Waddinxvener bestudeerde schatten der oudheid Cementsilo’s Noordkade in gebruik gesteld Bel bij brand 2222 Recreatieplan van achttien hectaren aan de Sniepweg Zwembad, sporthal en veldsportterreinen 1 *isii voor naar Feestelijke vaartocht genodigden naar Rotterdam ZONNEBRIL of voorhanger van BURGERLIJKE STAND DE KEUKEN NODIGEN J. A. Modderkolk Brilmonturen in diverse uitvoeringen Brillen die Vier jongen voor kampioensgeit JAC. SATON ROME- REFORMATIE Orgelconcert door Klaas Boersma Sint Jorisdag „V E R M E Y” Kerkweg 207 Nieuwe voorzitter Herv. Kies veren. Bloemisterij geopend Provinciaal plan voor Gouwestreek Agenda en De zon tegemoet met een goede tevens voordelig zijnI1 Voordracht door W. P. Quarter o over kunst van Pharaos, Incas en Majas Spreekuur voor woningzoekenden Het eerstvolgende spreekuur voor woningzoekenden zal worden ge houden op woensdag 28 april 1965 van 7 tot 8 uur n.m. in het gebouw van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken (achter het gemeente huis). Telefoon 2495 Bioscopen te Gouda Schouwburg Gouda Exposities Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - 22 april 1965 OPPASCENTRALE I Groeiend bedrijf Recreatieplan Diverse sporten Eén ton per minuut i telefoon 2934 of 3062 y b> In de ouderdom van 75 jaar is te Bodegraven overleden, de heer J. A. Modderkolk, voorheen lid van de firma N.V. Modderkolk en Dijs, meu belfabriek, alhier. De overledene vertegenwoordigde geruime tijd de Staatkundig Gere formeerde Partij in de gemeente raad van Waddinxveen. De geit van de heer J. v. Oorschot aan Zuidkade, die op verscheidene tentoonstellingen al prijzen heeft gewonnen, heeft op 15 april j.l. het leven geschonken aan twee geitjes en twee bokjes. Telefoon 3080 en 2077 de zaak met de buitenklok (leverancier van alle ziekenfondsen) Inlichtingen aan protestanten en rooms-katholieken omtrent het waarom der reformatie worden gaarne verstrekt door: Stichting „In de Rechte Straat” „De Wartburg”, Boulevard 11, Velp (Gld), telef. 08302-4959 ABONNEERT U OP ONS MAANDBLAD 5,- p.j.) Over een lengte van ongeveer 750 meter en een diepte van ruim 250 meter zal zich in de toekomst langs de Sniepweg tussen Tweede Bloksweg en Piasweg een recreatiecentrum gaan uitstrekken. Het wordt een complex dat een oplossing moet gaan bieden aan het relatief steeds groter wordende gebrek aan sportaccommodatie in de snel groeiende gemeente. De opper vlakte van deze groenstrook, die een afsluiting zal gaan vormen voor het zuid-westelijke deel van de gemeente, is ongeveer achttien hectaren. zeer ruime zonne- en speelweide. Als plaats voor de sporthal is een strook gekozen, waarlangs aan de Sniepweg geen huizen staan. De hoogte van alle te bouwen accom modatie ten behoeve van de sport zal beperkt moeten blijven. Alleen de sporthal kan een grotere hoogte krijgen. Ten oosten van dit sportpark is op de dan ongetwijfeld reeds aan gelegde nieuwe Tweede Bloksweg nog ruimte gereserveerd voor de plaatsing van een benzinestation. Onder auspiciën van het Gouds Orgelcomité geeft de organist Klaas Boersma op het prachtige orgel van de St. Janskerk te Gouda op Konin ginnedag ’s avonds om zeven uur een concert. Het programma is sa mengesteld uit speciaal voor deze dag geschikte werken. Aan dit concert zal medewerken de solo-fluitist van het Radio Phil- harmonisch Orkest, de heer Lucas van Regteren Alkema. Het programma vermeldt werken van Handel, Franck, Widor en Bijs ter (orgel), Bach, Locillet en Van Regteren Alkema (fluit en orgel). De Waddinxveense Padvinders zullen morgenochtend ter gelegen heid van St. Jorisdag een gezamen lijke vlaggenparade houden op het plein voor het Raadhuis. De vlag wordt om zeven uur gehesen. ’s Avonds wordt de St. Jorisviering voorgezet met het traditionele kamp vuur. Eg n week van 13 t/m 20 april 1965 Geboren: Johannes Adrianus, z.v. J. A. van Vliet en H. Ververs; Alex, z.v. N. Jacobs en C. Lagerweij Jolanda, d.v. T. Drost en J. Kraije- steijn; Teunis, z.v. J. Klomp enA. Breedijk Eldert Jan, z.v. E. J. de Jong en T. Borg; Elizabeth Maria, d.v. J. M. Dortland en E. Verweij; Adriana Klasina, d.v. G. J. van Eijk en A. G. Hollander; Pieter, z.v. H. Mulder en J. M. Veer man. Ondertrouwd: J. van Tol en F. M. Boonstoppel; J. J. W. Kempkes en E. v. d. Hooft; F. N. v. Dongen en R. A. Witkamp. Gehuwd: F. yan der Krans en J. Brouwer de Koning; H. M. Noordermeer en C. H. van der Hengst. Overleden: Ammerlaan ev van den Berg, Jacoba S. A., oud 74 jaar. I landen bestaan. De heer Van der Hooft noemde deze silo’s weer een voorbeeld van de samenwerking in Benelux- en nog meer in EEG-ver- band. „Onze landen kunnen elkaar niet missen,” zo zei hij. „We zijn weliswaar klein, maar kunnen toch een grote invloed hebben op het wereldgebeuren, omdat beide landen het intellect en de arbeidskracht hebben, die ander landen missen.” Spreker betoonde zich verheugd over het feit, dat Waddinxveense bedrijven bij de bouw betrokken waren. In dit verband noemde hij het architectenbureau Stuurman, het metselbedrijf Boere, het timmerbe drijf De Heer, alsmede de firma Mulder uit Boskoop, die de silo’s bouwde. De burgemeester releveerde nog de ontwikkeling van de firma De Waardt. In 1918 begon vader De Waardt met een zand en grindhan- deltje. Thans heeft het bedrijf 35 man personeel in dienst, veertien zware trucks op de weg en drie bin nenschepen in de vaart. Bovendien beschikt men over een moderne speciecentrale en is men deelgenoot in de Goudse Betoncentrale N.V. Daarbij is nu nog de exploitatie van de silo’s gekomen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: één zwarte plastic hand schoen; zilver kettinkje; bankbiljet; zakmes. Verloren: bruine aktentas met inh.; gouden ring; damesportemonnaie met inhoud; bankbiljet; rode porte- monnaie met inh.; rode step. De heer A. Warnaar Jzn., oud-burgemeester van Wad- dinxveen, zal zaterdagmiddag tijdens een openbare vergade ring van de Christelijke Emi gratie Centrale in ’Esplanade’ te Utrecht de voorzittershamer overdragen aan het Tweede Kamerlid de heer P. C. Elffe- rich. De thans 71-jarige heer Warnaar heeft het voorzitter schap van de Chr. Emigratie Centrale 37 jaren bekleed. rendia’s zelf ter plaatse gemaakt. Als handelaar in katoen van beroep en tevens vice-consul van Péru, is de heer Quartero in nauw contact gekomen met deze landen. De gezellige verteltrant van de heer Quartero kennende, mag wor den aangenomen dat de om kwart over acht aanvangende voordrachts- avond een aantrekkelijke en waar devolle belevenis voor de toehoor ders zal worden. Tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering van de Hervormde Kiesvereniging heeft voorzitter W. Buitelaar in verband met zijn ge vorderde leeftijd zijn functie ter be schikking gesteld. Tot zijn opvolger werd gekozen de heer H. Huizer. De aftredende bestuursleden J. Noor- lander en H. Koren werden beide herkozen. Nadat de notulen en het jaarver slag waren goedgekeurd, waarbij bleek dat het ledental hetzelfde was gebleven, gaf voorzitter Huizer een overzicht van hetgeen zich in de gemeenteraad afspeelt. Hierbij kwamen vooral de bouw activiteiten aan de orde en kreeg de centrale wijkverwarming de nodige aandacht. Weinig enthousiast be toonden de aanwezigen zich met be trekking tot de overgang van de gemeentelijke bedrijven naar een streekbedrijf. Aan het slot van de vergadering bracht de nieuwe voorzitter zijn voorganger dank voor het vele werk dat hij in het belang van de kies vereniging had verricht en over handigde hem een blijvend aanden ken. Gedurende vier weken ligt op het ogenblik ten gemeentehuize het door het Instituut voor Stad en Landschap te Rotterdam ontworpen „Recreatieplan Sniepweg” voor alle belanghebbenden en geïnteresseer den ter inzage. Gedurende deze ter mijn is het mogelijk, dat bezwaren, die tegen dit nieuwe plan mochten rijzen, bij de gemeenteraad worden ingediend. Dit recreatieplan is in feite een gevolg van het feit, dat het gemeen tebestuur was genoodzaakt om een nieuwe plaats te zoeken voor het toekomstige nieuwe zwembad, dat aanvankelijk aan de Kanaaldijk was geprojecteerd. Bij een grondonder zoek in verband met die plannen bleek, dat de bodemgesteldheid aan de Kanaaldijk van dien aard was, dat dit de kosten van het nieuwe zwembad waarschijnlijk met niet minder dan een half miljoen gulden zou verhogen. Bovendien waren er tal van andere technische bezwaren. Bij het zoeken van een nieuwe plaats voor het zo noodzakelijke zwembad viel toen het oog op de genoemde strook grond langs de Sniepweg, mede als gevolg van de provinciale plannen, om parallel aan de Sniepweg, maar ongeveer een 250 meter zuidelijker een nieuwe provinciale weg Zoetermeer-Wad- dinxveen aan te leggen. Het tussen deze weg en de Sniep weg liggende stuk grond zou, zo meenden B. en W. dan prachtig kunnen dienen voor het nieuwe zwembad en bovendien nog vol doende ruimte bieden voor andere sportaccommodatie. Behalve een zwembad, omvatten de een vijftig meter bad, alsmede een instructiebad, is er op het ter rein ruimte voor een behoorlijke sporthal, voor voetbalvelden, hoc keyvelden, een sintelbaan en even tueel nog een complex tennisbanen. Bij het zwembad, dat zijn ingang zou krijgen precies tegenover de Esdoornlaan, is een groot parkeer terrein geprojecteerd alsmede een Onder grote belangstelling heeft burgemeester C. A. van der Hooft vorige week de nieuwe bloemisterij van het echtpaar Degenhardt nabij de Esdoornlaan geopend in het voor malige complex van de gemeente lijke kweekkas. Het oude bedrijf van de familie Degenhardt aan de Kanaaldijk, dat daar 36 jaar geleden werd gevestigd zal ten offer vallen aan verdere uit breidingsplannen en de gronden al daar werden aan de gemeente ver kocht. Burgemeester Van der Hooft sprak van een mooie aanwinst voor dit deel van de gemeente. Hij hoopte dat de familie Degenhardt veel suc ces zou hebben en dat hun bloemen tot ver buiten de gemeente zullen geuren. Namens de middenstandsvereni- ging voerde voorzitter H. K. van der Loo het woord. Voorts werd nog het woord gevoerd door de heren Rin- gelenstein. Van Mourik, alsmede door tal van relaties van elders. Na dit officiële gedeelte zette de „Pieter Caland” koers richting Gou da voor een vaartocht naar Rotter dam en een rondvaart door de ha vens. Aan boord, waar pianisten voor een gezellige stemming zorgden, werd een uitgebreide lunch geser veerd, bij welke gelegenheid uiter aard nog verscheidene sprekers het woord voerden. Onder de vele gasten bevonden zich o.m. ook mevrouw Van der Hooft-Lourens, de wethouders Pille en Venema, burgemeester Jongeneel van Muiden met echtgenote, de heer A. C. Kraneveld, directeur openbare werken, vertegenwoordigers van provincie, enz. „Schatten der oudheid” is de titel van een voordracht, die de vice- voorzitter van de Culturele Kring Waddinxveen, de heer W. P. Quar tero op maandagavond 26 april a.s. in het Geref. Verenigingsgebouw zal houden voor de donateurs van de Culturele Kring, die op deze avond vrij toegang hebben. Aan de hand van een collectie kleurendia’s, geselecteerde uit een verzameling van ongeveer tweedui zend dia’s, zal de heer Quartero de aanwezigen een overzicht geven van de oude kunst uit het land der Pharao’s, dat van de Inca’s en van de Maya’s. De landen Egypte, Peru en Guatemala, de voornaamste vind plaatsen van deze kunst, zullen ook in hun huidige vorm aan de aanwe zigen worden getoond door middel van de kleur enprojectie. Uitgangspunt van de voordracht van de heer Quartero is, of de kunstvoorwerpen o.a. gevonden in het graf van Toetanchamon en daarnaast het goud van Péru en de bouwwerken van deze drie culturen overeenkomst vertonen en of het mogelijk is, dat die van Zuid- en Centraal-Amerika door de Egypti sche zijn beïnvloed. Vaak wordt na melijk beweerd, dat de overeen komst in de constructie van de bouwwerken inderdaad op zulk een beïnvloeding wijst. De heer Quartero, die verscheide ne malen Zuid- en Centraal-Ameri ka bezocht en vorig jaar enige tijd in Egypte vertoefde, heeft de kleu- Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben bepaald, dat er een streekplan in voorbereiding wordt genomen voor het gebied, omvat tende de gemeenten Waddinxveen, Reeuwijk, Moordrecht, Moerkapelle, Benthuizen, Oudewater, Hazerswou- de, Koudekerk a.d. Rijn, Driebrug- gen, Boskoop, Bodegraven en Al- phen. Voorts worden in dit streek plan betrokken gedeelten van de gemeenten Gouda en Haastrecht ten noorden van de Hollandse IJssel en het ten noorden van Rijksweg 12 liggende deel van de gemeente Ze venhuizen. Ondanks het minder aantrekkelij ke weer begaven verscheidene ge nodigden zich daarna aan de wal, w.aar burgemeester Van der Hooft met een druk op de knop de instal latie in werking stelde. Tegelijker tijd reden drie cement-tankauto’s van de firma H. Roubos voor, waar na met een snelheid van één ton per minuut ruim twintig ton cement in iedere tankwagen werd geladen. Ondertussen keerde burgemeester Van der Hooft terug aan boord van de ’Pieter Caland’. In een toespraak wees hij erop, dat dit voor de eerste maal is, dat er in Waddinxveen een buitenlands bedrijf wordt geopend. Hij was er trots op, dat dit een Bel gische onderneming is, gezien de I nauwe banden die er tussen beide Een kleine honderd genodigden verzamelden zich gisterochtend om streeks tien uur aan boord van het met Nederlandse en Belgische vlag gen versierde aan de Noordkade lig gende motorschip „Pieter Caland”. Zij waren de gast van de Compagnie des Ciments Beiges S.A. te Gaurain- Ramecroix, die op het terrein van de bouwmaterialenhandel T. de Waardt twee enorme cementsilo’s heeft laten bouwen, die zullen wor den geëxploiteerd door de firma De Waardt. Gisteren werden de silo’s door burgemeester C. A. van der Hooft in gebruik gesteld. Om half elf voer het schip in de richting van de silo’s waar het op nieuw afmeerde. Daar heette dr. Jaspers, de directeur van de Belgi sche onderneming zijn gasten wel kom. Hij wees op de belangrijke plaats, die de Belgische cementin- dustrie op de Nederlandse markt inneemt. Gezien de grotere vraag naar onverpakte cement (nu al 60*/» van het verbruik) moest naar nieu we distributiemogelijkheden worden gezocht. Dank zij de medewerking van de firma De Waardt, die de grond voor de bouw beschikbaar stelde en de steun van gemeente lijke en provinciale overheden kon den de beide silo’s worden gebouwd, die volgens de heer Jaspers een capaciteit hebben van duizend ton ieder. De DOKTERSDIENST zal worden waargenomen door dokter E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, teL 2078 zondag 25 april 1965 Nederlands Hervormde Kerk v.m. 9.30 uur: ds. Joh. Verwelius n.m. 6.30 uur: ds. J. Kooien Hervormd Wijkgebouw, Esdoornlaan v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 6.30 uur: ds. Joh. Verwelius Hervormd Wijkcentrum Oranjewijk (Jan Willem Frisoweg) v.m. 9.30 uur: ds. J. J. Timmer n.m. 5.00 uur: ds. J. R. Cuperus Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven Hervormde Immanuëlkerk v.m. 9.30 uur: ds. L. Schellevis van Gouda njn. 7.00 uur: prof. dr. A. J. Rasker van Oegstgeest Gereformeerde Kerk v.m. 8.45 uur: ds. B. Koekkoek v.m. 10.45 uur: ds. B. Koekkoek n.m. 6.30 uur: ds. B. Koekkoek Remonstrantse Kerk v.m. 10.00 uur: ds. E. J. Kuiper van Dordrecht Christ. Afgescheiden Gemeente vjn. 9.30 en n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag, n.m. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop oud Geref. Gemeente, Zuidkade 158 donderdagavond 29 april, 7.00 uur: ds. van Prooien, van Grafhorst KERKDIENSTEN R.K. KERK Pastoor: B. A. Emmelkamp Kapelaan: G. L. U. Paardekoper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Zondag 7.15, 9.45 en 11.30 uur: EL Mis In de week 7.00 en 8.00 uur: H. Mis St. Petruskapel, J. Willem Frisoweg zondag 8.30,11.15 en 17.30 uur H. Mis dinsdag 8.00, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66 donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie Vrijdag 23 april: St. Jorisviering Padvinders, vlaghij- sen raadhuisplein; aanvang 7.00 uur Zaterdag 24 april: Ruilbeurs ’De Paddestoel’, clubgeb. Lijsterbesstraat; aanvang 14.00 uur. Maandag 26 april: Jaarvergadering Christel. Nationaal Schoolonderwijs, in Geref. Vereni gingsgebouw; aanvang 19.30 uur. Culturele Kring, lezing dhr. W. P. Quartero, Geref. Verenigingsgebouw aanvang 20.00 uur. Dinsdag 27 april: Feestavond E.H.B.O., in het Geref. Verenigingsgeb.; aanvang 19.30 uur. Opening expositie Meike Sund, Kunststichtingin Expositiezaal!j e Passage, 20.15 uur. Bejaardenmiddag in het r.k. vereni gingsgebouw, Burg. Troooststraat; aanvang 14.30 uur. Opening expositie schilderijen Mei ke Sund, Kunstzaaltje Passage; aan vang 20.15 uur. Donderdag 29 april: Weekmarkt met muziek (19-20 uur) Raadvergadering, Raadhuis; aan vang 20.00 uur. Vrijdag 30 april: Koninginnedag Kleuteroptocht, start Stationsplein; aanvang 10.00 uur. Oranjerit (auto’s, motoren, brom fietsen), start Kleikade, bij Verheul, aanvang 9.00 uur. Motorwedstrijden, terrein Van Tol, Noordeinde; aanvang 14.00 uur. Behendigheids wedstrijd personen auto’s, terrein Van Tol, Noordeinde; aanvang 18.00 uur. Openluchtfilm, voorterrein Kemp kes, Dorpsstraat; aanvang 20.30 uur. Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag: Aubade schooljeugd, op schoolplein Oranjelaan; aanvang 9.30 uur. Allegorische optocht, Oranjewijk- Dorpsstraat - Sniepkwartier - Brug- centrum-Burgem. Trooststraat; aan vang 14.00 uur tot ca. 16.30 uur. Gevariëerd programma, voorterrein Kempkes aan de Dorpsstraat; aan vang 20.00 uur. Bevrijdingsvuurwerk, Sniepweg (tussen Tweede Bloksweg en Pias weg); aanvang 22.45 uur. Vrijdag 14 mei: Bazar t.b.v. Bartimeüs te Zeist, in Geref. Verenigingsgebouw; aanvang 15.00 uur. Zaterdag 15 mei: Bazar t.b.v. Bartimeüs te Zeist, in Geref. Verenigingsgebouw; aanvang 14.30 uur. Woensdag 19 mei: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Huish. Voorlichting; aanvang 20 uur Ned. Chr. Vrouwenbond, spr. mevr. C. J. Ooms-Vinckers, Herv. Wijkge bouw; aanvang 19.30 uur. Zaterdag 24 april: Receptie E.H.B.O. (45 jaar), Geref. Verenigingsgebouw, 15 tot 17 uur. Dinsdag 4 mei: Dodenherdenking, Stationsplein Dinsdag 25 mei: Bezoek H.M. Koningin Juliana Schouwburg Bioscoop: do. 20.15 uur „F.B.I. afd. Moordzaken” (18 jaar); vrijd. 14.30 uur: ,JOe jongen uit het wilde westen” (jeugdfilm a.l.); vr. 20.15 uur, za. 15, 17 en 21.15 uur, zo. 15 en 17 uur: „Zorro kruist de de gens” (14 jaar); zo. 19 en 21.15 uur, ma., di. en wó. 14.30 en 20.15 uur: „Hij, zij en de derde” (18 jaar). Donderdag 6 mei en vrijdag 7 mei: René Sleeswijk’s revue „SNIP en SNAP” met o.a. Willy Walden en Piet Muyselaar, Aase Rasmussen, Diana Floodgate, Louis Dusée, Ron nie Tober, De Wama’s, The Shep herds enz.; aanvang 20.00 uur. Tot zaterdag 24 april: expositie schilderijen van Christa van Santen in het expositiezaaltje van boekhan del ’Veldwijk’ in de Passage (Kerk weg). Te bezichtingen dagelijks tij den de normale openingstijden van de winkel alsmede vrijdagavond tot 21.00 uur. Museum Het Catharina Gasthuis te Gouda: van 28 maart tot en met 25 april: tekeningen van C. A. B. Bantzinger. Geopend van 10 tot 17 uur; op zondag van 14 tot 17 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 3