Kon. Marine Waddinxveen naar een bezoek van SPAAR Bej aardentocht start op Juliana v. Stolberglaan officieel oorlogsschip Patrouillevaartuig van drie dagen koor het eerst RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” SCHOLIEREN OP VERKENNING IN HOOFDSTAD bodediensten Het Zonnehuis SPAAR GOED Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken WATERLEIDING GESPRONGEN Winkel overstroomd Scholieren waren actief voor de Henry Dunant Orgelconcert Avondvierdaagse Jubileum bij Kempkes N.V. Schoolvakanties beginnen 19 juli Ruim tachtig autobezitters zegden al medewerking toe Boete voor zenden zonder vergunning Bezichtiging Kollekte voor Concentratie van Echtpaar De Joode in het goud Hlarine verstevigt banden met de burgerij Driedaagse reis van Kohns tamm-Ulo Inspecteur onderwijs Onderwijsinspecteur benoemd in Delft KRAIJESTEIJN si Bil m y y Hr. Ms. i I i SPAAR BIJ DE Benoeming Kustbewaking „Hadda” voor rywielen j 7 j i Weekblad voor Waddinxveen 21e JAARGANG - Nr. 1039 DONDERDAG 10 JUNI 1965 (verschijnt elke donderdag) (ingezonden mededeling) OU fa. v. Camp, mode voor herat, Kleiweg 6, Gouda. Hr. Ms. „Hadda” is het patrouillevaartuig van de Koninklijke Marine, dat op 21, 22 en 23 juni voor een officieel bezoek aan Waddinxveen zal afmeren aan de afscheepsplaats bij de Nesse. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. HOE LANG IS DE PUNT VAN UW BOORD? de burgemeester, C. A. van der Hooft Tot opzichter A bij de technische dienst van de gemeente „Voorne en Putten" is met ingang van 1 augus tus benoemd de heer J. van Vossen, thans nog opzichter-tekenaar bij de Waddinxveense dienst van Open bare Werken. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Oranjelaan 42, tel. (01828) 22 65 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 Voor zover bekend zal voor het eerst in de historie van Waddinxveen een vaartuig van de Koninklijke Marine een officieel bezoek aan deze gemeente brengen. Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 juni zal Hr. Ms. „Hadda”, een patrouillevaartuig, gemeerd liggen aan de afscheep- plaats bij de Nesse. Drie dagen heeft Waddinxveen dan 26 marinemannen onder leiding van luitenant ter zee der 2e klasse O. C. A. Scheffelaar tot gast. Met het bezoeken van aan de binnenwateren gelegen gemeenten wil de Koninklijke Marine haar vlagvertoon in eigen land verder uitbreiden dan alleen tot de zeehavens, om daardoor tevens de banden met de bur gerij te verstevigen. slotdiner in Avifauna worden gege ven. Ruim tachtig automobilisten heb ben zich reeds opgegeven om aan de rit medewerking te verlenen. Autobezitters die alsnog mee willen doen, kunnen zich nog opgeven bij de heren Van Ringelenstein, leplaan 71, tel. 2833 of Ververs, Kon. Wil- helminaplein 14, telef. 3083. kendam, waar wordt ingescheept op twee passagiersboten, die de deel nemers naar Marken en Volendam brengen. Op de terugweg zal het De inspecteur van het lager on derwijs voor het district Alphen, waarvan ook Waddinxveen deel uit maakt, zal worden overgeplaatst naar de inspectie Delft. De leerlingen van de Prof. Kohn- stamschool (openbare ulo) te Wad dinxveen hebben de 72 chronische zieken, die tweede Pinksterdag met het hospitaalschip de Henry Dunant van het Nederlandse Rode Kruis uit Gouda vertrokken voor een zes daagse reis door de Nederlandse binnenwateren, verrast met fraaie tekeningen. De tekeningen werden door de scholieren zelf aan boord aan de patiënten overhandigd. Deze maal gaat de reis van de Henry Dunant met zijn 72 gasten uit Gouda en omgeving en uit Den Haag en omgeving o.a. naar Me- demblik en Amsterdam. Maandag nog voer het fraaie en speciaal voor dit soort reizen ingerichte schip naar de Brienenoordbrug en van daar naar Vreeswijk. Zaterdag a.s. keert Henry Dunant in Gouda terug om aan de Veerstal de gasten weer te ontschepen. De organist Klaas Boersma geeft dinsdagavond 15 juni a.s. om kwart over acht een orgelconcert in de St Janskerk te Gouda. Op veelvuldig verzoek bestaat het programma de ze maal uit romantische werken van Mendelssohn, Rheinberger, César Frank, Jan Zwart e.a. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te W addinxveen. Dinsdag 15 juni a.s. start in Gou da de traditionele avondvierdaagse waarbij de deelnemers op de eerste avond Waddinxveen zullen aan doen. Bij de voorinschrijving werden reeds twee maal zoveel deelnemers genoteerd als vorig jaar bij de voor inschrijving. Aan de intocht op 18 juni geven zowel Concordia als Voorwaarts en de Cormula’s uit Waddinxveen hun medewerking. Dezer dagen vierden de heren J. Kleiweg en A. van Bodegraven hun zilveren jubileum in dienst van Kempkes Meubelfabrieken N.V. Tijdens een bijeenkomst werd de heer Kleiweg een draagmedaille en getuigschrift overhandigd terwijl de heer Van Bodegraven een wand bord werd aangeboden. Voorts kre gen beide heren een enveloppe met inhoud en waren er bloemen voor de dames. Tevens bood de directie beide ju bilarissen met hun echtgenoten een autotochtje aan. OFFICIËLE BEKENDMAKING. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend, dat de zomervakante op alle openbare en bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs aanvangt op 19 juli a.s. in plaats van op 26 juli a.s. Door het ministerie van onder wijs en wetenschappen is op deze vervroeging van de begindatum aan gedrongen in verband met vakantie spreiding. Waddinxveen, 10 juni 1965. Burgemeester en wethouder voornoemd, de secretaris, H. Jenné De gezamenlijke bodedienston- dernemers hebben opgericht de „Coöperatieve Vereniging Gouds Vervoerscentrum". Zij hebben be sloten de beide bestelhuizen in de Lemdulsteeg en de Nieuwe Markt samen te voegen waarbij het pand van vestiging wordt Nieuwe Markt 24, ingaande 8 juni a.s. Doel van de nieuwe constructie is een betere dienstverlening te kunnen verzor gen. In de week van 10 tot 16 juni wordt weer de jaarlijkse kollekte gehouden voor de Vereniging „HET ZONNEHUIS”, de vereniging die christelijke verpleging beoogt van langdurig zieken en ernstig invali den van alle leeftijden en ongeacht godsdienst of gezindte. Zij doet dit in vier „Zonnehuizen” die geves tigd zijn te Beekbergen, Doorn, te Schiedam en Zuidhorn. In deze ver pleegtehuizen worden in totaal meer dan 350 zieken, invaliden en gehandicapten verpleegd. Bij uitvoering van de huidige uit breidingsplannen zal de vereniging haar zorg binnen tien jaar over meer dan duizend hulpbehoevenden kunnen uitstrekken. Deze plannen omvatten het bouwen van „Zonne huizen” te Vlaardingen met 204 bedden (met de bouw daarvan is in 1963 begonnen), te Amstelveen met 300 bedden, waaronder 80 voor geestelijk gestoorde bejaarden en te Doorn. Dit laatste komt dan in de plaats van het huidige gebouw dat reeds lang te klein is. De taak van deze schepen wordt eigenlijk al aangegeven door de be naming patrouillevaartuig. Zij wor den gebruikt voor patrouillediens- ten langs de Noordzee kust en iri de toegangswateren naar havens, reden en ankerplaatsen. Bovendien kunnen ze in oorlogstijd kleine con- vooien in de kustwateren begelei- (Ingezonden mededeling) den en worden ingeschakeld bij de verdediging van de havens. De indienst zijnde patrouillevaar tuigen worden bij toerbeurt ge bruikt voor de varende opleidingen en als visserij-politiekruiser. Bij deze laatste taak wordt toezicht uit geoefend op het naleven van de visserij bepalingen in de territoriale wateren voor de Nederlandse kust. Hr. Ms. „Hadda” heeft een water- verplaatsing van 149 ton, is ruim 36 meter lang en heeft een diepgang van bijna twee meter. De maximale snelheid bedraagt 15,5 mijl. De bewapening bestaat uit één 40 mm mitrailleur, drie 20 mm mitrail leurs, één enkele mousetrap, twee dieptebommenrekken en twee diep tebommenwerpers. De bemanning omvat 27 koppen. Een groot deel van de Waddinx veense bevolking kreeg in de och tenduren van de eerste Pinksterdag nauwelijks of geen water uit de kraan. Oorzaak was in dit geval een gesprongen buis op Kerkweg ter hoogte van het postkantoor. Teneinde het lek te kunnen her stellen moest een groot deel van de watertoevoer worden afgesloten of verminderd, waardoor enkele wij ken zonder water zaten en in an dere wijken alleen op de begane grond een dun straaltje water uit de kranen kwam. Het lek, met het herstel waarvan een groot deel van de zondag was gemoeid, veroorzaakte veel schade aan het wegdek. Voor de firma R. van der Wal aan de Kerkweg had een en ander nog nare gevolgen. Tijdens de wa terloze uren probeerde men daar beneden uit een kraan water te krijgen. Vermoedelijk is deze kraan daarna blijven opstaan. Ondertus sen ging de familie uit en toen later de watertoevoer weer werd her steld, liep in korte tijd het bedrijf onder water. Er stond in de winkel naar schatting ruim een decimeter water, toen de politie en omwonen den, die de achterdeur hadden ge forceerd, binnenkwamen en het water zoveel mogelijk naar buiten werkten. Hr. Ms. „Hadda” behoort tot de patrouillevaartuigen van de z.g. Balder-klasse, waarvan de Konink lijke Marine er vijf in gebruik heeft. Deze schepen, die in de periode 1954 - 1955 op de Rijkswerf in Den Helder werd gebouwd, zijn door de V.S. aan Nederland geschonken in het kader van de wederzijdse hulp verlening. De patrouillevaartuigen zijn genoemd naar figuren uit de oud-Noorse mythologie en dragen de namen van Hr. Ms. Balder, Hr. Ms. Bulgia, Hr. Ms. Freyer, Hr. Ms. Hadda en Hr. Ms. Hefring. Al eerder had de marine vier stoom-kanonneerboten in dienst met dezelfde namen. Van deze in 1878 gebouwde schepen de Balder, Freyer en Hefring nog dienst in het begin van de tweede wereldoorlog. Woensdagochtend 16 juni a.s. zul len op de Juliana van Stolberglaan ruim honderd personenauto’s gereed staan om meer dan driehonderd Waddinxveense bejaarden hun jaar lijkse uitstapje aan te bieden, geor ganiseerd door de plaatselijke mid denstand uit de baten van de St. Nicolaaswinkelactie 1964. Om half negen precies zal de stoet die uit twee colonnes bestaat, ver trekken, waarbij de auto’s voordat ze richting Noord-Holland trekken, nog door een deel van de gemeente zullen rijden. Teneinde te voorkomen, dat er deelnemers aan de rit worden ver geten, vestigt het comité van voor bereiding er de aandacht op, dat be jaarden die zich hebben opgegeven maar die niet om half negen zijn afgehaald, zich onmiddellijk telefo nisch in verbinding stellen met res taurant Royal, telefoonnummer 3083 waar tot kwart voor negen leden van het comité aanwezig zullen zijn om te zorgen, dat zij alsnog worden opgehaald. Bij de terugkeer ’s avonds om streeks half negen zal de stoet Wad dinxveen binnenrijden via de hef- brug. De beide muziekverenigingen Concordia en Voorwaarts zal wor den gevraagd, de traditie getrouw, de binnenkomst met muziek te wil len opluisteren. Eén muziekkorps zal nabij de hefbrug staan opgesteld terwijl het tweede de bejaarden op wacht in de Dorpstraat. Hier zal de stoet tevens worden ontbonden. Om organisatorische redenen is afgezien van de rondrit door de gemeente bij terugkeer, zoals andere jaren altijd is geschied. Zoals bekend, voert de rit via de kuststreek en Velsen naar Monni- Het zenden zonder zendvergun ning is een 18-jarige Waddinxveen se jongeman duur te staan geko men. Vorig jaar werd een door hem zelf gebouwde radio-installatie, waarmede hij zonder vergunning uitzond in beslag genomen. Vorige week eiste de officier van justitie voor de Rotterdamse rechtbank hon derd gulden boet of twintig dagen hechtenis. De politierechter veroor deelde de jongeman, die mededeel de inmiddels zijn diploma te heb ben behaald maar nog geen zend vergunning had, tot dertig gulden boete of zes dagen hechtenis. Uiteraard is de Marine voor der gelijke bezoeken gedwongen om ge bruik te maken van kleinere oor logsschepen, die ook op de binnen wateren kunnen varen. Voor dat doel is de keuze gevallen op de ruim 36 meter lange patrouillevaartuigen, waarvan Hr. Ms. „Hadda” er een is. Tijdens het verblijf in Waddinx veen staan er enige activiteiten op het programma. Behalve de offi ciële bezoeken van de commandant aan het gemeentebestuur en de ont vangst van gemeentelijke autoritei ten aan boord, wordt gedacht aan het organiseren van enkele evene menten ten behoeve van de marine mannen, zoals b.v. een voetbalwed strijd. Voor het publiek is het schip te bezichtigen op maandag 21 en dins dag 22 juni van twee tot vier uur. Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor- I uitbetaling. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. De leerlingen van de derde klas van de Openbare Prof. Kohnstamm- Ulo-school hebben een driedaagse schoolreis gemaakt naar de hoofd stad. Per trein werd de reis naar Amsterdam gemaakt, waar gedu rende drie dagen vrijwel alle be zienswaardigheden werden bezocht. Begonnen werd met een boottocht door de havens, die werd besloten met de bezichtiging van de vroe gere walvisvaarder de „Willem Ba- rendsz”. Voorts werden bezocht het Rembrandthuis, Aquarium Artis, het Tropenmuseum, waar een rond leiding plaats vond over de Bali- tentoonstelling en het Rijksmuseum waar de scholieren een rondleiding maakten onder deskundige leiding langs de schilderwerken van de meesters uit de Gouden Eeuw. In Amsterdam zelf werden alle afstanden te voet afgelegd, welis waar vermoeiend, maar een goede training voor de jeugdigen, voor wie wandelen een niet alledaagse bezigheid is. ...BRUGWEG Vorige week heeft het echtpaar De Joode-Meiderwijk uit de Eiken laan het 50-jarig huwelijksfeest ge vierd met een familiefeest in het Herv. wijkgebouw, waarbij vijf kin deren en zes kleinkinderen aan wezig waren. Van veel zijden mocht deze Wad dinxveense familie gelukwensen, bloemen en geschenken in ont vangst nemen. De thans 77-jarige heer A. de Joode heeft 42 jaren zijn krachten gegeven aan hét meubelbedrijf van Modderkolk Dijs, waar hij chef- emballeur was. Bij zijn 40-jarig dienst jubileum werd hij destijds onderscheiden in de Orde van O- ranje Nassau. Zijn echtgenote, die 72 jaar is, heeft nog voldoende om handen omdat zij behalve haar echt genoot nog twee thuis wonende zoons heeft te verzorgen. Mannen dragen- dit voorjaar overhemden met langere boordpunten. Leading over- 1 hemden. Overhemden met haarstreepjes. Leading over hemden. Overhemden met een moderne slankmakende pas vorm. Leading overhemden. Overhemden in blue-wit, grijs wit en natuurlijk in de nieuwe kleur: beige. Leading over hemden zijn voor Gouda en omgeving uitsluitend ver krijgbaar bij -z. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1