Be-Fair voetbalvelden aanzicht kregen nieuw SPAAR Gemeenschappelijk regeling Hollands Groene Hart Mr. Opticien J. GRIT RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen SPAAR GOED Scheepvaart door Gouwe F erbeterin^werkzaamheden bereiken thans laatste fase Reeds 45.000 voor Westerkerk Commissaris van de Koningin opent winkelgalelrij Polder Na aanrijding overleden leplaan kreeg wachtverbod Met hoofd tegen voorruit Tegen vangrail door gebroken fuséepen WADDINXVEEN Een inwoon ster van Den Haag verloor op Rijks weg 12 de macht over het stuur, ver moedelijk door het breken van een fuséepen. Zij stuurde de auto tegen de vangrail. Zij liep daarbij een her senschudding op en werd naar het Diaconessenhuis ’De Wijk’ te Gouda vervoerd. De auto werd zwaar be schadigd. De automobiliste had geen geldig rijbewijs. Houten Pinkeltje verplaatst Eigren leden verzetten bergen werk Roetregen Gemeentelijke autoriteiten bereikten overeenstemming WADDINXVEEN Tijdens een vorige week gehouden vergadering in het gemeentehuis onder voorzit terschap van burgemeester C. A. van der Hooft van Waddinxveen hebben de vertegenwoordigers van de zestien Zuidhollandse gemeenten, die samen werking zoeken op het gebied van de landschapsverzorging en de re creatie, overeenstemming bereikt in zake de gemeenschappelijke regeling. 8 j SPAAR BIJ DE MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Vier kilometer draineerbuis Oefenveld (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 22 JULI 1965 21e JAARGANG - Nr. 1045 voor het (Ingezonden mededeling) S alle taxaties van onroerende goederen F 0 verzekeringen op elk gebied TOT 3 AUGUSTUS GESLOTEN Wegens VAKANTIE is ons bedrijf op de KORTE TIENDEWEG 12 (7 huizen vanaf de Markt) WADDINXVEEN Mevrouw A. M. Veldkamp-Flux heeft vorige week donderdag afscheid genomen van het personeel, schoolbestuur en ouder-comité van de St. Jozefschool, waar zij zeven jaar als onderwijzeres werkzaam is geweest. Mevrouw Veldkamp verliet het onderwijs in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De samenkomst vond plaats in de pastorie, waar de heer J. Ultee als eerste de heer en mevrouw Veldkamp welkom heette namens kerk- en schoolbestuur. Daarna sprak pastoor B. A. Em- melkamp de scheidende onderwijzeres toe. Namens het personeel voerde de heer J. M. Zandbergen, hoofd van de St. Jozefschool het woord. De heer Th. B. Mourits bood een centrifuge en een ventila tor aan, een geschenk van de school, het ouder-comité en het schoolbestuur. Mevrouw Veldkamp werd voorts toegesproken door de heer H. M. van de Dool, hoofd van de St. Paulusschool en oud- hoofd van de St. Jozefschool. Voor het ouder-comité werd tenslotte het woord gevoerd door de heer M. G. van der Meulen. (foto Sjaak Noteboom) bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventu eel tot 90% taxatiewaarde Contactlenspractlctn en hoortoestellenspecialirt WADDINXVEEN Maandagoch tend ontdekten tal van inwoners van Waddinxveen tot hun schrik, dat er een zware roetregen over de gemeen te was neergedaald. Straten, gepar keerde auto’s en vensterbanken wa ren bedekt met een laagje grote roet- korrels. Door openstaande ramen en zelfs door vliegengaas was het roet ook in de woningen gekomen. Het is de laatste tijd al meer voor gekomen, dat er vrij grote hoeveel heden roet over de gemeente neer dalen. Het staat op dit ogenblik nog niet vast, waar deze roetwolken van daan komen. De vrees lijkt echter niet ongegrond, dat de schoorstenen van het toenemend aantal kwekerij en in dit gebied aan dit euvel schul dig zijn, temeer omdat het verschijn sel vroeger nooit voorkwam. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. de reeds Koningin WADDINXVEEN De acties voor de bouw van een Hervormde Wester kerk in het uitbreidingsplan Groens- waard hebben nu al 45.000 opge bracht. In één maand werd 10.000 bijeengebracht. Oranjelaan 42, tel. (01828) 2265 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 Om U echter toch te kunnen helpen is ons bedrijf op de KLEIWEG 108 (naast Kleiwegbrug) NORMAAL GEOPEND. WADDINXVEEN Het opknappen van de voetbalvelden van de zater- dagvoetbalvereniging ’Be Fair’ aan de Kanaaldijk is in de laatste fase gekomen. De heer C. Boonstoppel, bestuurslid van ’Be Fair’ schat, dat het maaien van het gras volgende week voor de eerste keer zal plaats vinden. Het weer heeft meegewerkt, waardoor de grasmat snel is gegroeid. Toch zal de vereniging de komende competitie nog gebruik moeten maken van de velden van de zustervereniging W.S.E., die enkele jaren geleden een grote beurt kregen. Tot najaar 1966 zal 'Be Fair’ de twee velden bij de Sniepweg moeten missen. renveld heeft nu ook de normale speelveld-afmetingen gekregen. Hier voor werd een koolaspad verlegd wardoor het veld zo’n vijftien meter in de breedte en tien meter in de lengte groter werd. Afgezien van de door de leden zelf verrichte werk zaamheden is met de uitvoering van het geheel een bedrag van bijna 43.000 gemoeid. VREDEBEST 28-30 - TELEF. 01820-3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank WADDINXVEEN Mr. J. Klaasesz, Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland zal begin okto ber een bezoek brengen aan Wad dinxveen. Tjjdens het bezoek, dat de gehele dag gaat duren, zal de Com missaris de nieuwe winkelgalerij aan het Koningin Wilhehninaplein, die zijn voltooiing al begint te naderen, officieel openen. Deze gebeurtenis krijgt bijna een traditioneel karakter, want in 1959 opende mr. Klaasesz ook bestaande galerij aan het Wilhelminaplein. Het verdere programma bezoek van de hoge provinciale au toriteit aan Waddinxveen staat op dit ogenblik nog niet vast. Toen ’Be Fair’ twaalf jaar geleden op het huidge B-veld haar wedstrij den begon te spelen, was het terrein aan de Kanaaldijk nog polder. Op eigen kosten werd het veld gevlakt. De bodem was goed, maar er was geen drainage. De eerste grote ver betering was de bouw van het club huis, dat met W.S.E. wordt gedeeld. De conditie van de velden bleef het bestuur echter dwars zitten. ’Be Fair’ ging tenslotte met de gemeente praten en een verbeteringsplan werd in gezamenlijk overleg uitgewerkt. Van de Waddinxveense overheid werd alle medewerking ondervonden. Het resultaat was, dat de Wad dinxveense firma Gebr. Van Vliet werd ogedragen het werk uit te voe ren. Maar het aardigste was, dat ook de leden zelf aan de opknapbeurt meewerkten. Een niet gering aan deel. Onder aanvoering van de heren R. Monster, R. Pols, L. de Graaf en C. Zalm werd een tegelpad gelegd van het clubhuis naar de Sniepweg, waar een strook met koolasverhar- ding werd aangelegd voor de stalling van fietsen en bromfietsen. Rond de velden kwamen betonnen paaltjes, keurig wit geschilderd. De tegels voor het drie meter brede hoofdpad haalden de leden zelf van de rol schaatsbaan. Een niet zo gemakkelijk karwei: de tegels meten zestig bij veertig centimeter en wegen dertig kilogram! De 50-jarige heer J. van Wijk uit Gouda is maandagavond bij kennis sen in Gouda onwel geworden en overleden. Hij was daar wandelend naar toe gegaan, na uit het St. Jozef Paviljoen te zijn ontslagen. Hij was daar even tevoren heengebracht, na op het kruispunt bij de hefbrug te Waddinxveen met zijn bromfiets in botsing te zijn gekomen met een personenauto. WADDINXVEEN Het gedeelte van de leplaan tussen Esdoomlaan en Dorpstraat heeft een wachtverbod gekregen, dat in afwachting van een definitieve beslissing van de gemeen teraad een tijdelijk karakter zal dra gen. Reeds geruime tijd werden met name van de zijde van Citosa klach ten ontvangen dat door het parkeren aan beide zijden van de weg de au tobussen vaak de doorgang wordt versperd, wat vertraging in de dienstuitvoering tot gevolg heeft. tief aan het plan van de zestien ge meenten mede te werken, wat uiter aard ook financiële deelname zal in houden. Hoewel de meeste gemeenteraden van de betrokken gemeenten al in een eerder stadium uitvoerig werden ingelicht, ligt het in het voornemen in de loop van oktober de gemeente raden opnieuw te informeren en dan tevens het ontwerp voor de gemeen schappelijke regeling bij de raden in discussie te brengen. De zestien deelnemende gemeenten zijn: Alphen a. d. Rijn, Benthuizen, Bergschehoek, Bleiswijk, Bodegra ven, Boskoop, Gouda, Hazerswoude, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwer- kerk a.d. IJssel, Reeuwijk, Waddinx veen, Zevenhuizen, Zoetermeer en Zoeterwoude. WADDINXVEEN Op de Onder weg ging zaterdag de bromfietser J. R. uit Bleiswijk links door de bocht. Hij botste tegen de voorkant van een auto en kwam met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij liep daarbij een her senschudding op. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. De velden werden intussen grondig onderhanden genomen. Duizend ku bieke meter speciaal zand werd door de grond verwerkt (een laag van ze ven centimeter) en dertienduizend draineerbuizen met een totale lengte van vier kilometer kwamen onder de ’Be Fair’-velden. Nu zijn de leden bezig met het sluitstuk, het voorterrein bij de Sniepweg. Hier komen de nieuwe stenen loketten, die ook in eigen be heer zullen worden gebouwd. Het voorterrein zal een beplanting krij gen en worden afgerond met een hoog hek. Het nieuwe complex van ’Be Fair’ omvat: een hoofdveld van 69 bij 100 meter en een veld van 65 bij 100 meter. Het zogenaamde junio- Het aantal schepen, dat Wad dinxveen in 1964 door de Gouwe passeerde zal naar schatting on geveer 35.000 hebben bedragen, ruim vierduizend meer dan in 1963. De juiste gegevens over 1964 ontbreken helaas, omdat door het uitvallen van de Hef brug de scheepvaart in de periode van 22 september tot 19 decem ber 1964 niet werd geteld. In de overige negen maanden passeerden 28.013 schepen de hefbrug. In diezefde periode werd de Waddinxveense hefbrug 17.053 maal geopend. De schat ting van het totaal aantal sche pen dat passeerden is gebaseerd op de cijfers van de hefbrug te Boskoop, waar 35.290 schepen passeerden. Een en ander betekent, dat het stadium van vooroverleg is afgelopen en dat de zestien gemeenten thans serieus van plan zijn gezamenlijk in dit deel van Zuid-Holland maatrege len te treffen om bestaande land schappelijke en recreatievoorzienin gen te bewaren, zo mogelijk uit te breiden en eventueel nieuwe land schappelijke voorzieningen te treffen. De vergadering in Waddinxveen, i die in een bijzonder geanimeerde stemming verliep, werd ook bijge woond door vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur, Kamer van Koophandel, Provinciale Planologi sche Dienst, Rijksdienst voor het Na tionale Plan, INCORET, enz. Ter vergadering werd o.m. beslo ten aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijk te verzoe ken, of dit college, dat de ontwikke ling in dit gebied nauwgezet en be langstellend volgt, ook bereid is ac- ’Be Fair’ speelt voor het derde jaar in de K.N.V.B. en telt achttien elf tallen, negen junioren-, vier pupillen en vijf seniorenelftallen. De vereni ging heeft veel jeugdige voetballers. „Op sommige avonden hebben we zeventig tot tachtig jongens in de leeftijd tot twaalf jaar,” zegt de heer Boonstoppel. Een groeiende vereniging brengt naast vreugde ook zorgen. Om de elftallen draaiend te houden zijn veertig tot vijftig volwassenen nodig, voor de begeleiding in de bussen, elf talcommissies, enz. Behalve voetbal heeft ’Be Fair’ ook afdelingen voor tennis en volleybal. Het volgende punt op het program ma van ’Be Fair’ is een oefenveld, dat broodnodig is om de kostbare speelvelden te sparen. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Nu na de va kanties de definitieve kleuterschool van Volksonderwijs op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de van Mecklenburg Schwerinlaan in gebruik kan worden genomen, is de houten kleuterschool „Pinkeltje” ver plaatst naar de Vondelwijk. Vorige week werd het houten gebouwtje aan de Juliana van Stolberglaan, dat vele jaren nuttig dienst heeft gedaan afgebroken en in enkele dagen tijds weer opgebouwd op een terrein aan de Justus van Effenlaan. Het schooltje wordt tegelijkertijd grondig onder handen genomen, zo dat het ook in de Vondelwijk nog geruime tijd dienst kan doen in af wachting van de bouw van een defi nitieve school voor Volksonderwijs in dit deel van de gemeente. Met de verplaatsing en de herstelwerkzaam heden aan „Pinkeltje” is een bedrag van ongeveer 26.000 gemoeid. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per halfjaar. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1