In ruim mensen Houtverwerkende industrie op de eerste plaats voor mei SPAAR Koningin komt tussen 20 en 26 Cvlte mdmibwei oaMoepast, zestig bedrijven werken 2200 1 Jaarbeurs succes plaatselijke bedrijven RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” IBS CAMP Financieel voordeel voor Setter Set SPAAR GOED Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) Brouwer voor gemeente Bedrijfsleven exposeert hoge bezoekster Ongewenst bezoek in huishoudschool Ttyobqlette Voor f 369 een vol-automatische brommer Houtverwerking Voorlopige route Iff Grote activiteiten in nijverheid en handel nieuwe import-artikelen corsetten hij BROUWER nylons verkrijgbaar bij BROUWER KRAIJESTEIJN Okkerse en Sliedrecht toonden I’ J J i 7 HUIZEN VANAF DE MARKT. EN KLEIWEG 108, TEL 6 0 33, NAAST KLEIWEGBRUG IN GOUDA GEVESTIGD: KORTE TIENDEWEG 12, TEL. 3 0 33, SPAAR BIJ DE w Niet te min Nesse 40 - •f Bouwnijverheid GOl:DA IJMIHDEN 'ZW1JNDRECHT f F Bouwdoos Fantasierijk Buitenland i r Lichtgewicht «tó F’ i s I I Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1027 DONDERDAG 18 MAART 1965 f 1 TJicfory Op het ogenblik telt Waddinxveen 63 bedrijven, die ongeveer tien of meer werknemers in dienst hebben. Bij deze 63 bedrijven zijn niet minder dan 2179 mensen werkzaam, van wie het merendeel mannen. In totaal zijn bij deze bedrijven slechts 149 vrouwen in dienst. Verreweg de belang rijkste tak van nijverheid wordt nog steeds gevormd door de houtverwer kende bedrijven, waarbij de meubelfabrieken de belangrijkste plaats innemen. De deelname aan de Utrechtse voorjaarsbeurs is voor de N.V. G. Okkerse en de firma W. A. Slie- drecht niet onbevredigend verlopen. De beide Waddinxveense bedrijven hadden niet over gebrek aan belang stelling voor hun stands in het ge bouw aan het Utrechtse Vredenburg te klagen. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 UUT V.m. Twaalfhonderd blikken per uur vult deze machine, die staat opgesteld in de verffa- briek van de Wed. Boonstop- pel aan de Wilhelminakade. Meer over dit interessante bedrijf leest u op pagina 3. (foto Sjaak Noteboom) De werkelijke grootte van een be drijf is echter moeilijk te beoorde len naar de personeelssterkte alleen Sn olie qoede. Oranjelaan 42, tel. (01828) 2265 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 5 Provinciale Staten van Zuid- Holland hebben zich geschaard ach ter het voorstel van Gedeputeerde Staten om Waddinxveen een bij drage van 190.000 te verlenen in de kosten verband houdende met de voorzieningen aan de Wilhelmina kade. Vooral ook, omdat de aan de ver breding van de Wilhelminakade verbonden kosten de draagkracht Naar wordt aangenomen zal het bezoek van H.M. de Koningin aan enkele gemeenten in het midden van de provincie Zuid-Holland plaats vinden tussen 20 en 26 mei a.s. Voor zover bekend zal het Koninklijke bezoek ’s ochtends in Boskoop een aanvang nemen. Vandaar rijdt de vorstin via de Noordkade naar de gemeentegrens van Waddinxveen, waar zij omstreeks elf uur zal worden opgewacht door burgemeester C. A. van der Hooft. Onverlaten hebben zich vorige week toegang verschaft tot de Chr. Landbouwhuishoudschool ’De Rank’ aan de leplaan. Uit de kamer van de directrice werd daarbij een be drag van ongeveer zevenhonderd gulden ontvreemd. In de bouwnijverheid en aanver wante sectoren telt Waddinxveen zestien bedrijven met in totaal 553 werknemers. De N.V. Nederlandse Kabelfabrieken staat met 151 per soneelsleden op de eerste plaats, ge volgd door P. Rehorst N.V. met 133 werknemers. Op de derde plaats komt het wegenbouwbedrijf D. J. Koster Zn. met 57 werknemers. Onder deze zestien bedrijven zijn tevens drie architectenbureaus, die samen 33 medewerkers in dienst hebben. Bij de diversen komt de N.V. Ci- tosa met 149 personeelsleden op de Okkerse toonde een bijzonder uit gebreid assortiment van voorname lijk houten speelgoederen, vervaar digd in eigen bedrijf, waarvoor zo wel in binnen-,als buitenland steeds grote belangstelling bestaat. Naast kindermeubeltjes in diverse uitvoe ringen, schoolborden, poppenkasten, garages, boerderijen, treinen, auto’s waren echter ook de artikelen ge ëxposeerd, waarvoor Okkerse op treedt als importeur voor Nederland of de vertegenwoordiging heeft voor meerdere Europese landen. - Typisch voor jongens is de plastic constructiebouwdoos met diverse elementen, die met behulp van gro te plastic schroeven en moeren aan elkaar kunnen worden bevestigd. Ook hier een ruime mogelijkheid om de eigen fantasie de vrije loop te laten. Praktisch is vooral, dat de begindozen kunnen worden aange vuld met losse onderdelen, die steeds met enkele stuks bij elkaar in plas tic zakjes zijn verpakt. Twee van die artikelen trokken vooral de aandacht, niet alleen om dat ze nieuw zijn voor Nederland, maar ook omdat het hier speelgoed betreft, waarmede het kind op rui me schaal zijn fantasie kan uitleven. Eigenlijk het ei van Columbus is het miniatuur figuurzaagbeugeltje, waarin echter het zaagje is vervan gen door een dun koperdraadje. Door middel van een normale bat terij k,an dit koperdraadje zodanig worden verwarmd, dat het als een vlijmscherp mes door een dim laag je hard schuimplastic brandt. Op deze manier kan een kind de op dit schuimplastic getekende figuren zonder veel moeite keurig uitsnijden en die figuren daarna zelf kleuren. In de bij te leveren pakketten ko- Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. kleduu}, de tpiooiiie ondeAAZheidinq. eerste plaats, gevolgd door de N.V. Wed. Boonstoppel Zn. met 72 werknemers. Blijkens het door de gemeente in samenwerking met de Kamer van Koophandel te Gouda samengestel de overzicht is, wat betreft perso neelsbezetting, Kempkes Meubelfa brieken N.V. op het ogenblik het grootste Waddinxveense bedrijf, res pectievelijk gevolgd door de N.V. Nederlandse Kabelfabrieken (Wad dinxveen), Citosa, P. Rehorst N.V., Van Schaik Berghuis, Fa. J. v. d. Berg Zn., H. A. van Berkesteijn, N.V. Wed. Boonstoppel Zn. en de N.V. G. Okkerse. Deze volgorde heeft alleen betrekking op het aan tal werknemers. De hier gevestigde bedrijven doen niet alleen zaken in eigen land, maar hun activiteiten strekken zich in vele gevallen uit tot ver buiten onze grenzen, waarbij soms wordt gewerkt met eigen buitenlandse fi lialen of vestigingen. Gezien de enorme economische betekenis van deze bedrijven in on ze gemeente zullen wij in de ko mende tijd het zoeklicht richten op de plaatselijke ondernemingen. Van daag verschijnt in onze krant een eerste reportage over de aan de Wilhelminakade gevestigde lak- en vernisfabriek van de N.V. Wed. Boonstoppel Zn. De firma Sliedrecht bracht een combinatie van speelgoederen, sport artikelen en tuinmeubelen. De licht gewicht tuinstoelen, een specialiteit van dit bedrijf, zijn nog onvermin derd in trek. Als nieuw importarti- kel voert de fa. Sliedrecht verschil lende plastic mozaïekspelen, waar bij het uit de gaatjes van het werk- paneel vallen van de plastic dopjes vrijwel niet meer mogelijk is. Ook heeft men een nieuw roulettespel alsmede een nieuwe uitvoering van een voetbalspel. Een artikel dat dit jaar weinig aandacht kreeg was de slee. De vrij wel afgelopen kwakkelwinter werk te weinig animerend op de bestel lingen voor deze toch wel zeer mooi afgewerkte sleeën. Kindermeubel tjes, diverse kamer- en tuinspelen, geïmporteerde, grillig gevormde vliegers, e.d. vormden het verdere assortiment van deze Waddinxveen se industrie. In de 21 houtverwerkende indus trieën werken bij elkaar 862 perso nen. Zij zijn verdeeld over veertien meubelfabrieken, twee speelgoed fabrieken, vier houtenwarenfabrie- ken en één timmerfabriek. Met bijna 250 werknemers staat Kempkes Meubelfabrieken N.V. aan de top, in grootte o.m. gevolgd door de Eerste Waddinxveense Stoom- meubelfabriek v.h. fa. Van Schaik en Berghuis, met bijna honderd werknemers, de N.V. Stoel- en Meu belfabriek H. A. van Berkesteijn met 77 werknemers en de N.V. G. Ok kerse met 64 werknemers. In de metaalsector zijn bij zeven bedrijven 126 mensen werkzaam. Hiervan staat de firma J. v.d. Berg Zn. met 85 werknemers op de eerste plaats, gevolgd door de Wad dinxveense fabriek van de N.V. Auto-Industrie Verheul aan de Kiel kade met 41 werknemers en de N.V. Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek met 35 personeelsleden. Drie toeleveringsbedrijven en stoffeer-inrichtingen hebben samen 45 man personeel in dienst. Abonnement: 1,40 per kwartaal bjj voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag omdat vooral de omzet in deze mede bepalend is. Er zijn in deze gemeen te bijzonder arbeidsintensieve be drijven, die dus veel werknemers in dienst hebben. Daar tegenover staan echter sterk gemechaniseerde be drijven, die met een geringe perso neelsbezetting aanzienlijke omzet ten kunnen bereiken. Dat men over de Waddinxveense bedrijven beslist niet te min mag denken bleek ook wel uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de Coöp. Raiffeisenbank, welke bank in 1964 in deze gemeente een omzet behaalde van meer dan honderd miljoen gulden. Wanneer men daar bij in aanmerking neemt, dat er in Waddinxveen nog verscheidene an dere banken zijn gevestigd, die eveneens grote jaaromzetten berei ken, dan staat vast, dat er bij diver se van de in dit overzicht bedoelde bedrijven omzetten van miljoenen guldens worden bereikt. men stukken schuimplastic voor, waarop alle bekende figuren uit de sprookjes- en tekenfilmwereld wor den afgebeeld. Zelfs Barend de Beer ontbreekt niet. Met hetzelfde stuk gereedschap kunnen echter ook zo danige elementen uit het schuim plastic worden ’gesneden’, dat daar- van molens, huizen, e.d. zijn te bou- van de gemeente te boven gaan, ter- wen. Voor erg fantasierijke kinde- ren is zelfs een stuk wit schuim plastic zonder tekeningen al vol doende om enkele genoeglijke uren bezig te kunnen zijn. wijl de Provincie haar werkzaam heden aan de Gouweoever daardoor goedkoper kan uitvoeren, achtte men deze bijdrage alleszins aan vaardbaar. Waddinxveen krijgt het geld niet ineens, maar ontvangt gedurende dertig jaar een bedrag van 13.803 per jaar, gebaseerd op een rente van zes procent per jaar. Eén van de Statenleden, de heer H. K. van Minnen uit Vlaardingen, wilde nog weten, waarom het nu precies 190.000 moest zijn. Gede puteerde A. Deerenberg kon hierop geen antwoord geven. „Het was een kwestie van overleg en taxatie,” zeide hij. Tijdens dezelfde vergadering ging men akkoord met het voorstel tot herziening van het reglement voor de polders Achterof en de Putte. Inmiddels is een voorlopige route uitgezet, die Koningin Juliana tij dens haar korte verblijf in Wad dinxveen zal volgen. Van de Noord kade gaat het via de Willem de Zwijgerlaan en Beatrixlaan naar het Stationsplein, vandaar naar de verlengde Stationsstraat. Hier zul len hoogstwaarschijnlijk alle Wad dinxveense schoolkinderen staan opgesteld voor een feestelijke be groeting van de Koningin. Dan vervolgt de stoet zijn weg naar de Jan Dorrekenskade, waar bij de fabriek van Kempkes de rit wordt onderbroken voor het bezoek aan een door Waddinxveense be drijven e.d. zowel binnen in de toonkamers van Kempkes als op het buitenterrein ingerichte tentoon stelling. Met de rondgang over deze expo sitie zal tevens het bezoek aan Wad dinxveen worden afgesloten. Via de Jan Dorrekenskade, Kanaaldijk, de Sniepweg en de Piasweg rijdt de vorstin met haar gevolg dan naar de gemeentegrens van Moerkapelle, waar de nieuwe burgemeester Keij- zer de begeleidende taak van zijn Waddinxveense collega zal over nemen. i 1 k'<

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1