Arie Voorwaarts’ na 35 jaar Bejaardentocht naar Nieuwerkerk Geslaagde jubileumviering d. Bers verlaat I Aanvulling uitslag puzzelcompetitie Resultaten Mulder in 1965 hoger Geslaagd Jan Oosterwelder boeit Herv. Jeugd WADDINXVEEN De leden van de Hervormde Jeugdmeeting hebben afgelopen zaterdagavond in groten getale genoten van een voordracht van de bekende Amsterdamse kun stenaar Jan Oostenwelder. De voor zitter van de Jeugdbeweging, de heer H. van Doorn, sprak er in een korte openingstoespraak zijn vreug de over uit dat de belangstelling ondanks het slechte weer zo groot was. SINT NICOLAAS WINKELACTIE Zendingswerk in West Pakistan Waddinxveen Parendansavond Denk en Zet wint voorzitter H. Kobus Gemeentelijke P.V. neemt afscheid van Zwem- badaetie gaat niet door Volleybaluitslagen W aterpolouitslagen Reeuwijk van Bleiswijk 3 Pagina 13 Moerkapelle Zevenhuizen i DE KERKEN NODIGEN BURGERLIJKE STAND DOKTERSDIENSTEN - GelQkwaardig Spreekuur secretaris woonruimte- en adviescommissie Spreekuur burgemeester Welletjes i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER1965 (zondag 28 november 1965) (foto Sjaak Noteboom) REEUWIJK de (zondag 28 november 1965) B LI Agentschap Moerkapelle: Fa. Van Marie, Dorpsstraat 32, telefoon 338. REEUWIJK De dansavond voor gehuwde paren, welke door het actie-comité van „Uit en Thuis” ge organiseerd wordt zal niet op za terdag 27 november, zoals oorspron kelijk was gepland, plaatsvinden. Men neme hiervan goede nota. Het ligt nu in de bedoeling deze dans avond op 15 januari van het volgen de jaar te houden. Bij de oplossing en uitslag van puzzel no. 7 van de puzzelcompetitie op pagina 2 van ons blad zijn vier namen van inzenders, die 7 punten behaalden, weggevallen. Het zijn P. Verdonk, Lijsterbesstraat 15 en C. Timmermans, Wilhelminakade 72 te Waddinxveen en J. van Helden, Dorpsstraat 20 en W. Versloot, Raad huisstraat 34, beiden te Moerkapelle WEEKBLAD HOLLANDS HART „We eens Dames: Jodan Boys 2-Be Fair 1 2-2 (setstanden 16-14, 10-15, 12-15 en 15-6); Be Fair 2-VSTS 1 2-2 (set standen 13-15, 15-13, 8-15 en 15-10). Heren: Be Fair -Olympia 1 31 (setstanden 15-11, 12-15, 15-12 en 15-5); Thor 2-Be Fair 2 1-3 (set standen 13-15, 16-14, 14-16 en 13-15) Programma: aanstaande vrijdag - Be Fair 2 (dames)-Jodan Boys 3, Be Fair 1 (dames)-MVC 3. Aanstaande zaterdag MVC 4-Be Fair 1 (heren). Spaarkaarten voor de winkelactie gratis verkrijgbaar bij alle deel nemende winkeliers. Op iedere kaart gaan 25 zegels. WADDINXVEEN Mej. C. R. Harms slaagde in Utrecht aan de Rijksuniversiteit voor het kandi daatsexamen culturele antropologie. Overleden: Johanna Maria Bonefaas, echtg. van S. Bont, oud 87 jaar. WADDINXVEEN: dokter C. A. de Geus, Pr. Beatrix- laan 6, telefoon (01828) 2676. REEUWIJK: dokter G. C. A. Essens, John Raedec- kersingel 6, telefoon (01829) 966. ZEVENHUIZEN: W. H. Verduyn den Boer, Noordeinde 21, Zevenhuizen, telefoon (01802) 409. Kapel a/d Rotte: v.m. 10.00 uur: eerw. heer J. Grisnigt van Rotterdam Gereformeerde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. Spoelstra van Bleiswijk n.m. 6.30 uur: ds. J. Bos te Zevenhuizen Veren. Vrijz. Hervormde Kerk: Geen dienst. Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. A. Boertje n.m. 6.30 uur: ds. A. Boertje Gereformeerde Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. C. Molenaar n.m. 6.30 uur: ds. C. Molenaar Heren: Zijl 1-Gouwe 1 3-2; Gou- we-SZ en PC 3-0 (jongens), Gouwe 4-ZPS 1 4-1 en AZC 2-Gouwe 2 1-2. Dames: Vechtstreek 1-Gouwe 1 1-0, Boskoop-Gouwe 0-1 (meisjes), Gou we 1-Donk 1 1-5. Uitslagen Donk-wafeltoernooi: Dames: Gouwe-Boskoop 3-2, Donk- Gouwe 2-1 (finale). Heren: SZ PZ-Gouwe 0-5, Gouwe-Donk 1-1 (fi nale. Gouwe wint door strafworpen) Uitslagen onderlinge jeugdwed strijden. Meisjes: schoolslag 50 mtr: 1. Fanny v.d. Berg (48,4 sec.), 2. Joke den Adel (50.2) en 3. Adrie Graveland (51.0). Vrije slag 50 mtr: 1. Joke den Adel (42.9 sec.), 2. Fan ny v.d. Berg (43.8) en 3. Adrie Gra veland (44.0). Jongens: schoolslag 50 meter: 1. Henk van Erk (42.6 sec.), 2. Piet Kloet (45.0) en 3. Arie van Ame- rongen (45.1). Vrije slag 50 meter: 1. Henk van Erk (34.6 sec.), 2. Arie van Amerongen (36.0) en 3. Piet Kloet (37.4). BOSKOOP De tot dusverre in dit jaar behaalde resultaten bij de N.V. Mulder Fabriek van rollend materiaal te Boskoop, is belangrijk hoger dan over dezelfde periode van 1964. WADDINXVEEN De vol gende activiteiten ten bate van het bouwfonds voor het I Wethouder S. Pille overhandigde een envelop met inhoud, welke was bijeengebracht door Waddinxveense fabrikanten om het tekort van de nieuw aangeschafte instrumenten te dekken. De heer Pille zei dat ’Voor waarts’ niet meer op de tweede plaats kwam in Waddinxveen, maar MOERKAPELLE Het echtpaar P. Bakker - S. Bakker - Verschoor hoopt op vrijdag 3 december aan staande de dag te herdenken dat het vijftig jaar geleden in het huwelijk trad. Aanstaande zaterdag bestaat er voor familie en kennissen gele genheid tot feliciteren in zaal Luyt- jes aan de Zijde. REEUWIJK De secretaris van de woonruimte-adviescommissie houdt spreekuur op maandagavond ten raadhuize, tussen 7 en 7.30 uur vooruitsluitend woonruimtezaken. Tijdens het jubileumconcert van de Arbeidersmuziekver- eniging Voorwaarts nam voor zitter F. Rincheval (links) af scheid van de heer A. v.d. Berg (rechts), de nestor van ’Voor waarts’, die gedurende 35 jaar zijn beste krachten aan deze muziekvereniging heeft gege ven. woord. Hij bracht de directrice dank voor de gelegenheid die hen was geboden dit fraaie complex te be zichtigen en bood een plant aan. WADDINXVEEN Aangiften 16 t/m 22 november 1965: Geboren: Nicolaas, z.v. A. de Jong en B. P. Möhle; Martinus Willem, z.v. B. Bloem en C. Bommeljé. Ondertrouwd: A. H. Codee en E. Smit; J. C. Koren en W. Schonewille; A. van Leeuwen en M. A. Rupke. Gehuwd: M. van Heijst en A. H. van Tol. Overleden: Verstoep w.v. van Ringelenstein, Margaretha D. W., oud 75 jaar; Borman, Hendrik, oud 62 jaar. Geboren: Johannes Gerardus Franciscus, z.v. F. S. Le Noble en M. Th. Demmers; Brigitta Gonda, d.v. N. Bom en A. Hogendoom. Gehuwd: G. Bouwman en C. G. van IJk. Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. Kooien n.m. 6.30 uur: ds. H. Stolk van Scheveningen Hervormde Ichthuskerk: v.m. 9.30 uur: ds. Roetman van Gouda n.m. 5.00 uur: ds. J. Kooien N.H. Kerk van Sluipwijk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Enkelaar n.m. 6.30 uur: ds. J. Enkelaar Gereformeerde Kerk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Kapteijn n.m. 6.30 uur: ds. J. Kapteijn Rooms Katholieke Kerk: Parochiekerk H. Petrus en Paulus, Reeuwjjk-dorp Zondag 7.30 - 9.00 - 10.30 u.: H. Mis. In de week 8.15 en 19.30 uur (behalve dinsdagavond) R.K. Kerk Reeuwijk-brug, Onbevlekt Hart van Maria: Zondag 7.30- 9.00- 10.45 u.: H. Mis. In de week: dinsdag en vrijdag om 7.45 en 19.30 uur. MOERKAPELLE De heer A. Beider uit Moerkapelle slaagde vo rige week donderdag voor het ex amen toeristisch informateur. Dit diploma wordt uitgereikt onder aus piciën van de Algemene Nederland se Vereniging voor Vreemdelingen verkeer, de Koninklijke Nederland se Toeristenbond ANWB en de Ne derlandse Reisvereniging. Inwisselen van de spaarkaarten voor speldjes (twee speldjes voor iedere volgeplakte kaart) op za terdagen 27 november (overmor gen) en 4 december van 14.30 tot 17 uur in het Geref. Verenigings gebouw aan de Stationsstraat. Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: v.m. 10.00 uur: ds. A. van der Most van Rotterdam n.m. 7.00 uur: dienst REEUWIJK De burgemeester houdt, behoudens onvoorziene om standigheden spreekuur op: vrijdag morgen 3 december a.s. tussen 10 en 11 uur. REEUWIJK De Reeuwijkse damvereniging „Denk en Zet” heeft de vorige week gespeelde competi tiewedstrijd tegen Bleiswijk 3 met klinkende cijfers gewonnen. De Reeuwijkers zegevierden met 82. De persoonlijke uitslagen luiden: S. M. van Eijk-A. v.d. Spek 1-1; D. v.d. Star-K. v.d. Velde 2-0; M. v.d. Berg-D. Brandhorst 1-1; L. Goor- S. Huisman 2-0 en H. v.d. Star-W. Noordhoek 2-0. Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. Enkelaar van Utrecht n.m. 6.30 uur: de heer Kruithof van Monster Herv. Wijkgebouw, Esdoornlaan: v.m. 9.30 uur: ds. H. Stolk van Scheveningen n.m. 6.30 uur: ds. A. den Hartog van Bodegraven Hervormd wijkcentrum Bethel: (Jan Willem i'risoweg) v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 5.00 uur: ds. Joh. Verwelius Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) v.m. 11.30 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven Hervormde Immanuelkerk: v.m. 9.30 uur: dr. G. Huls van Gouda n.m. 7.00 uur: dr. A. van Haarlem Gereformeerde Kerk: v.m. 9 en 10.30 uur en n.m. 6.30 uur: ds. B. Koekkoek Remonstrantse Kerk: v.m. 10.00 uur: streekdienst te Alphen aan den Rijn Chr. Afgescheiden Gemeente: v.m. 9.30 uur; ds. A. P. Verloop n.m. 5.00 uur; ds. A. P. Verloop woensdag: n.m. 7.00 uur; ds. A. P. Verloop Rooms Katholieke Kerk: Pastoor: J. A. M. Saulenn Kapelaan: G. L. U. Paardekooper Zuidkade 176, telefoon 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade Zondag 7.15, 9.00 en 11.00 uur H.MÏS In de week 8.15 uur H. Mis. St. Petruskapel, J.W. Friso weg: zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur H. Mis dinsdag 8.00, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur H. Mis. (kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehova’s Getuigen, Kerkweg 66: donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie Met zijn 74 jaar vond de heer Van den Berg het om begrijpelijke rede nen nu welletjes. De voorzitter, de heer F. Rincheval noemde de nestor van ’Voorwaarts’ in zijn openings toespraak ’Ouwe Arie’. Hij dankte hem voor de trouw en de ijver waar mee hij zoveel voor de vereniging heeft gedaan en bood hem een kistje sigaren aan. Het meisje dat tijdens de repetities altijd naast de schei dende ex-voorzitter zat bezegelde de jarenlange ’buurtschap’ met een kus. Onder de belangstellenden bevon den zich ook de burgemeester en de beide wethouders en een deputatie van de zustervereniging ’Concordia’. Voorzitter Rincheval zei in zijn toe spraak dat ’Voorwaarts’ nog steeds een gezonde vereniging, waar groei in zit, is. Hij bracht dank aan al die genen die de vereniging in die vijf endertig jaar met raad en daad ter zijde hadden gestaan. Nadat het tamboerkorps in gala- uniform (granaatrode jas en pet en witte kokarde) een show had gege ven, waarna het muziekkorps onder leiding van directeur C. B. Hondong uit Den Haag een voortreffelijk pro gramma uitvoerde, dat uit tien num mers bestond. Een groep van negen junioren, die onder leiding van de heren Zwijnen- burg en H. van Dijk vijf maanden lang intensief hadden geoefend, brachten ook enige nummers ten ge hore. Het groepje bleek een aanwinst voor ’Voorwaarts’ en houdt een be lofte in voor de toekomst. Vervolgens gaf hij het woord aan de heer Oosterwelder. Het verhaal waarmee deze zijn auditorium zo voortreffelijk wist te boeien was op zichzelf vrij simpel. Het handelt over een rijke industrieel Dexter uit Florida in de Verenigde Staten, die de benauwende en zenuwslopende drukte en conventie in de grote stad moe is, met zijn vrouw en kind het oerwoud intrekt om daar rust te zoeken in een leven als farmer en jager. Van rust is echter ook in het oer woud weinig sprake. Het gezin Dex ter moet zich teweer stellen tegen de vele verschrikkingen die het oer woud onverwacht te bieden heeft. De farmer heeft te kampen met el kaar in snel tempo opvolgende te genslagen, moet zijn paard doden en wordt tot overmaat van ramp ge beten door een giftige slang. Als hij daaraan dreigt te sterven komt er hulp van de buitenwereld, die men juist heeft trachten te ontvluchten. Jan Oostenwelder bleek een vir tuoos op het gebied van dierenimi taties. Hij werkte zich meesterlijk naar de climax toe en men kon een zucht van verlichting door de zaal horen gaan, toen hij zijn verhaal beëindigd had. Aan het eind van de bijeenkomst bracht de heer W. Burger de voor drachtskunstenaar dank voor deze boeiende wijze waarop hij zijn ver haal had weten te vertellen, hopen dat we u spoedig nog zullen kunnen horen,” zei hij. Bij aankopen wordt voor iedere gulden één winkelactie-zegel ver strekt. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: sleutelbos; oliebadfilter; springtouw; rode portemonnaie; een blauw met witte portemonnaie; lips- sleutel; grijze glacé handschoen; rose handtasje; bruine portemonnaie; een blauw handschoentje; herenporte- monnaie. Verloren: bruine portemonnaie met inhoud; gouden broche; rode wanten; Siamese kat; pop; blauw gymnastiek pakje; sleutelbos; gouden hanger; blauw wantje; sleutelbos; rode por temonnaie met inhoud. WADDINXVEEN De heer Hes- sel, die gedurende een viertal jaren docent is geweest aan het Chr. Col lege in West Pakistan, heeft vorige week een voordracht gehouden voor de Geref. Vrouwenvereniging, tij dens de jaarvergadering van deze vereniging, onder voorzitterschap van mevrouw Boersma-Klijnstra. Uitvoerig schetste de heer Hessel de grote moeilijkheden, die de di verse kerken uit het westen onder vinden bij hun zendingsarbeid in dit gebied. Bij de zendingsarbeid be gint men echter eerst met het soci ale werk, het werk in de zieken huizen, onderwijs e.d. Pas in een later stadium komt het Evangelie aan de beurt. Spreker belichtte zijn lezing toe met fraaie kleurendia’s. Aan het slot van de bijeenkomst bracht een collecte 75 op, waar voor de heer Hessel een fiets kan kopen ten bate van een arme scho lier in Pakistan, zodat deze de school kan blijven bezoeken. Voor het opgeven van abonne menten en advertenties. ZEVENHUIZEN Een groep van ongeveer vijftig bejaarden van de afdeling Zevenhuizen van de Alge mene Bond van Bejaarden heeft vorige week donderdag een uit stapje gemaakt naar Nieuwerkerk aan de IJssel, waar het nieuwe be jaardentehuis ’Chrysanthemum’ be zichtigd werd. Dit tehuis wordt be woond door 65 ouden van dagen, waarvan twaalf uit Zevenhuizen. De bezoekers werden ontvangen door de directrice van het tehuis, mejuf frouw A. de Kovel, die het een en ander over de werkwijze in het te huis vertelde. De gasten werden rondgeleid door het gebouw, waar bij ze volop gelegenheid kregen met de bewoners te spreken. Zon der uitzondering waren de reacties uitermate gunstig te noemen. Geën van de ouden van dagen zou meer uit de „Chrysantemum” wegwillen. In de fraaie conversatiezaal van het tehuis werden de Zevenhuizense bejaarden ontvangen door de voor zitter van de Stichting Chrysante mum, de heer J. C. Vogelaar, tevens burgemeester van Nieuwerkerk. La ter op de middag arriveerden ook nog burgemeester A. van 't Verlaat en diens echtgenote. De heer Vogelaar hield een korte toespraak waarin hij het een en an der vertelde over de totstandkoming van het hypermoderne, op alle even tualiteiten berekende gebouw. Ver volgens was het woord aan de heer Van ’t Verlaat. Deze sprak de hoop uit dat ook Zevenhuizen eerlang een bejaardentehuis zou mogen be zitten. „Er zijn reeds enkele pogin gen in de richting van een tehuis gedaan,” zei de burgemeester. Hij waarschuwde echter voor al te groot optimisme omdat nog vele moeilijk heden te wachten staan en er nog vele jaren overheen zullen gaan voordat het gebouw realiteit zal zijn. Als laatste voerde de heer G. Hoogeveen, voorzitter van de Ze venhuizense bejaardenbond, het Spaarvarkens: I Bij café De Unie, restaurant Royal, de cafetaria’s De Haag, Vos en enkele andere gelegen heden zijn op initiatief van de heer Versloot jr. spaarvarkens neergezet met het opschrift: „Voor het nieuwe zwembad”. Op 31 december worden deze spaarvarkens voor de eerste maal geleegd. Ze moeten dan stampvol zitten. De firma N. Vink Zn, WADDINXVEEN Op waardige wijze is zaterdagavond in het Gere formeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat het 35-jarig jubileum van de Arbeiders Muziekvereniging „Voorwaarts” gevierd. Tijdens deze bijeenkomst, die druk werd bezocht, is afscheid genomen van Arie van den Berg, die vanaf de oprichting tot kort na de oorlog voorzitter van de vereniging is geweest, daarna nog een aantal jaren bestuurslid en tot op heden zijn partij flink heeft meegeblazen. dat het korps naast ’Concordia’ als volkomen gelijk waar dig wordt be schouwd. „Men heeft hier grote waardering voor de korpsen die er zo krachtig aan meewerken Waddinxveen leef baar te maken,” besloot de heer Pille zijn toespraak. Voorzitter Rincheval dankte het college van B. en W. voor de mede werking die altijd wordt verleend en was blij dat de Waddinxveense in dustrie op deze wijze haar waarde ring voor muziek toonde. Na de pauze trad het gezelschap van Henk Santos uit Amsterdam op. Het werd een bijzonder aantrekke lijk programma dat kort na midder nacht was afgelopen. WADDINXVEEN De leden van de personeelsvereniging van de ge meente Waddinxveen hebben vorige week tijdens de jaarlijkse ledenver gadering die werd gehouden in het Hervormd Wijkgebouw aan de Es doornlaan afscheid genomen van hun voorzitter, de heer H. Kobus, die de vereniging gedurende een groot aan tal jaren en tijdens de moeilijkste perioden heeft geleid. De heer Kobus nam afscheid van de vereniging vanwege zijn vertrek naar de gemeente Rhenen. De vice- voorzitter, de heer C. Pellicaan zei tijdens zijn korte toespraak altijd veel waardering te hebben gehad voor de wijze waarop de heer Kobus zijn krachten aan de vereniging al tijd heeft gegeven. „U bent een stu wende kracht geweest en het bestu ren van onze vereniging is u alijd bijzonder goed afgegaan,” zei (I- vice-voorzitter. Verschillende evenementen en ac tiviteiten konden dank zij de leiding van de oud-voorzitter altijd bijzon der geslaagd worden genoemd. Als stoffelijke blijk van waardering voor het werk van de heer Kobus werd hem een boekenbon aangeboden. De scheidende voorzitter bracht op zijn beurt dank voor de hem betoonde hulde en deed een beroep op de aan wezige leden de vereniging trouw te blijven. In de plaats van de heer H. Kobus werd na een drietal stemmingen ge kozen de heer W. A. J. de Winkel. Tevoren had de heer Pellicaan, tij dens deze vergadering optredend als voorzitter, in zijn openingstoespraak het overlijden van de heer G. S. Saarberg, in leven machinist-monteur le klas bij de gemeentelijke rioolwa terzuiveringsinstallatie herdacht. De vergadering nam staande een minuut stilte in acht. Het is niet uitgesloten dat de ver eniging voor de komende winter de beschikking zal krijgen over een goed lokaal, waardoor men grotere armslag zal krijgen. Men denkt on der andere aan de oprichting van een kaartclub, biljarten, tafeltennis, enzovoorts. Activiteiten voor de ko mende winter bij de vleet dus. Tijdens deze bijeenkomst werden de prijzen uitgereikt van een viscon- cours dat het afgelopen seizoen werd gehouden. De door de vereniging be schikbaar gestelde beker werd ge wonnen door de initiatiefnemer van dit concours, de heer J. C. Nieuwerf sr. De uitslag van deze viswedstrijd luidt als volgt: 1. J. C. Nieuwerf sr. (158 punten), 2. J. C. Nieuwerf jr. (71), 3. J. van der Laak (61), 4. j. Verboom (46) en 5. J. de Jong (46). nieuwe zwembad staan op het s programma: Zaterdag 18 december: Puzzelrit „Gouwe Rijders”. Deze bouwrit is ook geschikt voor beginners. Houdt u deze zaterdag vrij 10 tot en met 31 december: Zegelactie Koopcentrum Brug Vraagt in die periode Brug- zegels en lever de volgeplakte kaarten (25 zegels op ’n kaart) tijdig in. U maakt dan kans op een mooie prijs, maar nog be- langrijker is, dat iedere in geleverde zegelkaart het bouw fonds van het zwembad doet groeien. Glazenactie: huis-aan-huis actie verkoop fraaie zgn. long-drinkglazen met gezellige afbeeldingen van diverse plaatsen. Zes stuks 3.50; één glas 1.Bestel lingen kunnen worden opge geven bij de initiatiefnemer van deze actie H. Koren, Pr. Beatrixlaan 5, tel. 2531, bij de secr. Stichting Vrienden van het Zwembad, Stationsstraat 21, tel. 2614 en bij C. A. v. d. Bosch, leplaan 39, tel. 2136. Ballpoints: In niet minder dan dertien kleuren met de opdruk „Bouw mee aan het nieuwe zwembad van Waddinxveen” kunt u ballpoints bestellen voor 1.50 per stuk bij de initiatiefnemer Jac. Hogendoorn, A. v. Solm- straat 31, tel. 2520. Koffieverkoop: Éénmalig zal de heer Hejj- kamp aan bedrijven ten be- hoeve van kantines e.d. koffie aanbieden. De baten van deze g verkoop gaan ook naar het zwembad. De firma N. Vink Zn, Es doornlaan 1, geeft nog steeds 5 procent van haar omzet op heren-, dames- en kindercon- fectie, ook wanneer dat bij een van de groothandels in Rotter dam is gekocht op een intro- duktiekaart van de fa. Vink. H Inwisselen van de spaarkaarten voor loten voor de gratis loterij (hoofdprijs een auto) op dezelfde data en uren, alsmede op maan dagavond 6 december van 19 tot 20 uur in De Unie aan de Kerk weg. Inlevering van spaarkaarten (met naam en adres) voor kleine geld prijzen voor de trekking diezelfde avond op 2 en 6 december, vóór 6 uur ’s avonds afgeven bij de firma’s Van der Linde, Dorps straat 38, Van Mourik, Kon. Wil helminaplein 9, Den Haag v.h. Sa- Géén zegels worden gegeven op brood, melk en benzine. Op ta baksartikelen alleen van 29 no vember tot en met 4 december, ton, Kerkweg 189, Van Pinxteren, Zuidkade 157 en Ringelenstein, leplaan 71 - 73. Koopavonden van 29 november tot en met 3 december tot 21 uur, W’oensdagmiddag 1 december zjjn alle winkels geopend.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 13