Geen melkbussen meer melktransport voor (L^ P.V. DE SPERWER Elsevier’s weekblad ffoM, UeAduujk W.S.E. bedwong Nieuwkoop in felle en spannende wedstrijd l^*CCi*C*t*ö* 7$ Jh-agRiaie aar reserve FRA-VA-KO’s Programma voor a.s. weekend Paasbijeenkomst Chr. Vrouwenbond Nieuws uit Zwemcl, De Gouwe Opslagtanks met diepkoeling doen intrede op boerderij Opstelling WSE WSE Nieuws c. ’t Hart van Holland Weekblad voor Waddinxveen - 22 april 1965 5 Pagina 2 I THON COLPA ZELRTUIN1EREN KOP en SCHOTELS (decor) 3 stuks voor f 2.50 WARENHUIZEN BE FAIR-nieuws 3,5 miljoen Kwaliteit 1800 liter 0—0 hotel I 17 de MARGUERITE LEES 7 (wordt vervolgd) U ziet meer, U ziet veiliger, U ziet zonder hinderlijke schit tering met een POLAROID® ZONNEBRIL - j» UITSLAGEN: zondagvoetbal (2e Paasdag): W.S.E. Nieuwkoop, JUNIOREN - afdeling A: Be Fair 2 Gouda 2, Alle overige wedstrijden afgelast. 16 18 15 18 16 14 12 11 9 7 6 5 5 4 4 3 2 2 4 1 3 6 4 4 3 1 0 2 2 1 2 5 4 5 5 9 8 10 12 12 11 30 28 23 21 20 16 14 13 9 8 8 6 50-18 54-19 72-30 38-17 42-34 36-32 28-50 27-31 15-39 27-66 22-59 15-47 0—12 werden (uit) tegen ESTO Doel: C. Plomp; linksachter: Jacobi; rechtsachter: Fr. Zijde 4, Boskoop 0—3 0—0 7—0 A dud Diverse soorten rozen, heesters MW| koniferen bollen Ai perkplanten, zaden enz. Als u toch in onre zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b.g.g. 2184 De Wassenaarse Melkinrichting Menken N.V. heeft een voor de Neder landse zuivelindustrie nieuw systeem ontwikkeld voor het transport en de conservering van melk in de produktiegang van boerderij naar fabriek. Het systeem houdt een automatisering in, die het huidige gebruik van melkbussen overbodig maakt. In plaats daarvan komen op de boerderijen van een koelinstallatie voorziene tanks in gebruik, waarin de melk direct van de koe wordt overgebracht. De tanks worden leeggezogen door een tankwagen, die met meet- en controleapparatuur is uitgerust. In verband met Koninginnedag, vrijdag 30 april, is het poolformulie- ren inleveren op donderdag 29 april bij de bekende adressen en in het clubhuis aan de Sniepweg. Hotel-restaurant Florida te Bos koop wordt uitgebreid met een tweede verdieping, waarin vijf ho telkamers worden ondergebracht. De werkzaamheden worden uitge voerd onder supervisie van de N.V. Bouwkundig Ingenieursbureau P. D. Stuurman te Waddinxveen. rechtsachter: Fr. Jacobi; linkshalf: Th. Koetsier; midhalf: A. Sluis; rechtshalf: A. v. d. Starren; linksbuiten: B. v. d. Sluis; linksbin nen: K. Steenland; midvoor: Th. Geers; rechtsbinnen: F. Bonte; en rechtsbuiten: A. van Rhjjn. F ZELFBED. TUINCENTRUM MM VAN OMWEGEN ZIJDE t/o N2 394 TELEFOON 01728-514 - BOSKOOP Be Fair 2 komt zaterdag in het veld tegen Waddinxveen 2. Mocht deze wedstrijd in winst worden om gezet, dan mogen zij zich kampioen van hun afdeling noemen. Aanvang wedstrijd 2.15 uur. voor het komend weekend: Waddinxveen-zondag gaat a.s. zondag naar G.D.S. uit Boskoop. Ge zien de wedstrijd van enkele weken geleden, geloven wij dat onze plaats- Gedurende de afgelopen Paasda gen heeft Gouda druk bezoek gehad van vele honderden toeristen. Za terdagavond waren niet alleen alle hotels vol, maar waren ook de be schikbare bedden bij tweehonderd particulieren door gasten bezet en moesten adressen, die de WV via een televisie-oproep had verkregen, uitkomst brengen om buitenlandse gasten onderdak voor de nacht te verschaffen. genoten een niet al te gemakkelijke middag zullen krijgen. Onze mening is, dat zij met hun volle inzet met een kleine overwinning zullen te rugkeren. W.S.E. gaat op bezoek bij ESTO in Bodegraven. Dit zal een moei lijke opgave worden voor W.S.E. daar ESTO wat de ranglijst betreft nog niet geheel veilig is. Onze prog nose is een puntenverdeling. Het ophalen van de diepgekoelde boerderij melk in tankwagens maakt een eind aan de al meer dan tachtig jaar gebruikte methode van melk- vervoer in bussen. Dat vervoer in bussen gebeurt tot nu toe nog prak tisch overal in het land, op enkele boerderijen in Friesland na, die zo dicht bij de fabriek liggen, dat de melk per leiding kan worden ge transporteerd. In het buitenland is de laatste tien jaar al een sterke ontwikkeling gaande op het terrein van diepkoeling van boerderijmelk in op de boerderijen geplaatste koeltanks. In de V.S. is men in som mige staten al zover, dat de boer niet meer voor levering van con- sumptiemelk in aanmerking komt, als hij de op zijn boerderij geprodu ceerde melk niet diepgekoeld kan afleveren. Denemarken, Zweden, Frankrijk, Engeland en West-Duits- land stimuleren het diepkoelen van melk op de boerderij en subsidiëren de ontwikkeling ervan in belang rijke mate. Het bekende „Grüne Plan” net over onze grens rondom Aken,, is daar een voorbeeld van. werking met vijfhonderd leveran ciers opgezet. De praktijkproeven zijn genomen in samenwerking met het Consulentschap voor Melkwin- ning te Wageningen. Het systeem is erop gericht ook het werken op de boerderij zo gemakkelijk mogelijk te maken. De reiniging van de koel tank b.v. geschiedt chemisch en ge heel automatisch. De tank heeft een inhoud van 1800 liter, is vacuum- bestendig en koelt de melk binnen enkele minuten tot beneden de kri tische temperatuur. Binnen één uur en een kwartier is de gehele inhoud op 4 graden Celsius gekoeld. De tankauto, die de naam „mobiele melkontvangst” heeft gekregen, heeft een inhoud van 9000 liter en is voorzien van een automatische installatie voor het meten en het nemen van monsters van melk. Er zijn op het ogenblik reeds 21 van een installatie voorziene boerderijen, waar de melk met een tankwagen kan worden opgehaald. Met de aanvoer van 45.000.000 kg melk, die Menken per jaar heeft, betekent het systeem voor het be drijf een investering van 3,5 mil joen. Een tank met koelinstallatie kost n.l. 8250,zonder de even tuele voorzieningen, die ter plaatse op de boerderij moeten worden ge troffen. De kosten op een melkwin- ningsbedrijf van ca. 100.000 liter per jaar zijn geraamd op ca. één cent per liter melk, inclusief de afschrij ving van de installatie. Voor klei nere bedrijven is een oplossing ge vonden met een koelbus van 200 li ter inhoud. De bus kan zowel met ijswater als met een directe ver- dampingskoelinstallatie worden ge koeld. Deze kleine installatie kost ongeveer 2500 gulden. Omdat de omstandigheden op elk bedrijf weer anders zijn, zal de voortgaande ingebruikneming van het nieuwe systeem niet zonder pro blemen gaan. Zowel praktisch als financieel hoopt Menken echter de zaak in tien jaar rond te hebben, mede omdat men er niet aan twij felt, dat de regering deze ontwik keling in ons land zal helpen stimu leren. Als gevolg van een verschil van inzicht in het bestuur is het voltal lige bestuur van Die Gouwe Sang- hers te Boskoop afgetreden. Er is een nieuw bestuur gevormd onder tijdelijk voorzitterschap van de heer J. van Bergen. De bijna 35 jaar oude Elfhoeven- brug te Reeuwijk zal moeten wor den vernieuwd. Een door kikvors mannen ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat sommige palen van de fundering zijn verzakt. De brug is scheef komen te hangen. Voor het verkeer bestaat geen gevaar. Hedenavond geeft de organist Feike Asma een orgelconcert in de St. Janskerk te Gouda. De postduivenhoudersvereniging „De Sperwer” hield een wedvlucht vanuit Roosendaal, afstand 58 km, in concours 591 duiven, gelost 8.45 uur. Aankomst le duif 9-42-22 uur. Aankomst 148e duif 9-55-10 uur. De uitslag luidt: Gebr. van Wageningen 1, 38; Gebr. Metselaar 2, 11, 31, 37, 42, 79, 90, 113, 128, 136; P. Vink 3, 25, 55, 88, 114; J. Degenkamp 4, 23, 82; Jac. de Beer 5, 7, 27, 29, 33, 48, 131, 142; A. W.S.E. bewees Waddinxveen-zon dag een dienst door haar concurrent Nieuwkoop een gelijkspel af te dwingen. De wedstrijd Zwervers-Waddinx- veen is vanwege de overdadige re genval en daardoor slechte gesteld heid van het terrein afgekeurd. De geel-zwarten staan nog steeds op de bovenste plaats met twee punten voorsprong op Nieuwkoop en één wedstrijd minder gespeeld. Met als een van de belangrijkste overwegingen, dat de kwaliteit van de melk verbeterd kan worden, is Menken in Nederland met het nieu we systeem begonnen. Tot nu toe werd de omstreeks zeven uur op de boerderij verkregen melk warm in melkbussen gestort en daarna pas om elf uur of later op de fabriek ontvangen en verwerkt. In de win terperiode met lage buitentempera turen geeft dat geen ernstige pro blemen, maar ’s zomers, wanneer de melkproduktie het grootst is, kan dit een nadelige invloed hebben op het produkt. Er zijn daarbij ver schillende factoren, die de situatie steeds verder verslechteren. Vroe ger ging de boer meestal zo om streeks acht negen uur naar bed om ’s morgens om half vier of vier uur te gaan melken. De melkrijder kon dan om zes uur of eerder de melk ophalen en was om half zeven a zeven uur aan de fabriek. De veranderde levensomstandig heden en de komst van de televisie hebben ervoor gezorgd, dat de da gelijkse uren van het melken 's mor gens naar een later tijdstip werden verschoven. Bovendien is door de concentratie van melkfabrieken de hoeveelheid per bedrijf aangevoerde melk steeds groter geworden, wat latere ontvangsttijden in de hand werkt. De bouw van een tweede melkontvangst, die de capaciteit zou vergroten is ook geen oplossing voor alle problemen, daar melkrijders en ander personeel dan hun taak zowel ’s ochtends als ’s avonds ook op za terdag en zondag moeten blijven vervullen. Het systeem van diepgekoelde melk, dat aan deze situatie een eind maakt, is door Menken in samen- dere momenten kon zij, zonder zijn trots te ontzien, praten alsof hij straatarm was, precies informeren wat hij van Tante Thora te verwachten had en luch tig zeggen, dat haar vader hem „op de been moest helpen” en dit doen, en dat, en nog een gunst, waar van zij zeker moest weten, dat hij er niet aan denken zou dit te accepeteren. Toen zij weg gingen naar de Dewhurst’s kroop zij in de oude Austin tegen hem aan en prevelde be rouwvol: „Sorry, dat ik je heb laten wachten, David, lieve ling. Ben je boos op me? Als je zo grimmig blijft kijken ga ik huilen en bederf mijn make-up.” „Dan heb je een goede reden alles af te wassen,” zei David en gaf gas. „David hoe kun je! Ik heb alle moeite gedaan om er mooi uit te zien voor jou. Ik moet wel tien lippen stiften geprobeerd hebben voor ik die ene vond, die precies past bij mijn chiffon-roos.” .Prachtig,” zei David. Hij reed voorzichtig het plein rond, zette er toen vaart in. „Je ziet er prachtig uit. Mooi genoeg om een man gek te maken. Dat par fum „’In Love’ van Hartnell.” Zij wreef liefkozend met haar hoofd tegen zijn schouder. „En ik ben verliefd op je David, wanhopig erg.” „Hé, niet doen! Ik moet op het verkeer letten Je hebt geen recht dat parfum te gebruiken als ik moet rijden. Het stijgt regelrecht naar mijn hoofd.” „Als een champagne-cocktail op een lege maag,” giechelde Martine. „Maar ik kan je echt vangen met Star Dust. Weet je nog wel? Je was zo heftig en hartstochtelijk die avond, dat ik me doodschrok. En toen kwamen de ouwelui binnenvallen en ik zei, dat we verloofd waren voor je tijd had er nog eens goed over na te denken! Beken, dat je me nooit zou heb ben durven vragen. Wij zouden doorgegaan zijn en het zou tot niets geleid hebben. Ik denk, dat je een lief, dwaas idee hebt, dat je me niet waard bent.” Dat ik je niet kan betalen, kwam David in de ver leiding te verbeteren. Wat wist hij weinig van vrouwen af! Een paar we ke geleden zou hij gezegd hebben, dat hij heel wat wist, physiologisch en zo; hoe haar hormonen functio neerden, waarom zij vertraagden. Maar er waren an dere geheimen Aangezien het parfum en de nabijheid van Martine hem werkelijk een beetje duizelig maakten, richtte hij zijn gedachten weer op de alledaagse werkelijk heid. „Heb ik je al verteld, dat de hoofdzuster weer terug is van vakantie? Ik kan je zeggen, dat het een pak van mijn hart is. Zij is geweldig met die kinderen. Het is een zeldzaam iets, weet je, het gevoel te heb ben, dat je er absoluut op kunt vertrouwen, dat je instructies uitgevoerd worden - en nog met verstand bovendien. Behandelingen, speciale voeding, een kind, Tijdens een vorige week gehou den bijeenkomst van de afd. Wad dinxveen van de Ned. Chr. Vrou wenbond verzorgde de presidente, mevrouw Van Rhijn-Kooiman een meditatie, die stond in het licht van het Paasgebeuren. Gedichten, betrekking hebbend op de Goede Vrijdag en Pasen wer den voorgedragen door de heer J. Geel, leraar aan de huishoudschool. Fragmenten uitAhasveros en Naza- rener van August Vermeijlen wer den na de pauze voorgedragen. dat heimwee heeft naar zijn moederZuster Gracia zorgt ervoor.” „Als je over je werk gaat praten, stap ik uit en loop verder,” dreigde Martine pruilend. „Kun je het ziekenhuis niet één avond vergeten? Andere mannen vergeten hun beroep als zij avondkleding aantrek ken!” „Dat zijn dan toevallig geen dokters.” David wijdde zich aan een drukke hoek voor hij eraan toevoegde: „In dat opzicht zal ook jij een besluit moeten nemen, Martine.” Maar Martine was niet in een stemming om ernstig te zijn. Zij zei luchtig: „Ik kan mijn gezicht opmaken, maar geen besluit nemen.” „Luister. Het beroep van een dokter is zijn leven. Het is een vierentwintigurige werkdag elke dag, of hij nu huisarts is, of onderzoek doet, of in een zieken huis werkt, zodat hij de ronde moet doen op zalen en klinische besprekingen heeft. Zie je, hij heeft te ma ken met menselijke wezens, niet met machines. Him nood gaat door. Martine maakte een gebaar van wanhoop. „Je hebt toch recht op een eigen leven.” Hoe kon hij haar doen begrijpen, dat zijn werk zijn leven was? Het feit, dat hij halsoverkop verliefd was geraakt, betekende geen verandering. Het betekende eenvoudig, dat er ergens in zijn schema ook een plaats voor Martine moest zijn. „Jij bent tenslotte de baas,” zei Martine, een argu ment, dat hij deze laatste weken vele malen had ge hoord, voor hun verloving en er na. Nu legde hij haar het zwijgen op. „Nee, we zijn eenheid. Mijn opleiding heeft mij geleerd uit te zien naar tekenen en symptomen, risico’s te wegen, de verantwoording te nemen voor de behandeling, die ik voorsta. De hoofdzuster weet uit ervaring, hoe zij de behandeling moet toepassen en op het welzijn van de kinderen moet letten. Zij is tevens mijn verbindings officier, tussen de ouders en alle afdelingen van het ziekenhuis die erbij betrokken zijn - het laboratorium bijvoorbeeld, de röntgenkamer, de aalmoezenier, de keuken. Zij heeft verpleegsters, een paar volleerde, de rest in verschillende stadia van opleiding, om uit te voeren wat gedaan moet worden. En verder zijn er verplegers en portiers en verschillende werkerks uit liefde - zoals de vrouwen van de dokters, die komen om bloemen te verzorgen en de kinderen voor te le zen en de brave oude baas, die de temperatuur op neemt van het water van de goudvissen zij maken all endeel uit van de eenheid; en allen hebben maar één doel - de kinderen op die afdeling zo vlug moge lijk te brengen op een punt waar zij sterk en gezond naar huis kunnen gaan.” „Breng Martine niet op een idee. Zij trouwt me niet om mijn geld evenmin als ik Dat was ongelukkig. Hij brak af, terwijl hij rood werd. Te veel mensen zouden denken, dat „hij wist aan welke kant zijn brood beboterd was”, zoals een van zijn collega’s met goede bedoeling had gezegd, terwijl hij hem als ge lukwens op zijn schouder sloeg. Martine stak har hand door zijn arm en zei: „Wie geeft er nu om geld?” Toen trok zij haar mooie neus je op en zei, dat zij mottenballen rook. Zij en Tante Thora voelden zich even sterk tot el kaar aangetrokken als een vegetariër tot een biefstuk. „David, heb je helemaal geen hersens meer?” vroeg de oude dame, toen hij achterbleef om haar gemak kelijker in haar stoel te installeren, nadat Martine was opgesprongen om te vertrekken. „Dat wordt nooit een doktersvrouw.” „Zij is een prachtmeisje,” zei David en kuste haar op haar voorhoofd. „Wacht maar eens af!” „Met genoegen,” zei Tante Thora grimmig. Toen zij in David’s auto stapten, was Martine’s com mentaar: „En dan zegt men, dat lijden de mensen milder maakt!” „Ik ben bang, dat je haar verkeerd hebt aangepakt,” zei David, die zich ervan bewust was, dat Martine helemaal niet haar best had gedaan attent en vrien delijk te zijn. Hij voelde zich boos en hulpeloos, zoals dat onder dergelijke omstandigheden met een man het geval is. Arme stkker”, zei Martine plotseling. David voelde opluchting. Dringend zei hij: „Ik wil, dat jullie vrienden wordt.” „Ik bedoelde Ellis, de dienstbode,” zei Martine, haar stem scherp. Toen zei zij hartstochtelijk: ,,Neem me nooit meer mee daar naartoe, David! Inderdaad, meer geld, dan verstand.” „Misschien dacht zij, dat de ring meer waard was dan ik er voor betaald heb. Zij heeft veel verstand van juwelen en antiek zilver en dergelijke dingen.” de Bruyn 6, 20, 41, 61, 75, 85, 130; H. v. Dijk 8, 24, 86; W. Heuvelman 9, 10, 35, 81, 99, 101; H. v. d. Willik 12, 43, 50, 134, 143; N. L. v.d. Zijden 13, 14, 30, 40, 51, 76, 107, 108, 109; J. C. Koren 15, 57, 127; Rip-van Vliet 16, 62, 73, 84, 120, 138; L. Slootjes 17; P. Bonefaas 18, 123; A. Bonefaas 19, 45, 53, 60, 95, 100, 105, 115, 132; T. An ders 21; N. J. v. Buuren 22, 32, 98, 103, 124, 146; W. v. Berkesteyn 26, 34, 54, 91; C. P. Nederstigt 28, 111; A. v.d. Graaf 36, 49, 56; W. Groen 39, 44, 110; E. J. de Jong 46, 72, 77, 139, 141; C. A. Bode 47, 147, 148; L. den Outer 50, 67, 121; D. Verkade 58, 80, 122; J. C. den Riet 59, 89, 106; L. de Bruin 63, 70, 96; J. Pellekoren 64, 116, 125; Gebr. Versloot 65, 69, 102; Jac. de Jongh 66, 68; P. Metse laar 71, 87, 92, 117; Gebr. Heeren 74, 118, 135, 145; W. B. Smits 78, 137; W. v. Ringelenstein 83, 112; S. de Waij 93, 129; J. v.d. Zijden 94, 104; M. M. de Rijk 97; D. M. Degenhardt 119; A. Lam 126, 133; T. H. Twigt 140; A. H. Fase 144. W.S.E. NIEUWKOOP, 0—0 In een spannende wedstrijd heb ben W.S.E. en Nieuwkoop geen kans gezien te scoren. In de eerste minuut was het voor W.S.E. bijna raak, maar de Nieuwkoop-doelman hield het schot van Steenland keurig uit de hoek. W.S.E. was wel sterker, maar de afwerking ontbrak. Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld te zien, een overwegend sterker W.S.E. en met enkele gevaarlijke uitvallen Nieuwkoop. Van de Weij- den van Nieuwkoop kreeg uit een hoekschop een pracht van een kans maar ook zijn schot miste de goede richting. Even later was het Van Rhijn van W.S.E. die zijn schot door de tegenstander gekeerd zag. Maar wat beide teams ook probeerden zij konden niet tot doelpunten komen. De standen in de afdeling van W.S.E. en Waddinxveen-zondag zijn als volgt: W’veen Nieuwkoop 18 Moerkapel. 17 Nieuwerk. W.S.E. N.S.V. Zwervers ESTO Gr.Ammers 15 G.D.S. R.V.C. Soc. Boys Uitslagen: Gouwe Boskoop (meisjes) Gouwe 4 B.Z. P.C. 1, Gouwe 1 D.K.D. 1, PROGRAMMA: Vrijdag 23 april: 8.30 uur Ledenvergadering in „De Unie”, opkomst alle leden ge wenst. Zaterdag 24 april: 6.00 uur Gouwe Z.I.O.S. jeugd vriendschappelijk Maandag 26 april: 7.15 uur Laatste jeugdavond van dit winterseizoen. Alle jeugdleden wor den verzocht deze avond bij te wo nen. Dinsdag 27 april: 8.15 uur O.Z.V. 1 - Gouwe 1, dames 9.00 uur Gouwe 4 - Boskoop 2, heren 9.40 uur Gouwe 2 G.Z.C. 3, heren Woensdag 28 april: 8.00 uur G.Z.C. a - Gouwe, jongens zater dagvoetbal Be Fair 2 W’veen 2, 2.15 uur Be Fair 3 Zw’dam 3, 4.00 uur Gr.Ammers 3 - R.C.V. 3, 5.00 uur zondagvoetbal: G.D.S. - Waddinxveen, 2.30 uur ESTO W.S.E., 2.30 uur JUNIOREN - afdeling C: W.S.E. Moordrecht, 4.00 uur Nic. Boys 2 - Be Fair 3, 2.45 uur Be Fair 4 G.D.S. 2, 4.00 uur Tijdens een bijeenkomst van reserve-rijkspolitie ontving de heer A. L. Steenbergen, reserve-wacht- meester, uit handen van burgemees ter C. A. van der Hooft de oorkonde voor tien jaar trouwe dienst. De medaille werd de heer Steenbergen opgespeld door adjudant Kronen burg uit Leiden. Martine bewoog zich zenuwachtig. Zijn opmerking scheen har uit haar evenwicht te brengen. Toen zei zij boos: „Als we haar voor het huwelijk moeten uit nodigen, dan kom ik niet!” „Hè! Wat voor soort whuelijk wordt dat dan?” vroeg David, en zij moesten allebei lachen. Toch kon hij niet zonder een onbehaaglijk gevoel aan de avond bij Tante Thora terugdenken en hij had hoopvoller verwachtingen van hun bezoek aan de muziekliefhebbers Dewhurst. Al had Martine dan be slist geen talent zich bij bejarde invaliden bemind te maken, muziek moest een charme hebben, die ver borgen hoekjes van haar hart kon ontsluieren. Er moest ergens een sleutel zijn tot har betere ik. Zij was nie de oppervlakkige, zelfzuchtige vlinder, die men dacht. Het kwam niet in hem op, dat hij, door de verborgen ideale vrouw te zoeken, de dwaasheid van zijn verliefd worden op haar kon rechtvoaardigen - en dat mannen dit door alle eeuwen heen hadden gedaan. Al deze dingen dwarrelden door zijn gedachten, toen zij het blok flats verlieten, waar de Delamares hun prachtige appartement op de eerste verdieping hadden en in zijn versleten Austin stapten, die bij het trottoir geparkeerd stond. Martine ha deen lange, smalle Jaguar sportwagen en har vader een vorste lijke Daimler. Als David zijn eigen conservenblik voor Madden Court geparkeerd zag staan, voelde hij zich als een plattelandsdokter, die zijn auto in Harley Street neerzet. Zijn salaris bedroeg ongeveer negen honderd pond, maar er werd een flinke pluk afgehou den voor „emolumenten” en had zeker gemakkelijke vrijgezellenkamers in het doktershuis. Verder had je de inkomstenbelasting - en geen „afhankelijke ver wanten” om aftrek te vragen. Je scharrelde verder, en hij had nooit veel gedach ten aan geld gewijd, nu hij zeer goed inzag, dat hij iets moest doen aan een nieuwe auto om Martine mee rond te rijden. De verlovingsring had e enbres gesla gen in zijn spaarduitjes en er waren allerlei kleine uitgaven als je uitging met een meisje met de dure smaak van Martine. Zij kocht soms iets, wat op haar verbeelding werkte en wendde zich dan met de glim lachende verwachting van een klein meisje tot hem, ,als het op betalen aankwam. Zij had hem bijvoorbeeld meegesleept in een bloemenwinkel en een armvol kostbare bloesems besteld, die direct per speciale zending naar de flat gebracht moesten worden. „Mammie zal het zo lief en attent van je vinden,” verklaarde zij, toen hij zijn portefeuille te voorschijn haalde. En het ergste was, dat hij kon garanderen, dat de flat al vol met bloemen stond! Verder was er zeker van, dat Martine nooit in haar leven uit vrije wil een stap had verzet. Als zij ergens zonder auto naartoe gingen, riep zij direct een taxi aan. Hij moest vechten tegen een paniek als zij haar verbeelding de vrije loop liet betreffende hun huwe lijksreis naar Parijs komende Pasen. Maar op an-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5