Steeds meer voor Deze week krant m uw Muzikale oliebollen voor nieuw zwembad ERM Eerste tienduizend gulden voor het bouwfonds werd reeds volgemaakt plannen diverse acties Bfonchiletten I Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Het nieuwe zwembad moet er komen van Wol en schoonheid Concordia staat opbrengst de verkoopactie af Jubileumgift van 7.500,- Bazar Paddestoel brengt duizend gulden minder op WADDINXVEEN De bazar, die de speeltuinvereniging „De Padde stoel” vorige week donderdag, vrij dag en zaterdag hield in het clubge bouw aan de Lijsterbesstraat, is een succes geworden ondanks de concur rentie van de fancy-fair op het Ko ningin Wilhelminaplein. CONTACT LENZEN g'pOptiêk in tent KW-plein Ruim f 10.000, voor zwembad z mr. opticien j. grit contactlensspeciaiist hoortoestelpracticus n.v. fovea centralis DONDERDAG 14 OKTOBER 1965 Muziek offert Bestellen Benzine-centen Voor bedreven al op vrjjdag MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Reuzen spaarpot Eensgezind VOOR BABY’S HUIDJE Medewerking bij actie Huis-aan-huis 1 (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1057 (Ingezonden mededeling) alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredefeest 28-30 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Bestellingen voor oliebollen kun nen al van tevoren worden gedaan. U behoeft slechts het formuliertje op pagina 3 in te vullen, uit te knippen en vóór vrijdagavond 8 uur bij. één van de daarop vermelde adressen in de brievenbus te gooien. Zaterdag ochtend krijgt u dan uw bestelling netjes thuisbezorgd. Verzeker u van de heerlijke Concordia-bollen. een van Telefoon (01820) 3656 Waddinxveen blijkt nu eensgezind. Het zwembad moet en zal er komen. Recreatie, lichamelijke en geestelijke volksgezondheid, sport en spel, on derwijs. We hebben erdagelijks mee te maken. Allemaal. En daarom staat ook iedereen vrijwillig klaar voor dat gezamenlijke ideaalhet nieuwe zwembad. Bij veel bedrijven bestaat belang stelling voor de Concordia-oliebollen- verkoop ten bate van het nieuwe zwembad. Bedrijven die ten behoeve van hun personeel gecombineerde be stellingen willen opgeven kunnen dat telefonisch doen hedenavond en mor genochtend tot uiterlijk half tien bij één der onderstaande adressen. De oliebollen worden dan nog dezelfde middag vóór vijf uur bij uw bedrijf afgeleverd. Bestellen bij: A. P. de Graaff, tel. 2614; G. L. de Knegt, tel. 2364; J. H. Mol, tel. 2659 en C. van Mourik, tel. 3055. Groots is het initiatief van de mu ziekvereniging ’Concordia’ die beslo ten heeft de baten van de zaterdag a.s. te houden oliebollenactie volledig beschikbaar te stellen aan de stich ting ’Vrienden van het Zwembad’. De muziekvereniging, die zelf het geld heel goed kan gebruiken om de voort durend hoge kosten, verbonden aan onderhoud en aanschaf van instru menten en uniformen te kunnen be strijden, heeft gemeend dat met het nieuwe zwembad een zo groot alge meen belang wordt gediend, dat zelfs de ’muziek’ daarvoor een offer moet brengen. Daarom wordt het zaterdag ’Concordia-bollen voor het zwembad’. En dan is er de heer Rupke, ex ploitant van het BP benzinestation aan de Sniepweg, die vanaf morgen ochtend gedurende een volle maand van ieder getankte liter benzine één bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde De beide banken, de Coüperatieve Raiffeisenbank en de Algemene Bank Nederland, die ieder al duizend gul den schonken hebben bovendien toe gezegd alle mutaties op de beide bij deze banken geopende rekeningen van de Stichting ’Vrienden van he Zwembad’ zonder kosten te zullen verwerken. Op de tekenkamer bij de dienst van Openbare Werken is een oude teken en archiefkast ingericht als een soort reuzenspaarpot voor het zwembad. Al enige tijd werd deze kast als verza melplaats voor losse centen gebruikt, zonder dat aan die centen al een de finitieve bestemming was gegeven. De heren De Boer en Verhoeven namen echter het initiatief om deze kast te bestemmen als reuzenspaar pot voor het zwembad. „In Waddinxveen krijg je zoiets niet voor elkaar,” zei nog niet zo lang geleden een inwoner, toen over de iedee van een gezamenlijke actie van de totale Waddinxveense bevolking werd gesproken. Te Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12, telef. 3033 (tien huizen vanaf de Markt) en Kleiweg 108, telefoon 6033 (naast de Kleiwegbrug) schoonheidsinstituut Milopa’ uit Leiden in samenwerking Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. (Ingezonden mededeling) Hoestdrank in tabletv®rnv95ct (Ingezonden mededeling) Want met zijn twee kubieke meter inhoud mag met recht van een reu zenspaarpot worden gesproken. Twee kubieke meter centen, dubbeltjes en kwartjesdat wordt toch wel een enorme berg. Niet alleen het perso neel van openbare werken, maar ook bezoekers wordt op de inmiddels met foto’s en tekeningen versierde kast gewezen. Het is maar een idee. Dan lopen er geruchten over puz- zelritten voor het zwembad, acties tijdens ouderavonden en op de scho len, puzzelacties, sportieve evenemen ten, en tal van andere initiatieven. De grootste handelskwekerij van cactussen ter wereld is ge vestigd in Reeuwijk. Een re portage over het bedrijf van de heer Edelman vindt u op pag. 3 De praktijk pakt gelukkig anders uit. Nog voordat het bestuur van de Stichting ’Vrienden van het Zwem bad’ een actieprogramma heeft kun nen opstellen of zich op andere wijze heeft kunnen doen gelden is er al meer dan tienduizend gulden voor het bouwfonds en zijn er al spontane initiatieven tot uitvoering gekomen. Pagina 2 is de vaste plaats waar ’Kappie’ zijn avonturen beleeft en waar de volgende aflevering van onze puzzelcom- petitie te vinden is. Het schildersbedrijf Kloet zegde toe alle reclameborden, die voor onder steuning van de actie nodig zijn, gra tis te zullen schilderen. Van de recla meontwerper Bakker kwam het aan bod om een speciaal embleem voor de zwembadactie te ontwerpen, het bureau Mol Publicity zal alle beno digde publiciteit rond de actie belan geloos verzorgen, drukkerij Veldwijk zegde het stichtingsbestuur techni sche steun toe, boekhandel Veldwijk stelt haar expositieruimte beschik baar om de plannen voor het zwem bad en een eventuele maquette voor het publiek tentoon te stellen, ver scheidene particulieren hebben hun medewerking aangeboden wanneer het erop aankomt bepaalde acties te organiseren en uit te voeren. De adhesiebetuigingen blijven bin nenstromen. Belangrijker is echter nog, dat van alle kanten al ideeën naar voren komen om de actie tot een zo groot mogelijk succes te ma ken. Verenigingen smeden plannen voor steunacties, de winkelende mid denstand denkt aan activiteiten en ook bij vele bedrijven ’leeft’ het zwembad. Dat bleek vrijdag j.l. toen de jubilerende Lak- en Vernisfabrie- ken Wed. Boonstoppel en Zonen N.V. tjjdens een vaartocht met het perso neel aan burgemeester Van der Hooft ten behoeve van de zwembadbouw een bedrag van niet minder dan 7500 aanboden. Niet alleen een vors telijk gebaar, maar bovendien een duidelijke onderstreping door de di rectie van dit bedrijf van de nood zaak om ten spoedigste in Waddinx veen een nieuw zwembad te bouwen. WADDINXVEEN De Waddinxveense bevolking is eensgezind. Eensge zind wat betreft de instemming met de spontaan in deze krant gesuggereerde actie voor de bouw van een nieuw zwembad in Waddinxveen. Het is tot nu toe allemaal veel sneller gegaan, dan ook maar iemand had durven hopen. Nog maar enkele weken is het geleden, dat burgemeester Van der Hooft bij de verwelkoming van de veertienduizendste inwoner met nadruk zijn nood klaagde over het Waddinxveense zwembadprobleem. En nu staat er al meer dan tienduizend gulden op de bankrekeningen van de inmiddels al opge richte stichting ’Vrienden van het Zwembad’. cent zal afstaan voor het zwembad. Het wordt daar dus letterlijk ’tanken voor het zwembad’. „En misschien,” zo vertrouwde de heer Rupke ons toe „kan ik de BP benzinemaatschappij er nog toe bewegen die opbrengst te verdubbelen.” De opbrengst was 3141,33; dui zend gulden minder dan het vorige jaar weliswaar, maar men had gere kend op minder. Er is tijdens de ba zar ook een verloting gehouden. Wethouder S. Pille, die pas geleden vijfenzestig jaar werd, bleek de ge lukkige winnaar van een kinderfiets je. De wethouder zal daarbij wel hebben gedacht aan de reclameleus van een bekende rijwielfabriek: „Blijf jong... fiets!” Andere prijzen waren een taart en een sprekende en wandelende pop. De bazar heeft over belangstelling beslist niet te klagen gehad. Door onze vakkennis en di ploma’s zijn wij in staat uw contactlenzen individueel en zeer comfortabel aan te meten. De reeds vele tevreden dra gers zijn er een bewijs voor. De ideale aanpassing verkrijgt u bij DIE contactlensspecialist die, hoewel elke lens apart voor u gemaakt wordt, even tuele veranderingen zelf kan aanbrengen en zelf kan slij pen. Ons instrumentarium en ons technisch inzicht maken het mogelijk dit perfekt uit te voeren. Ook het recept van de oog arts wordt precies volgens de verstrekte gegevens uitge voerd. In het bezit van diploma con tactlensspecialist W.-Berlijn. ---- Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. WADDINXVEEN De eerste tienduizend gulden zijn vol. Vrijdag was het de Wed. Boon stoppel Zonen N.V. die ter gelegenheid van het gouden jubileum van dit bedrijf een bedrag van 7.500 schonk ten bate van het nieuwe zwembad. Met de 3.085 van de voor gaande week is de stand nu reeds 10.585. Nu op naar de tweede tienduizend. Vanavond komen de winke liers van het Koningin Wilhel minaplein het bestuur van de Stichting „Vrienden van het Zwembad” de baten van de vo rige week gehouden fancy-fair aanbieden. En dan komt er za terdag nog bij de opbrengst van de Concordia-oliebollen- actie, die deze keer ook voor het zwembad zal zijn bestemd. Voorts is het woord deze week aan al diegenen, die spontaan grotere en kleinere bedragen toezegden. Onze bankrekeningen staan nu voor U open. Coöperatieve Raiffeisenbank ’Waddinxveen’, Oranjelaan (giro 79138) en de algemene Bank Nederland nv, RetKweg (giro 36140 ABN- Gouda). Stortingen bij deze banken kunnen geschieden aan de kassa, door overboekingen van Uw bankrekening of over schrijving per postgiro ten na me van de Stichting ’Vrienden van het Zwembad’. Het nieuwe zwembad moet er komen U doet toch mee? Schrijft U daarom nog van avond uw bijdrage over of ga uw gift morgen even persoon lijk brengen. Bij beide banken kunt u morgenavond tot negen uur terecht. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN „Zwemmen in de oliebollen” Dat gaat zaterdag gebeu ren. In enkele uren tjjds zal Waddinxveen worden overstroomd door ’muzi kale oliebollen’ die door de muziekvereniging ’Concordia’ met royale hand beschikbaar zjjn gesteld ten bate van de bouw van het nieuwe zwembad. Zoals bekend organiseert ’Concordia’ op geregelde tjjden een oliebollen-ver- koopactie, waarvan de baten zijn bestemd voor de kostbare instrumenten en uniformen van de muziekvereniging. Maar deze muziekliefhebbers hebben een ruime blik en daarom ook viel het besluit: „Deze maal gaat de opbrengst van onze oliebollenactie naar de Stichting Vrienden van het Zwembad.” Dinsdag al arriveerde de bekende oliebollenkraam in Waddinxveen. In verband met de afsluting van de Oranjelaan werd dit keer geen stand plaats gekozen op de Kerkweg tegen over de Oranjelaan, maar streek de oliebollenbakker neer op het Konin gin Wilhelminaplein. Vrijdag en za terdag bakt hij op grote schaal voor ’Concordia’en dus voor het zwembad? Post gironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Boven: Afgelopen zaterdag bracht de voetbalvereniging ’Phönix ’60’ uit Ludenscheid een bezoek aan de Racing Club Verheul en natuur lijk moesten ze allemaal even vrolijk op de kiek. Onder: De afloop was overigens niet zo vrolijk (voor RCV dan) want de Duitsers lieten hun gastheren met maar liefst 3-0 in het zand bijten. Op de foto ziet u nog wel een RCV’er in actie. Op onze sport pagina vindt u een volledig verslag van het bezoek en de wedstrijd. (foto Sjaak Noteboom) Zaterdagochtend vroeg rukken ver scheidene tientallen jeugdige verko pers en verkoopsters, meisjes van de Landbouwhuishoudschool ’De Rank’, leden van de zwemclub ’De Gouwe’, van ’Concordia’ en andere vrijwillige krachten uit om huis aan huis, straat na straat de zakjes met smakelijke oliebollen voor één gulden aan te bieden. Een geluidswagen van de N.D.O.G. (Nederlandse Dienstverleningsorgani- satie voor Gasbedrijven) die destijds in Waddinxveen de aardgasvoorlich ting verzorgde) zal de inwoners van Waddinxveen zaterdagochtend de komst van de oliebollenverkoopsters en -verkopers aankondigen. ’Concordia-bollen voor het nieuwe zwembad’. Die mag niemand missen. Het wordt één groot oliebollenfeest als een voorproefje van het feest, dat Waddinxveen gaat vieren wanneer de poorten van het nieuwe zwembad zich zullen openen. Ook daardoor zal deze gemeente met zijn toenemend aantal en steeds groeiende bedrijven, waarvoor steeds meer personeel moet worden aange trokken en met een nog steeds stij gend aantal forensen, een nog aan trekkelijker en leefbaarder woon plaats worden. t Waddinxveen heeft een nieuwe pastoor. Zjjn nieuwe parochie gaat de zeereerwaarde heer Saulenn zeer ter hart. Wat hjj allemaal van plan is te gaan doen vertelt hij in een vraaggesprek dat wjj deze week met hem hadden, (pagina 4) i i WADDINXVEEN Een flink aan tal Waddinxveense huisvrouwen ge noot vrijdagmiddag van de door de firma Van der Linde in samenwer king met de Scheepjeswolfabrieken georganiseerde breiwolshow. Een keur van breiwolproducten, bevallig ’geshowd’ door een aantal winkel meisjes van Van der Linde en paar kinderen, trok aan het oog de uiterst geïnteresseerde dames voorbij. Wol bleek voor tal van artikelen een uiterst bruikbaar produkt. Tot zelfs damesmantels bleken van wol vervaardigd te kunnen worden. Ui teraard werd uitvoerig gebruik ge maakt van de kleurenmogelijkheden. De kapsels van de ’mannequins’ wa ren verzorgd door kapsalon Modem. Na de breiwol-modeshow volgde een demonstratie schoonheidsverzor- ging door het ]WH 1 oT met drogisterij en parfumerie Van Mourik. Mevrouw A. Ververs-Kooy werd door schoonheidsspecialiste me vrouw T. Moody-van Aalderen „on der het mes genomen” en zij toonde met welke middelen en methodes de vrouwelijke schoonheid kan worden vergroot en, wat voor veel dames van bijzonder groot belang was, verduur zaamd. De heer J. Moody vóórzag de demonstratie van commentaar. Voetbaluitslagen, -standen, programma, prognoses, enz. allemaal op pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. - I*.'-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1