Groots vuurwerk aan Sniepweg tot besluit FEESTPROGRAMMA SPAAR Drie kilometer lange allegorische optocht op bevrijdingsdag F iering Koninginnedag RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” Meike Sund komt SPAAR GOED Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken Eerste openbare optreden van drumband exposeren Prijzen voor jonge Waddinxveners bij tekenwedstrijd van kinderpostzegels Drieduizend scholieren Plannen wan de Oranjevereniging I ORANJEVERENIGING „W ADDINXVEEN” VERNIEUW MET KLEUR A KLEUREN VERNIEUWEN H.M. Koningin Juliana op 30 april a.s. Tijdens weekmarkt op 29 april ter gelegenheid van de verjaardag van en bevrijdingsfeest op 5 mei a.s. y I 30 APRIL 8 uur: v.m. 9 uur: v.m. v.m. 10 uur: 2 uur: n.m. 6 uur: n.m. n.m. 8.30 uur: 5 MEI v.m. 8.00 uur: v.m. 9.30 uur: 2 uur: n.m. 8 uur: n.m. n.m. 10.45 uur: SPAAR BIJ DE Prijzen André van Duin Leve de vrijheid Klokgelui. Puzzlerit voor auto's, motoren, bromfietsen Start vanaf fabriek Verheul (Kleikade). Kleuteroptocht. Internationale motorcross voor solo- en zijspanmotoren (zie afzonderlijke raambiljetten) Autorijden om het kampioenschap van Waddinxveen Openlucht-filmvoorstelling Klokgelui. Aubade schoolkinderen op schoolplein Oranjelaan. Grote optocht Gevarieerd programma (Dorpsstraat) met medewerking van: André van Duin - The Three Jacksons - The Young Sisters - The Starfighters Bevrijdingsvuurwerk aan de Sniepweg. I Motorwedstrijden Primeur voor Waddinxveen Optocht DONDERDAG 22 APRIL 1965 20e JAARGANG - Nr. 1032 (verschijnt elke donderdag) j fleXa Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. fa. v. Camp, mode voor heren, Kleiweg 6, Gouda, MANNEN GEEFT INFORMATIE OVER HEREN KLEDING P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen Een allegorische optocht van naar schatting tenminste drie kilometer lengte zal op de middag van Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, gedurende twee en een half uur door Waddinxveen trekken. Het staat nu reeds vast, dat deze optocht vele honderden deelnemers zal tellen, aldus bleek uit een mededeling van het bestuur van de Oranjevereniging, dat een programma voor de viering van bevrijdingsdag heeft opgesteld. Een groot bevrijdings- vuurwerk, aangeboden door het gemeentebestuur, zal deze dag, waarop we het feit herdenken dat we twintig jaar geleden van de Duitse over heersing werden bevrijd, besluiten. Tenminste drie muziekkorpsen en drie drumbands zullen de stoet be geleiden. De plaatselijke korpsen ’Voorwaarts’ en ’Concordia’ zullen daarbij versterking ontvangen van het muziekkorps van de Nederland se Kabelfabrieken. Alle hoofden van de plaatselijke scholen hebben hun medewerking toegezegd, zodat in ieder geval de putaties van alle scholen worden verwacht. Daarnaast zijn toezeggin gen ontvangen van de Gouwe Rui ters, van de Ponyclub, van de vei ling; de manege Reigersburg doet mee met alle paarden, splinternieu we automobielen van diverse mer ken zullen meerijden, enz. Het bestuur van de Oranjevereni ging looft een aantal geldprijzen uit voor de fraaiste individuele deelna me en voor de fraaiste groepsdeel- name. Voor de reclamewagens is er een beoordeling met eervolle ver meldingen. Onder de individuele deelname wordt ook verstaan een groepje tot maximaal drie personen. De groepsdeelname geldt voor meer dan drie personen. Deelnemers kun nen zich tot drie dagen voor de op tocht opgeven bij de heer H. K. v.d. Loo, Noordkade 161, Waddinxveen. De route die de optocht zal vol gen, wordt nog nader bekend ge maakt. In ieder geval staat vast, dat de stoet zal trekken door de Oranje- wijk, de omgeving van de Dorps straat, het Sniepkwartier, de omge ving van Kerkweg en hefbrug en de Burgem. Trooststraat. De doop de televisie in korte tijd zo bekend geworden parodist Anton van Duin is op de avond van de be vrijdingsdag in Waddinxveen. Daar verleent hij medewerking aan een gevariëerd programma voor jong en oüd, dat door de Oranjevereniging wordt aangeobden op het voorter rein van de firma Kempkes aan de Dorpsstraat. Om acht uur begint dat feest voor „elk wat wils” waarbij voorts zullen optreden The Three Jacksons, The Young Sisters en het orkest de Starfighters. Ook is er ge legenheid tot dansen. „Leve de Vrijheid” is de titel van het grootste vuurwerk dat ooit in Waddinxveen is vertoond, en waar mede omstreeks kwart voor elf de viering van de bevrijding wordt af gesloten. De bekende Leidse vuurwerkfa briek Kat zal op het land van de heep Ph. v.d. Breggen aan de Sniep- weg een ongeveer drie kwartier du rend vuurwerk afsteken, dat vanaf de Sniepweg voortreffelijk zal zijn te zien. Vuurpijlen, roulettespel, spoorra- ketten, vliegende schotels, luchtco bra’s, Italiaanse kunstbommen, slan genfront, roseriepijlen en nog vele andere knallende en kleurige effec ten zullen tenslotte hun hoogtepunt vinden in een enorm slotstuk met de letters „Leve de vrijheid”, dat zal worden omgeven met vurige ere palmen, vuurregen, j asmijnfontei nen, bloemboeketten, enz. en wordt afgesloten met een slotbombarde- ment, o.a. met vijftien luchtkanon- nades. Er is een nieuw blad voor mannen verschenen dat Goed Gekleed heet. De bedoeling van het blad is informatie te geven op het gebied van herenkleding. Het wil een gids zijn In het reusachtige doolhof dat men met de naam Heren mode aanduldt. Het geeft nieuwe modellen, interessante artikelen en wetenswaardig heden over kostuums, regen jassen, vrije tijdskleding, over hemden en nog tientallen an dere onderwerpen. Een gratis nummer is verkrijgbaar bij Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Oranjelaan 42, tel. (01828) 22 6 5 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 De weekmarkt, die volgende week in verband met de viering van Ko ninginnedag op donderdag 29 april wordt gehouden, zal een feestelijk karakter dragen. In de avonduren tussen zeven en acht uur zal de nieuwe drumband van ’Voorwaarts’ voor het eerst in het openbaar op treden met een rondgang over de Juliana van Stolberglaan en het Koningin Wilhelminaplein. Dit fees telijke gebeuren wordt georgani seerd door de Reclame Commissie van de marktkooplieden en het win kelcentrum Kon. Wilhelminaplein. Op dezelfde avond is het tevens koopavond. Op Koninginnedag zijn alle Waddinxveense winkels ’s mid dags na één uur gesloten. Leden der Oranjevereniging op vertoon van lidmaatschapkaart belangrijke reductie op het inschrijfgeld. Organisatie: „De Gouwe Rijders”. Vertrek vanaf Stationsplein via Kerkweg naar Gemeentehuis. Geldprijzen: 100,50,25,en 10, Aanmelden: op zaterdag 24 april a.s. van 11 tot 12 uur in Café „Sport”, Kerkstraat. Inschrijfgeld: 5,Deelname beperkt. Auto’s worden beschikbaar gesteld. (Dorpsstraat). Vertoond wordt de prachtige film „WILHELM TELL”. Vertrek vanaf Koningin Wilhelminaplein. Aanmelden bij H. K. van der Loo, Noordkade 161, telefoon 2393. Afzonderlijke prijzen voor individuelen en groepen. Reclame wordt afzonderlijk beoordeeld. De tentoonstelling van olieverf schilderijen van de kunstenares Meike Sund, die onder auspiciën van de Kunststichting Waddinxveen wordt gehouden, zal dinsdagavond 27 april a.s. om kwart over acht worden geopend. Deze expositie blijft tot 16 mei en is dagelijks te bezichtigen van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur, met uit zondering van woensdagmiddag. Bovendien is de tentoonstelling in het Kunstzaaltje Passage bij Boek handel Veldwijk ook op de koop avonden geopend. Voor aankopen is door bemidde ling van de Kunststichting de 35% Rijkssubsidieregeling van kracht. I Willy Stam, leerlinge van de Prin ses Wilhelmina Ulo-school aan de Prinses Beatrixlaan en Tonie v. d. Smit, van dezelfde school, hebben beiden een prijs gewonnen bij de door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels uitgeschreven te kenwedstrijd „Teken eens wat”. Alle Nederlandse scholen werden uitge nodigd deel te nemen. Dezer dagen kwam de jury met de beoordelingen gereed en kon vijf landelijke prijzen toekennen. Voorts waren er in de provincies per leef tijdsgroep drie prijzen beschikbaar. In de groep 14 en 15 jaar kreeg Willy Stam van de Vijverlaan een derde prijs, bestaande uit teken- en schildermateriaal ter waarde van tien gulden. Voor Tonie v.d. Smit, die aan de Zuiddwarsweg in Moordrecht woont was er eenzelfde prijs in de leef tijdsgroep 12 en 13 jaar. Alle winnaars krijgen nog via de school persoonlijk bericht. In ver band met de Paasvakantie kan dit echter enigszins worden vertraagd. De traditionele Koninginnedag- aubade is dit jaar verschoven naar de vijfde mei. ’s Ochtends om half tien zullen de leerlingen van alle Waddinxveense scholen onder lei ding van het hoofd van de openbare Ulo-school, de heer J. Egberts, een aubade brengen op het schoolplein aan de Oranjelaan. Door de snelle groei van de gemeente wordt ver wacht, dat dit jaar niet minder dan drieduizend scholieren aan deze au bade zullen meedoen. Na afloop dit ongeveer een half uur durende jeugd-zangfestijn zal burgemeester C. A. van der Hooft de kinderen toespreken. Weekblad voor Waddinxveen Voor de viering van de Koninginnedag op vrijdag 30 april a.s. is door de Oranjevereniging een aantrekkelijk programma opge steld in samenwerking met het gemeentebestuur. Een kleuter optocht, wedstrijden voor schoolkinderen, motorwedstrijden, he- hendigheids-autorijden, puzzelrit, en een openluchtfilmvoorstel ling vormen de hoogtepunten van deze dag. Om 9 uur start een puzzelrit vanaf de Kleikade (hij Verheul). Deze rit voor auto’s, motoren, scooters en bromfietsen wordt ge organiseerd door ’de Gouwe Rijders’. Leden van de Oranjevereni ging genieten reductie op het inschrijfgeld. Ongeveer zevenhonderd kleuters van de Waddinxveense kleu terscholen zullen omstreeks tien uur vertrekken van het Stations plein voor een wandeling via de Kerkweg naar het Raadhuisplein, waar de kleuters enkele liedjes voor de burgemeester zullen zin gen. De beide Waddinxveense muziekverenigingen ’Concordia’ en ’Voorwaarts’, alsmede de drumband ’de Cormula’s’ begeleiden de jeugdige deelnemertjes aan deze optocht. Ondertussen nemen de oudere scholieren deel aan spelen en wedstrijden, die door iedere school individueel worden georgani seerd. Het gemeentebestuur stelde aan de scholen twee kwartjes per leerling beschikbaar voor de prijzen en andere kosten. In de middaguren staan voor de vijftiende maal sedert het einde van de tweede wereldoorlog motorwedstrijden op het programma. Deze wedstrijden, die om twee uur beginnen, worden gehouden op het terrein van Van Tol aan het Noordeinde. Ongeveer hon derd motorrenners zullen deelnemen aan de Nationale motorwed strijden in de 250 cc en 500 cc klasse. Voor de Internationale zijspanraces hebben ongeveer vijftien deelnemers ingeschreven, onder wie de kampioen van Duitsland, Werner Küpper. Deze motorwedstrijden, die vrij toegankelijk zijn, worden gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Motorsportbond. Een primeur voor Waddinxveen is het „Kampioenschap behen- digheidsautorijden van Waddinxveen” dat na afloop van de motor wedstrijden omstreeks zes uur op het terrein van Van Tol wordt verreden. De deelnemers kunnen hun rijvaardigheid tonen in door het bestuur van de Oranjevereniging beschikbaar gestelde auto’s. Het aantal deelnemers aan deze wedstrijden is beperkt. Men kan zich voor deelname opgeven zaterdag a.s. van 11 tot 12 uur in café Sport aan de Kerkstraat. Het inschrijfgeld bedraagt vijf gul den. Het bestuur van de Oranjevereniging stelt vier geldprijzen, respectievelijk 100, 50, 25 en 10 beschikbaar. De viering van Koninginnedag wordt besloten met een open luchtfilm, vermoedelijk Wilhelm Teil, een kleurenfilm met in de hoofdrol Roy Roger, op het voorterrein van Kempkes aan de Dorpsstraat. De toegang tot deze voorstelling is gratis. Bij zonder grote verwachtingen koestert het bestuur van de Oranje vereniging van de allegorische op tocht, die ’s middags om twee uur zal starten op het Koningin Wilhel minaplein. Blijkens de tot op heden ontvangen toezeggingen mag wor den gerekend op verscheidene hon derden deelnemers. Deze optocht zal een bonte afwis seling vormen van taferelen uit of onmiddellijk na de tweede wereld oorlog, historische uitbeeldingen, in drukken geven van het werk van diverse verenigingen, terwijl recla mewagens het geheel zullen vervol maken. NIEUW BLAD VOOR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1