Enthousiaste kinderschare verwelkomde St Nicolaas Intocht tevens startsein grote winkelactie voor visser ERM Opvoering der leerlingen Haagse toneelacademie I g g g g g g g g g g g g g g g g g B g a g g g g g g g Menigte Culturele Kring brengt De Bark zonder Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen man Bouwfonds Geref. Mevrouw Venema Kerk groeit Balletlessen voor kinderen Vrijz. Prot vrouwen komen bijeen op 24 november a.s. KVP-kandidaten voor Prov. Staten neemt afscheid van gezinsverzorging Jacques Esterel kleedt de neder- landse Jubileumuitvoering van „Voorwaarts” Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Zaterdag grote kippenactie Ontspanningsavond gaat niet door Bijna f18.000 voor zwembad f f y DONDERDAG 18 NOVEMBER 1965 VOOR BABY’S HUIDJE FA. VAN CAMP 3 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Verlichting Welkom VAN EEUWEN Waddinxveen-Zuid (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1062 Als (Ingezonden mededeling) (Ingezonden mededeling) Vredebest 28 - 30 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank WADDINXVEEN Vele honderden kinderen waren zaterdagmiddag sa mengestroomd rond het spoorwegstation om Sint Nicolaas en zijn zwarte helpers te verwelkomen. De stiptheid van de Nederlandse Spoorwegen zorgde ervoor, dat de trein om precies tien minuten voor twee komende uit de rich ting Boskoop het station binnenreed. Voor de reeds geopende deuren zwaai den Sint en de Pieten de wachtenden toe. Ondertussen zorgde ’Concordia’ voor een verhoging van de feestvreugde met het spelen van Sint Nicolaas- liedjes. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Het grote na/aars nieuws! Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Overigens krijgt het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zwembad voldoende idee- en voor de zwembadactie, maar helaas zijn er nog wat te wei nig mensen, die bereid zjjn zelf die ideeën verder uit te wer ken en ook voor de uitvoering zorg te dragen, want het be stuur kan natuurlijk niet alles alleen. Ondertussen is in de verschillende Waddinxveense winkelcentra de feestverlichting reeds aangebracht, waardoor men al wat dichter naar de Sint Nicolaas toegroeit, die aanvan kelijk namelijk nog, speciaal als ge volg van het langdurige mooie weer, zo ver weg leek. Opvallend is ook, dat er aan de etalages bij tal van winkels dit jaar extra zorg is gegeven en verscheide ne zaken hebben al aantrekkelijke Sint Nicolaas-etalages ingericht. Nadat Sint en Piet, die werden verwelkomd door twee leden van het Sint Nicolaas winkelcomité, de heren H. K. van der Loo en C. van Mourik, zich voetje voor voetje door de kindermeningte hadden heenge drongen, overal handen schuddend en vriendelijk knikkend, kon de Sint voor het station zijn schimmel be stijgen. Begeleid door ’Concordia’ en de drumband „De Cormula’s” ging de kleine stoet via de Stationsstraat richting gemeentehuis. Daar stond het voltallige college van burgemees ter en wethouders al gereed om Sint Nicolaas officieel in Waddinxveen te verwelkomen. het programma door de St. Victor- wijk, Burgemeester Trooststraat en Zuidkade. „Concordia” zal hierbij weer voor de muzikale medewerking zorgen. WADDINXVEEN Volgende week vrijdagavond wordt onder auspiciën van de Culturele Kring in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stations straat het toneelstuk „De Bark Zonder Visser” van de moderne Spaanse schrijver Alexandro Casoba opgevoerd. Het stuk, in een Nederlandse bewer king van Sj. van Leeuwen, wordt gespeeld door leerlingen van de eind- examenklasse van de Toneelacademie en School voor Musische Vorming uit Den Haag. Welkom aan de Sint door de heren C. van Mourik (links) en H. K. v. d. Loo (rechts) namens de Waddinxveense Middenstand. Precies op tijd arriveerden Sint en zijn Pieten zaterdagmiddag met de trein op het Waddinxveense station, opgewacht door honderden kinderen. (foto Sjaak Noteboom) Mode voor Heren! KLEIWEG 8 GOUDA Deze akademie werd in 1934 opge richt door o.m. de schrijver Arthur van Schendel, dans-paedagoge Netty van der Valk en dr. Wijnand Frans. Deze laatste werd reeds bij de op richting de geschikte persoon geacht, om de direktie te voeren aangezien hij als drs. in de Nederlandse Lette ren in Duitsland was gepromoveerd in de Theaterwetenschap. De akademie leidt dus sinds 1934, met een onderbreking gedurende de vijf oorlogsjaren, jongelui op, die hun carrière zoeken op of om het toneel in de ruimste zin. Oud-leer- lingen van deze akademie zijn o.m.: de toneelspeelster mevrouw Caro van Eyck, de tekstschrijver Alexan der Pola en de cabarettier en regis- WADDINXVEEN Het bouwfonds voor de bouw van de nieuwe Gere formeerde Kerk in Groenswaard is thans opgelopen tot een bedrag van 73.500,—. Teneinde de bouwactie weer een stimulans te geven, wordt zaterdag a.s. een speciale kippenactie georga niseerd. Het zijn, volgens de bouw commissie, heerlijke ’bouwkippen’, die ruim een kilo per stuk wegen en 4,75 gaan kosten. Leden van de bouwcommissie zul len zaterdag met een twintigtal au to’s ervoor zorgdragen, dat de kippen bij de liefhebbers zullen worden af geleverd. WADDINXVEEN Gezien de ve le verzoeken in die richting is beslo ten met ingang van 8 januari 1966 in Waddinxveen te beginnen met bal letlessen voor kinderen. De lessen zullen worden gegeven door Marian ne Lameer, voormalig eerste solo- danseres van het Stadttheater Ober hausen en het Opernhaus te Wup pertal. Er komen drie klassen, zodat de leerlingen afhankelijk van leeftijd en talent de vereiste aandacht kunnen krijgen. De eerste groep is voor kin deren van 4 en 5 jaar. De tweede groep voor de zesjarigen en de derde groep voor zeven jaar en ouder. Over het algemeen zullen er per klasje twaalf kinderen tegelijk les krijgen. De lessen op de zaterdagochtenden zullen waarschijnlijk worden gege ven in het gymnastieklokaal van de Jan Ligthartschool. Balletlessen bevorderen houding en beweging, geven meer vitaliteit en elegance, ontwikkelen gevoel voor maat en muziek, geven een meer evenwichtige lichaamsbeweging en bevorderen het doorzettingsvermo gen. Een voorwaarde bij de lessen is, dat deze door een deskundige wor den gegeven, want ondeskundig bal- let-onderwijs kan het kind alleen maar schaden. Verdere inlichtingen verstrekt de initiatiefneemster voor Waddinxveen mevrouw L. M. Fillié-Hoogma, P. C. Hoofdstraat 19, Waddinxveen, tele foon 3420. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 3,60 per half jaar. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven by contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. WADDINXVEEN De ongeveer een jaar geleden opgerichte vrou wengroep van de Remonstrantse Broederschap heeft onlangs in de nieuwe w ijken van Waddinxveen duizend folders laten verspreiden, waarin zij haar doelstellingen uit een zet. Ondanks het vrij jonge be staan van de groep is gebleken dat zij in een grote behoefte voorziet. De vrijzinnig protestantse dames- groep organiseert regelmatig bijeen komsten, tijdens welke van gedach ten wordt gewisseld over onderwer pen, die in de gemeenschappelijke belangstellingssfeer liggen. Onder meer is er tijdens de vorige verga dering al gesproken over het rassen vraagstuk, de diverse onderwijssys temen met betrekking tot de religi euze opvoeding en was er een inlei ding met dia’s door een van de leden over het leven in het emigratieland Canada. Aanstaande woensdagavond 24 no vember houdt de vrouwengroep haar volgende bijeenkomst ten huize van mevrouw A. W. J. van de Putte-Cats- man, Prinses Beatrixlaan 50, Wad dinxveen. Het onderwerp is: „Effi- ciëncy in de huishouding”. Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn ui teraard van harte welkom. WADDINXVEEN De ontspan ningsavond voor rooms-katholieke jongens van twaalf tot vijftien jaar, die op zondagavond 21 november zou worden gehouden, kan wegens ziekte van één van de organisatoren niet doorgaan. De eerste avond van dit seizoen wordt nu gehouden op zon dag 28 november in het r.k.-vereni- gingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat. Aanvang 19.30 uur. Burgemeester C. A. van der Hooft maakte zijn toespraak maar kort, omdat het, naar hij zei, wel erg koud was om zolang te blijven staan. Uit volle borst zongen de kinderen en ouders verscheidene Sint Nicolaas- liedjes, waarna Sint Nicolaas voor de inmiddels gearriveerde microfoon nog enkele woorden van waardering sprak voor de actieve middenstand. He gemeentebestuur wenste hij het komende jaar de realisering van heel wat wensen, inclusief het nieuwe zwembad, toe. Nadat in de hal van het gemeentehuis nog een groepje kleuters enkele Sint Nicolaasliedjes voor de Sint en zijn Pieten had ge zongen, begaf het gezelschap zich onder luide toejuichingen weer naar buiten, waar de vier Pieten inmid dels al begonnen aan de traditionele pepernoten strooierij. Eenmaal weer in het zadel gezeten kon de Sint aan zijn verdere intocht door de gemeente beginnen. In de stoet, waarbij zich later ook nog de muziekvereniging ’Voorwaarts’ voeg de, reed tevens mee de NSU-Prinz 4 Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Geschenk verpakkingen Cognac *Whisky, Sherry (m, glazen. Prijzen v.a, 8.50 SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 W addinxveen WADDINXVEEN De heren ir. P. L. van der Kleijn en mr. H. T. van Schaik zijn door de afdeling Wad dinxveen van de Katholieke Volks partij kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten. Een en ander werd medegedeeld tijdens de vorige week in het R.K. verenigingsgebouw aan de Burgemeeester Trooststraat gehouden jaarvergadering onder voorzitterschap van ir. P. L. van der Kleijn. De KVP-fractievoorzitter in de ge meenteraad, de heer J. P. van Oosten gaf een overzicht van de gemeente^ lijke activiteiten. Voorts stond op het programma een inleiding over het onderwerp: „Huren en wonen” door de heer P. van Schie. seur Henk Scholte. De Culturele Kring meent er goed aan te doen de toneelliefhebbers in Waddinxveen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het kunnen van enkele artiesten ’van de toekomst’. Daar zij binnenkort door de opvoering van dit stuk voor een deskundige examencommissie moe ten tonen, wat zij waard zijn, kun nen de toeschouwers ervan verzekerd zijn, dat zij een met volle overgave en uiterste inspanning gebracht to neelspel te zien zullen krijgen. Deze voorstelling volgende week vrijdag avond begint om half negen. De stand is op het ogenblik 17.914,83. Overschrijving van uw bank rekening, een girostorting of contante betaling aan de Coöp. Raiffeisenbank ’Waddinxveen’ (gironr 79138) of aan de Algem. Bank Nederland, Waddinxveen (gironr ABN - Gouda 36140) ten name van de Stichting „Vrien den van het Zwembad” is vol doende. auto, die de hoofdprijs vormt in de aan de Sint Nicolaasactie verbonden gratis loterij. Tijdens de gehele rondgang ver leenden de padvinders van de Pieter Maritzgroep assistentie om de Sint te beschermen tegen de af en toe erg opdringerige jeugd. Met handenvol tegelijk bleven de Pieten zolang de voorraad strekte pepernoten langs de straten uitstrooien. Overal was ér ondanks de koude grote belangstelling voor de aan komst van de Sint, die meteen de start van de Sint Nicolaas winkel actie inluidde. De rondgang voerde door het centrum, de Oranjewijk en de Vondelwijk, de Bomenwijk en de Dorpsstraat en omgeving. Zaterdag zal Sint Nicolaas opnieuw naar Waddinxveen komen. Dan staat in de middaguren een rondgang op WADDINXVEEN Na een perio de van ruim tien jaar heeft mevrouw J. A. Venema - van Baren maandag avond tijdens een besloten bestuurs vergadering, die bij haar thuis werd gehouden, afscheid genomen van de Gereformeerde Gezinsverzorging, af deling Waddinxveen. Mevrouw Ve nema legde haar functie neer omdat zij niet voldoende tijd meer heeft zich ten volle van haar taak te kwij ten. Voorzitter J. Rootert bracht me vrouw Venema tijdens de vergade ring dank voor het werk dat zij in de afgelopen tien jaar voor de Ge zinsverzorging heeft verzet. Zij wordt opgevolgd door mevrouw E. A. van den Berg, Jan Luykenstraat 12. eersten In ons land hebben wij een aantal kostuums kunnen bemach tigen van de grote Franse ontwerper Jacques Esterel. Kostuums van een indruk wekkende Internationale allure, maar... voor een zeer Nederlandse prijsl (Nog geen f 300,Van daag kunt u bij ons een origineel Esterel kostuum komen passen. Laat u die sensatie niet ontgaanl WADDINXVEEN Ter gelegen heid van het 35-jarig bestaan van de Arbeidersmuziekvereniging „Voor waarts” zal op vrijdagavond 19 no vember in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat een jubileum-uitvoering worden gegeven. Op het programma staan onder meer een >ptre<jen van het tamboerkorps en een concert. Na de pauze zal het cabaretgezelschap Henk Santos uit Amsterdam voor enige verstrooiing zorgen. Onder de vele artiesten be vindt zich ook de bekende hammond- organist Herman Teunissen. Deze week hebben de padvin ders van de Pieter Maritz groep hun steentje aan het nieuwe zwembad bijgedragen door de vergoeding van 25,- die zij ontvingen voor hun hulp bij de St. Nicolaasintocht zaterdag j.l. af te dragen aan het bouwfonds van het zwem bad. Hartelijk dank Pieter Ma - ritz. Voorts kwam er een stor ting van 2,50 binnen van J.J. R. Een kleine oogst dus deze week. Er zit echter nog heel wat in het vat en dat verzuurt niet. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres: Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer A. P. de Graaff, Stationsstraat 21, telefoon (01828) 2614. Het nieuwe zwembad moet er komen. Het zwembad voor u en uw kinderen, een zwembad voor het hele gezin I ,A._* ■F/ I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1