Cowie weet welk een ramp ook de natuur van Afrika met zijn dierenrijkdom heeft getroffen. Enorme gebieden zijn van alle plantengroei beroofd. Het gevolg hiervan was uit droging van de bodem en het ontstaan van dorre woestijnen. Grote aan tallen antilopen, olifanten, giraffen, gnoe’s, neushoorns kwamen om van honger en dorst of vonden hun einde in de duizenden strikken. Kort na het bekend worden van de verloving van H.K.H. Prinses Margriet met de heer Pieter van Vollehoven bracht de schooljeugd van Benthuizen, versterkt met een schoolklas uit Moerkapelle onder aanvoering van de nieuwe burge meester van beide gemeenten, de heer Keijzer, reeds een zanghulde aan het verloofde paar. Niet minder dan 350 kinderen, getooid met vlag getjes, hadden zich voor het ge meente huis te Benthuizen opge steld. Tijdens een korte toespraak deelde burgemeester Keijzer mede, dat een gelukstelegram namens de beide gemeenten naar Paleis Soest- dijk zou worden gezonden. De aubade in Benthuizen was de eerste hulde van deze aard in het land, die na het bekend worden van de verloving werd georganiseerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5