Waddinxvener nationaal naar voor van kampioen meubelmaken Wim de Lang (18) Glasgow voor wedstrijd wereldtitel MöOÏC Wehatu ’65 toont toepassing aardgas in tuinbouw P. Mulder gistermiddag ten grave gedragen om PRISMA i i 'I Kerkdiensten voor toeristen in Gouda Weekblad voor Waddinxveen 20 jaar geleden: BURGERLIJKE STOO DE KERKEN NODIGEN Uitstapje N.K.V. Bloemschikcursus Agenda Bioscopen Gouda Bekroning Vakantieregeling: KRUIDENIERS: Exposities Bioscopen te Gouda v r; e Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - 10 juni 1965 Erezaak I Beroepen wedstijden Picmaderm f2.95 Spanning Successen Veertien winnaars naar Glagow Veel beroepen Ldefde voor vak 207 WflODINXVEEN en en en Ringvaartsingel 10. straat. Museum Catharina Gasthuis Gouda: Expositie van leden van het kunst centrum „Burgvliet”, t/m 27 juni. 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie i Verscheidene honderden belang stellenden, onder wie het voltallige personeel van de N.V. Mulder’s fa briek van Rollend Materieel te Bos koop waren gistermiddag op de Al gemene Begraafplaats te Waddinx veen verzameld, toen daar het stof felijk o verschot ten grave werd gedragen van de heer P. Mulder, die vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling is overleden. bankwerken, draaien, gereedschap- maken, instrumentmaken, glasin- strumentmaken, modelmaken, boog lassen en constructiebankwerken. Met uitzondering van de winnaars in de vakken: tegelzetten, steen- houwen, meubelstofferen, schoen maken, banketbakken, dames- en herenkappen, automontage, goud smeden, instrumentmaken, glasin- strumentmaken en booglassen, ko men zij in aanmerking te worden uitgezonden naar de Internationale Beroepen wedstrijden die van 17 tot 30 juli in Glasgow (Engeland) ge houden worden. De hierbovengenoemde vakken komen namelijk nog niet voor op het programma van de internatio nale beroepen wedstrijden. SLAGERS: 7 t/m 19 juni: Lochmans, Kerkweg; 21 juni t/m 3 juli: De Rooy, Dorp- Om tien over half drie arriveerde de stoet bij de begraafplaats. In dikke rijen stonden vrienden, re laties en personeelsleden van de N.V. Mulder langs de paden ge schaard om de actieve en door ve len zo geliefde directeur van dit bedrijf een afscheidsgroet te bren gen tijdens de gang naar zijn laat ste rustplaats. De met zwart overdekte baar werd gevolgd door de naaste fami lieleden, alsmede de leden van di rectie en raad van commissarissen van de N.V. Mulder. Aan de geopende groeve voerde als enige relatie de heer T. Slaven burg, president-commissaris van de N.V. het woord. Hij sprak namens directie en commisarissen zijn waar dering uit voor al hetgeen de over ledene voor het bedrijf had gedaan, waarvan hij directeur en initiatief- neme was. De heer Slavenburg richtte tevens woorden van troost tot mevrouw Mulder, de kinderen en de andere leden van de familie. Ds Zeijderveld, predikant bij de Geref. Gem. te Middelburg, bracht onder woorden hoe met dit plot seling verscheiden opnieuw God had gesproken. Nadat de kist in de groeve was neergelaten dankte een zoon van de overledene voor de vele blijken van medeleven. In het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stati onsstraat te Waddinxveen was na afloop van de sobere begrafenis plechtigheid gelegenheid de familie de hand te drukken. Onder de vele belangstellenden bevonden zich ook buitenlandse zakenrelaties van de heer Mulder. Op zaterdag 26 juni a.s. organi seert het N.K.V. weer het traditio nele uitstapje per touringcar met diverse attracties. Inlichtingen bij de volgende adressen: Lijsterbes straat 65, Burgm. Trooststraat 119 Vrijdag 15 juni 1945: „Voor het district Gouda is de avondklok afgeschaft. Men mag zich dus weer op elk uur van den nachtin de open lucht bevinden zonder dat hiervoor toestemming van de autoriteiten noodig is.” Uit een advertentie: „Dames, sedert de stroomloze tijd raakte ik meer dan 30.000 ponyspeldjes kwijt, waardoor mijn voorraad practisch uit geput is. Dringend wordt ver zocht de in uw bezit zijnde speldjes terug te bezorgen. H. Doeleman.” De uitzending van Wim naar Glasgow betekent nu wel een ere zaak, want niet alleen zal hij het moeten opnemen tegen vaklieden uit tal van andere landen, maar bovendien rekent het nationaal en internationaal om zijn meubelindu strie bekende Waddinxveen erop, dat de naam Waddinxveen ook in Glasgow zo hoog mogelijk op de lijst prijkt. In ieder geval vergezel len de beste wensen van alle Wad- dinxveense meubelmakers, groot en klein, Wim op z’n eerste reis „over zee”. De vrouwenbeweging van het N.K.V. organiseert op de woensdag avonden 16, 23 en 30 juni voor haar leden een bloemschikcursus, die onder leiding zal staan van mej. R. M. Rommel uit Zoetermeer. In 1961 werden de internationale beroepen wedstrijden - die toen voor de tiende maal werden gehouden - bezocht door enkele vertegenwoor digers van het Centraal Orgaan van de Landelijke Vakopleidingsorga- nen. De toen opgedane indrukken deden de wens ontstaan zowel Ne derland te laten deelnemen aan de internationale wedstrijden als na te gaan of nationale wedstrijden zou den zijn te verwezenlijken. Op initiatief en onder auspiciën van de Vereniging ter Veredeling van het Ambacht werd daartoe in april 1962 het Nederlandse Comité voor Nationale en Internationale Beroepenwedstrijden opgericht. In september 1962 werden acht jonge Nederlandse vaklieden afgevaardigd naar de elfde internationale wed strijden alsmede enkele technische afgevaardigden als leden van de in ternationale jury. Het bleek dat onze jongens zich in het selecte gezelschap van rond tweehonderd deelnemers uit twaalf West-Europese landen goed konden handhaven. Zij kwamen terug met vier bronzen medailles. In het najaar van 1962 werd een plan opgesteld tot het organiseren van nationale beroepen wedstrijden. Door het houden van de wedstrij den, de keuze van de werkstukken, de wijze van organisatie en de te verwerven publiciteit moesten deze manifestaties een propaganda zijn voor het volgen van goede vakop leiding in Nederland. In 1963 werd dan de eerste mani festatie gehouden; negentig deel nemers in tien verschillende tech nische beroepen. Voorlichtings stands van opleidingsorganen, voor lichtingsdagen voor speciale groe pen van belanghebbenden, bezoek van leerlingen van scholen en een behoorlijke publiciteit maakte deze sas Wim de Lang (18) van de Noordkade 121 mag zich op het ogenblik de beste meubel maker noemen van Neder land, nu hij eerste geworden is in de afdeling meubelma ken van de in Utrecht gehou den nationale beroep enwed- strijden. Op de foto Wim met het werkstuk, een salontafel, die hem de eerste prijs be zorgde. (foto Sj. Noteboom) (ingezonden mededeling) Op de Internationale Technische Tuinbouwbeurs „Wéhaté ’65” die van 13 tot en met 17 juli a.s. in de Haagse Houtrusthallen wordt ge houden, zal een stand van honderd vierkante meter worden ingericht door de Vereniging van Exploitan ten van Gasbedrijven (V.E.G.), sa men met de Nederlandse Gasunie. Verder nemen aan deze inzending deel de gas- en energiebedrijven van de gemeenten Den Haag, Delf land, Schipluiden en Leidschendam, die gezamenlijk de gasvoorziening van de tuinbouwgebieden in en rond het Westland verzorgen. Natuurlijk was Wim bijzonder verrast, dat hij in zijn vak de eerste was. Vol trots kwam hij vrijdag avond met legpenning, oorkonde en zijn werkstuk thuis, waar inmiddels de vlag was uitgestoken. „Voor niij is vooral die oorkonde veel waard,” meent Wim. „Veel meer zelfs dan m’n getuigschrift van de school. Zo’n getuigschrift is er voor iedereen, die aan bepaalde eisen voldoet. Deze oorkonde zegt echter, dat ik dit jaar de beste was.” Met spanning ziet Wim de reis naar Glasgow tegemoet, die ver moedelijk per vliegtuig zal gaan. Hoe het programma daar zal zijn, weet hij nog niet precies en even min hoe lang de wedstrijden duren. Het- verblijf van veertien dagen in deze Engelse stad geeft hem echter vast wel voldoende tijd daar nog wat rond te kijken. Over de wedstrijd in Utrecht zegt Wim nog: „Het was wel moeilijk, vooral door die schuif constructie”. Wie de tafel van Wim heeft kunnen bewonderen vindt van het moeilijke echter niets meer terug. Het is een bijzonder gaaf werkstuk geworden, dat in alle opzichten het kenmerk draagt van deskundig en degelijk meubelmakerswerk in de heden daagse stijl. op de stand gedemonstreerd. Ver der zal uiteraard de aandacht wor den gevestigd op de verwarming van kassen met aardgasbranders, die eveneens te zien zullen zijn. Op twee grote kaarten zal men kunnen zien hoever de aardgasvoor ziening in Nederland is gevorderd, in het bijzonder wat betreft de glas tuinbouwgebieden. Eén kaart brengt het leidingnet van de Nederlandse Gasunie in beeld, met daarbij de ligging van de gebieden met glas cultuur, terwijl een andere kaart het voorzieningsgebied van de vier gas- en energiebedrijven van de gemeenten Den Haag, Delfland, Schipluiden en Leidschendam zal tonen. Op die wijze zal aanschouwe lijk worden vastgesteld, in hoeverre men de Nederlandse glastuinbouw in de naaste toekomst van aardgas zal kunnen voorzien. Tenslotte zullen panelen met tek sten en foto’s nadere inlichtingen verschaffen over de tarieven en eigenschappen van aardgas, speci aal in verhouding tot andere brand stoffen, die totnutoe in de glas tuinbouw in gebruik zijn. Natuur lijk zal ook mondelinge voorlichting worden verstrekt, terwijl in de stand lectuur op het gebied van de toepassingsmogelijkheden van aard gas verkrijgbaar zijn. In de Goudse St. Janskerk werd zondagmiddag de eerste kerkdienst voor toeristen gehouden. Geduren de de zomermaanden zullen iedere zondagmiddag van vier tot half vijf deze speciale diensten worden ge houden, die worden georganiseerd door de evangelisatiecommissie van de Hervormde gemeente. Voor de bezoekers aan deze dien sten zijn er gedrukte teksten van bijbellezing, te zingen liederen en gebed in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De liturgie voor de diensten wordt steeds gericht op een tafereel van een gebrandschilderd raam van de kerk. Deze speciale diensten voor toeristen zijn voor iedereen toe gankelijk. eerste manifestatie tot een succes. Een werkbezoek van H.K.H. Prinses Beatrix heeft hiertoe in niet gerin ge mate bijgedragen. Toen bleek dat het technisch en organisch mogelijk was op deze wij ze - alle beroepen met hun uitrus ting bijeen in één grote hal - was de sprong naar een grote uitbrei ding in 1964 mogelijk. Ruim twee honderd deelnemers in 25 verschil lende beroepen konden deelnemen. Veel aandacht werd besteed aan het aspekt van de beroepenvoor- Ichting welke hier op een unieke wijze naar voren kon worden ge bracht. Tegelijkertijd bleek dat de selectie voor deelneming aan de In ternationale wedstrijden belangrijk beter was. Er werd ook een wed- strijdmentaliteit gekweekt. Deelne men aan een wedstrijd heeft een wezenlijk onderscheid van deelne men aan een examen. In 1963 brachten dertien Neder landse jongens twee gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles mee naar huis en in 1964 verover den twaalf jongens drie gouden en drie zilveren medailles. De indruk die deze groepen internationaal door hun gedrag én hun prestatie maakten draagt bij aan de goede naam van het Nederlandse vakman schap in het buitenland. Ook de vaktechnische ervaringen van de juryleden en deelnemers zijn van belang voor de ontwikkeling van de vakopleiding in Nederland. Goede internationale contacten kun nen in deze tijd niet worden gemist. Dit jaar waren er wederom twee honderd jeugdige vaklieden (zowel jongens als meisjes tussen de 17 en 21 jaar die aan de wedstrijden deel namen. Zij vertegenwoordigden de volgende beroepen: timmeren (bank), timmeren (bouw) metselen, stucadoren, tegelzetten, steenhouwen, huisschilderen, Ga- walo-montage, meubelmaken, meu belstofferen, maatkleermaken, ban ketbakken, schoenmaken, dames- kappen, herenkappen, automontage, goudsmeden, plaatwerken, machine De inzending zal geheel gericht zijn op de voorlichting over de toe passingsmogelijkheden van aardgas in de glastuinbouw. Zo zal er in de stand een kleine open kas te zien zijn, waarin met behulp van bran ders de CO2-ontwikkeling door mid del van aardgas zal worden getoond Door de toepassing van kunstlicht is het mogelijk ook in het donkere jaargetijde te kweken. Bij voldoen de belichting kan dan in combinatie met een juiste CO2-dosering de op brengst verhoogd worden. Een au tomatische installatie, die werkt met schakelblokken en fotocellen voor de regeling van belichting CO2 ontwikkeling en ventilatie, wordt Donderdag 10 juni: Dagtocht „De Zonnebloem”. Zaterdag 12 juni: Gouwe Rit 1965. de Gouwe Rijders. Dinsdag 15 juni: Avondvierdaagse, Gouda W’veen. Orgelconcert St. Janskerk, Gouda; aanvang 20.15 uur. Woensdag 16 juni: Dagtocht bej aardenvertrek Juliana van Stolberglaan om 8.30 uur. Bijbellezing in Geref. Verenigings gebouw; aanvang 20.00 uur. Avondvierdaagse, Gouda-Haastrecht Donderdag 17 juni: Avondvierdaagse Gouda-Moordrecht Vrijdag 18 juni: Avondvierdaagse Gouda, feestelijke intocht. Maandag 21 juni: Marinebezoek, afscheepplaats; be zichtiging van 10 tot 16 uur. Dinsdag 22 juni: Marinebezoek, afscheepplaats; be zichtiging van 10 tot 16 uur. Donderdag 24 juni: Gemeenteraadsvergadering, Raad huis; aanvang 20.00 uur. Vrijdag 25 juni: Begin Sportweek 1965 (t/m 3 juli). Schouwburg Bioscoop: do. en vr. 19.30 uur; za. en zo. 15 en 19.30 uur; ma. t/m wo. 19.30 uur: „Cleopatra” (14 jaar). „Cleopatra” de enorme 20th Cen tury F ox produktie met in de hoofd rol Elizabeth Taylor vult deze week het programma van de Schouwburg Bioscoop. Het is een in alle opzich ten massaal en groots filmwerk over het leven van Cleopatra, gebaseerd op vele oudheidkundige bronnen en geschriften van Plutarchus, Sueto nius en Appianus. De toeschouwer wordt terugge voerd naar 48 jaren voor het begin van onze jaartelling en ontmoet dan behalve Cleopatra, historische figu ren als Marcus Antonius (Richard Burton), Julius Caesar (Rex Harri son) en vele anderen. Veldslagen, triomfale intochten, liefde en intrige wisselen elkaar af. De film „Cleo patra” heeft in vele landen grote successen geoogst en heeft ook in Nederland volle zalen getrokken. week van 1 t/m 8 juni Geboren: r M. Huisman en A. Snoeij; Gabriëlla Nathalie, d.v. J. Batist G. O. Marchi; Martin Hendrik, z.v. H. Hofman en M. Schouten; Esther Georgette, d.v. J. A. Bras A. Bonefaas; Robertus Johannes Everardus, z.v. A. C. v. d. Helm en M. A. U. v. Latum Jannetje, d.v. P. Bremmer en A. M. Markus; Erik, z.v. P. Verheul en H. Nilsson; Willemina Cornelia, d.v. J. v. Beest en A. G. v. d. Berg; Egbert, z.v. F. Smeenk en L. J. M. Broer; Petronella Johanna Maria, d.v. C. Toor en G. W. J. M. van der Zwaan; Ronald, z.v. T. A. van der Spek en A. A. R. Swagerman; Maria Siebrigje, d.v. C. J. de Vos en M. C. van Manen; Pieter, z.v. P. Hofman en L. van Os. Ondertrouwd: M. Nederhoff en W. A. v. d. Berg; J. P. de Zwart en A. Fokker; B. Spoel en H. J. van Dijken. Gehuwd: W. Engel en J. E. A. van Veen. Overleden: den Oude w.v. Bulk, Johanna, oud 87 jaar. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: sleutel in etui; bruine plastic portemonnaie; overall; rode step; rieten mand; vulpen; sleutel bos. Verloren: witte kinderportemonnaie met inh; gouden munt; jongenspor- temonnaie met inhoud; kinderporte monnaie met inh; goud schakelarm band] e; rode meisjesfiets; rood vest je; blauw windjack sjaal; zwarte damesportemonnaie met inh; auto sleuteltje aan ring; ceintuur; blau we step; jongensfiets; bruine heren- portemonnaie; groene jas met capu- shon; bril in rood etui. In Utrecht kwam hij samen met nog tweehonderd andere jongeren in de leeftijd van 17 tot 21 jaar uit een 26-tal verschillende beroepen. De zes deelnemende meubelmakers kregen allemaal dezelfde opdracht, n.l. het volgens tekening vervaardi gen van een uitschuifbare salonta fel met tuimelblad. Negentien uur mochten ze er over doen gedurende de drie dagen dat de wedstrijden duurden. Wim was in precies veer tien uren klaar. Zowel voor de meubelmakers als voor de andere deelnemers waren er in de Julianahal tal van machi nes en gereedschappen aanwezig om de werkstukken te maken, terwijl ook de materialen werden verstrekt. Voor Wim de Lang betekent deze onderscheiding een prachtige be kroning voor zijn harde werken en de studie in het meubelvak, waar hij eigenlijk al als schooljongen meë werd geconfronteerd. Toen vader De Lang nu bijna tien jaar geleden door een ongeval werd getroffen, was het Wim die in zijn vrije tijd al de handen uit de mouwen stak om het meubelfabriekje van zijn vader, waar de Lawax opbergmeu- belen worden gemaakt, draaiende te houden en op dit ogenblik is hij letterlijk en figuurlijk, zoals zijn moeder het uitdrukte, „de rechter hand van zijn vader”. Wim bezit grote liefde voor het meubelmakersvak, dat blijkt uit alles.Zo is er zijn studie. Twee jaap op de dagcursus van de Technische school aan de Goudse Graaf Floris- weg, daarna twee jaar avondcursus voor het „diploma B voorbereidend gezel meubelmaker” en op het ogen blik bezig aan zijn laatste studie, namelijk die voor „gezel meubel maker”. Maar ook in huis is het harde werken van Wim te consta teren. Verscheidene meubelen in de woning van de familie De Lang aan de Noordkade werden door zijn handen vervaardigd. En om nog meer vakkennis en ervaring op te doen benut Wim de vrije uren bui ten de fabriek en de school nog om voor kennissen en relaties betim meringen en andere werkstukken te vervaardigen. Vorig jaar bij zijn examen kwam hij al als de beste in de Goudse streek uit de bus en kreeg toen dertig gulden beloning. Met zijn toen behaalde puntental behoorde hij tot de zes beste leerling meubel makers van ons land, die kort ge leden werden uitgenodigd doop het Nederlands Comité voor Nationale en Internationale Beroepenwedstrij den, om deel te nemen aan de Ne derlandse wedstrijden in Utrecht. „Ik voelde me gewoon verplicht om mee te doen,” zegt Wim. „Niet om de eer, maar er komen toch al steeds minder meubelmakers en deze wedstrijden zijn goed om het vak weer in de belangstelling te brengen.” De DOKTERSDIENST zal worden waargenomen door dokter E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 zondag 13 juni 1965 Nederlands Hervormde Kerk v.m. 9.30 dur: ds. J. van Dijk n.m. 6.30 uur: ds. J. R. Cuperus Hervormd Wijkgebouw, Esdoornlaan v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 6.30 uur: ds. Van Galen van Hilversum Hervormd Wijkcentrum Oranjewijk (Jan Willem Frisoweg) v.m. 9.30 uur: ds. J. van Drenth van Ede n.m. 5.00 uur: ds. J. Jongerden van Schoonhoven Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) n.m. 7.00 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven Hervormde Immanuëlkerk v.m. 9.30 uur: dr. A. van Haarlem n.m. 7.00 uur: ds. D. Ter Steege jeugddienst van Overveen Gereformeerde Kerk v.m. 9.00 uur: ds. G. J. Terlaak v.m. 10.30 uur: ds. G. J. Terlaak n.m. 6.30 uur: ds. B. Koekkoek Remonstrantse Kerk Geen dienst. Christ. Afgescheiden Gemeente v.m. 9.30 en n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag, n.m. 7.00 urn?: ds. A. P. Verloop KERKDIENSTEN R.K. KERK Pastoor: B. A. Emmelkamp Kapelaan: G. L. U. Paardekoper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Zondag 7.15, 9.00 en 11.00 uur: H. Mis In de week 8 15 uur: H. Mis St. Petruskapel, J. Willem Frisoweg zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur H. Mis dinsdag 8.00, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (Kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66 donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag De 18-jarige Wim de Lang van de Noordkade 121 is tijdens de vorige week in Utrecht gehouden Nationale Beroepenwedstrijden eerste gewor den in de afdeling meubelmaken en werd daarvoor beloond met een leg penning en oorkonde, alsmede een reis naar Glasgow in Schotland, waar hij gaat deelnemen aan de internationale beroepenwedstrijden, die daar van 17 tot en met 30 juli a.s. worden gehouden. In de Julianahal van het Utrechtse Jaarbeurscomplex ontving Wim de Lang vorige week vrijdag uit handen van de Staatssecretaris van Ondewijs en Wetenschappen, mr. J. H. Grosheide de legpenning met inscriptie die werd ontworpen door de beeldhouwer Cephas Stauthamer. 1965: Eveline Adriana, d.v. T. 7 t/m 19 juni: Lochmans, Kerkweg; 21 juni t/m 3 juli: J. Hofman, Burg. Trooststraat; 12 t/m 24 juli: C. Rip, Dorpstraat; N. Koster - Heijns, Jan Dorrekens- kade; A. v. d. Sluis, Dorpstraat en P. v. d. Starre, Piet Heinstraat; 12 t/m 31 juli: H. Cammeraat, Zuid- kad.6 19 t/m 31 juli: N. M. van Rooijen, Dorpstraat; H. Timmermans, Wil- helminakade; D. Kool, Dorpstraat; J. van Triet, Kon. Wilhelminaplein en Noordkade; G. Bosman, Burgem. Trooststraat en A. v. Eeuwen, Zuid kade; 26 juli t/m 7 aug.: K. van Ringelen - stein, Burg. Trooststraat; C. Voshol, Zuidkade; G. Visser, Noordeinde en A. Asscheman, Trompstraat. 2 t/m 14 aug.: G. van Ringelenstein, leplaan; 9 t/m 21 aug.: T. Broer, Dorpstraat; 16 aug. t/m 4 sept.: J. Asscheman, Koningin Wilhelminaplein. De heer P. Mulder, die de leeftijd van 42 jaren bereikte, begon na de tweede wereldoorlog met het her stel en de bouw van spoorwegwa gens in de toen leegstaande tentoon stellingshal Flora te Boskoop. In de loop der jaren is het bedrijf belang rijk uitgebreid en specialiseerde het zich vooral de laatste jaren op machines en installaties ten behoe ve van de bouwnijverheid. Een zeer belangrijk produkt is daarbij de be tonmixer geworden, die naar tal van landen wordt geëxporteerd. De personeelsbezetting groeide in die periode uit tot ruim tweehonderd man. De heer Mulder, zoon van een Waddinxveens industriëel, is zich ondanks de vestiging van het be drijf te Boskoop steeds Waddinx vener blijven voelen. Vorige week donderdagavond keerde hij van een buitenlandse zakenreis in Boskoop terug. Het was zijn gewoonte, ongeacht het tijdstip, om dan altijd nog een be zoek aan het bedrijf te brengen. Daar is de stuwende kracht van de onderneming, die bovendien op een prettige wijze leiding wist te geven aan zijn personeel, plotseling over leden. 3UNEUER HORLOGER KERKWEG TEL0I8Z8-Z495 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 3