FLEXA SPAAR I adnniiiwet aeataepast, GOUDA UMIJIDEN ZWUNDRECHT Q Bouwplannen Herv. Kerk Groenswaard krij gen vorm Westerkerk zal f 800.Ooo moeten gaan kosten RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” Geschenk de voor Plannen voor VERNIEUW MET KLEUR KLEUREN VERNIEUWEN SPAAR GOED enkele 2de monteurs/hulpmonteurs en onderhoudsmonteurs atletiekafdeling Koningin Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken een juffrouw Drie bouwactie® voor kerken in Groenswaard De Jongs Autohandel N.V. - Gouda TELEFOON 01820-7122 vraagt voor haar magazijn: magazijnbedienden Zij, die bekend zijn met de auto-onderdelen branche, genieten voorkeur. y Grote offers IN GOUDA GEVESTIGD: KORTE TIENDEWEG 12, TEL. 3 0 33, 7 HUIZEN VANAF DE MARKT. EN KLEIWEG 108, TEL 36 0 3, NAAST KLEIWEGBRUG SPAAR BIJ DE Wijkcommissies f 1OOO per plaats Voldoende ruimte Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 13 MEI 1965 20e JAARGANG - Nr. 1035 (verschijnt elke donderdag) (ingezonden mededeling) (ingezonden mededeling) voor het klaarmaken van automobielen. Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, worden gaarne ingewacht. •V. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje- laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Redaktie: Drukkerij Veldwyk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. amxveen. rettenijK en nguurnjK Kiem Begonnen; Kiem m rormaai, zoais de op ware grootte gereproduceerde voorpagina van dat eerste nummer ons laat zien; maar ook klein in oplage in een toen nog klein Waddinxveen. Het Weekblad voor Waddinxveen heeft echter gelijke tred gehouden met de snelle ontwikkeling in deze gemeente en is er trots op, dat de lijst van abonnees de namen bevat van 99 procent der Waddinxveense gezin nen, een lijst die wekelijks nog snel groeit. Over het primitieve begin leest U meer op pagina 3. Bij voldoende belangstelling is de voetbalvereniging „Waddinxveen” van plan de formeel nog steeds be staande atletiekafdeling nieuw le ven in te blazen. Op het ogenblik zijn er geen leden meer van deze vereniging die atletiek beoefenen. Vrijdagavond a.s. wordt er in het clubgebouw van „Waddinxveen” op het sportveldencomplex in deOran- jewijk een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Het ligt in de bedoeling zowel een dames- als herenafdeling te vormen. P. W. KLOET Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen G. J. VAN TILBURG, Dorpsstraat 84, Waddinxveen C. VAN DER ZWAARD, Nesse 22a, Waddinxveen Oranjelaan 42, tel. (01828) 2265 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 yandaag, morgen en zater dag worden in Waddinx veen huis-aan-huis de gele zakjes met het opschrift „Ge schenk aan H.M. de Koningin” opgehaald. De inhoud van die zakjes is bestemd om Konin gin Juliana op 25 mei tijdens haar bezoek aan Waddinxveen een geschenk aan te bieden om op die manier de aanhan kelijkheid van de inwoners van deze gemeente aan het Vorstenhuis te betuigen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Koningin wordt het geen persoonlijk geschenk. De Vorstin zou het bijzonder op prijs stellen als de Waddinx veense bevolking er voor zou kunnen zorgen, dat het lande lijke clubhuis van de „Blauwe Vogels” te Baarn van een spe ciaal interieur zou kunnen worden voorzien. Zoals be kend zijn de ’Blauwe Vogels’ de lichamelijk en geestelijk gehandicapte padvindsters, aan wie in de speciale afde ling ’Blauwe Vogels’ toch nog een grote dosis levensvreugde kan worden geschonken. Koningin en Prins steunen dit werk in belangrijke mate en stelden o.m. in Baarn al eerder een landgoed ten be hoeve van het landelijke Blau we Vogelwerk beschikbaar. Op dit landgoed nu hebben leerlingen van technische scholen een groot clubhuis ge bouwd, waar de Blauwe Vo gels uit alle delen van het land in groepsverband vakan ties kunnen doorbrengen. Op 1 juli gaat het clubhuis open. Op die datum moet het door het „meubeldorp Wad dinxveen” aan te bieden spe ciaal vervaardigde meubilair er staan. Met het geschenk aan onze Koningin worden tevens dui zenden kinderharten gelukkig gemaakt. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. wijk west treedt op als voorzitter ds. J. R. Cuperus, in wijk oost is voorzitter de heer G. v. d. Krans en in de Oranjewijk heeft de heer J. L. Jobse de leiding. Al deze leden heb ben weer zitting in een algemene aktiveringscommissie onder voorzit terschap van ds. J. R. Cuperus. In het najaar staat een grote ex positie van plaatselijke middenstan ders en fabrikanten op het pro gramma. De winst van alle op deze expositie verkochte goederen en ar tikelen zal dan volledig worden af gedragen ten behoeve van de bouw- aktie voor de Wester kerk. Voordat de drie nieuwe kerken in Groenswaard verrijzen, moeten in Hervormde, Gereformeerde en Rooms-Katholieke kringen in deze gemeente zware financiële offers worden gebracht. Volgens ruwe schatting zullen de tot de bedoelde kerkelijke groeperingen behorende inwoners uit eigen middelen in to taal toch tenminste zeshonderddui zend gulden moeten opbrengen, ten einde een financiële basis te leggen voor de definitieve bouw van de kerkgebouwen. Dat goed gevoerde bouwakties zelfs in vrij korte tijd belangrijke bedragen kunnen opleveren, bewijst wel de bouwactie voor de tweede Gereformeerde kerk te Waddinx veen waarvoor in enkele maanden tijds reeds aanzienlijke geldsbedra gen werden verzameld. Zowel de Hervormde Kerk als de R.K. Kerk hebben thans ten behoe ve van de bewoners van de nieuwe wijken voor het houden van kerk diensten de beschikking over hou ten noodgebouwen, die langs de Jan Willem Frisoweg zijn geplaatst. Inmiddels is er een aktiverings commissie gevormd, die in drie wijkcommissies is verdeeld. Voor (Ingezonden mededeling) Bij de plannen voor de Wester- kerk wordt uitgegaan van zeven honderd zitplaatsen. Dat betekent, dat de bouwkosten, gebaseerd op een prijs van 1000 a 1200 per zitplaats, ongeveer achthonderddui zend gulden zullen gaan bedragen. Weliswaar kan op bijdragen van de Rijksoverheid, alsmede uit de Aktie Antwoord ’64 worden gere kend, maar daarnaast zal een flink bedrag uit eigen kring moeten ko men om de financiering van het kerkbouwproject veilig te stellen. Tal van acties werden of zijn voorbereid om voor de bouw van deze tweede kerk de eerste fondsen bijeen te krijgen. In ieder geval zijn er, uiteraard symbolisch, heipalen, vierkante meters grond en bouw stenen te koop. Een heipaal kost bijvoorbeeld honderd gulden. Een vierkante meter grond moet vijftig gulden opbrengen en iedere bouw steen dertig cent. Hoewel de actie nog maar net op gang is gekomen, zijn er al tientallen heipalen, ver scheidene meters grond en vele hon derden bouwstenen verkocht, ter wijl er bovendien toezeggingen zijn voor giften variërend van duizend tot tweeduizend gulden. Voor de kerk, die westelijk van de spoorlijn, in de onmiddellijke nabijheid van de in de toekomst door te trekken Willem de Zwijger laan zal komen, is voldoende grond beschikbaar, zodat er ook ruimte is voor de nodige nevenaccommodatie en voor een groot parkeerterrein. Abonnement: 1,40 per kwartaal by voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Zondag j.l. was het voor de Nederlands Hervormde Kerk te Waddinx veen een bouwzondag. Op die dag werd in feite een begin gemaakt met de actie kerkbouw voor de nieuw te bouwen kerk in Groenswaard, die inmiddels al de naam van Westerkerk heeft gekregen. Dat betekent dat er thans dus twee bouwacties lopen voor nieuwe kerken in Groenswaard, want eerder begon reeds de Gereformeerde Kerk een bouwactie voor een tweede kerkgebouw. Ongetwijfeld zal de R.K. kerk te Waddinxveen spoedig volgen, temeer nu op 1 augustus a.s. een bouwpas toor zijn intrede zal doen. voor bediening van de boekhoudmachine. Voor haar afdeling reparatie:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1