kilometer vier aan fleXa Troebel drinkwater een tijdelijk verschijnsel SPAAR In drie dagen tijds draineerbuis onder voetbalvelden Velden gelijkwaardig andere voetbalcomplexen is SPAAR GOED Het kantoor is Goede Vrijdag 16 april GESLOTEN Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” VRIJDAG 16 APRIL MAANDAG 19 APRIL VRIJDAG 30 APRIL WOENSDAG 5 MEI Coöp. RaiffeisenbankWaddinxveen’ Koopavond en markt op donderdag DRINGEND NODIG Werkzaamheden bij Gouwebrug Kringwedstrijden B.B. te Gouda BOTSING NABIJ GOUWEBRUG Opening nieuwe bloemisterij Bromfietser lag bewusteloos op de Noordkade Fa. A. Brouwer VERNIEUW MET KLEUR KLEUREN VERNIEUWEN Werkzaamheden grondverbetering begonnen 1 Afscheid wachtmeester Landman Notaris van der Most Auto uit file Luchtjoto’s Waddinxveen tÏ l W ill Ll I fefe 1 y y SPAAR BIJ DE Volwaardig Oefenveld VAN EEUWEN 1 t - I Weekblad voor Waddinxveen I 20e JAARGANG - Nr. 1030 DONDERDAG 8 APRIL 1965 de nieuwe situatie. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Enige jaren geleden werden de voetbalvelden w.aarop W.S.E. thans speelt nieuw aangelegd. Deze wer den toen meteen van een drainage- systeem voorzien. Nu ook het sportveldencomplex in de Oranjewijk, eveneens gedrai neerd, is voltooid konden de laatste nog niet verbeterde velden aan de beurt komen. Zodra ook deze werkzaamheden zijn beëindigd, kan Waddinxveen beschikken over niet minder dan acht volwaardige en aan de eisen tegemoetkomende voetbalvelden. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) Oranjelaan 42, tel. (01828) 2265 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 Onze kantoren zullen gesloten zijn: (Goede Vrijdag) (Tweede Paasdag) (Koninginnedag) en (Bevrijdingsdag) Oranjelaan 40-42 W. de Zwijgerlaan 57 In de raadzaal van het gemeentehuis is vorige week afscheid genomen van de heer C. Landman, wachtmeester der eerste klasse van de Rijkspolitie, die na twaalf jaar trouwe dienst in Waddinxveen in verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd het korps ging verlaten. Wethouder S. Pille sprak bij afwezigheid van de burgemeester namens het gemeentebestuur. Daarbij wees hij op de goede ver standhouding tussen het gemeentebestuur en de Rijkspolitie. Voorts herinnerde hij aan de blijde en droeve gebeurtenissen, die de heer Landman in Waddinxveen meemaakte. Kapitein Vermeulen, waarnemend districtscommandant noem de de scheidende politieman een goedaardig en toegewijd ambte naar, die altijd op de juiste manier het gezag wist te handhaven. Adjudant Kruit, groepscommandant te Waddinxveen, overhan digde namens d ecollega’s twee fraaie ligstoelen. Voorts werden mevrouw Landman bloemen aangeboden. Andere sprekers waren wachtmeester Kater, de oud-collega, adjudant Stilma, wachtmeester eerste klasse A. Olree, die namens de Chr. Bond van Politieambtenaren het woord voerde en de heer A. Brouwer namens de afdeling Gouda van de Nederlandse Jagersvereniging. Voor de scheidende ambtenaar waren er tal van geschenken. (foto Sjaak Noteboom) In verband met Goede Vrijdag zal volgende week de wekelijkse koop avond op donderdag worden gehou den. Ook de weekmarkt is van vrij dag naar donderdag verplaatst. Eenzelfde regeling zal van kracht zijn eind april in verband met de viering van Koninginnedag. Ook dan zullen koopavond en markt op donderdag worden gehouden. Op vrijdag 30 april, (Koninginne dag) zullen alle Waddinxveense winkels om half één sluiten. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te W addinxveen. Dinsdag is een begin gemaakt met de reeds lang op het programma staande verbetering van de Be Fair sportvelden aan de Kanaaldijk. Zater dag zijn de leden van Be Fair druk in de weer geweest om alle beletselen die de werkzaamheden in de weg konden staan, weg te nemen, terwijl ook de laatste resten van het oude clubgebouw werden verwijderd. Dinsdag heeft een enorme draineerbuizenlegmachine van de firma Barth uit’s Gra vendeel bezit genomen van de twee meest zuidelijk gelegen voetbalvelden, die in weinig uren tijds volkomen werden omgeploegd. In drie dagen tijds heeft die ma chine niet minder dan ongeveer twaalf en een half duizend draineer- buisjes op een diepte van ongeveer zeventig centimeter verdeeld in 23 rijen over de totale breedte van bei de terreinen in de grond gebracht. Een reusachtig ronddraaiend wiel graaft een kaarsrechte smalle gleuf. Door een speciale koker glijden de draineerpijpjes aan elkaar gescho ven in die gleuf. Tegelijkertijd dekt de machine de pijpjes al af met een laagje turfmolm, teneinde de grond rond de buizen zo doorlaatbaar mo gelijk te houden. Bijna vier kilometer draineerbuis is op deze manier onder de beide voetbalvelden aangebracht, waar door te de toekomst deze velden aanzienlijk beter bespeelbaar zul len zijn. Hoe nodig de aanleg van een drai- nagesysteem was, bleek wel tijdens de uitvoering van de werkzaamhe den. Nog voordat de machine één sleuf had voltooid begon aan de slootkant het eerste water al uit de zojuist gelegde leiding te lopen. Het drainagesysteem voorziet in de waterafvoer naar beide zijden van de velden. Vandaag zouden de werkzaamheden met de drainage machine waarschijnlijk al zijn vol tooid. Hierna zullen de velden worden geëgaliseerd en opnieuw worden in gezaaid. Tevens worden om de vel den een nieuwe afrastering alsmede koolaspaden aangebracht. Als onderdeel van de verbetering van het sportveldencomplex zal ook In verband met de Provinciale plannen om de opritten van de Hë- negouwerweg naar Rijksweg 12 te reconstrueren, teneinde de verkeers situatie ter plaatse veiliger te ma ken, is dezer dagen de tussen de af ritten en de rijksweg liggende veen grond afgegraven en is zand gestort, dat de fundering moet vormen voor de gemeenten. Door uitbreiding van het buizennet zal de transportcapa citeit worden opgevoerd. Voorts wordt in Hazerswoude de capaciteit van het pompstation vergroot. Bo vendien komen er vijf nieuwe bron nen bij. Twee hiervan zijn inmid dels gereed gekomen. Door deze maa.tregelen zal waar schijnlijk al over enkele maanden een verbetering van de situatie in treden en zal de troebelheid lang zamerhand verminderen. Op het veemarktterrein te Gouda worden vanavond, morgenavond, alsmede op de avonden van 13 en 14 april wedstrijden gehouden van de Kring Zuid-Holland-D van de Be scherming Bevolking. De Waddinx- vense BB’ers zijn bij deze wedstrij- d endinsdagavond a.s. aan de beurt. het oefenveld, dat destijds was be stemd voor korfbalveld, worden vergroot tot zestig bij negentig me ter, waardoor ook dit veld geschikt wordt voor het houden van voetbal wedstrijden van W.S.E. Voorts zal bij het aan het Warnaarplantsoen grenzende hoofdvoetbalveld een vangnet worden geplaatst. Met al deze werkzaamheden, als mede de aanleg van een toegangs- pad, de plaatsing van tweehonderd rijwielblokken e.d. is een bedrag gemoeid van 42.700, waarvoor de gemeenteraad reeds tijdens haar vergadering van25 juni van het vo rige jaar een krediet beschikbaar stelde. Dank zij het feit, dat enige onder delen van de werkzaamheden door leden van Be Fair kunnen worden uitgevoerd, konden de totale kosten beperkt worden gehouden. Abonnement: f 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Speciaal van de nieuwe wij ken Oranjewijk en Vondel- wijk is ter gelegenheid van de onlangs gehouden bouwdag in opdracht van het Weekblad voor Waddinxveen een zestal luchtfoto’s gemaakt. Eén van deze foto’s werd afgedrukt in het Weekblad voor Waddinx veen van 25 maart j.l. Gezien de grote belangstel ling voor deze foto’s hebben wij deze foto’s ter inzage ge hangen bij boekhandel Veld wijk, Passage, alwaar tevens de gelegenheid bestaat deze op een formaat 18 x 24 cen timeter a 6,50 per stuk bij vooruitbetaling na te bestel len. De foto’s geven een beeld van de Oranjewijk en de „Vondelwijk in aanbouw”, ge zien zowel van de Boskoopse zijde als van de zijde van de Kerkweg. Interessant is, dat op enkele vanuit Boskoopse richting ge maakte foto’s de gemeente in zijn totaliteit goed zichtbaar is tot aan de R.K. Kerk in de Victorwijk toe, terwijl ook de Sniepwijk, het stratenplan in Groenswaard en het tuin bouwcentrum aan de Tuin- bouwweg nog goed zijn te on derscheiden. Voor bewoners in de omge ving van de Kerkweg, Sta tionsstraat, Oranjelaan, e.d. zijn de uit de zuidelijke rich ting gemaakte foto’s bijzonder interessant, omdat hierop tot in detail de woningen uit die omgeving goed zichtbaar zijn. De foto’s blijven bij boek handel Veldwijk ter inzage hangen tot en met donderdag avond 15 april a.s. (koop avond). Na die datum kunnen geen nabestellingen meer wor den aangenomen. Op Rijksweg 12 ontstond zater dagochtend grote materiële schade, toen twee auto’s met elkaar in bot sing kwamen. Doordat de brug over de Gouwe voor scheepvaartverkeer geopend was geweest, had zich een file gevormd. Een uit Nijmegen afkomstige au tomobilist verliet de file op de rech terbaan om op de linkerbaan sneller vooruit te kunnen komen. Op dat moment naderde over de inhaal- baan een auto, bestuurd door een inwoner van Zeist. Een botsing was het gevolg, waarbij de Nijmeegse auto nog tegen een vrachtauto werd gedrukt. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. Ons groot succes SHERRY AMONTO ’n elegante sherry per fles f 4,75 SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 Volgende week donderdagmiddag zal burgemeester Van der Hooft de nieuwe bloemisterij van de firma Degenhardt op het terrein van de voormalige gemeentelijke kweek kas aan de Jan Dorekenskade-west hoek Esdoornlaan (achter de be graafplaats) officiéél openen. Nadat de gemeente de gronden van de heer Degenhardt aan de Jan Dorrekenskade nabij het zwembad had aangekocht, bleek het aanvan kelijk niet eenvoudig voor de heer Degenhardt een vervangend stuk grond binnen de gemeente te vin den. Toen de gemeente echter be sloot op economische gronden de exploitatie van de gemeentelijke kweekkas te staken, was voor de heer Degenhardt een goede oplos sing gevonden. Na de opening is het nieuwe be drijf volgende week ook nog in de avond van 7 tot 9 uur te bezichtigen. Uit de kranen in Waddinxveen en andere gemeenten in de omtrek komt af en toe troebel water. Voor al op de traditionele wasdag, maan dag doet het leidingwater allerminst fris aan. Er komen dan vrij veel roestdeeltjes en andere vuile stoffen mee. Vooral bewoners, die straal - brekers met zeer kleine gaatjes op hun kranen hebben, merken het euvel goed, omdat de straalbrekers op het ogenblik in enkele dagen tijds verstopt kunnen raken. In Boskoop, dat de waterlevering aan een groot aantal gemeenten en o.a. ook Waddinxveen verzorgt, heeft wethouder K. P. A. Houdijk in de gemeenteraad medegedeeld, dat het sterk toenemende waterver bruik vooral op de maandagen de doorstroomsnelheid van het water in de buizen sterk doet toenemen. Daardoor raakt de mangaanverbin- ding, die zich aan de binnenzijde van de leidingen heeft vastgezet, los en komt in de vorm van kleine roestdeeltjes met het water mee uit de kraan. Verbeteringen van het leidingnet en het ingebruiknemen van nieuwe bronnen moet aan deze onfrisse, maar volgens de wethouder niet schadelijke situatie een einde ma ken. Volgens de directeur van de Bos koopse waterleiding, de heer Van der Kaaij heeft het Keuringsinsti- tuut voor Waterleiding te Breda in februari j.l. nog een rapport uitge bracht, waar in wordt gezegd, dat het water geen voor de gezondheid schadelijke stoffen bevat. De transportleidingen zijn in feite niet berekend op de enorme toena me van het waterverbruik, mede als gevolg van de snelle groei van In de nacht van vrijdag op zater dag is de heer M.H.N.N. uit Wad dinxveen met zijn bromfiets op de Noordkade tegen een aldaar onder een lantaarn geparkeerd staande vrachtauto gereden. Voorbijgangers vonden omstreeks kwart voor vier de bewusteloze man die naar het ziekenhuis in Gouda werd overgebracht. N. bleek bij de botsing een hersenschudding te heb ben opgelopen. Waarschijnlijk heeft hij enige tijd op straat gelegen. De politie heeft een nader onderzoek naar de toedracht van het ongeluk ingesteld. j -3888S?' NESSE 36 TELEFOON 2285

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1