gaan serie van fleXa Kunststichting besluit tentoonstellingen in mei Amateur-scheppende kunstenaars hun werken exposeren Geslaagde zangavond gereformeerde koren IndmdMelt oeoutepast mei Geheime zender en meisjes van Enthousiast spel door jongens kinderkoor Koningin komt op 25 Het kantoor is Goede Vrijdag 16 april GESLOTEN Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken VRIJDAG 16 APRIL MAANDAG 19 APRIL VRIJDAG 30 APRIL WOENSDAG 5 MEI Coöp. RaiffeisenbankWaddinxveen’ 1000 boete voor bejaarde boer gesloten op Goede Vrijdag 16 april en 2e Paasdag 19 april a.s. Burgemeester stelt cement-silo’s in gebruik in Waddinxveen Tllobulette Voor ff 369 een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN Vrije keuze Fa. A. Brouwer SS? Meike Smid laatste exposante van dit seizoen Notaris van der Most VERNIEUW MET KLEUR KLEUREN VERNIEUWEN Nutsspaarbank te Waddinxveen Geslaagd Beslag op apparaat van scholier Examencommissies Zangspel Meike Sand Veel exposities r Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1031 DONDERDAG 15 APRIL 1965 i IN GOUDA GEVESTIGD: KORTE TIENDEWEG 12, TEL. 3 0 33, 7 HUIZEN VANAF DE MARKT. EN KLEIWEG 108, TEL 36 03, NAAST KLE1WEGBRUG - ’- '1 X.-' KANAALSTRAAT 9 - TELEFOON 2468 - GIRO 458622 Redaktie: Drukkery Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Waddinxveense amateur-beeldende kunstenaars en kunstenaressen krij gen de kans hun werken te exposeren. Speciaal voor de plaatselijke ama teurs organiseert de Kunststichting Waddinxveen vanaf 18 mei een expo sitie in het kunstzaaltje Passage bij boekhandel Veldwijk. De opening van deze tweede tentoonstelling van amateurs zal worden verricht door burge meester C. A. van der Hooft. Vóór deze expositie komt echter eerst nog de Haagse schilderes Meike Sund naar Waddinxveen om in onmiddellijke aansluiting op de thans nog lopende en druk bezochte tentoonstelling van Christa van Santen, haar werken te tonen. De expositie van Meike Sund wordt geopend op dinsdag avond 27 april. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Voor een uitverkochte zaal heeft het Gereformeerd Kerkkoor „Dient den Heer” in samenwerking met het meisjes- en kinderkoor vorige week in het Geref. Verenigingsgebouw een geslaagde zangavond gehouden. De voorzitter, de heer J. Rootert sprak zijn blijdschap uit over de grote be langstelling. In zijn welkomstwoord betrok hij de directeur, de heer D. A. v. d. Bosch, organist H. van Nielen en de pianiste, mevrouw G. Kruiswijk- Schouten. met veel enthousiasme en mochten dan ook na ieder tafereel een ap plaus incasseren, dat mede was be doeld voor de regisseur, de heer S. A. v. d. Bosch. Vooral het ’’happy end” werd vol overgave gebracht. In een geestig slotwoord noemde ds. J. Snoey het „een fijne avond”, vooral ook door de wijze waarop de meisjes en jongens hun aandeel in het programma leverden. Hij hoop te, dat deze koren nog veel zegen mogen ontvangen en brengen in het werk der Kerk. De heer P. F. J. van Schie uit Waddinxveen is geslaagd voor het kandidaatsexamen economie aan de Economische Hogeschool te Rotter dam aan de faculteit economische wetenschappen. (verschijnt elke donderdag) P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen 'V Onze kantoren zullen gesloten zijn: (Goede Vrijdag) (Tweede Paasdag) (Koninginnedag) en (Bevrij dingsdag) Oranjelaan 40-42 W. de Zwijgerlaan 57 Deze machine heeft vorige week in drie dagen tijds bijna vier kilometer drainageleiding gelegd in de Be Fair voetbalvelden aan de Kanaaldijk. De bovenop de machine zittende man voert de dertig centimeter lange drainagepijpjes in een leiding, waarna ze keurig aaneengesloten wegzakken in de door het enorme graaf- wiel gemaakte circa tachtig centimeter diepe sleuf. (foto Sjaak Noteboom) „De prins van Sind” was het zang spel, dat na de pauze door de leden van het kinderkoor werd opgevoerd. Veel bewondering hadden de aan wezigen voor de fraaie costuums van dwergen, hofdames, schildkna pen, troubadours, prinses, prins en de koning zelf, alsmede voor de zeer kunstzinnige decors van kasteel en poort met toren. De kinderen brachten het spel Voor de nu 42-jarige'Meike Sund wordt de expositie van haar werk stukken die op 27 april a.s. in het kunstzaaltje Passage wordt geopend, de zestiende tentoonstelling, sedert zij in 1958 voor het eerst in Pano rama Mesdag te Den Haag in de Tot duizend gulden boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf v,an driemaanden alsmede een proeftijd van drie jaar is een 73-jarige Wad dinxveense landbouwer door het Haagse gerechtshof veroordeeld. Op 1 december van het vorige jaar bestuurde de landbouwer een auto, hoewel hij volgens de politie onder drankinvloed verkeerde. In de Haagse Pletterij straat reed hij daardoor een wielrijder aan, die le vensgevaarlijk werd gewond. De automobilist reed zonder te stoppen door, botste nog tegen een andere auto en kwam tenslotte tot stilstand tegen een boom in een plantsoentje aan de Schenkfcade. De procureur-generaal had een veel zwaardere straf geëist, name lijk vier maanden gevangenisstraf en de ontzegging van de rijbevoegd heid voor een periode van vijf jaar. openbaarheid trad. Nog datzelfde jaar verwierf zij de tweede Jacob Marisprijs. Het bleef niet bij die ene prijs, want in 1961 kreeg Meike Sund een eervolle ver melding van de Talensprijs en vorig jaar werd haar de tweede Jacob Hartoghprijs toegekend van de Haagse Pulchri Studio. Meike Sund, oorspronkelijk af komstig uit Den Haag, woont sedert 1960 met haar echtgenoot, de kunst schilder Matthijs Overmans in het Brabantse Woudrichem. Daar vindt ze volgens haar eigen zeggen de rust om haar werk te scheppen. Enkele kunstkritici schreven over haar: ,,Meike Sund treedt uit haar kostelijke werken naar voren als een sympathieke, levendige, sensi tieve vrouw, niet alleen begaafd met een groot en oorspronkelijk talent, maar ook met veel gevoel voor hu mor, menselijk mededogen en een merkwaardig eigen, wat relative rende ironische kijk op de vele gro te en kleine dingen op dit onder maanse.” „Naar de vorm zou haar werk primitief kunnen zijn, maar deze vorm van primitivisme gaat gepaard met een geraffineerd knappe verf techniek en materiaalbehandeling, alsmede een sublieme penseelvoe ring. Meike Sund lijkt een kunste nares, die zich vooralsnog niet vol komen uitspreekt aan de beschou wer. Wat aan de ene kant naïef zou kunnen zijn, is aan de andere kant geraffineerd knap,” aldus de kritici. In de loop der j.aren nam Meike Sund verscheidene malen deel aan tentoonstellingen in Den Haag, zo wel in het bekende kunstcentrum Pulchri als in het Gemeente Mu seum, dat bovendien werken van Meike Sund in de eigen kollekties heeft opgenomen. Bij beschikikng van de staatsse cretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen zijn twee plaatsge noten benoemd in examencommis sies. Dr. A. van Haarlem, herv. pre dikant is aangewezen als gecommit teerde bij het mondelinggedeelte van het eindexamen gymnasium aan het Grotius-gymnasium en het Chr. Lyceum te Delft, alsmede het Chr. Lyceum te Gouda. De heer A. P. de Graaf is be noemd in de commissie die is belast met het afnemen van de examens Nijverheidsonderwijs voor de akten A-XHI en N-XXIII. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. - Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarieff 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. De twee, in fraaie kleuren ge schilderde cement-silo’s aan de Noordkade zullen woensdag 21 april a.s. door burgemeester C. A. van der Hooft officieel in gebruik worden gesteld. De silo’s zijn gebouwd ten behoe ve van de bouwmaterialenhandel DeWaardt te Waddinxveen door de Compagnie des Ciments Beiges S.A. (België). Ter gelegenheid van de ingebruik stelling zal woensdagochtend het m.s. Pieter Caland, het bekende Rot terdamse rondvaartschip, aan de Noordkade afmeren, teneinde na de plechtigheid alle genodigden naar «otterdam te vervoeren, waar de dag wordt besloten met een rond vaart door de havens. Aan boord wordt tijdens de reis naar Rotter dam een lunch geserveerd. De amateurtentoonstelling bete kent de afsluiting van een seizoen, waarin de Kunststichting na een aanvankelijke periode van weinig activiteit, plotseling tot leven kwam en Waddinxveen een bijzonder aan trekkelijke serie steeds op elkaar aansluitende exposities presenteer de. Deelname aan de amateurtentoon stelling staat open voor iedereen, die zich in zijn of haar vrije tijd bezig houdt met schilderen, teke nen, etsen, het maken van linoleum sneden, exclusieve wandkleden, het vervaardigen van plastieken, enz. De deelnemers zijn vrij in de keuze van onderwerp en materiaal. Schilderijen e.d. dienen wel te zijn ingelijst of te zijn voorzien van een passe partout. Uitgegaan wordt van een globaal minimum formaat v.an vijftig bij zestig centimeter. Iedere deelnemer kan twee werk stukken inleveren. Het naar zijn of haar mening beste werkstuk wordt in ieder geval geplaatst of opgehan gen. Het tweede werkstuk dient als reserve en zal alleen een plaatsje krijgen, wanneer de ruimte dat toe laat. Er zijn geen kosten aan de deel- name aan deze expositie verbonden. Wel heeft het bestuur van de Kunst stichting Waddinxveen gemeend.dat het donateurschap (vijf gulden per jaar) als een voorwaarde moet wor- den gesteld. De expositie van ama teurs zal drie weken duren. Het staat thans vast, dat H.M. de Koningin op 25 mei a.s. een werkbezoek zal bren gen aan het midden van de provincie Zuid-Holland. Koningin Juliana begint haar bezoek in de ochtenduren in Boskoop en komt vervolgens naar Waddinxveen, waar zij een korte rondrit zal maken en ojn. een op het terrein van Kempkes alsmede in de toon zalen ingerichte expositie van de gezamenlijke Waddinx-. veense bedrijven in ogen schouw zal nemen. Na het korte verblijf in Waddinxveen zal de vorstin vervolgens nog bezoeken brengen aan Moerkapelle, Benthuizen, Zoetermeer, Nootdorp en Pijnacker. De zangavond werd begonnen met vier liederen gezongen door het Kerkkoor. Vooral „Gij eng’len, die omhoog” van John Darwall en „Achter Hem aan” van H. W. de Wolf imponeerden en bevestigden weer eens de goede prestaties van dit koor. Van het meisjeskoor met zijn vro lijke, frisse jonge stemmen klonken in het Klokkenlied de klokkenklan- k endoor in jolige cadans. In het lied „Wij zijn de meisjes” werden de meisjes van de Ulo-school, de huishoudschool, de»HBS en het Ly ceum in aparte coupletten al zin gend aan de toehoorders voorge steld. Met trompetbegeleiding van de heer Rijkaart uit Hazerswoude ga ven het Kerkkoor en het meisjes koor gezamenlijk een machtige in terpretatie van „Ode” van W. de Wolf. Voorts exposeerde ze in Delft, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, Utrecht, Dussen en in Frankrijk. De expositie in Waddinx veen betekent haar eerste presenta tie in deze streek. In de Pius X school te Den Haag is een stuc-reliëf van Meike Sund aangebracht, terwijl zij tevens een mozaïek verzorgde voor de open bare lagere school te Gorinchem. V maf 27 april kunnen we in Waddinxveen kennis maken met de werken van deze veelzijdige en veelbesproken kunstenares. Opsporingsambtenaren van de PTT hebben in Waddinxveen een klandestiene zender ontdekt, die on der verschillende roepnamen werk te. De zender kondigde zich aan als PAOLAN, PAOTS, PAOEST en ON 5 BBS. De zendapparatuur was ge bouwd door de 18-jarige scholier J. A„ tegen wie proces-verbaal werd opgemaakt. Zijn apparaat is in be slag genomen. Ook elder in het land, n.l. in Delft, Hoogvliet, Utrecht en Bilthoven werden klandestiene zenders die door scholieren waren gebouwd, op gespoord en in beslag genomen. NESSE 36 TELEFOON 2285

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1