Weekblad nu ook voor van en SPAAR Moerkapelle, Reeuwijk Zevenhuizen Overschakeling op aardgas in nacht 17 op 18 augustus een feit RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN" Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen over een naar SPAAR GOED Ombouwwerkzaamheden qaan maand beginnen Moerkapelle Reeuwijk Zevenhuizen Grond verkocht Veel prijzen voor jeugdige spelers Expositie van Theo den Boon Geslaagd „Concordia” Wijk bij Duurstede Vijftig ton schroot aan oude gastoestellen T ennistoernooi SPAAR BIJ DE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART Gaskachels Aardgastarieven In een keer Vakanties Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1043 DONDERDAG 8 JULI 1965 (Ingezonden mededeling) Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. bij contract vraag. Oranjelaan 42, tel. (01828) 22 65 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 In de nacht van 17 op 18 augustus zal Waddinxveen definitief op het aardgasnet worden aangesloten en vanaf 18 augustus zullen in deze ge meente dus alleen gasapparaten kunnen worden gebruikt, die berekend zijn op de verbranding van aardgas. Op 9 augustus zal een aanvang wor den gemaakt met de ombouw van de oude gastoestellen en de aansluiting van de nieuw gekochte fornuizen enz. Vier ombouwploegen van de N.V. Gascon zullen dan letterlijk en figuurlijk hun tenten opslaan in Waddinx veen om in drie weken tijds de laatst beletselen, die de omschakeling nog in de weg staan, te verwijderen. gaarden-Kleist/Fransen: 6-4 en 6-4; Dames dubbelspel C: Boswijk/Spel- Ohl/mej. Dekker: 9-7 en 7-5; Da mes dubbelspel D: Lemm/mej. De Mol-Mej. Kor/Oudenaarde: 6-2, 2-6 en 6-4. Gemengd dubbelspel B: mej. A.Heij- mans/Bouwman-mej. E. Heijmans/ Koole 7-9, 8-6 en 6-3; Gemengd dub belspel C: mej. Keunen/Keunen- echtpaar Boswijk: 2-6, 6-2 en 6-3; Gemengd dubbelspel D: echtpaar Elbrachts-mej. De Mol/Lemm: 6-2 en 6-2. Op verzoek van de erven van de heer C. Bos hebben de notarissen R. A. v. d. Poll te Rotterdam en D. B. v. d. Most te Waddinxveen dezer dagen te Waddinxveen in het open baar twee percelen grond verkocht ter grootte van 9,10,90 ha., gelegen nabij de Tweede Bloksweg. Kopers waren de heren F. Eindhoven en A. van Bergen te Zevenhuizen voor een bedrag van 53.010. - Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. In het fraaie tennispark in het Waddinxveense Warnaarplantsoen zijn zondag de finales gespeeld voor het ter gelegenheid van de sport week door de Tennisvereniging .Waddinxveen’ georganiseerde toer nooi, het grootste, dat tot nu toe in Waddinxveen werd gehouden. On danks het minder gunstige weer konden alle 135 partijen worden ge speeld en was er steeds vrij veel belangstelling van de zijde van het publiek. Aan het eind van de middag was het voorzitter E. Ch. P. Brants, die tijdens een gezellige bijeenkomst in het clubgebouw de wisselbekers, be kers en enkele kunstvoorwerpen aan de gelukkige winnaars en win naressen kon uitreiken. De heer Brants sprak er zijn vreug de over uit, dat er zoveel prijzen naar jeugdige spelers gingen. Veel waardering was er voor de wijze waarop de wedstrijden waren ge- De Waddinxveense kunstschilder Theo den Boon (24) zal van 13 juli tot en met 31 juli olieverfschilde rijen, aquarellen en tekeningen in het expositiezaaltje van Boekhandel Veldwijk in de Passage, exposeren. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan- Aan het Coornhertgymnasium in Gouda is geslaagd voor het eind examen alpha de heer F. A. M. Kraan te Reeuwijk. Voor het in Gouda gehouden ulo- examen (b) slaagde mejuffr. A. A. Groeneveld te Zevenhuizen. Voor het examen ulo (a) met midden stand slaagden mej. E. Koster te Waddinxveen en de heren G. P. van Wensveen te Reeuwijk, E. Koster, R. Plate, J. C. van der Hee, C. P. den Heyer, T. H. van Leeuwen en J. J. van Gils te Waddinxveen. De Waddinxveense muziekver eniging „Concordia” neemt zater dag 10 juli met haar majorettes deel aan een muziekconcours te Wijk bij Duurstede. De majorettes van Con cordia ondergaan hiermede de vuurproef, want het is de eerste keer dat de meisjes aan een con cours deelnemen. Concordia heeft voorts een uit nodiging ontvangen om op 20 au gustus voor een middenstandsver- eniging te Leiden een muzikale show te geven. de bedrijven, de S.R.O.G. is ont worpen. Dit ontwerptarief liet wel enige speling, omdat bepaalde ge meenten in verband met bijzondere kosten ten behoeve van de gasvoor ziening een mogelijkheid moesten hebben, deze extra kosten op te vangén. De gemeente Gouda, die het aard gas aan Waddinxveen levert, heeft in verband met dergelijke extra kosten weliswaar het geadviseerde tarief van de S.R.O.G. aangehouden maar alleen de vastrechttarieven per jaar met f 6 verhoogd. Dat be tekent dat Waddinxveen deze zes gulden eveneens moest doorbereke nen, zodat de Waddinxveense gas gebruiker per jaar maximaal zes gulden meer zal betalen dan het door de S.R.O.G. geadviseerde ta rief. Het reeds twintig jaar bestaande Weekblad voor Waddinxveen heeft met ingang van heden het verspreidingsgbied belangrijk ver groot. Onder de naam Weekblad Hollands Hart verschijnt het nu ook in de gemeenten Reeuwijk, Moerkapelle en Zevenhuizen. Een be langrijke stap, waardoor de oplage van het Weekblad precies is ver dubbeld. Reeds geruime tijd werd deze stap overwogen, die mede was ingegeven door concrete verzoeken van inwoners en midden standers uit deze gemeenten. Mede als gevolg van de snelle groei van de gemeente Waddinxveen heeft deze krant zich kunnen ontwikkelen tot een nieuwsblad, dat redactioneel zo veel mogelijk is aangepast aan de hedendaagse wen sen. Wij achten ons gelukkig er steeds in te slagen de krant weke lijks te vullen met zuiver lokaal nieuws, daarbij uitgaande van de gedachte, dat alle nieuws van landelijke of internationale aard beter en sneller kan worden verzorgd door dagbladen en televisie. Maar juist het plaatselijke nieuws, dat in deze enerverende twintigste eeuw bij de grote media om organisatorische en technische redenen vaak tussen de wal en het schip raakt, krijgt in het Weekblad de volle aandacht. Het Weekblad heeft ruimte voor uitvoerige verslagen van gemeen teraadsvergaderingen en andere gemeentelijke gebeurtenissen, ver slagen van bijeenkomsten van de meest uiteenlopende aard, nieuws over plaatselijke kerken, scholen, clubs, verenigingen, bedrijven, jubilea, enz. De redactie van het Weekblad stelt zich tot doel een objective en onafhankelijke berichtgving, waarbij wij vooral de positieve elemen ten in ons verspreidingsgebied op de voorgrond willen plaatsen. Van zelfsprekend leggen wij ook wel eens de vinger op een wonde, wan neer dat in algemeen belang noodzakelijk mocht zijn. Ook achten wij het onze taak een zo goed mogelijk informatie en voorlichting over allerlei zaken uit deze streek te geven om op die manier initiatieven mede tot ontplooiing te helpen brengen, meer bekendheid te geven aan gemeentelijke plannen, het werk van ver enigingen enz. De ervaring heeft uitgewezen, dat exposities, bazars, bepaalde bijeenkomsten e.d. veel beter werden bezocht, nadat daar aan in deze krant van te voren op ruime schaal aandacht was ge schonken. Wel vragen wij om de medewerking van al deze belanghebbenden om ons hun nieuws te bezorgen. Het is uiteraard onmogelijk, dat onze inmiddels wel uitgebreide redactie overal tegelijk kan zijn. Wij zijn de gemeentebesturen van Moerkapelle, Reeuwijk en Ze venhuizen zeer erkentelijk voor het toegezegde samenspel en wij hopen, dat dezerzijds het vertrouwen dat in ons wordt gesteld, niet zal worden beschaamd. Erkentelijk zijn wij ook burgemeester I. J. P. Keijzer van Moerkapelle, die elders in deze krant met zijn eigen woorden het Weekblad Hollands Hart bij zijn inwoners introduceert. In de komende maanden, waarin alle inwoners van Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen het Weekblad Hollands Hart geregeld gratis ter kennismaking zullen ontvangen, hopen wij, dat deze lezers er net zo vertrouwd mede zullen geraken, als de 99% van alle Wad dinxveense gezinnen, die al op het blad zijn geabonneerd. Redactie en uitgever leen de periode in augustus beschik baar. Juist in die tijd zullen echter nog tal van mensen met vakantie zijn. In ieder geval wordt aan de in woners, die in die periode niet thuis zijn, verzocht dit mede te delen aan de Gemeentebedrijven, event, met vermelding waar een sleutel be schikbaar is. In veel gevallen zullen buren ongetwijfeld bereid zijn het personeel van de Gascon toegang te verschaffen en een oogje in het zeil te houden. Wanneer de mogelijkheden van deze burenhulp echter niet aan wezig zijn, zal met de ombouw wor den gewacht tot een later tijdstip. In dat geval zullen de bewoners bij terugkomst van hun vakantie een aan twee zijden bedrukte en van een rode rand voorziene waarschu wing vinden, met de mededeling, dat de gastoestellen in huis niet ge bruikt kunnen worden. Het zal na melijk niet mogelijk zijn het aard gas met een niet omgebouwd ap paraat brandende te krijgen. De ri sico is dan echter niet denkbeeldig, dat spoedig een vrij grote hoeveel heid reukloos aardgas vrij het huis instroomt met het grote gevaar van een ernstige explosie. Onmiddellijk bij terugkeer zullen de betrokken bewoners de Gemeen tebedrijven dienen te bellen, zodat dan direct kan worden omgebouwd. Mocht deze terugkeer in een week einde vallen, dan zal door de be drijven een leencomfoor beschik baar worden gesteld. Na de 18e augustus komt de om bouw aan de beurt van de bad- geyers, gaskachels e.d. Bewoners, die via de gemeente een gaskachel hebben gekocht, die niet diende ter vervanging van een bestaande gas kachel, zullen zelf voor de aanslui ting van deze kachels moeten zorg dragen. Dit mag overigens alleen gebeuren door een erkend installa teur. Alle ombouw- en aansluitin gen, verricht door medewerking van de Gascon zijn voor rekening van de gemeente. Voor niet-huishoudelijke gasinstal laties, voorzover ’t gebruik hiervan meer dan vijfduizend kubieke me ter per jaar zal bedragen, komen de ombouwkosten voor rekening van de gebruiker. Nieuwe inwoners van Waddinx veen, die in deze gemeente zijn ko men wonen, nadat de gemeentelijke aardgastoonkamer als was gesloten, ontvangen alsnog individueel uit nodigingen voor een bezoek aan de ze toonkamer op speciale avonden zodat zij nog kunnen meeprofiteren van de gunstige inruilprijzen. Van de ongeveer 6500 in Wad dinxveen aanwezige gastoestellen zullen er naar schatting 3500 moe ten worden omgebouwd. De overige zijn of worden vervangen door nieuwe fornuizen, comforen, ovens, geysers e.d. Bij de gemeentebedrij ven wordt verwacht, dat in totaal een kleine vijftig ton aan afgekeur de en ingeruilde huishoudelijke gas toestellen als schroot zal kunnen worden verkocht. Om te voorkomen dat ingeruilde apparaten opnieuw elders in de handel worden ge bracht, worden ze zodanig bescha digd, dat verkoop niet interessant meer is. De Consumentengids van de Ndrl. Consumentbond constateerde in het dezer dagen verschenen juli-augus- tusnummer, dat tal van gemeenten voor het aardgas aanmerkelijk ho gere tarieven berekenden, dat het tariefstelsel. dat door het samen werkingsorgaan van de gasleveren- Niet minder dan 135 partijen zijn er gespeeld tijdens het ter gelegenheid van de Waddinxveense sportweek gehouden tennistoernooi. Eén van de spelmomenten zaterdag j.l. werd vastgelegd door Sjaak Noteboom. De einduitslag van dit toernooi vindt U elders in deze krant. Op het parkeerterrein achter het Raad huis zal het Gascon-circus met de mo biele werkplaatsen en alle daarbij be horende voorzieningen standplaats kie zen. Vanaf 9 augustus worden alle ap paraten, die niet bij de verbruikers thuis kunnen worden omgebouwd, naar deze werkplaats vervoerd, waar ze in één tot twee dagen tijds worden behandeld. Ondertussen krijgt de verbruiker een gascomfoor in bruikleen. Bezitters van zgn. normgastoe- stellen zullen hun apparaat niet be hoeven te missen, omdat het hier meestal alleen maar een omwisse ling van branders betreft. Onder tussen zijn dan ook alle nieuwe ge kochte komforen, fornuizen enz. bij de kopers afgeleverd. Aanvankelijk lag het in het voor nemen de omschakeling op aardgas zich te laten voltrekken in vijf fa sen, waarbij steeds een sector zou worden aangesloten. Nu de Gascon echter met vele tientallen technici en groot materiaal in Waddinxveen aan de ombouwslag gaat beginnen, blijkt het mogelijk te zijn de om schakeling voor de gehele gemeente in een keer te doen geschieden. Gedurende de periode, waarin de ombouwactiviteiten plaatsvinden, zal de calorische waarde van het thans nog geleverde gas worden op gevoerd, zodat op dit gas ook reeds omgebouwde of nieuw aangesloten gasapparaten kunnen branden. Dit zal wel tot gevolg hebben, dat niet omgebouwde apparaten wat feller gaan branden, terwijl de aardgas toestellen daarentegen niet op hun capaciteit zullen werken. Vanaf 18 augustus wordt dan ech ter puur aardgas geleverd en van de zijde van de gemeentebedrijven wordt er met nadruk op gewezen, dat dit uitsluitend mag worden ge bruikt voor de op aardgas afgestel de apparaten. Ongeveer een week, voordat met de ombouwwerkzaam heden wordt begonnen, ontvangen alle verbruikers schriftelijk nog na der bericht over de gang van zaken. Een probleem apart vormen de vakanties. Gezien het landelijke schema voor de ombouwwerkzaam heden bleek voor Waddinxveen al- De drie gemeenten, die met ingang van heden in het ver spreidingsgebied van het Week blad voor Waddinxveen/Hol lands Hart zijn opgenomen in troduceren wij gaarne met enke le korte artikelen elders in deze krant bij onze bestaande lezers kring. De gegevens voor deze artikelen werden dezer dagen door onze verslaggevers in Reeu wijk, Moerkapelle en Zevenhui zen verzameld. organiseerd en geleid. Zaterdagmiddag woonde de in middels afgetreden voorzitter van het sportweekcomité, de heer T. Ververs in gezelschap van enkele bestuursleden, een deel van het toernooi bij. De einduitslagen waren als volgt: Heren-enkelspel B: Hordijk (15 jr)- Jaspers 6-0, 1-6 en 8-6; Heren en kelspel C: Scher-De Boer: 6-1 en 6-4; Heren enkelspel D: Van Geme- ren-Fransen: 6-1, 0-6 en 6-1. Dames enkelspel B: Geelhuizen-van Geelen-Haverman: 2-6, 7-5 en 6-4; (mevrouw Geelhuizen won hierdoor voor de derde achtereenvolgende maal de wisselbeker)Dames en kelspel C: Mej. Keunen-Knötske: 6-1 en 6-4; Dames enkelspel D:mej. De Mol-Brants: 6-4 en 6-3. Heren dubbelspel B: Tiele/Bonte- Jaspers/Spee: 10-8 en 7-5; Heren dubbelspel C: Keunen/Van Wijn- Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1