van weer Voorlichting aan ouders slechtziende kinderen Zondag voetbal in geheel afgelast F i Bouwactie tweede Geref. Kerk VERMEY or BOEKENWEEK 14-22 MEI Onderweg een verzameling proza-fragmenten werd voor de boekenweek samengesteld door Theo Vesseur 1,25 Plactic emmers FRA-VA-KO’s BOEKHANDEL „VELDWIJK” Jehova’s getuigen naar int. congres Nieuws uit ’t Hart van Holland Blindeninstituut Bartiméus houdt Zwemcl. De Gouwe grote bazar in Waddinveen WARENHUIZEN Tennis W( O Mijnhardt’s Zenuwtabletten Weekblad voor Waddinxveen - 13 mei 1965 Juwelier - Horloger Kerkweg 207 tel. 2495 ped- een creatie verkrijgbaar bij: H ONA I H De geH winning M was zestienn^^^^^^^^^^^^^^^^^H s Q n! bSH!I B Waddin^^^HBHHBlMMi wedstrijd toch nog in een overwin ning. 10 a 12 liter 2 stuks voor f 3.50 PRISMA7 /A (ingezonden mededeling) (ingezonden mededeling) voor het komend weekend: zomer in tal van andere Europese i MARGUERITE LEES 10 PASSAGE TELEFOON 2620 Irdt per pe gaan [Lijk op- Willen 22 mei ladmars twijfeld ils ten- t voor enioren len nog 00 uur 00 uur BO uur B0 uur BO uur pO uur :5 uur i0 uur Rot- U krijgt cadeau het verzetsverhaal DE GEUZEN door Harry Paape. Als u in de boekenweek voor 7,50 of meer boeken koopt. 1 zijl hei pr< 1 ni< da ve Ei tr te dt g< g< bi bi oi el O' Ti O d A) - Be urs - Ij. M. I, 6-1. en F. Lemm Zet- Ly- r°- I van hevr. E—2; Ine - k ti z r v 1 o d e n r 1 va mt eij ke op ve Ve in w; gi OE l v r Ai t 5 Hoewel er zaterdag nog, zij het onder slechte weersomstandigheden, gevoetbald is, waren zondag de vel den van dien aard, dat het gehele programma moest worden afgelast. De laatste wedstrijd van Waddinx- veen-zaterdag werd zoals verwacht wonnen Be speelde genoten t<H de overwi^^^^^^^^^^^^^^^^M elkaar UITSLA zaterdagvl Sport! beslissing.-! om de laa Boskd Spirit] Be Fd JUNIORH er Sportie^^^^^^^^^^^^^^^H begon cl H kwam dB voor de De gen ook In de nen gespeeld dinxveerM Sportief Acht de de landde op aanvB In de dinxveeiB op dat schoot gelijkma^^^^^^^^^^^^^^^M de. touwM SportielH poorn IH. de I 57. Voor doorverwijzing van niet-geest- t. van x J 1 evr. J. 1—2; mevr. 1—6. burgemeester Van der Hooft deze bazar openen, die daarna geopend zal zijn tot 11 uur en zaterdagavond tot 9 uur. Het zal een unieke bazar worden, waarbij ook aan de inwendige mens is gedacht. Zo zal er een ’smulhoek’ zijn, met allerlei lekkernijen, o.a. taarten en gebraden kippen. Ook zal er een bloemen en plantenstand zijn. Er is door een enthousiast team van vrienden van ’Bartimeüs’ zeer hard gewerkt om er iets bijzonders van te maken. Er wordt dan ook een grote belangstelling verwacht. Voor de kinderen zijn er aardige attracties. Het ziet er naar uit, dat dezé bazar een waardig sluitstuk zal vormen van de Bartimeüs-week en er een prachtig bedrag naar de zorg voor de dubbelgehandicapte zorgen kinderen kan worden verzonden. De grote landelijke actie voor een tehuis voor dubbelgehandicapte kin deren van het blindeninstituut Bar timeüs, is ook in Waddinxveen op volle toeren gaan draaien. Maandagavond zijn enige tiental len medewerkers(sters), voorname lijk leden van jeugdverenigingen, gestart met een ledenwerf-actie. Na tuurlijk kon niet iedereen deze eer ste avond worden bezocht, maar het resultaat overtrof alle verwachtin gen! Hoofdstuk V. Martine’s trots had een klap gekregen. Zij wist, dat zij zich slecht gedragen had. En zij zou een nog gek ker figuur slaan als David haar aan haar woord hield en het aan haar overliet met een taxi naar huis te gaan. Om de vernedering, vergeefs op hem te wachten, te ontgaan, ontdekte zij, dat zij vreselijke hoofdpijn had. „Te veel cocktails,” zei haar vriendin Nan harteloos. „Brian, we moeten haar in de toekomst op een rant soen van twee zetten Aspirine?” Als u toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b g.g. 2184 Nic. Boys W’veen, 4.00 uur Unio 2 Be Fair 2, 3.15 uur Zwervers 4 - Be Fair 4, 2.00 uur bang voor de scène die hem bij Martine wachtte - toch moest hij er doorheen en zich met haar verzoe nen. Hij haate de gedachte, terug te gaan. „Uw jas, dokter,” zei zuster Gracia. Hij griste hem bijna uit haar handen. Hij had het altijd voor vaststaand aangenomen, dat zij op haar rustige manier elke situatie het hoofd kon bieden. Nu voelde hij, dat hij haar in de steek liet en haar kwetste met elk woord, dat hij uitte. Als om zijn ruwe manier van doen te rechtvaardigen, zei hij: „Drom mels, zelfs een dokter heeft een privé leven!” „Wij allen,” zei zuster Gracia rustig. En nu ont moette zij zijn ogen met een blik, die trots en uitda gend was. Het trof hem. Zij zette hem op zijn plaats, herinnerde hem eraan, dat hij geen recht had haar als onderdeel van het ziekenhuisapparaat te beschou wen. Toch was het waar, dat hij nooit aan haar dacht los van het ziekenhuis, en het verwarde hem nu plot seling gedwongen te worden aan haar te denken als een privé persoon, een vrouw met een eigen leven - een leven waar hij niets van afwist. Plotseling werd hij verteerd door nieuwsgierigheid en ergernis. Hij had recht op een eigen leven - maar zuster Gracia niet. Voor zijn gemoedsrust was het belangrijk aan haar te denken als onderdeel van het ziekenhuis, als iets, waarop men zich kon verlaten, altijd efficiënt, vol tact en prettig. „Goedennacht dokter - en dank u wel,” zei zuster Gracia. „Goedennacht!” Hij betrok ook de nachtzuster in die korte knik en dat woord, toen hij zich gereed maakte te vertrekken. Maar toen hij omkeek bij de deuren van de lift, was dat alleen naar zuster Gracia. Plotseling, verwarrend, een nieuwe persoon. Niet alleen maar zuster Gracia, maar Gracia en nog iets, die daar recht en uitdagend stond, toen de lift hem aan haar gezicht onttrok. Gracia.Hij sprak de naam aldoor uit in gedachte. Zij hadden al die tijd zij aan zij gewerkt en hij wist niets van haar af. Zij was een vreemde, geheimzinnig als vreemden zijn. Hij wist plotseling, dat hij meer te weten moest komen over haar. En toen dacht hij aan Martine, die wachtte. Het ligt in het voornemen van het christelijk instituut voor blinden en slechtzienden „Bartimeüs” te Zeist om evenals in voorgaande jaren provinciegewijs een bijeenkomst te beleggen voor ouders van blinde en slechtziende kinderen. Voor een deel van Zuid-Holland is voor dit samen zijn als centrum gekozen: Rotter dam, Prot. Militair Tehuis, Schie- damsesingel 175. Er is een keuze tussen twee data: zaterdagmorgen 15 mei a.s. aanvang 10 uur en vrij dagavond 21 mei a.s. 20 uur. Deze bijeenkomsten zijn niet slechts bedoeld voor ouders die een kind hebben dat het instituut bezoekt, maar zeker ook voor de ouders die thuis een kind hebben dat blind is of een beperkt gezichtsvermogen heeft. Het gaat om kinderen van zeer jeugdige leeftijd af tot ca. 13 jaar. Veel ouders zijn niet in voldoende mate op de hoogte van de oplei dingsmogelijkheden die er voor deze kinderen zijn. Hierdoor zouden wellicht velen de kans missen, zo niet op een voldoende lagere school opleiding, dan toch op een vervolg- of vakopleiding die rekening houdt met de handicap. Over de mogelijkheden die er zijn bij het chr. instituut ’Bartimeüs’ zal op deze bijeenkomst voorlichting gegeven worden door de instituut- staf. Het bezoek is geheel vrijblijvend, verwanten naar andere instituten kan eventueel worden zorggedragen. Voor ouders van een blind of een slechtziend kind, die niet in de ge legenheid zijn één der bijeenkom sten te bezoeken, bestaat de moge lijkheid om een bezoek te vragen van één der maatschappelijk wer kers voor het ontvangen van inlich tingen thuis. Een brief naar afde ling Maatschappelijk werk van bo vengenoemd instituut is dan vol doende. Zoals vorige week reeds bericht, houdt Bartimeüs morgen en zater dag een grote bazar in het Geref. Verenigingsgebouw ten bate van de uitbreiding van het gebouwencom plex van het instituut te Zeist, waar voor in eerste instantie een bedrag van anderhalf miljoen gulden nodig zal zijn. Vrijdagmiddag om drie uur zal Waddinxveen 1, thuis spelend te gen LLTC 1 uit Leiden, boekte de derde achtereenvolgende overwin ning, nu met 71. De uitslagen waren: Herenenkelspel: R. Kleist - M. Söl- ner 61, 62; C. van Damme - D. Ouwehand 57, 61, 62. Damesenkelspel: mevr. N. Dorst - mevr. L. Meijer 62, 121O; mevr. F. H. H. Brants - mej. L. Holtkamp 6—4, 3—6, 1—6. Herendubbelspel: E. Ch. P. Brants en C. van Damme - F. Meijer en D. Ten bate van de bouw van de tweede Gereformeerde Kerk in Groenswaard wordt deze week ge start met een oud-papier-actie. Het ligt in de bedoeling, dat gemiddeld éénmaal per twee maanden de oude kranten en tijdschriften aan huis worden opgehaald. Voor hetzelfde doel wordt er dezer dagen ook nog een stroopwafelactie gehouden. RIVOLI Hij plaagde hen nog even en had de voldoening te zien, dat zuster Gracia haar bleke gespannen uiterlijk verloor. De vakantie had haar goed gedaan, bedacht hij. Die frisse huid, de houding van haar hoofd, haar lachende ogen - haar schoonheid was trots en enigs zins geheimzinnig. Het was niet iets oppervlakkigs. Je zou altijd iets nieuws in haar ontdekken - steeds opniepw, als de bladeren van een roos. En wat zou zij geschokt zijn, als zij wist, dat er zulke gedachten door hem heen schoten! Zij was ont spannen» gelukkig, en genoot van de vriendelijke in timiteit van dik ogenblik na hun zware werk. De kin derafdeling ipaakte haar leven uit. Hij ontdekte, dat hij' aan Devon dacht. Had zij haar vakantie alleen doorgebfacht, of met Vrienden? Het ging hem niets aan,- zei hij tot zichzelf. „Nog wat toast, dokter?” vroeg zuster Gracia lachend. „Graag. Ik wist niet, dat ik zo’n honger had!” „U hebt toch wel gegeten? Het telefoonnummer Ik hoorde, dat u bij vrienden dineerde.” Er viel een gedwongen stilte tussen hen. Dit was het ogenblik, haar het nieuws van zijn verloving te vertellen, m>aar hij kon er niet toe komen in tegen woordigheid van de nachtzuster. Hij zei kort: „Onge lukkigerwijs belde u net, toen we aan tafel gingen.” „O, het spijt me zoHaar stem stierf weg. Haar mooie moment was bedorven en zij kon zijn ogen niet ontmoeten en laten zien, hoe gekwetst zij was. Zij stamelde: „Als ik geweten had, dat het een bij zondere gelegenheid was „Wat zou dat voor verschil gemaakt hebben?” vroeg hij geërgerd. „Het was volkomen juist, dat u me riep. Het kwam alleen op een ongelukkig ogenblik. Ik voorzie geen moeilijkheden meer met de baby, maar één van de interne dokters zal er nu wel zijn om u te helpen, als u in moeilijkheden zit.” Het bloed stëeg haar naar de wangen! Hij voelde zich beschaamd en boos en ongeduldig en hij was Aan het internationale congres van Jehovah’s getuigen, dat van 30 juni tot en met 4 juli a.s. in het Rotterdamse Feijenoordstadion ge houden wordt, zullen ongeveer ze ventig afgevaardigden uit Waddinx veen deelnemen. Volgens de plaat selijk opziener van de getuigen, de heer N. Zweere, zullen ongeveer ’n 25.000 personen aanwezig zijn op dit congres, dat een onderdeel vormt van een serie internationale con gressen, die Jehovah’s getuigen deze steden zullen houden. handen. „We nemen allemaal koffie en kipsandwiches. Er is niets, dat je hongeriger maakt dan een diner! En Brian zal zijn langspeelplaat van Carmen Jones opzetten om de kauwende geluiden te overstemmen!” David bedankte haar, maar weigerde binnen te ko men. Hij had al zijn moed bijeen moeten rapen om zo laat voor de tweede keer te verschijnen. Hij was ervan overtuigd, dat er weer een scène met Martine zou volgen en hij was bang van zulke dingen. Maar hij hield van haar - en dat betekende dat hij niet van een geïdealiseerde vrouw hield, maar van een zeer werkelijke en menselijke. De hemel weet, dacht hij, dat ik zelf genoeg fouten heb en zij zal ze heus wel ontdekken! Maar dat zij hem had af geschreven voor de hele avond en met een taxi naar huis was gegaan met het excuus van een zware hoofdpijn, wat hij geen ogenblik geloofde, was de laatste strohalm. Car men Jones, dacht hij, was een waardig besluit van de avond; want ook zij genoot van haar macht een man uit zijn doen te brengen. Maar hij zou er niet zijn om naar de plaat te luisteren. Hij reed regelrecht terug naar het ziekenhuis. Hij was nauwelijks de straat uit of Nan belde Mar tine op. „Wat denk je? David is teruggekomen zo gauw hij kon. En hij was vreselijk teleurgesteld, toen hij ont dekte, dat je weg was! Ik denk, dat hij nu op weg is naar je toe. En als je de goede raad van een wijze, oude getrouwde vrouw wilt aannemen, lieve Martine, dan moet je erg lief en berouwvol tegen hem zijn.” (wordt vervolgd) W.S.E. gaat deze week naar Groot Ammers om haar krachten te meten met de vereniging van die naam. Wij vergissen ons niet als we zeg gen dat onze plaatsgenoten het daar niet gemakkelijk zullen krijgen. Een puntenverdeling zal met hard vechten bereikt kunnen worden. Ook Waddinxveen-zondag gaat deze week op bezoek, en wel bij Zwervers. Uit deze wedstrijd ver wachten wij de volle winst voor de aanstaande kampioenen. „Mijn bed,” zei Martine. „Als je me wilt veront schuldigen.” „O, is het zó erg?” protesteerde Brian. „En het feest moet nog beginnen.” „Ik vind het afschuwelijk spelbreker te zijn, Brian. Maar je begrijpt toch, dat het allemaal bedorven is voor mij zonder David.” Het kostte hen een minuut zich Martine Delamere voor te stellen, het leven en de ziel van zovele feest jes, die iemand genoeg miste, om het enig verschil voor haar genoegen te laten maken. Maar zij was volkomen oprecht. Zij zwoer, dat zij nooit, nooit meer een scène zou maken. En in David’s afwezigheid zag zij zijn plichtsbesef als iets prachtigs en heldhaftigs. „Hij is zo gewetensvol. Hij spaart zich nooit, weet je. En hij heeft een kattige, oude hoofdzuster, die nooit enige consideratie toont als hij geen dienst heeft. Misschien zal hij binnen afzienbare tijd in een positie zijn, zijn eigen staf te kiezen.” Zij sloeg haar ogen neer. „Pappie en David staken vanavond de hoofden bij elkaar - dat is eigenlijk de reden waarom we zo laat kwamen. Maar het is een diep geheim en ik zeg niets!” De Dewhurst’s wisselden een blik. Beiden dachten, dat als de jonge Halcott eerzuchtige plannen had en Lucas J. Delamere was bereid deze te steunen, h?t geen wonder was, dat hij de temperamentvolle uit barstingen van die lieve Martine zo goed verdroeg. „Als je zo lief wilt zijn een taxi voor me te bestel len,” zei Martine, „dan ga ik naar huis Neen, ik denk er niet aan Brian zijn auto uit de garage te laten halen. Je moet verder plezier maken. Dit mag geen verschil maken voor het feest.” „Wel, nu nog mooier,” protesteerde Brian, die een ongemakkelijke manier had te zeggen wat hij dacht. „In aanmerking genomen, dat Nan al die drukte ter ere van jou. „Brian!” waarschuwde Nan. Martine’s ogen vulden zich met tranen. „Ik moet er niet aan denken. Ik veronderstel, dat er vaak der gelijke teleurstellingen zullen zijn als Da vid en ik getrouwd zijn.” Zij slaagde erin een dap pere, vrouwelijke glimlach te produceren. „Het is verbazingwekkend, wat we kunnen accepteren, vind je niet?” „Inderdaad,” stemde Nan droogjes in. Brian draaide zonder meer het nummer van de taxistandplaats. David kwam binnen een half uur na Martine’s ver trek opdagen. „Zeg, kerel, het is toch te gek van Martine,” zei Brian, werkelijk uit het veld geslagen. „Je komt toch even binnen om iets te drinken?” Nan, die achter haar man de hall ingelopen was, zei: „U zult wel behoefte aan koffie hebben, denk ik. Lena is naar bed, maar ik heb in een wip koffie en maak een kipsandwich voor u.” Zij klapte in haar Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Zevenhuizen kwam de vraag naar voren of het juist is, dat Moerkapelle pogingen doet delen van het grondgebied van Zevenhuizen te annexeren. Volgens de mededeling van loco-burgemees- ter C. Kreft van Zevenhuizen wa ren reeds de nodige stappen onder nomen om de drieste plannen van het „Rijk Moerkapelle” onder lei ding van een Keizer tegen te gaan. Burgemeester Keijzer van Moer kapelle deelde in een raadsvergade ring daarentegen mede, dat hem nu niets van de annexatieplannen be kend was en dat er heel lang gele den alleen wel eens in die richting is gedacht. In Gouda is vorige week weer het Kaasseizoen geopend. Geduren de het toeristenseizoen wordt tij dens de kaasmartk op donderdag ochtend in het Waaggebouw door de VVV een film vertoond over de bereiding van boerenkaas in deze omgeving, terwijl tevens boeren kaas wordt verkocht. De voetbalvereniging „Moerka pelle” krijgt geen renteloos voor schot van de gemeente ten bedrage van 10.000 voor de bouw van een nieuw clubhuis. De raad verwierp het voorstel van B. en W. met vier (AR en SGP) tegen drie stemmen, omdat er principiële bezwaren be staan tegen het voetballen op zon dag. Reeuwijk zal geen bouwkrediet- garantieverlening kunnen invoeren voor de bouw van woningen in de vrije sector. Vorig jaar januari nam de raad het besluit een der gelijke regeling in het leven te roepen, ten einde Langs die weg de woningnood sneller te kunnen oplossen. Gedepu teerde Staten achtten de regeling in strijd met de wet en onthield haar goedkeuring. Een door de gemeente Reeuwijk ingesteld beroep bij de Kroon heeft nu ook tot een negatief resultaat geleid. Aan de oostzijde van de Vlist in de nabijheid van de stenen molen is dezer dagen door de burgemees ter van Haastrecht, Vlist en Stol wijk een kampeerterrein van de Nederlandse Toeristen Kampeer- club officieel geopend.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2