Corveeërs kabouters zaterdag aanbiedt n gen EXTRA REKLAME PLATENSPELERS pocketboeken nu nu nu Aanrijding 500 gram doorregen speklappen 0.99 1 pakje VERSE ROOMBOTER nu 1.25 1 kilo VLEESKRABJES nu ook geen 2.49 maar nu slechts f 1.75 Mevr., neem ook nu de kans waar en stap even naar Jan in „DE VLEESHAL werkster of meisje huishoudelijke hulp machine bankwerker Een perzikhuid voorelkevrouw VELDWIJK VELDWIJK BEZORGER(STER) GEEFT EEN BOEKENBON! J. TER MEULEN - GOUDA Ria v. d. Vloed Afwezig „Veldwijk?9 Afwezig van 26 april t/m 12 mei a.s. 500 gram saucijzen f 1.70 en per kilo nog voordeliger: nu f 3.25 etsontwerp verontreiniging oppervlaktewateren STANDAARD ENCYCLOPEDIE Bij twee Gelderse rookworsten (in vacuum verpakt) een prachtig speldje cadeau Boekhandel „V E L D W IJ K” „Veldwijk” Weg grijs haar Crème MARCHAL is klaar voor gebruik. Borstel uw haar en het grijs haar ver dwijnt. Onschadelijk en gezond voor uw haar! Nieuwe Don Camillo ƒ2.39 ƒ2.59 ƒ2.79 500 gram MAGERE SPEKLAPPEN f 1.50 500 gram HALSCARBONADE 500 gram RIBCARBONADE 500 gram LENDECARBONADE AVIFAUNA r Woningruil Diversen gevr, en aang. Auto’s motoren Boekhandel fietsen enz. Weekblad voor Waddinxveen Huishoudelijk personeel gevr. Let nu op En toch gaan wij nog door met de ONGEKEND LAGE RUNDVLEESPRIJS Boekhandel woninginrichting coupon Margriet d.d. 24 april. Huisraad enz. Donderdag, vrijdag en zaterdag: 1 Weekblad voor Waddinxveen - 22 apriI 1965 Pagina 4 P. N V. NEDERLANDSE KABELFABRIEKEN AFDELING WADDINXVEEN ZONNESCHERMLINNEN D. MULLER Keel-, Neus-, Oorarts van 26 april t/m 7 mei ’65 VOUWFAUTEUILS KAMPEERTAFELS CAMPING BEDDEN TAFELZEILEN TERLENKA FILET GORDIJNDAMASTEN Schadelijke stoffen KEES LUGTHART TRIOTRACK PHILIPS Boskoop J. Modderkolk Bodegraven, 17 april 1965. z J .a 2.50 i I c l d KLEUTERBUBELS Laat u inlichten en vraagt prospectie aan, of beter gezegd, teken nu reeds in bij: 30 uitvoeringen Van 64.tot 398.— IN HET NAJAAR VAN 1965 VERSCHIJNT DEEL I VAN DE HUIS- en ZAKBIJBELS DAGBOEKEN KINDERBIJBELS 1 j en GERRY OUDIJK zoekt t.b.v. het binnenkort door haar te openen woonoord voor buitenlandse arbeidskrachten Kabouters kosten 40 cent per gezette regel bij een mini mum van vier regels, Inclusief één regel vet gezet Iedere regel vet, extra 60 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 15 cent extra. Bewijsnummers 11 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan, Waddinxveen, telef. 2238. Waddinxveen, april 1965. Noordeinde 47a Piasweg 14 Receptie: op de trouw dag van 7 tot 8.30 uur n.m. in het Geref. Ver enigingsgebouw, Stati onsstraat 12 te W’veen hebben het genoegen kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk, waarvan D.V. de voltrekking zal plaats vinden op don derdag 6 mei a.s., des n.m. 2.30 uur ten Ge- meentehuize te Wad dinxveen. De kerkelijke bevesti ging zal plaats hebben des n.m. 3.00 uur in de Geref. Kerk te Wad dinxveen door de Wel eerwaarde Heer Ds. B. Koekkoek. Toekomstig adres: Noordeinde 20, W'veen Voor onze meubelen, bedden, tapijten en vaste vloerbedekking kunt u gebruik maken van onze voordelige CREDIET-SERVICE. Betaling is dan mogelijk in 6, 12 en 18 maanden. 2.75 2.95 Het Landbouwschap bepleit, dat Provinciale Staten in de wet ver plicht worden als regel het vergun ningenbeleid aan de beheerders te delegeren. Hierbij zal ernaar ge streefd moeten worden dat het be leid zoveel mogelijk per stróomge- Te koop: oliestookhaard i.p.s.z. en Solex. Esdoorn- laan 13, Waddinxveen. Te koop Japanse meeuwen Frederik Hëndriklaan 10. s n n r r 1 N.V. Machine- en Apparatenfabriek J. BOERE vraagt: metaaldraaier GEVRAAGD: voor 1 middag per week. MEVR. HAGEN v. M. Schwerinlaan 26 GEVRAAGD: voor halve of hele dagen Mevr. Brants, Vijverlaan 46, telefoon 2637. Open en gesloten aanhangwagens. Keuze uit plm. 150 stuks. 3 MAANDEN GARANTIE Inruil en Financiering Geopend: van 8.30 - 22 uur s zaterdags tot 19.00 uur en ’s zondags van 12 tot 18 uur Te koop: Veha ketel voor oliestook. 12000 kcal, met olietank (300 Itr) en ther mostaten. Velders, Prins Bernardlaan 75, Voorburg, telefoon 070-865621. o: p e en Aanm.: op Noordkade 267 of ’s avonds Zuidkade 45. Ons schoonheidsmiddel MARCHAL RIMPELCOR- RECTOR doet onmiddel lijk uw rimpels en kraaie- pootjes verdwijnen. Wer kingsduur: 8 uur. 8.75. Voldoende voor maanden. Gratis folder bij: drogisterij A. v. d. Heiden, Zuidkade 1, Waddinxveen. 140 cm breed. In groene en oranje strepen. Sterke kwaliteit. Per meter d v 1 i r 1 c i i 1 i 1 i i 1 i 2 1 d d 1 1 v V' g' h PASSAGE PASSAGE GEVRAAGD: (voor de donderdagmiddag) DORPSSTRAAT - NOORDEINDE Aanmelden: Oranjelaan 9, telefoon 2238 (na 6 uur: Oranjelaan 30, telefoon 2935) U IEMAND VERRASSEN Deze kan bij elke boekhandel in Nederland worden ingewisseld. d: N d Te koop: z.g.a.n. moderne kinderwagen. St. Viktor- plein 1. Te koop: kinderledikantje Noordkade 169. Te koop: Fiat 600 bouwj. ’60; Renault Dauphine '61; V.W. de Luxe ’61 m. radio. Deze wagens zijn in goede staat. Gegarandeerd dui zenden kilometers rij genot Inruil en financiering. Nieuwe Gouwe O.Z. 16 te Gouda (bij de spoorbrug). Te koop aangeboden: Auto imperial. Nassaulaan 9, telefoon 2209. c J’ l 3 1 Bodegraven J. Hogewoning en kleinkinderen Schoonheidsspecialiste U bent hier welkom met de uit de De 14-jarige H. C. vanNoort werd in de Burgem. Trooststraat, juist op het moment dat hij uit een vrach*- ,auto Stapte, door een passerende' auto aangereden. De jongeman werd met een ge kneusd rechterbeen en inwendige pijnen naar het Van Iterson zieken huis overgebracht. I. N. Modderkolk-Jonkers Waddinxveen M. G. Modderkolk N. Modderkolk-Bos Boskoop F. M. Modderkolk Justus van Effenlaan 25, Telefoon 3401 Goed tehuis gezocht voor jong hondje. Dorpsstraat 148, Waddinxveen. Origineel formica spotprijs 15,— per m2. Hardboard, zachtboard en tegelboard - aanrechten enz. Firma C. Huurman, Noordeinde 78- 80, telefoon 2596. Aang.: binnenvolière met toebehoren. Te bevragen: Acaciastraat 14. Te koop: 8-daagse reis - Rhein-vallei Duitsland - voor 1 persoon. Frederik Hëndriklaan 10. M. Modderkolk-Harder Waddinxveen C. C. de Gelder-Modderkolk L. de Gelder Deze prachtige lichte klapfauteuils, be kleed met sterke kleurechte linnen lo pers met verende zitting. Gemakkelijk in auto mee te nemen. In onze zaterdag koopjes 13.75 Opvouwbaar - twee modellen - recht hoekig en vierkant 13.95 met verstelbaar hoofd en voetstuk. Be kleed met kleurige gebloemde stof. Ook voor logeerbedden uitstekend geschikt 27.90 Polyether bedjes, opvouwbaar, passend op camping bedden. Frisse cretonne bekleding 9.75 Sterke kwaliteit met linnen rug - 120 cm breed. Tafelzeil in moderne dessins en kleuren. Nu in onze zaterdagkoopjes per meter 2.98 100 cm breed - sterke kwaliteit. Ecru kleurig per meter Geel kleurig per meter Nu in onze zaterdagkoopjes. Extra aan bieding Franse streepdamasten in twee zware kwaliteiten en in vier verschil lende kleurstellingen. Per meter 4.95 - 4.50 Werkster gevraagd voor 1 of 2 dagen in de week. Mevr. J. van Herk, Charl. de Bourbonstraat 20, Wad dinxveen, telefoon 3334. Voor tijdelijk gevraagd: handig jong meisje in ge zin met 4 kinderen (1 tot 5 jaar) voor halve dagen. Mevr. Wijsmuller, Vijver laan 8, telefoon 2977. RECEPTIE E.H.B.O. Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan houdt de afd. Waddinxveen van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. op zaterdag 24 april een re ceptie in het Geref. Ver enigingsgebouw aan de Stationsstraat. Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur. BOEKHANDEL PASSAGE Heden is, nog onverwachts, in volle vrede ont slapen onze lieve vader, behuwd- en grootvader de heer JOHANNES ALBERTUS MODDERKOLK weduwn. van Gerrigje Cornelia Spruijtenburg in de leeftijd van 74 jaar. (Psalm 32 4 (berijmd) Waddinxveen W. M. van Elswijk-Modderkolk C. van Elswijk Den Haag F. J. Modderkolk M. J. Modderkolk-Vis R. GAYKEMA Heilgymnast-Masseur Voor spoedgevallen: waar nemer in praktijk aanwe zig. v. Mecklenburg Schwerin laan 29, Waddinxveen, telefoon 2809. Het bestuur van het Landbouw schap heeft in zijn openbare verga dering van 7 april 1965 besloten een brief over het wetsontwerp veront reiniging oppervlaktewateren te zenden aan de Tweede Kamer. Het Landbouwschap is van oordeel, dat het wetsontwerp een onmisbare bij drage verschaft voor een krachtige en doeltreffende bestrijding van de waterverontreiniging. Op enkele punten acht het Landbouwschap echter een aanvulling of wijziging gewenst. Twee zeer belangrijke elementen van vervuiling vallen buiten de werkingssfeer van het wetsontwerp, namelijk de verzilting en het vaak sterk verontreinigde w.ater dat door de rivieren uit het buitenland wordt aangevoerd. De verhouding tussen deze vormen van waterverontreini ging en de verontreiniging door menselijk toedoen binnen de gren zen van ons land, waartegen het wetsontwerp is gericht, vergt een nadere toelichting, meent het Land bouwschap. Voorts is het nodig dat boven alle twijfel verheven is, dat de regering aan de zuiverheid van het water een zeer hoge prioriteit toekent en dat zij bij alle werken die tot verzilting kunnen leiden de kwaliteit van het oppervlaktewater ten volle tot zijn recht laat komen. Bovendien zal het van belang zijn te weten welke regels zullen wor den gesteld ten aanzien van de wa teren die onder beheer van het rijk vallen, alsmede op welke wijze het rijk de sanering van de onder zijn beheer staande wateren denkt aan te vatten. Verder meent het Landbouwschap, dat het wetsontwerp onvoldoende duidelijk maakt wat moet worden verstaan onder de „schadelijke stof fen” die alleen met vergunning in oppervlaktewater mogen worden geloosd. (zowel mannelijk als vrouwelijk) voor het schoonhouden van de gebouwen, keukenhulp, afwassen, enz. Werktijden kunnen evtl. in onderling overleg worden vastgesteld. Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bij de N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Waddinxveen, Afd. Personeelszaken, Noordkade 32c, dagelijks (behalve zaterdags) van 9 - 17.30 uur en iedere don derdag van 7.45 tot 9 uur. Te koop aangeboden: V.W. de Luxe 1200 1961. In uit stekende staat. Motorisch 100%, prima banden. Incl. verzekering t/m augustus en betaling tot half juni, t.e.a.b. Te bevragen Jacob Catslaan 45, telefoon 3291. bied wordt gevoerd. Ook ten aanzien van enkele an dere punten van het wetsontwerp heeft het Landbouwschap suggesties in zijn brief opgenomen. De brief is opgesteld na overleg tussen de Unie van Waterschaps- bonden en de sub-commissie Water staats- en Waterschapsaangelegen- heden en de commissie Grondge bruik van het Lanbouwschap. Woningruil. Aang. Utrecht Noord: vrij huis, Engelse kamer, keuken, drie slaap kamers en Overloop. Gevt. een soortgelijk huis te WaddihXveen. Liefst n.b. Te bevr. Thorbeckelaan 69 te Utrecht. Heren, voor 4.75 knippen wassen en Föhngolven. Kapper A. van der Sloot, Oranjelaan 24. Vlakke deuren ,als nieuw, lage prijs. Nieuw en gebr. hout. Golfplaten, tegels enz. Firma C. Huurman, Noordeinde 78-80, tel. 2596 Hypotheken tot 90% tegen lage rente (m. of z. afl.). Bij overl. pand hyp. vrij. Boegheim Vinck, Gouwe 54, Gouda, tel. 01820-7861. Tevens bemiddelingen in onroerende goederen, ver zekeringen en financierin gen. D. Baks. Tandtechnisch be drijf, Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. Repara ties binnen half uur klaar. bestaande uit 14 delen, verlucht met 20.000 kleurplaten; totaal aantal bladzijden 7000 op formaat 30 x 23 cm. Prijs (bij voorintekening) 54,— per deel in kunstleer gebonden. Na het verschijnen van deel I wordt de prijs belangrijk verhoogd. Een reden om bijtijds in te tekenen. Deze standaard encyclopedie is een ware schatkamer van kennis en beantwoordt volkomen aan de eis van deze tijd. Oranjelaan 17 De teraardebestelling heeft plaats donderdag 22 april n.m. tussen 2 en 3 uur op de algemene begraafplaats te Waddinxveen. en zelfs nog PRIJSVERLAGING: normaal 1.19 per stuk nu slechts 0.99 PASSAGE TELEFOON 2260 Passage DANKBETUIGING. Ondergetekende betuigt langs deze weg zijn op rechte dank aan de Direk- tie van Kempkes Meubel fabrieken N.V. voor de hartelijke ontvangst en de mooie blijken van waar dering, getoond ter gele genheid van zijn 40-jarig jubileum in dienst van bovengenoemd bedrijf. Ook mijn oprechte dank aan personeel, familie, bu ren, vrienden en kennis sen voor hun grote belang stelling en mooie cadeaux. Familie W. van der Heijden Waddinxveen, 14 april ’65. Kromme Esse 9 Gratis folder krijgt u bij: drogisterij A. v. d. Heiden, Zuidkade 1, Waddinxveen van Giovannino Guareschi „DON CAMILLO EN PEPPONE" Het wetsontwerp legt het vergun ningenbeleid in handen van Gede puteerde Staten. Het Landbouw schap meent echter, dat dit beleid alleen maar verantwoord kan wor den gevoerd door de instantie die in feite het beheer over het betrok ken water heeft. Het Landbouw schap zou ermee kunnen instem men, dat het stellen van regelen ten aanzien van het vergunningenbeleid in handen van Provinciale Staten werd gelegd. Deze kunnen dit be leid dan aan de beheerder delege ren. Nieuwe Biggies Bigless als kwajongen. Biggies leert vliegen. "Pthicj* 1 Boekhandel „Veldwijk” Passage GOUDA II Markt S tel. 6465 Gouwe 5 tel.3566 WADDINXVEEN Kerkweg 133 tel. (01828) 3003 AUTOMOBIELBEDRIJF Hoorn 65, teL (01720) 2091 Alphen aan den Rijn OPEL KADETT en RE- KORD 1961-1964 2 en 4- deurs; VOLKSWAGEN ’58 ’63; FIAT 500-1100-1500 L- 2300, ’59-’64; VAUXHALL VICTOR 1962; STUDEBA KER CABRIOLET 1961; FORD TAUNUS 12 en 17 M 1964; AUSTIN CAM BRIDGE 1962; M.G. 1100, 1963; SIMCA 900 1963; OPEL KADETT CAR-A- VAN 1963; MERCEDES 190 D 1959-1962; VOLVO AMAZONE 1960; MERCE DES 319 1960 bestel; B.M. W. 700 LS 1963-1964; DAF FODIL 1963-1964; FIAT MULTIPLA 1962; CHE VROLET 1961-1963; CHE VY II 1962; TRIUMPH HERALD 1963; PEUGEOT FAMILIALE 404- 1963; FORD TAUNUS 17 M CARAVAN 1962. KLEIWEG 25a GOUDA TELEFOON (01820)-2679 MeubeltoonkamersKLEIWEG 43

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 4