>9' Kampioen tennisteams Zuster Br |j| Gepromoveerd Waddinxveen kreeg veel gelukwensen Druk bezochte receptie clubgebouw in VERMEY Q C Qr CrbCt, VR1JETIJDS KLEDING J.I.DEN HAAG de zaak met de buitenklok Telefoon 2077 MILOPA COSMETICA VOOR WADDINXVEEN Van Mourik’s drogisterijen FRA-VA-KOs W ater polotoernooi Heren van De Gouwe „Mijn weg naar het LICHT” Programma voor a.s. weekend Lüdenscheid te gast bij „Waddinxveen” Be Fair - nieuws Postduiven berichten hadden succes Nieuws uit ’t Hart van Holland VERBAKEL is in H 11 11 WARENHUIZEN f J Weekblad voor Waddinxveen - 10 juni 1965 Pagina 2 I Q I 1 ft - Hoger op Kif wil AFWASBAKKEN r 1 0 T (ingezonden mededeling) (ingezonden mededeling) Juwelier 15 MARGUERITE LEES Zij liet haar gezicht in een (wordt vervolgd) v.;. I yp L VERBAKEL brengt een internationale kollektie. Mannen van deze tijd weten dat en doen er hun voordeel mee Zaterdag 12 juni a.s. speelt „Be Fair” 1 een uit-wedstrijd tegen het Haagse J.A.C. Aanvang n.m. 3 uur. Vertrek per auto om 2 uur n.m. „Be Fair” 2 speelt thuis tegen D.S.O. 1 uit Zoetermeer. Aanvang n.m. 3 uur. Ex-priester ds. H. J. Hegger, vertelt over zijn uittreden uit de r.k. kerk en overgang naar de reformatorische kerk. Ver krijgbaar in de boekhandel of op aanvraag kostenloos voor rooms-katholieken bij: Stichting „In de Rechte Straat” „De Wartburg”, Boulevard 11, Velp (Gld), telef. 08302-4959 Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b.g.g. 2184 wedstrijd het beste van het spel hadden. In de eerste helft konden de Waddinxveners de stand nog blank houden, maar na de hervat ting moesten zij toch tweemaal ca pituleren, zodat de einduitslag 20 werd in het voordeel van de Duit sers. Na deze wedstrijd stond er een koffietafel klaar, waarna de gasten huiswaarts keerden. De Duitsers waren zeer erkentelijk voor de ge noten gastvrijheid en nodigden ’Waddinxveen’ uit om het volgende jaar een tegenbezoek te brengen. Door de Obcr-Bürgemeister van Lüdenscheid werd via deze vereni ging een boekwerk aangeboden voor de burgemeester van Wad dinxveen. Dit boekwerk werd in ontvangst genomen door de heer N. Brouwer. De rivaal van „Waddinxveen”, „Nieuwerkerk” had de heer Van Stralen afgevaardigd, die eveneens een enveloppe met inhoud aanbood, evenals de heer Rincheval namens de muziekvereniging „Voorwaarts”. Voorts gaven o.m. van hun be langstelling blijk de heren D. de Wilde, A. C. v. d. Bosch namens het sportweekcomité, de hengelsport- vereniging, de heren v. d. Wal en Hoogerdijk, en de voetbalvereni gingen: Soccer Boys, Moerkapelle, Nieuwkoop, Be Fair en Boskoop. Aan het slot van de geanimeerde receptie dankte voorzitter Brouwer voor alle goede wensen.de bloemen en geschenken. P.V. „DE SPERWER” De postduivenhoudersvereniging „De Sperwer” hield een wedvlucht vanuit Temier, afstand 283 km, in concours 240 duiven, gelost om 12.20 uur. Aankomst le duif 16-29-24 uur. Aankomst 60e duif 17-02-58 uur. De uitslag luidt: A. de Bruyn 1, 6, 24, 37, 49; Gebr. Metselaar 2, 14; D. Verkade 3; N. L. v.d. Zijden 4; A. Bonefaas 5, 16, 59; L. Slootjes 7, 40; P. Bonefaas 8, 29; Gebr. van Wageningen 9; W. Groen 10; Jac. de Beer 11, 17, 53, 58; H. v. Dijk 12, 22; P. Metselaar 13; Jac. de Jongh 15, 27, 38, 43, 51; H. v. d. Wil- lik 18, 31; Rip-Van Vliet 19, 25, 33; J. v.d. Kraats 20; Gebr. Versloot 21; M. M. de Rijk 23; A. v. d. Graaf 26; J. C. den Riet 28, 35, 36; E. J. de Jong 30, 39, 50, 52; Gebr. Heeren 32; L. de Bruyn 34, 46; A. Lam 41; C. A. Bode 42; L. H. den Outer 44, 56; P. Vink 45, 57; W. Heuvelman 47, 55; Ringelenstein - De Jong 48; W. Breedijk 54; T. H. Twigt 60. P.V. „DE ZWALUW” De postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw” hield een wedvlucht vanuit St. Denis, afstand 383 km, in concours 168 duiven, gelost 6.10 uur. Aankomst le duif 12-16-34 uur. Aankomst 42e duif 12-43-29 uur. De uitslag was: Gebr. Mulder 1, 3, 20, 21, 30, 33; C. de Lang 2, 13, 19, 28, 29; W. Tame- rus 4, 18, 15, 24, 27, 36; L. W. Ver sluis 5, 16; A. J. van Essen 6, 22; H. N. v. Haren 7, 18, 25, 34, 40; A. Poot 9, 26, 42; D. Boere 10, 23, 32, 35; P. C. Loendersloot 11, 17; W. Pijpers 12; Joh. Brans 14, 31, 37; T. Colla 38, 39; G. A. van ’t Slot 41. De heer Compeer bracht namens W.S.E. zijn gelukwensen over met een geestige speech. Hij verzekerde dat ook W.S.E. ijverig bezig is om „hoger op” te komen. Een enve loppe met inhoud onderstreepte de waarderende woorden. De gymnas tiekvereniging T.O.O.S. kwam feli citeren bij monde van de heer Bon tenbal. De heer Brouwer, inhakend op de woorden van de heren Hogeveen en Compeer, bracht daarna zijn bij zondere dank over aan trainer Bruyniks, die zijn werk zag beloond met een enveloppe met inhoud, ter wijl er voor mevrouw Bruyniks bloemen waren. De supportersvereniging van de v.v. ’Waddinxveen’ bood de spelers witte kousen en witte broeken aan, en het bestuur maakte het sport tenue compleet en gaf de spelers een wit shirt met horizontale geel zwarte band. Horloger Kerkweg 207 - Tel. 2495 „Het is een zware beslissing, mevrouw Szetapec,” zei de andere vrouw vriendelijk. Gracia hoorde haar getrouwde naam zo zelden, dat het als de naam van een vreemde klonk. De beambte ging verder: „U ziet geen enkel vooruitzicht, hoe dan ook, Richard bij u te hebben?” Gracia schudde haar hoofd. „Dit is geen betrekking, waar ik extern kan zijn. Zelfs als dat mogelijk was, zou ik Richard overdag in een kindertehuis moeten plaatsen, en dan zou er ie mand moeten zijn om hem thuis te brengen en bij hem te blijven tot ik ’s avonds om half negen thuis kom. Er zijn altijd spoedgevallen in een kinderafde ling, weet U, die een dienstschema in de war bren gen.” Zij hadden dit allemaal al eens eerder besproken, toen zij voor de eerste keer met haar probleem bij deze wijze helpster was gekomen, aangezien zij het te moeilijk vond om zelf op te lossen. Zij zei - droevig maar zonder medelijden met zich zelf: „Als ik maar langer getrouwd was geweest - toen mijn man verongelukte; als ik maar tijd had gehad een tehuis op te bouwen, dan had ik misschien herstellende kinderen in huis kunnen nemen en op die manier in de verpleging mijn levensonderhoud kunnen verdienen - en een tehuis voor Richard.” Maar het was een jonge, hartstochtelijke liefde ge weest, hals over kop, die niet aan de toekomst had gedacht. Zij moest nu aan Richard’s toekomst den ken, niet aan de hare. De beambte van de voogdijraad keek haar zorgelijk aan, ritselde toen met haar papieren en werd weer kordaat en praktisch. „Als u een besluit genomen hebt, mevrouw Szeta pec, dan zult u deze verklaring, dat u toestemt, in tegenwoordigheid van de kinderrechter moeten teke nen en dan kan de adoptie in orde worden gemaakt. Het is een civiele zaak, zoals ik u al verteld heb. Wij hebben de drie referenties van de Medways al onder zocht en zij zijn volkomen bevredigend.” „U denkt toch niet, dat ik hen Richard zou laten houden, als ik daarvan niet overtuigd was,” zei Gra cia haastig. „Natuurlijk niet. Het is een gelukkig, levendig ge zin. Er is niet veel geld, maar de man heeft vast werk en de kinderen worden goed gevoed. Mevrouw Med way maakt geen verschil tussen Richard en haar ei gen kinderen - wat heel belangrijk is. Het huis lag een beetje overhoop toen onze bezoekster er kwam. Dat hebt u ongetwijfeld zelf ook wel gezien. Maar we hebben het veel liever zo, dan dat de kinderen te strak worden gehouden bij een moeder, die te netjes op haar huis is! Het gaat er tenslotte om, dat Richard het prettige gezinsleven krijgt, dat hij nodig heeft en ergens werkelijk thuis hoort, nietwaar?” Gracia knikte. Haar keel was dichtgeknepen en zij kon geen woord uitbrengen. De voetbalvereniging „Waddinxveen” heeft vrijdag vele gelukwensen in ontvangst kunnen nemen, toen ter gelegenheid van de promotie naar de vierde klasse van de KNVB in het feestelijk versierde clubgebouw op de sportvelden in de Oranjewijk een receptie werd gehouden. Ceremonie meester Lammerse heette de vele belangstellenden, ere-voorzitter, ere leden en de spelers van het elftal welkom. Eerste spreker was de heer M. Slingerland, voorzitter van de .afde ling Gouda van de K.N.V.B. Hij noemde het een gouden bladzijde in de historie van de voetbalvereni ging „Waddinxveen”, dat het elftal dit seizoen bekroond mocht zien met de terugkeer in de K.N.V.B. Spreker hoopte, dat het contact met de afdeling Gouda hierdoor niet verloren zal gaan en bood namens de afdeling een voetbal aan, die werd overhandigd door de heer Van Tilburg. Voorzitter N. Brouwer dankte voop de prettige samenwerking met de afdeling Gouda en verzekerde, dat het contact zou blijven bestaan. Namens de junioren bood de heer C. Vis, leider van de jeugdcommis sie eveneens een voetbal aan, die door de twee jongste voetballers werd aangedragen. De heer Brou wer roemde het werk van de heer Vis, die zoveel jeugdige liefhebbers van de voetbalsport heeft weten te bezielen. Waardering had de heer Brouwer ook voor het feit, dat de veteraan Vis nog het jeugdleiders- diploma had behaald. De voetbalvereniging „Gouda” was vertegenwoordigd door de heer Van Dam. Deze roemde vooral de prachtige sportaccommodatie in het snel groeiende Waddinxveen, waar door Gouda zich beschaamd voelt. Hij bood een zilveren asbakje aan. De heer W. Hogerveen, voorzitter van de Racing-club Verheul betrok in zijn hulde aan de vereniging ook trainer Bruyniks. Namens zijn club bood hij „Waddinxveen” een score bord aan. Ook zuster Gracia had die middag geen dienst, en op datzelfde ogenblik zat zij aan een tafel in een klein kantoortje van het gemeentehuis. Er lag een dik dossier op tafel en een kordate, vriendelijke vrouw, een beambte van de voogdijraad, zocht brie ven en formulieren uit. Gracia’s gezicht was gekweld en vertrokken. Zij streek een brief glad, die op haar had liggen wachten die middag, toen zij ging lunchen. De leden van de beide teams van de tennisvereniging „Wad dinxveen”, die het afdelingskampioenschap behaalden van de Kon. Ned. Lawntennisbond alsmede de bestuursleden van de ver eniging zijn vrijdagavond ten gemeentehuize ontvangen door burgemeester C. A. van der Hooft en de wethouders S. Pille en ir. J. P. H. Venema. Burgemeester Van der Hooft bracht de speelsters en spelers de gelukwensen over namens het gemeentebestuur en overhandigde de teams een enveloppe met inhoud. Voorzitter E. Ch. P. Brants sprak in zijn dankwoord met waardering over de activiteiten van het gemeentebestuur, waardoor de zo noodzakelijke vierde ten nisbaan kort geleden in gebruik kon worden genomen. Komend weekeinde zullen de beide teiams van de tennisvereni ging wedstrijden moeten spelen, waarop, indien zij deze winnen, promotiewedstrijden volgen. Voor het eerste team een wedstrijd voor eventuele promotie naar de derde klasse en voor het tweede team een wedstrijd voor eventuele promotie naar de vierde klasse. Sjaak Noteboom verenigde de beide teams en de bestuursleden tijdens de ontvangst ten gemeentehuize. Op de foto v.l.n.r. (eerste rij) mevrouw A. van Zetten-Gaar- keuken, mevrouw F. H. H. Brants-Koenders, mej. B. de Mol, me vrouw B. H. J. Drost, voorzitter E. Ch. P. Brants, mevrouw M. Jenné-Verzijden, penningmeester W. Oosterom, mevrouw E. H. Lemm-Kroese, mevrouw H. de Wilde-Langenbach, mej. E. P. Take en mevrouw J. de Vries-v. d. Berg. Tweede rij v.l.n.r. de heren R. Kleist, secretaris C. M. van Damme, W. C. van Zetten, mevrouw S. J. Fransen-Vick, de heren J. Th. M. Lemm, P. R. Fransen, E. Haas en B. H. J. Drost. Tijdens het op tweede Pinkster dag gehouden waterpolotoernooi in het zwembad aan de Kanaaldijk, georganiseerd door de zwemvereni ging „De Gouwe” eindigden de he ren van „De Gouwe” op de eerste plaats en werden de dames tweede. De dames speelden een hele com petitie met Die Haghe en S.N.A. Hierbij won Die Haghe met 60 en 20 van S.N.A. en met 21 en 40 van De Gouwe en kwam daardoor op de eerste plaats. De Gouwe werd tweede door de overwinning op S.N.A. met 1—0 en 2—0. De heren van De Gouwe versloe-- gen D.W.R. in de halve competitie met 31, De Maas met 4-3 en ZIOS met 10. De Maas werd tweede door zijn overwinningen op ZIOS (6—0) en DWR (8—0). ZIOS werd derde en D.W.R. sloot de rij. Bij een zaterdag in Barneveld ge houden waterpolotoernooi behaal den de heren van De Gouwe even eens een eerste plaats en moesten de dames zich met de laatste plaats tevreden stellen. Als u toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING voor Kampeer of Caravan f 1.20 W’veen - Moerkapelle, 2.30 uur N.S.V. W.S.E., urn en in het werk verdiept, toen dr. Halcott plotseling binnenkwam, om vóór de gewone tijd de ronde te doen. Gracia had zelfs geen tijd om te schrikken. Hij stond tussen hen voor zij haar correcte, eerbiedige houding kon aannemen en hij moest zijn ronde uit stellen tot hij een trap had gemaakt, door repen kar- ton tot ’treden’ te vouwen en aan de muur van het huis te bevestigen. In die paar minuten schenen jaren van hem afge vallen te zijn. Toen de trap naar tevredenheid beves tigd was, stelde hij voor poppetjes te maken van gips of ijzerdraad - een gehele familie, die de kinderen konden aankleden en in de verschillende kamers van het speelgoedhuis konden installeren. „Kijk,” zei hij enthousiast, „ik ben vanmorgen gauw klaar en als u de hand kunt leggen op het materiaal, kom ik terug om te laten zien, hoe het gedaan moet worden. De hoofdzuster van een ziekenhuis, waar ik gewerkt heb, maakte alle figuren voor een schaats- partij om de zaal met Kerstmis te versieren. Als het droog is, kun je de figuren verven en buigen in welke houding je maar wilt.” Bij nader inzien keek hij twij felend: „Of ben ik een verschrikkelijke lastpost en geef ik u extra werk?” Zuster Gracia glimlachte - en hij realiseerde zich hoe moe en betrokken zij er tot dit ogenblik had uit gezien. „O, neen, geen extra werk! U hebt iets bedacht dat de kinderen uren lang bezig zal houden en ik ben u erg dankbaar!” „Ik waarschuw u, dat gips veel rommel maakt1” „Wat kan me dat nu schelen?” zei Gracia roekeloos „Het klinkt veel leuker dan poppen van pijpenragers wat ik van plan wasWeet u, ik kan me niet in denken, dat we het tot nu toe zonder poppenhuis hebben kunnen stellen! Het is precies wat we nodig hebben.” ■- David Halcott keek over zijn schouder heen Hü zei op plotseling droge toon: „Dat schijnt iemand .anders ook te denken Twee portiers stapten uit de lift en droegen voor zichtig een kist van ongeveer vier voet hoog tussen zich in, die zij in de kleine hall neerzetten Uit de kist staken schoorstenen en een rood dak Gracia ging er haastig op af, gevolgd door dr. Halcott Hij kwam net op tijd om te zien, dat de portiers een droom van een poppenhuis uit de kist tilden. Neen, dacht Gracia geen huis, maar een sprookj espaleis. Het was van boven tot onder gemeubileerd. Er waren zelfs minia- tuurvaten en een speelgoedmuisje in de kelder' Elec- trisch licht kon branden door batterijen in de schuur en wat het mooiste w.as, er was een electrische lift naar de slaapkamers. Dit paleisachtige oord werd bewoond door prachtig geklede poppenfamilie. „Dit maakt me werkelijk van streek. Hij is van mevrouw Medway - de pleegmoeder van mijn kleine jongen. Richard was daar zo gelukkig, weet u, tot ik hem in de vakantie meenam naar Devon. Het heeft hem uit zijn doen gebracht en mevrouw Medway zegt, dat hij ziek is van heimwee - dat hij niet wil eten en in zijn slaap huilt.” Zij liet haar gezicht in haar handen zinken. „Ik kan het niet verdragen. Ik moet het een of het ander beslissen.” De ander vrouw wachtte even en zei toen rustig: „Het is natuurlijk logisch, dat het kind u meer mist, naarmate hij ouder wordt. Als hij dichter bij u kon zijn Gracia keek hopeloos op. Hij was zo’n tere baby en daar buiten is hij zo prachtig bijgekomen. Als ik hem elke week op mijn vrije dag ga opzoeken betekent dat een trein en twee bussen - een reis van uren en bijna geen tijd samen. En voor zijn gezondheid zou het verkeerd zijn, als ik pleegouders hier in de stad zou zoeken, waar ik dik wijls naar toe zou kunnen gaan om hem te zien.” Haar lippen trilden. „Zelfs dat zou niet eerlijk zijn tegenover hem; hij zou aldoor zitten wachten, me mlDe6 beambte van de voogdijraad las zorgvuldig de brief van mevrouw Medway door. Gracia zei aarzelend: „U ziet, hoe bezorgd ook zij zich over deze gang van zaken maakt. Zij vraagt me wPPrZ te staan, dat zij Richard wettig adopteren - dan hebben zij werkelijk het gevoel, dat hij van hen zelf is en bij hen hoort, in plaats van tussen ons ver deeld te zijn.” Zaterdagmiddag om vier uur kwamen 35 man sterk van de Duit se voetbalvereniging ’Lüdenscheid’ per bus in Waddinxveen aan, waar zij werden begroet door voorzitter N. Brouwer. Na het officiële wel kom werden de gasten rondgeleid door de gemeente. Des avonds werd in het clubgebouw in het bijzijn van de pleegouders een feestelijke bij eenkomst gehouden. Lüdenscheid is een industriestad en telt ruim 58.000 inwoners. De vereniging van die naam is een kapitaalkrachtige vereniging, waarbij de eerste elftal- spelers ondanks hun amateurstatus een vergoeding per gespeelde wed strijd krijgen. Eerste Pinksterdag werd een be zoek gebracht aan de Euromast te Rotterdam waarna de reis verder ging naar Scheveningen, waar de gasten zichtbaar genoten van de zee en van de pier, die hun aller be wondering afdwong. Maandag, 2de Pinksterdag, werd onder grote be langstelling de voetbalwedstrijd ge speeld tussen Lüdenscheid en Wad dinxveen. De Waddinxveners wa ren gezien het internationale karak ter van deze wedstrijd in het oranje shirt gestoken. Dat de Duitse gasten in de com petitie twee klassen hoger spelen, kwam in het spelbeeld wel goed tot uiting, daar zij gedurende de gehele De beambte zei met een geruststellende glimlach: „Vergeet niet, dat, zelfs als u toestemming hebt ge geven, er een proeftijd van drie maanden moet ver lopen voor de adoptie wettig wordt; en gedurende die periode kunt u nog altijd van mening veranderen, of u hem wilt laten gaan.” „Of ik hem wil laten gaan!” herhaalde Gracia met brekende stem. De beambte bestefte, dat zij een fout had gemaakt. Zij zei haastig: „Ik bedoel, als er zich omstandigheden voordoen, waardoor het niet nodig is, dat u het offer brengt, dan is het nog niet te laat, totdat de adoptie door de rechtbank gelegaliseerd is.” Zij zweeg even en voegde er aan toe: „Als er bijvoorbeeld vooruit zicht op een huwelijk is.” Gracia staarde naar haar handen, die samengekne pen op haar schoot lagen. Haar hart trilde van hope loos verlangen. Inderdaad hopeloos. Zij keek op en zei rustig: „Die kans bestaat niet. Ik heb mijn besluit genomen. Vertelt u me alstublieft wat ik moet doen. U laat het mevrouw Medway wel officieel weten? En ik zal haar vanavond zelf ook schrijven.” Zuster Gracia merkte de volgende morgen, dat zus ter Armitage iets op haar hart had, wat zij graag wilde vertellen. „Zij wil me alles vertellen over haar jonge chauffeur,” dacht zij. Maar zij was niet in de stemming om stralende bijzonderheden van een ont luikende liefdesgeschiedenis aan te horen vanmorgen en gaf Lucy geen gelegenheid haar in vertrouwen te nemen. Trouwens, zij had het te druk en was opge jaagd. Het was een zware, overbelaste dag; regen- en hagelbuien sloegen tegen de ramen en waarschuwden dat de zomer echt ten einde liep. De kinderen waren onrustig en humeurig, net als het weer en het was moeilijk iets nieuws te bedenken om hen af te leiden. Toen kwam Miss Franks, de psychotherapiste bin- ner. om weeflees te geven aan een kind met zwaar verbrande handen en zij gooide in hei; kleine kan toortje een hoeveelheid vierkante kartonnen doosjes en glimmende blikjes met schroefdoppen neer. „Kunt u dit gebruiken?” „Heeft iemand u wel eens verteld, dat u een engel uit le Hemel bent?” vroeg zuster Gracia. Miss Franks lachte. „Ik voel me meer .als een vuil- nisnan. Het magazijn geeft me alles, wat weg moet. De nensen maken zich de gekste voorstellingen over mijn werk!” Tegen de tijd, dat zij haar les gegeven had en op weg naar de uitgang was, waren de kinderen geheel verdiept in het bouwen van een poppenhuis. Zij be vestigden de doosjes met knijpers aan elkaar om ka men te maken, knipten ramen en deuren uit en maakten hypermodern meubilair van de blikjes, stoe len fan kurk en lucifers, gordijnen en beddegoed van vroljke lapjes uit de rommelkist. Lucy was een won der In het maken van meubelen en iedereen was blij De Goudse Kleiwegbrug is vrij dag j.l. weer voor het verkeer open gesteld. De in augustus van het vo rige jaar verwijderde oude brug is thans vervangen door een nieuwe. Tevens is het verkeersplein voor de brug aanzienlijk verbeterd en ver ruimd, waardoor een snellere door stroming van het op dit punt altijd drukke verkeer mogelijk moet wor den. In Moordrecht is vorige week een nieuwe openbare lagere school geopend, waarmede eindelijk de uit 1836 daterened lagere school, die rond 1900 al kritiek kreeg, kon wor den vervangen. Met de plannen voor de nieuwe openbare school werd tien jaar geleden een aanvang gemaakt. De jaarlijkse Goudse GLazendag zal dit jaar op zaterdag 19 juni a.s. worden gehouden. De burgemeester van Boskoop, G. W. Baron van Dedem, die op het ogenblik nog in zijn vroegere ge meente Heerjansdam woont, zal zich op 1 juli in Boskoop vestigen in de ambtswoning, die tot voor kort be woond werd door oud-burgemeester Verkerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2