Goede Vrijdag Gewone scholen houden debiele kinderen vast Officiële van opening nieuw veilingcomplex Indeling Jeugdtornooi w I a aan Mentorwerdn.v. WALDER en WELCD öe Booösch&p Veldwijk ©F KERKEN NODIGEN Aanvoer van producten is noe; aan te krappe kant ft Gebrek aan tijd fa® De Here is waar lijk opgestaan Koninklijke onderscheiding 'ff SCHOOLARTSENDIENST: Technisch Bureau V LL ft* I VM 1 <7 W. v, d. Heijden 40 jaar bij Kempkes Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - 15 april 1965 Kabouters werken BE FAIR-nieuws Belijdenis geschenken Paaskaarten Paaslectuur Kabouters doen wonderen o* Optimistisch Onvoldoende vlees Samenspel Zwemles Misstand Timotheus. I Verschenen: OPPASCENTRALE 4 telefoon 2934 of 3062 o o het krijgsvak en het ging steeds beter. i PASSAGE Gedurende het Paasweekend zal de doktersdienst worden waargenomen door dokter Th. G. Blom, Koningin Wilhelminasingel 83, telefoon 2112. BOEKHANDEL ’VELDWIJK’ Kerkweg (Passage) Gij die U liet met doornen kronen en ’t Kruishout verfdet met Uw bloed, en om Uw liefde hun te tonen voor ’s mensen zonden hebt geboet; om Uwen kruisdood, om Uw wonden zie eens genadig op mij neer, dat ik van alle schuld ontbonden vóór U verschijnen mag, o Heer. ZIJ STONDEN tezamen aan ’t heilige graf, de steen lag terzijde; zij vroegen zich af of één hier binnen dorst te gaan. Maar engelen kwamen in blinkend gewaad: „Wien zoekt gij, Maria? Gij zijt reeds te laat, uw Zoon is heden opgestaan!” Reeuwijk, waardoor deze voorzie ning op de oude voet voortgang kan vinden. ’MY DEAR CHURCHILL’ Een beknopte levensbeschrijving van de grote staatsman. in pocketvorm. Prijs 1,75 ELSEVIERS BELASTINGGIDS Handleiding voor het bepalen van uw belastingaangifte. - Prijs 5,90 Terrein: „J.A.C.”, Den Haag Groep Ir DUNO, Den Haag; Loos- duinen; Be Fair; P.P.S.C., Schiedam, Groep H'Semper Altius, Den Haag; Zwart-Wit ’28, Rotterdam; Noord- wijk; Die Haghe, Den Haag. Groep HI: O.R.N.A.S., Den Haag; J.A.C., Den Haag; S.H.O., Oud-Beij- erland; Zwaluwen, Vlaardingen. Groep IV: R.A.S., Den Haag; D.E. ViJ.O.,’ Voorburg; Monster; Unicum, Rotterdam. DE VROUWEN, zij werden ten zeerste bevreesd; zij wisten, dat Jezus in ’t graf was geweest, maar ’t lichaam was daar thans vandaan. Gedrieën ze stonden de moeders ontsteld, maar d’ engelen spraken: „Het is u voorspeld en heden is Hij opgestaan!” De heer W. J. M. van der Ploeg te Waddinxveen heeft zijn in Den Haag gevestigde Mentor Technisch Bureau omgezet ini een naamloze vennootschap, samen met de heer E. van der Ploeg. Het maatschappe lijk kapitaal van deze N.V. bedraagt 100.000 waarvan 50.000 is volge stort. De heer W, J. M. van dér Ploeg is benoemd tot directeur. Het aantal leerlingen, dat onder geneeskundig toezicht staan van de Schoolartsendienst „Kring Boskoop” is in 1964 uitgebreid met 164 tot 9195 kinderen, verdeeld over 66 scholen in de plaatsen Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude, Reeuwijk, Moerkapelle en Benthuizen. Uit het dezer dagen verschenen jaarverslag over 1964 van deze Schoolartsendienst blijkt, dat deze toename voor een belangrijk deel ook een gevolg is van de stichting van twee nieuwe scholen in Waddinxveen, nl. een openbare lagere en een R.K. lagere school in de Oranjewijk. „Geopend” stond met grote letters op een bord dat tevoorschijn kwam toen dinsdagmiddag j.l. de directeur-generaal van de Landbouw, ir. J. W. Wellen in de grote hal van de veiling aan de Bredeweg een gordijn weg trok ten teken dat het al enige maanden in gebruik zijnde veilingcomplex officiéél was geopend. „Wat hier is bereikt,” zo zei ir. Wellen, „getuigt van grote ondernemerszin. U bent uit Gouda vertrokken omdat U daar geen ruimte vond. Dat is een wijs besluit geweest,” zo meende de directeur- generaal van de Landbouw. De nieuwe voorzitter van het vei- zijn. Ten aanzien van de toestand van de schoolgebouwen merkt het ver slag op, dat vele gebouwen steeds verder worden verbeterd en dat >er ook nieuwe permanente of semi- permanente scholen bijkomen. De lingbestuur, de heer T. de Bruin uit Waddinxveen zag de toekomst, ge zien de snelle ontwikkeling van de tuinbouw in deze streek, met opti misme tegemoet. Dat optimisme werd gedeeld door burgemeester C. A. van der Hooft. Naar zijn mening zal er nog wel veel moeten gebeuren, maar na de goede samenwerking bij het tot stand komen van de veiling, mag men aannemen, dat die samenwer king ook van invloed zal zijn op een verdere groei van de veiling. Namens de handel bood de heer G. Heij uit Ede het bestuur twee vlaggen aan, de nationale driekleur en een vlag waarin de wapens van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Stolwijk waren verwerkt als de centra, vanwaar de meeste aanvoer naar de veiling komt. Oude herinneringen werden nog opgehaald door de heer J. J. van Eijken uit Woerden, die reeds meer dan een halve eeuw een trouw be zoeker is van de Goudse Veiling. De openingsplechtigheid en de daarna gehouden receptie werden bij gewoond door honderden belang stellenden uit kringen van gemeen tebesturen, Kamer van Koophandel, tuinders, handelaren, andere veilin gen, enz. De foto toont het ogenblik, kort nadat ir. Wellen (links) op het met fruitmanden versierde podium het gordijn voor het bord ’geopend’ had weggetrokken. (foto Sjaak Noteboom) In 1964 werden alle kleuters on derzocht, die in september naar de lagere schoolzouden gaan. Voorts werden onderzocht de leerlingen van de eerste en zesde klassen, als mede de nieuwelingen, die van el ders naar het district verhuisden. Van de .overige klassen werden veel kinderen op gehoor- en gezichtsver mogen onderzocht.. Het verslag, noemt dit geen ideale toestand en stelt, dat het eigenlijk nodig zqu zijn, dat ook de leerlingen van alle derde en vierde klassen, net als vroeger moeten worden onderzocht. Op het ogenblik ontbreekt hiervoor echter de tijd. Ook werden onder zocht de leerlingen van de tweede klassen van de Ulo- en Nijverheids scholen; alsmede de kinderen, die werden/ uitgezocht voor uitzending naar een vakantiekolonie. Ook werden onderzoeken op ver zoek verricht, hetzij van de kant van de ouders, hetzij van de onder wijskrachten. Het betrof hier o.m. klachten over verminderde gehoor- of gezichtsscherpte, spreekstoornis- sen, onvoldoende aanpassing, gees telijke achterstand, niet schoolrijp zijn, zwemkeuring e.d. Veel kinderen moesten weer naar de tandarts worden verwezen. Het verslag constateert, dat hoe ouder de kinderen worden, hoe beter de gebitten zijn. Van de 408 onderzochte kleuters hadden er 63 vergrote keelamande- len. Zestien kleuters hadden afwij kingen in de gezichtsscherpte. Bij de 716 leerlingen van de eerste klas sen werden 78 gezichtsafwijkingen aangetroffen, 272 bij 1067 leerlingen van overige klassen van lagere scho len, 92 bij 194 Ulo-scholieren en 16 bij 58 leerlingen van nijverheids scholen. Ten aanzien van de voedingstoe- stand werd geconstateerd, det er onvoldoende vlees door kinderen wordt gegeten, enerzijds omdat ze er niet van houden, anderzijds om dat de ouders het te duur vinden. In 1964 werd 6524 kinderen op tuberculose onderzocht door middel van de reactie van Von Pirquet. Er werden geen gevallen v.an TBC ge constateerd. 7/j CS Naar zijn oordeel zou de thans nog relatief kleine omzet van deze veiling in de nabije toekomst door de vestiging van nieuwe bedrijven ongetwijfeld beter worden. Van be lang achtte hij het goede samenspel tussen de. tuinders en de afzetorga nisatie omdat daardoor voor beide partijen de beste resultaten kunnen worden bereikt. De voorzitter van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen, de heer M. Prins, vond er moed voor nodig om een veiling te verplaatsen, maar als dat gebeurt, betekent dat vertrouwen in de eigen zaak. Naar zijn mening maakt de Goudse Vei ling een moeilijke tijd door, o.a. door de overschakeling van stads- op ex portveiling. Een veiling is een prijs- vormend instituut en tevens een overslagbedrijf. Dat betekent dat de veiling groot genoeg moet zijn en dat er steeds voldoende aanvoer no dig is. Naar de mening van de heer Prins is de aanvoer bij deze veiling nog wat aan de krappe kant, waar door de prijsvorming in het gedrang komt. „Of de veiling een goede toekomst wacht, hangt vooral af van de lei ding,” zo zei spreker, die overigens de centrale ligging van de veiling van belang achtte voor een omzet- vergroting. „Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave” De dood is overwonnen. Dat is de blijde boodschap welke wij i als Interkerkelijke Stichting deze week mogen doorgeven. Aan wie? Aan hen die berouw heb- 1 ben over hun zonden, zich be keren en van genade willen leven. Wilt u dat? „Wij bidden u van Christus wege: laat u met God verzoenen1’ 1 Dat betekent waarachtig Paasfeest. Stichting „In de Rechte Straat” „De Wartburg", Boulevard 11, Velp (Gld), telef. 08302-4959 Volgens het verslag is het jam mer, dat nog te veel ouders wach ten met het laten leren zwemmen van hun kinderen, totdat ze op school zwemles krijgen. Voorts wordt de noodzaak van een over dekt zwembad in het district naar voren gebracht. Voor uitzending naar vakantie- kolonietehuizen; kwamen 25 kinde ren in aanmerking. Vijf hiervan waren afkomstig uit Waddinxveen. Helaas werden niet al de kinderen uitgezonden, o.a. omdat dit op te genstand van de ouders stuit terwijl ook sommige leerkrachten hier ne gatief tegenover staan. De school artsendienst betreurt deze gang van zaken. Verheugd is men over de po sitieve instelling inzake de school- melkvoorziening van de gemeenten Waddinxveen;- Hazerswoude en school een leerkracht te moeten missen, wanneer al te veel debielen de school gaan verlaten, maar daar staat tegenover, dat een en ander gaat ten koste van het debiele kind, hetgeen een misstand is,” aldus het jaarverslag. Het „bevorderen we gens leeftijd” noemt het verslag evenmin een oplossing en is bij goed nadenken zelfs onzinnig. Het is te verwachten dat bij een eventuele verlaging van de leerlin- genschaal de debielen in drommen bij ons aangemeld zullen worden, zo meent het verslag. Dit zal van psy chologisch standpunt bezien een harde dobber worden voor de ou ders en de kinderen. Tóch hopen we, dat deze tijd niet ver meer zal I 32. DE SPANNING nam toe, want de mannen vertrouw den de jongens niet. „Jullie zijn spionnen van Garis..!” schreeuwde de aanvoerder wild, „dat kan niet anders. Er is niemand die jullie kent en vreemdelingen zijn niet te ver trouwen. En van dat hele verhaaltje van jou geloof ik niets!” beet hij Wulco toe. Toen kwam er een man naar voren. Het bleek één van de boeren uit het dorp te zijn. „Nee Tim”, sprak hij, „je vergist je, want die jongen is een held”. En de boer vertelde precies, hoe alles in het werk was gegaan en hoe dapper Walder en Wulco gevochten hadden. Dadelijk veranderde Tim nu. Zelf maakte hij hun boeien los en nodigd ze uit bij hem te komen zitten. Hij wilde weten, waar ze vandaan kwamen en wie ze waren. Vragend keek Wulco zijn vriend aan. Zouden ze het vertellen? Wal der nam het woord en vertelde de mannen wie ze waren. Eerst keken ze hem ongelovig aan, maar toen hij hun de gouden koningsketting van zijn vader liet zien, die hij on der zijn hemd op de borst droeg, stonden ze met ontzag op en liepen een paar passen achteruit. Tim vertelde toen, dat zij alle vluchtelingen uit het ge west waren, die teruggetrokken in de bossen de strijd met Uit handen van loco-burgemeester S. Pille ontving de 65-jarige heer W. van der Heijden gisterochtend tijdens een besloten bijeenkomst ten kantore van de N.V. Kempkes Meu belfabrieken de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke onder scheiding werd de heer Van der Heijden verleend voor zijn veertig jare trouwe dienst aan het bedrijf. Al die tijd is de heer Van der Heijden werkzaam geweest als bijt- ser. Ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is hij voorlopig nog niet van plan het be drijf te verlaten. De directeur, de heer Hk. Kemp kes overhandigde de jubilaris de jubilaris de draagmedaille van de Maatschappij voor Handel en Nij verheid met bijbehorend getuig schrift. Voorts was er de enveloppe met inhoud en de traditionele toe zegging, dat de jubilaris met zijn echtgenote een dag de beschikking kan krijgen over de directie-auto met chauffeur om een uitstapje naar een door hen zelf te bepalen be stemming te maken. Voor mevrouw Van der Heijden waren er bloemen. De huldiging werd voorts bij gewoond door de bedrijfsleiding, de chef van de ju bilaris, alsmede de getrouwde zoon en dochter met hun echtgenoten en de oudste kleinzoon van het echt paar Van der Heijden. Aan het eind van de middag be gaven tal van collega’s van de ju bilaris zich naar diens woning aan de Kromme Esse om hem en zijn echtgenote hun gelukwensen aan te bieden. Nederlands Hervormde Kerk Goede Vrijdag, 16 april n.m. 7.30 uur: ds. J. R. Cuperus zondag 18 april v.m. 9.30 uur: ds. Joh. Verwelius n.m. 6.30 uur: ds. J. R. Cuperus 2e Paasdag v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus Hervormd Wijkgebouw, Esdooralaan zondag 18 april v.m. 9.30 uur: ds. Biesbroek n.m. 6.30 uur: ds. J. Zwijnenburg Hervormd Wijkcentrum Oranjewijk (Jan Willem Frisoweg) zondag 18 april v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 5.00 uur: ds. W. Vroegindeweij Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) Goede Vrijdag n.m. 7.30 uur: Ouderling Soepusepa zondag 18 april n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader 2e Paasdag n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader Hervormde Immanuëlkerk Goede Vrijdag n.m. 7.30 uur: dr. A. van Haarlem Eerste Paasdag v.m. 9.30 uur: dr. A. van Haarlem n.m. 7.30 uur: dr. A. van Haarlem Gereformeerde Kerk Goede Vrijdag n.m. 8.00 uur: ds. J. Snoey Eerste Paasdag v.m. 9.00 en 10.30 uur: ds. J. Snoey n.m. 6.30 uur; ds. B. Koekkoek Remonstrantse Kerk Goede Vrijdag n.m. 6.30 uur; ds. J. G. Paardekoper H. Avondmaal zondag 18 april v.m. 9.30 uur: ds. J. G. Paardekoper Christ. Afgescheiden Gemeente Goede Vrijdag n.m. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop zondag 18 april v.m. 9.30 uur: ds, A. P. Verloop n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop 2e Paasdag v.m. 10.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag 20 april: geen dienst. KERKDIENSTEN R.K. KERK Pastoor: B. A. Emmelkamp Kapelaan: G. L; U. Paardekoper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Paaszaterdag n.m. 11.00 uur: Paaswake Eerste Paasdag v.m, 7.15, 9.00 en 11.00 uur: H. Mis Tweede Paasdag v.m. 7.15, 9.00 en 11.00 uur: H. Mis St. Petruskapel, J. Willem Frisoweg Eerste Paasdag v.m. 8.00, 9.30 en 11.15 uur: H. Mis Tweede Paasdag v.m. 8.30 en 11.15 uur: H. Mis (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66 donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie O Garis hadden aangebonden. Alle mannen waren door de° gruwelen van de tiran zwaar getroffen en bezaten niets meer. Zij waren alles kwijt en hun familie was of gevangen genomen of terechtgesteld. WALDER begreep dat hij hier tussen vrienden was en dat hij zich geen betere volgelingen kon wensen. Toen hij hun vroeg, of zij zijn soldaten wilden worden, steeg een stemmig een luid gejuich op. Op die manier had Walder nu ruim honderd soldaten tot zijn beschikking. De mannen droegen wel geen uinformen en de wapens waren niet zo best, maar daar kon nog wel verbetering in gebracht worden. Dadelijk begon Tim plannen te maken. Hij wilde met het kleine legertje onder aanvoering van Walder naar de hoofd stad trekken en de burcht van Garis gaan belegeren, maar daar voelde Walder weinig voor. Het zou nooit lukken, meende hij en legde het de man uit. Verdrietig keek die voor zich uit. „Wat moeten we dan beginnen?” vroeg hij. Walder wist er wel raad op. Eerst moest er goed geoefend worden, want al was de wil goed, de mannen waren geen echte soldaten; de meesten waren boeren. In de volgende dagen leerde Walder hun zo goed mogelijk het krijgsvak en het ging steeds beter. (wordt vervolgd) Acht kinderen werden getest. Hier van werd één kind wegens debilitas verwezen naar het bijzonder lager onderwijs. Volgens het verslag is het opvallend, dat meer probleem kinderen worden aangemeld dan debielen. „Er worden nog veel „de bielen” vastgehouden op de gewone lagere school”, aldus het verslag. „Dit staat vermoedelijk in nauw verband met de leerlingenschaal. hygiëne in scholen laat nog wel eens Het is natuurlijk jammer voor een te wensen over. ZIJ WAREN ontzet, doch zij loofden den Heer en daalden gehaast van de heuvel terneer. Zij hadden God’s boodschap verstaan: gekruisigd werd Hij, de mensheid tot schuld, de derde dag is uw verlossing vervuld en daarom is Hij opgestaan! Ellen Eeckhoff. asas

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5