Feestelij ke openingen en toespraken de lopende band passeren aan Mr. J. Klaasesz: “Burgemeester uit de loopt sloffen vuur van en KWDampo Eerste giften banken en bedrijnen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Commissaris der Koningin op bezoek nieuwe zwembad komen Het zwembad gaat er GROTE BAZAR Speeltuinvereniging „De Paddestoel” Opening hedenavond 7.30 uur in clubhuis aan Lijsterbesstr. Al 3085 voor Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen rijwielen, gebak, worsten, wijn enz. Rolstoelwoning tweede in ons land A. v. d. Heiden ■Wj RAIFFEISENBANK FÜ WADDINXVEEN J Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda landbouwers, politiemannen, juweliers... MAKELAARS TAXATEURS V. Anadolu Mannen onpraktisch bij het ontwerpen keukens GKATiS LICHTGEVEND SPELDJE WONNI a f 1.00 voor 2 heerlijke schuimbaden Deogisterij-Parfumerie VIEUX liter 8.55, l/2 liter 4.55 SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL VAN EEUWEN ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 Turks woonoord mooi initiatief Humaan werk 1 ’"'5 (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 7 OKTOBER 1965 21e JAARGANG Nr. 1056 PRIJZEN: (Ingezonden mededeling) (Ingezonden mededeling) MEDEDELING WE alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28 - 30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Zij hebben het zich gemakkelijk gemaakt. Alle ontvangsten en be talingen van geld lopen over onze bank. Veilig en voordelig. Doe net als de landbouwers,politiemannen, juweliers en vele anderen. Kies rust, zekerheid en gemak. Neem 'n rekening-courant bij onze bank. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. kig beginnen we elkaar nu wat beter te kennen.” Hij verklaarde, dat men tot nu toe bijzonder tevreden was over de werk zaamheid van de in Nederland ver blijvende Turken. De heer Klaasesz hoopte dat het de Turken ook in Ne derland zou bevallen, ondanks het feit dat ’de zomer hier pas in oktober invalt’. OPEN: vanavond tot circa 10.30 uur. vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur. zaterdag van 14 tot 17 uur (matinee voor kinderen) en van 19 tot 22.30 uur. VELE ATRRACTIES: nieuw lichtend rad van avon tuur - ballegooien - vissen - verloting enz, enz. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Zuidkade 1 om het bad zo mogelijk te kunnen verwarmen, een overdekt instructie- bad te bouwen en grote zonnewei den te creëren. Lees verder op pagina 4 WADDINXVEEN Het nieuwe zwembad zal er zeker komen. De reacties en toezeggingen veertien dagen na de eerste publikatie zijn van dien aard, dat het succes van eerste toezeggingen van particulie ren vorige week zijn daarna al uit- de actie bijna al verzekerd lijkt. De gebreid met een bedrag van totaal 3000, afkomstig van drie plaat selijke bedrijven. Samen met de Turkse ambassadeur verwijderde de Commissaris het doek dat de naam, Anadolu (Anatolië), aan het gezicht onttrok. Anadolu is de landstreek in Turkije waar het me rendeel der Turkse NKF-werknemers vandaan komt. Na de plechtigheid werd het nieuwe oord bezichtigd. Opvallend in het fraaie woonoord zijn het talenpracticum, een lokaal waar de leergierige Turken les krij gen in het Nederlands en de moskee, die zeer intensief wordt gebruikt. De Turken vatten hun geloof (Moham medanisme) zeer serieus op en kwij ten zich met een respectabele toewij ding van hun religieuze plichten. De directie van de N.K.F. heeft kosten noch moeiten gespaard om het haar Turkse werknemers hier zoveel mo gelijk naar de zin te maken. Mevrouw Klaasesz opende om half twaalf de nieuwe showroom voor keukens en tegels van de N.V. De Waardt’s Handelsmaatschappij. Dit bedrijf werd vorige maand opgericht Lees verder op pagina 4 Ondertussen stoomt de spontaan en eigenlijk zo maar uit het niets ontstane actie verder. Maandag avond werd ten gemeentehuize door burgemeester C. A. van der Hooft reeds het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zwembad geïn stalleerd in aanwezigheid van de leden van het ere-comité. Direct na de onvangst op het ge meentehuis om negen uur, waar be halve burgemeester C. A. van der Hooft, diens echtgenote, mevrouw J. van der Hooft-Lourens en de wet houders S. Pille en ir. J. P. H. Vene- ma, ook aanwezig waren de leiding gevende ambtenaren van de gemeen- te-secretarie, toog het gezelschap per auto naar de Vondellaan nr 2 in de Vondelwijk, waar mevrouw Klaasesz de officiële opening verrichtte van de eerste ’rolstoelwoning’ van Waddinx- bij aankoop van 1 zakje Tel. 2135 de spaarbank mpt volledige bankservice Mr. Klaasesz had best trek na een zware dag van toespraken en openen. De blikjes in de fruitmand die de Commissaris van de middenstand van het KW-plein in ontvangst mocht nemen, moesten echter nog even wachten voor zjj door mr. Klaasesz - en dan minder offi cieel - geopend konden worden. (foto Sjaak Noteboom) Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Door gebrek aan plaatsruimte zijn we helaas gedwongen en kele artikelen tot de volgende week te laten overstaan, o.a. beschrijvingen van de rolstoel woning en het Turkse woon oord. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde HOLLANDSE COGNAC Waddinxveen WADDINXVEEN Een zonovergoten, uitbundig vlaggend Waddinxveen verwelkomde dinsdagmorgen de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz en diens vrouw, mevrouw L. H. A. Klaasesz-de Bruijne. Het echtpaar stond een bijzonder zware dagtaak te wachten. In één van zijn vele toespraken gedurende die dag zei mr. Klaasesz dan ook: „Ik geloof dat jullie al die feestelijke openingen, ingebruiknemingen, enzovoorts allemaal voor deze dag opgespaard hebben.” En dat is dan ook zeker gebeurd. Want het was voor Waddinxveen in alle opzichten een feestelijke dag. Feestelijk voor het gemeentebestuur dat de gelegenheid had de hoogste provinciale autoriteit weer eens te kunnen vertellen wat er hier allemaal gebeurt of moet gaan gebeuren, en feestelijk voor het bedrijfsleven, dat voor diverse officiële han delingen de Commissaris en diens echtgenote in hun midden kreeg. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. In zijn toespraak zeide de burge meester dat hy niet van een plech tige, maar van een feestelijke in stallatie wilde spreken. „De plannen voor het nieuwe zwembad zijn al jaren geleden ontworpen en inmid dels hebben alle commissies die iets met zwembadbouw hebben te ma tsen, deze al goedgekeurd. Zelfs is er een brief van de minister van sociale zaken, waarin deze de rijks- goedkeurmg toezegt, mits de gelde lijke zijde ook rond is. En dat is juist nog niet gelukt, aldus de heer Van der Hooft. De bestedingsbeper king werkt langer door dan we dachten en daardoor leek het zwem bad verder weg dan ooit. Daarom is het nu toch feest door het genomen initiatief. De heer Van der Hooft hoopte, dat alle veertien- duizend inwoners erachter zouden staan, zodat de zaak dan ook wel bjj provincie en het Rijk op gang zou Kunnen komen. veen, die tegelijkertijd de tweede in Nederland is. Mevrouw Klaasesz zei het te be treuren dat de openstelling van dit soort woningen nog steeds met zoveel officieel vertoon gepaard moest gaan. „Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat we dit heel normaal vinden. Dit soort van voorzieningen had er al veel eer der en in veel groter getale behoren te zijn,” zei mevrouw Klaasesz. Ze vertelde dat ze gedurende haar verblijf in Suriname, nu twaalf jaar geleden veel te maken had gehad met lepra-bestrjjding. Toen al had men daar woningen, die waren aan gepast aan de mogelijkheden van de mensen die aan lepra leden. Surina me, dat altijd nog tot de onderont wikkelde landen wordt gerekend, is ons op dit gebied een eind voor, al dus mevrouw Klaasesz. Volgens haar werd in ons land ook nog veel te wei nig rekening gehouden met gehandi capten bij de bouw van overheidsge bouwen, banken, postkantoren, eet. „Het is voor onze gehandicapte medemens in de meeste gevallen nog steeds onmogelijk zonder hulp van anderen ook maar één van die ge bouwen te betreden”, vond zij. Na de toespraak werd een rondgang door de woning gemaakt, die spe ciaal is gebouwd voor mevrouw C. H. Bakker-de Bruin, die invalide is en haar gezin. De officiële daad werd verricht door mr. Klaasesz zelf in samenwer king met de Turkse ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie Resat Erhan. Die daad bestond uit het ont hullen van de naam van het nieuwe woonoord voor de Turkse arbeiders van de Nederlandse Kabelfabrieken. De oudste directeur van het bedrijf, de heer C. von Lindem sprak in de ontvangsthal van de Waddinxveense vestiging van de N.K.F. de aanwezi gen, waaronder tal van vertegen woordigers van Arbeidsvoorzienings organisaties, toe. Hij zei bijzonder vereerd te zijn met het bezoek van de ambassadeur. De heer Von Lindem gaf een kort overzicht van de plannen en de tot standkoming van de bouw van het woonoord. Voorts ging hij wat dieper in op de oorzaak van het aantrekken van Turkse arbeiders voor de Neder landse fabrieken. De heer Von Lindem sprak ten slotte de verwachting uit dat de NKF zich ook in de komende jaren nog meer zou uitbreiden en dat dan eventueel nog meer Turken naar Nederland zouden kunnen komen. Nadat men zich naar het grafveld voor het nieuwe woonoord had bege ven, hield de heer Resat Erhan zelf een korte toespraak. Hij was bijzon der bljj met dit initiatief van de Ne derlandse fabriek. „Ik dank en felici teer de NKF met het nobele en hu mane werk, dat hiermee is gedaan,” zei de Turkse ambassadeur. „Ik hoop dat de betere voorwaarden die zijn geschapen, mogen leiden tot een be ter rendement van uw bedrijf.” Mr. Klaasesz richtte zich daarna tot de talrijk aanwezige Turken via een aan de NKF verbonden tolk. „Vroeger kwamen onze landen slechts met elkaar in contact door oorlog te voeren of om tegen elkaar te voet ballen,” zei de Commissaris. „Geluk- De Commissaris der Koningin, mr. J. Klaasesz schudt de Turkse® ambassadeur, Zijne Excellentie Resat Erhan de hand na het onthul-Ig len van de naam (Anadolu) van het woonoord van de Turkse arbei ders van N.K.F. Op de achtergrond een aantal Turkse bewoners. (foto Sjaak Noteboom) Na de vorige week van en kele particulieren reeds toege zegde 85,voor het nieuwe zwembad volgde onmiddellijk de toezegging van de Coöp. Raiffeisenbank voor een gift van 1000. Tijdens het bezoek van de Commissaris der Ko ningin dinsdag kwam hier nog tweemaal duizend gulden bij. De Waardt’s Handelsmaat schappij N.V. bood vloertegels aan ter waarde van duizend gulden bij de opening van de nieuwe showroom aan de Noordkade, terwijl de opening van het nieuwe kantoor van de Algemene Bank Nederland ge paard ging met de aanbieding door de directie van een cheque van eveneens duizend gulden. Goed voorbeeld doet goed vol gen Toezeggingen voor bijdragen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Stichting "Vrienden van het Zwembad, de heer A. F. de Graaff, Stations straat 21, Waddinxveen. Bin nenkort volgen nadere berich- en over de wijze waarop gelde lijke bijdragen kunnen worden gestort. Het zwembad moet er komen, het zwembad gaat er komen 1 Heel Waddinxveen doet mee Weekblad voor Waddinxveen Met vreugde maakte hij melding van de eerste officiële toezegging van een grote gift. Het bestuur van de Coöp. Raiffeisenbank deelde schriftelijk mee een bedrag van 1000 beschikbaar te willen stellen. Bij alle aanwezigen ontlokte deze mededeling een enthousiast applaus. „En goed voorbeeld doet goed vol gen” zo ging de heer Van der Hooft verder. Hij betoonde zich blij met de vele positieve reacties en de vor ming van de stichting. „Want waar moeten we met het geld naar toe als er geen stichting is, die ener zijds het geld goed bewaart en an derzijds verzamelt. Want het is geen gemeentelijke taak gelden by een té brengen.” De burgemeester zag de leden van het bestuur van de nieuwe stichting vooral als de propagandisten voor het nieuwe zwembad, die acties op touw zetten om geld te vergaren. „Ze zullen echt werken als vrienden van het zwembad en ervoor moeten zorgen, dat iedereen in Waddinx veen zijn steentje komt bijdragen.” Met enkele woorden sprak de burgemeester over de plannen voor nieuwe bad, dat van belang is voor de jeugd, het onderwijs en voor de i recreatie, vooral door de gedachten ----

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1