der Kwaak van ervaren een fleXa GRIT Bouwdag bewijs dat overheid gezonde groei niet tegenhoudt Gedeputeerde D bleek ervaren eerste palenslaander Niet iedereen behoeft mijn schilderijen te waarderen GRIF7/ I Schoolboekenbal mei Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken Brouwer Uitbreiding bij VerbakelN.V. Bakkerij werd gemoderniseerd Tifobulette Voor f 369 een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN STEUN Aardaas op 9 augustus Christa van Santen: VERNIEUW MET KLEUR KLEUREN VERNIEUWEN O Nesse 40 Eigen richting Oude dorp Waardering en verwijt „Volkszang" Gure wind r Horten en stoten y I t Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1029 DONDERDAG 1 APRIL 1965 4 tleduuj,, de. i c “Dicfory m r. opt i ciën In Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12, telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108, telefoon 6033 (naast Kleiwegbrug) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje- Laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. BRILLEN CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN van de totale bouw wordt uitge voerd als z.g. industriële bouw. P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) 9-n a££e <}aede. htAerMedln^aken Christa van Santen zei zelf over haar werk, dat ze haar wat gedekte kleuren ontleent aan het Neder landse landschap, dat over het alge meen niet uitbundig van kleur is. Zij zag zichzelf min of meer als een non-figuratieve kunstenares, hoewel ze zich niet onder een be- Te Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12 - telefoon 3033 7 huizen vanaf de Markt en Kleiweg 108 - telefoon 6033 - naast Kleiwegbrug paal met horten en stoten kan ge schieden. Niettemin slaagde hij erin de ruim elf meter lange betonnen kolos in de zachte Waddinxveense bodem te drijven. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenh«nk te W addinxveen. ling gade te slaan, maar liever een beschut plekje opzochten. De laatste gebeurtenis speelde zich af in het oude gedeelte van de gemeente, waar de heer Van der Kw.aak tot grote hilariteit van de gasten, oog in oog kwam te staan met dezelfde heihaas die hem assis teerde bij het slaan van de eerste paal voor de Chr. Nationale Kleu terschool in de Vondel wijk. In de Dorpsstraat ging het om de eerste paal voor het bedrijfspand van de N.V. Waddinxveense Bouw- en Handelmaatschappij J. Reijm jr. Twee uur lang had het ongeveer honderd personen tellende gezel schap door Waddinxveen rondge trokken, voordat men terugkeerde naar het raadhuis, waar burgemees ter Van dep Hooft zijn gasten een drankje aanbood. Tijdens deze receptie hield de heer Van der Kwaak een korte toe spraak, waarin hij o.m. zijn bezorgd heid uitsprak over het opdringen van de industriële woningbouw, waarvan hij zich geen voorstander betoonde om dit op grote schaal toe te passen. De hoofdingenieur-direc- teur van de provinciale directie van het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid, ir. K. J. Macken zie, stelde de heer Van der Kwaak gerust door te zeggen, dat in feite maar een zeer gering percentage De verbouwing bij Verbakel aan de Zuidkade nadert thans de vol tooiing. Het ligt in het voornemen, dat burgemeester Van der Hooft op woensdagmiddag 7 april omstreeks half vier het vernieuwde deel van dit kleding- en meubelmagazijn of ficieel zal openen. Zowel op de eerste als tweede etage ondergaat het winkelpand een aanzienlijke uitbreiding. Een be langrijke aanwinst is op de eerste etage de gezellig ingerichte tea room, vanwaar men door een breed raam een prachtig uitzicht heeft op de Gouwe en de bedrijvigheid rond' de hefbrug. Deze tea-room zal plaats bieden aan ongeveer dertig perso nen. Behalve een belangrijke vergro ting van de verkoopruimten op de eerste en tweede etage ondergaat ook het interieur, voornamelijk op de tweede etage een modernisering. Een aantal paskamers zal zodanig worden geplaatst, dat daarin ook in ruime mate daglicht kan doordingen. Voorts zal de opstelling van rek ken met kledingstukken zodanig worden gewijzigd, dat het geheel overzichtelijker wordt. Waarderende woorden aan het adres van het huidige gemeentebe stuur werden voorts gesproken door oud-burgemeester A. Warnaar. Min der enthousiast was de voorzitter van de Chr. Woningbouwvereniging „Ons Begin”, de heer J. Hoogen- doorn, die de burgemeester verweet, dat hij een belangrijk stuk werk uit de handen van de besturen van de woningbouwverenigingen had ge nomen door min of meer voor te schrijven wat er moet worden ge bouwd, zoals dit met de 94 wonin gen het geval was, waarvoor die middag de eerste paal was geslagen. Niettemin dankte hij de burgemees ter voor de uitnodiging de Bouwdag mee te maken. „En bedankt burge meester voor alles wat je voor ons hebt gedaan,” voegde de heer Van der Hooft daar zelf nog aan toe. In een aan het slot van de recep tie gehouden toespraak van de bur gemeester, die we op pagina 3 af drukken, verweet de heer Van der Hooft de voorzitter van de woning bouwvereniging op zijn beurt, dat hij de feiten verdraaide. Het gemeentebestuur had het be stuur van „Ons Begin” het voorstel gedaan de 94 woningen, die in het kader van het rationeel woning- bouwplan zouden worden gebouwd, te bestemmen, voor deze woning bouwvereniging. „Het bestuur van ’Ons Begin’ heeft dat voorstel zon der bezwaren met ’ja’ beantwoord,” aldus de heer Van der Hooft. Onder de vele aanwezigen bij de Bouwdag bevonden zich o.m. de oud-gemeenteambtenaren Koopman en Jongeneel, thans burgemeester van resp. ’s-Gravenmoer en Muiden. Verleden week donderdag werd de banketbakkerszaak van de heer J. Kerver aan het Kon. Wilhehnina- plein heropend. Belangrijke verbe teringen zijn in het interieur aan gebracht, waardoor het grote assor timent lekkernijen veel aanlok kelijker kan worden geëtaleerd. De winkelruimte is belangrijk groter geworden en aangepast aan de mo derne verkoopbehoeften. De sterk toegenomen klantenstroom in de Oranjewijk maakte tijdige verbete ringen dringend nodig. Een inge bouwde vitrine etaleert in de win kel de gebakjes en kan zo uit de bakkerij worden bijgevuld, zonder dat het publiek er iets van merkt. Het getuigt van waar koopman schap om in dit mooie winkelcen trum de zaken een „stadsaanzien” te geven om een goed ,koopklimaat’ te scheppen. Onder de vele belangstellenden, die ’s avonds van de gelegenheid gebruik maakten de vernieuwde winkel te bezichtigen, bevonden zich ook het lid van Gedeputeerde Staten de heer D. van der Kwaak met echtgenote alsmede de heer en mevrouw Van der Hooft. Hier was het mevrouw A. A. van der Kwaak-van den Berg, die met een geestige toespraak de bewoners de sleutels van deze woningen over handigde. Voor een jarige dochter van de familie Groeneweg had ze nog een presentje meegebracht. Voor burgemeester Van der Hooft was dit aanleiding de aanwezigen het „Lang zal ze leven” te laten zingen. De bewoners van deze „mijlpaal- huizen” kregen geschenken van de bouwers, o.a. vlaggen met de daar bij behorende stokken. Nadat de heer Van der Kwaak en zijn echtgenote de woning van de familie Groeneweg hadden bezich tigd trok de stoet verder naar de Staringlaan, waar de hei-installatie van de firma De Pater stond opge steld om de eerste paal te slaan voor een permanente kleuterschool van de Stichting voor Christelijk- Nationaal Kleuteronderwijs. Voor deze gelegenheid kreeg de heer Van der Kwaak een sneeuwwitte oliejas aan met een even witte helm op het hoofd. Met enkele forse slagen ver dween de houten paal in de grond en had het aanwezige schoolbestuur de zekerheid, dat de bouw van deze school nu in ieder geval voortgang zou vinden. Vlak bij deze bouwplaats staat het in fraaie gele steen opgetrokken flatgebouw van de N.V. Eurowonin- gen. Hierin bevond zich de tweedui zendste door deze N.V. gebouwde woning en dat was voor het gezel schap voldoende aanleiding enkele van de nog leegstaande woningen aan een grondige inspectie te gaan onderwerpen. Vervolgens brachten de bussen het gezelschap naar de rioolwater zuiveringsinstallatie. Hier werd in het bedieningsgebouwtje uitleg ge geven over de werking van deze in stallatie, waarna de heer Van der Kwaak de inmiddels gereedgeko men uitbreiding van het zuiverings- gemaal officieel ingebruik stelde. Een gebeurtenis die overigens voor vele gasten onopgemerkt voor bij ging omdat het bedieningsge- bouw te klein is om zoveel mensen te bevatten. Bovendien was de gure tussen de installaties doorspelende wind er de oorzaak van, dat slechts weinigen de moed opbrachten om voor de ramen de officiële hande- Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag paalde richting wilde rangschikken. „Het is in feite mijn eigen richting”, zo zei zij. Naar haar mening moet men er niet te zwaar aan tillen, wanneer men deze werken niet mooi vindt. „Men moet ze zien, zoals men het zelf wil,” meende mej. Van Santen. „Niemand behoeft het te begrijpen maar men moet er wel voor open staan en de rust vinden om de wer ken te bekijken en dan kan het best dat de schilderstukken wel degelijk aanspreken.” Christa van Santen, die ook op andere terreinen zeer actief is, ver telde dat ze haar inspiratie o.a. ook ontleent uit die andere werkzaam heden. Naar haar mening staat een kunstenaar niet zo ver af van an dere mensen. Iedereen heeft de drang in zich tot creatief zijn. Of dat nu de man is die een wagentje voor zijn kinderen maakt of iemand die muziek beoefent. Bij de kunste naar is dat misschien alleen wat meer toegespitst. De zes geëxposeerde werken zijn groot van omvang en vertegen woordigen inderdaad een volledig eigen stijl. Wie zich de rust kan gunnen enige tijd in de expositie zaal te toeven, zal in de verschil lende werken beslist aantrekkelijke elementen vinden, die aanspreken. Ter gelegenheid van de Nationale Boeken Markt 65, die van 14 tot 23 mei a.s. in het nieuwe RAI-Gebouw te Amsterdam wordt gehouden, zal voor het eerst een speciaal School- Boekenbal georganiseerd worden. Dit feest, bestemd voor alle ne- derlandse scholieren, wordt gehou den op zaterdagavond 15 mei in het Internationaal Congrescentrum RAI/Amsterdam. Medewerking aan dit unieke School-Boekenbal wordt verleend door een dertigtal jonge Nederland se auteurs, Boy’s Big Band, Arly Day, The Diamond Five, The Down Town Jazz Band, Mischa Mengel berg e.a. Gedurende dit Boekenbal zal door de winnaar van het in eind maart te houden FAMOS jazz concours een ere-concert gegeven worden. Evenals bij het fameuze boeken bal ter opening van de Boekenweek zal ook voor dit School-Boekenbal de versiering verzorgd worden door Metten T. Koornstra. Een speciale juke-box ruimte wordt ingericht door de Amsterdamse kunstnijver heidsschool. De Bouwdag confronteerde ons met indrukwekkkende woningbouw- cijfers en met het feit, dat door een goede samenwerking tussen allen, die bij de woningbouw in een be paalde gemeente zijn betrokken, grote resultaten kunnen worden be reikt. Aan het eind van die Bouw dag stak het lid van Gedeputeerde Staten, de heer D. van der Kwaak tijdens een receptie ten gemeente- huize zijn bewondering en waarde ring voor hetgeen hier was verricht, dan ook niet onder stoelen of ban ken. Evenmin liet hij twijfel be staan aan zijn bereidheid om als lid van het hoge provinciale college zijn verdere steun aan de Waddinx veense plannen te geven. Eerder op de middag had de heer Van der Kwaak een vergadering bij gewoond van het Bouwteam Groenswaard en vervolgens, daarbij geassisteerd door zijn echtgenote, een aantal officiële handelingen ver richt, die mede een feestelijk tintje gaven aan deze Bouwdag. Van alle bouwwerken wapperden vorige week donderdagmiddag, de vlaggen, toen genodigden en pers, gezeten in een drietal autobussen, geëscorteerd door de Rijkspolitie, de nieuwe wijken binnenreden. Het eerste doel was het ketelhuis van de Centrale Wjjkverwarming aan de Busken Huetlaan. Hier haal de de heer Van der Kwaak de scha kelaar over, waarmede de overigens al enige maanden werkende instal latie, officieel in gebruik werd ge steld. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar een enkele tientallen me ters verder gelegen terrein, waar de heer Van der Kwaak de eerste paal sloeg voor een complex van 94 wo ningwetwoningen van de Chr. Wo ningbouwvereniging „Ons Begin”. De heer Van der Kwaak, tegen oliespatten beschermd door een witte helm en zwarte oliejas, moest hier ervaren dat de techniek nog niet in alle opzichten volmaakt is en dat zelfs het slaan van een eerste De naam „Waddinxveen” werd vorige week vele malen genoemd in de redactionele kolommen van regionale en landelijke dagbladen. Op ruime schaal werd aandacht besteed aan de grote bouwactiviteit in deze ge meente, zowel ten aanzien van de afgelopen jaren als wat er in de nabije toekomst nog staat te gebeuren. Het was de door het gemeentebestuur georganiseerde Bouwdag Waddinxveen 1965, die deze publiciteitslawine veroorzaakte en waardoor in feite langs een omweg tegen de instanties, die aanvankelijk de snelle ontwikkeling van Waddinxveen wilden tegen houden, werd gezegd: Een natuurlijk en gezonde ontwikkeling, alsmede de drang van de mens om waar mogelijk zelf zijn woonplaats te kiezen, zijn zelfs niet door overheidsmaatregelen te stuiten. Terwijl in vele ge meenten de bouwmogelijkheden door diverse omstandigheden beperkt zijn, kunnen wij nog geruime tijd vooruit. Geef ons dan ook de middelen om deze gezonde groei van Waddinxveen af te ronden. Het echtpaar Groeneweg ont vangt uit handen van me vrouw A. A. van der Kwaak- van den Berg de sleutels van de door hen gekochte woning aan de Bilderdijklaan 16, de duizendste woning die door de fa. P. Rehorst na 1945 in Wad dinxveen werd gebouwd. Waddinxveen krijgt op 9 augustus aardgas. Deze mede deling deed burgemeester C. A. van der Hooft vorige week donderdag tijdens een aan het begin van de Bouwdag 1965 gehouden ’openbare’ vergade ring van het Bouwteam Groenswaard. Tijdens diezelfde vergade ring kwam ter sprake, dat een gemeentelijke wens om ook de zolderverdiepingen van de eengezinshuizen in de Vondel- wijk centrale verwarming te geven, niet uitvoerbaar is, om dat de capaciteit daarop niet is berekend. Over het alge meen worden zolders niet centraal verwarmd en is men daar bij de opzet voor de Von- delwijk ook niet van uitge- gaan. Wat betreft de plannen voor individuele aardgasverwar ming in de woningen in de Groenswaard zal een studie commissie uit het bouwteam nog nadere onderzoekingen verrichten, of dit inderdaad is te realiseren. Tijdens de bouwteamverga- dering waarop aanwezig wa ren bouwers, makelaars, ar chitecten, vertegenwoordigers van het ministerie van volks huisvesting en bouwnijver heid, de stichting Ratiobouw, de provinciale directie van volkshuisvesting en bouwnij verheid, Instituut v. Stad en Landschap van Zuid-Holland, provinciaal bestuur van Zuid- Holland en de Amsterdamse V erwarmingsmaatschappij bleek uit een opgesteld werk schema, dat de werkwijze van het bouwteam na enkele aan- loopmoeilijkheden nu goed op gang komt en dat de planning thans behoorlijk kan worden gevolgd. Te voet begaf het gezelschap zich vervolgens naar de Bilderdijklaan om bij nr. 32 de tweeduizendste na de oorlog in Waddinxveen gebouw de woning over te dragen aan de bewoners. Het gezelschap was iets te vroeg en de toekomstige bewo ners te laat. Burgemeester Van der Hooft was vastbesloten zijn pro gramma niet in de war te laten- lo pen, dus leidde hij zijn gasten ver der naar de Bilderdijklaan 16, waar de duizendste door de N.V. P. Re horst in Waddinxveen gebouwde woning stond. Daar verzamelden zich toen in middels ook de toekomstige bewo ners van Bilderdijklaan 32, mej. F. M. Boonstoppel en de heer J. van Tol, de bewoners van nr. 16, het ge zin K. F. W. Groeneweg, alsmede de bewoners van de tweeduizendste door de N.V. Eurowoningen ge bouwde woning, het echtpaar R. J. Prins. j-i. .'.’F,. I K I a I y f “J I CI In het expositiezaaltje van Boek handel Veldwijk in de Passage is dinsdagavond de exposite geopend van olieverfschilderijen van mejuf. Christa van Santen uit Den Haag. De heer Van den Dool, voorzitter van de Kunststichting Waddinxveen zei in zijn inleiding verheugd te zijn na de vorige expositie deze werken met een geheel ander karakter in Waddinxveen te zien, temeer omdat dit zulk een grote tegenstelling vormde. De bewoners van Waddinxveen kunnen hier kennismaken met kunst, die niet behoort tot een soort confectie-kunst, zoals deze thans in Duitsland opgang maakt, waar be paalde schilderijen volgens bepaal de technieken in massa’s worden geleverd. De heer Van den Dool herinnerde eraan, dat de binnenhuisarchitecten thans weer toestaan .dat er iets aan de wanden mag worden gehangen Hij sprak de hoop uit, dat Christa van Santen net zoveel succes zou hebben als de vorige exposante, Thea Gérard, die tijdens haar ten toonstelling niet minder dan zes schilderijen verkocht. „Er is nog rijkssubsidie voor kopers aanwezig,” aldus de voorzitter.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1