r is een o Moerkapelle gaat jonge kiezers voorlichten Bij Verbakel vindt II vast een leuk geschenk Waarom saamhorigheid bij jeugd stuk maken J eugdgemeenteraad goede gedachte h O dl I® dingen 9.25 13.90 16.90 - 8.25 17.90 - 12.90 - 9.75 8.25 12.95 14.50 Wi MNi* ftltftÉÉW MO RL DEER JUWELIER IP. Bertels Boekenrekken Slaapkamerkleedjes Rotan tafels Sierkussens Theebeurzen Toiletkrukjes 11.90 Adverteren doet verkopen Rotankuipstoelt j es Toiletspiegels Koopavonden Eenwording van Herv. en Ger. Kerk Benzineccnten voor zwembad GARAGE KAMER Grondbedrijf Burgemeester Keijzer: D. POLDERMAN Propaganda-avond Volksonderwijs DE GROOTSTE SORTERING EN WAAR JE ZO PRETTIG GEHOLPEN WORDT! n Pagina 14 artistiek, Huisvuil c WADDINXVEEN TEL. (01828) 2077 Jeugdbrandweerkorps WADDINXVEEN Aid. WONINGINRICHTING MET KAPOK GEVULD LEUKE BLOEMDESSINS Bruids TC ZAAK MCT F VOOR N SFEERVOL INTERIEUR „Gammel gemeentehuis” Eenheid Rondvraag Commissie Vrees Van Pruissen 'N GESCHENK VOOR t 1 HET LEVEN»_1— r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 Jl UB 0BBU TEL42E2 H0005TR. 19 GOUDA BRBT- EN KLEUTERHUIS MOERKAPELLE Het gemeentebestuur van Moerkapelle zal de jonge kiezers in de gemeente, die volgend jaar voor het eerst naar de stembus gaan, in de gelegenheid stellen enig inzicht te krijgen in de functies van gemeentebestuur en andere overheidsbesturen. Dit deelde burgemeester I. J. P. Keijzer gisteravond in de gemeenteraadsvergadering te Moerkapelle mee? Deze voorlichting zal vermoedelijk in de vorm van lezingen of con- tactavonden, voor iedereen toegankelijk, geschieden. Een en ander heeft ten doel de belangstelling van de jongeren voor het werk en de functie van de overheden te wekken. De burgemeester refe reerde hierbij aan het in het Weekblad Hollands Hart gelanceerde idee tot het instellen van een jeugdgemeenteraad, hetgeen hij een goede ge dachte noemde. gesteund door de heer De Knegt. Bij de stemming behaalde een door hen beiden voorgestelde andere persoon echter niet voldoende stemmen opa in de commissie plaats te kunnen nemen. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor het moeilijke werk, dat de commissie verricht, en meende, dat in dat werk politieke overwegingen geen rol spelen. De raad gings voorts accoord met het instellen en organiseren van een jeugdbrandweerkorps (’een goed ini tiatief’ noemde men dat), het instel len van een wachtverbod voor de oostzijde van de Dorpsstraat-noord, voor de oostzijde van de Wilhelmina- straat en voor de westzijde van de Emmastraat. MET DRIE GEKLEURDE PLANKEN COMPLEET LANGHARIGE KLEEDJES MET EEN ANTI-SLIPRUG MAAT 45 x 95 CM LEUKE MODELLEN VANAE MET KAPOKVULLING - APARTE MODELLEN MET NYLON DEKJE IN DIVERSE KLEUREN WERK BIJPASSENDE DEKJES 3.75 REEUWIJK De jaarlijkse propaganda-avond van de afdeling Reeu- wijk van de vereniging Volksonderwijs is zoals gewoonlijk weer een suc ces geworden. Er waren vrijdagavond tal van belangstellenden naar het verenigingsgebouw gekomen, waar door de toneelclub van Jong Volks onderwijs uit Zevenhuizen de klucht „De onbekende wereld” werd op gevoerd. MET STALEN ONDERSTEL GEVRAAGD: een winkelmeisje leeft. 15 a 16 jaar Aanm. bij D. KOOL Dorpsstraat 39, W’veen telefoon 2256 het te zijner tijd voteren van het ge hele bedrag van 250.000, en even eens in principe, tot het verlenen van een krediet voor het voorbereiden en uitvoeren van de eerste fase, de uit breiding. Ook de overige voorstellen op de raadsagenda kregen het fiat van de raad. Als tweede gemeentewerkman benoemde de raad op voorstel van B. en W. de heer C. Bil uit Moerka pelle. De reinigingsrechten (waar over wij in de krant van vorige week reeds berichtten) werden conform het voorstel van het college vastge steld, evenals een wijziging in de al gemene politieverordening, waarbij thans is bepaald, dat men zich niet op andere wijze van huisvuil mag ontdoen, dan door middel van de ge meentelijke reinigingsdienst. Burgemeester Keijzer zag de „ge varen” wel in, maar was van me ning, dat men niet al te bang moest zijn. Bovendien is de uitbreiding van het gemeentehuis dringende nood zaak, wegens het gebrek aan ruimte. Verbouwing en verbetering is even eens hard nodig, gezien de wrakke toestand van het raadhuis. „U vindt het niet leuk,” zei de heer Keijzer tot de raadsleden, „in deze verga dering met uw rug naar het publiek te zitten. Maar het moet wel, want wanneer we met z’n allen in het midden van de raadszaal zouden gaan zitten, zouden we door de vloer zakken.” Voorts zei de burge meester: „We zitten hier wel be sluiten te nemen tot verhogen van de leges, maar de mensen, die hier komen trouwen, moeten dat gam mele trapje beklimmen om in de raadszaal te komen. Hun komt ook waar voor hun geld toe.” Een voorstel van de heer De Knegt om voorlopig alleen de tweede fase van de werkzaamheden (alleen de verbouwing dus, die ca. 80.000 zal kosten) uit te voeren, en de reste rende 170.000 te gebruiken voor het oplossen van de verkeersproblemen, kon geen genade vinden. Men was algemeen van mening, dat de zaken gelijk goed moeten wórden aange pakt. De raad ging accoord met het -voorstel in-principe te besluiten tot DIVERSE LEUKE MODELLEN VANAF De waarnemend voorzitter, de heer J. A. Hoogeveen, wijdde in zijn ope ningstoespraak enige aandacht aan het overlijden van de heer G. van de Meer. Wijlen de heer V.d. Meer was hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Reeuwijk. Staande werd een ogenblik stilte in acht ge nomen. De heer Hoogeveen merkte op dat nog altijd kinderen uit Reeuwijk in Gouda op school gaan. Hij vroeg zich af wat daarvan-de oorzaak is, want het onderwijs in Reeuwijk staat op een net zo hoog peil als in Gouda. Na de openingstoespraak van de waarnemend voorzitter hield de heer D. de Knecht uit Dordrecht een pro- paganda-rede die klonk als een klok. „Wij zijn helemaal niet tegen bijzon der onderwijs,” zei hij. „We zijn voor openbaar onderwijs.” Als reden voor dat standpunt gaf de heer De Knecht op dat de eenheid van een volk bij het kind begint. „De volwassenen trachten vaak tot een heid te komen, hetgeen niet altijd lukt. Ik vraag me af waarom de een heid dan al bij de jeugd, die nog van niets weet, stuk gemaakt moet wor den.” De heer De Knecht noemde de pei lers van het openbaar onderwijs de verdraagzaamheid en de saamhorig heid. Hij wekte de aanwezigen, onder wie ook burgemeester W. H. D. Quar les van Ufford op lid te worden van Volksonderwijs. WADDINXVEEN Vanaf maan dag aanstaande tot en met vrijdag 3 december zullen alle winkels in Waddinxveen ’s avonds tot negen uur zijn geopend. De woensdagmiddag- sluiting komt volgende weèk te ver vallen. WADDINXVEEN Gisteravond werd in een lokaal van de Immanuël- kerk het onderwerp: „Éénwording van de hervormde en gereformeerde kerken” besproken in een gezamelij- ke vergadering van de ’Jonge Kerk’ (Immanuëlkerk) en de Gespreksgroep ’Evangelie en Opdracht’ (GerefKerk) Voorzitter van de vergadering was de heer K. Moed, die na de opening een kort overzicht gaf van het ont staan van de ’’actie van 18” in 1962 waar professoren en predikanten zich beraadden over de mogelijkheid van toenadering en later vereniging van de twee grootste protestantse kerken in Nederland. In een samen komst in de Domkerk te Urecht spraken o.m. prof. De Gaay Fortman en prof. Berkhof. „Aan de eenheid mag de waarheid niet worden geof ferd” en zoals prof. Berkhof het uit drukte: „Zij behoren bijeen, als twee delen van een uiteengevallen orga nisme”. Om aan elkaar te wennen, na een jarenlange scheiding, zouden uit de plaatselijke kerken b.v. van ieder twaalf leden een jaar lang in de andere kerk moeten meeleven. Dit zou dienen om meer van elkaar te begrijpen en zo tot meer waarde ring kunnen leiden. Aan de hand van een vragenlijst over vele verschilpunten, maar ook over nog meer punten van overeen komst gesproken. In de discussie kwam duidelijk tot uiting het ver langen om wat bijeen hoort, volgens Jezus’ gebed om eenheid, ook prak tisch te verwezenlijken. De heer M. de Vries sloot deze avond met dank gebed. WADDINXVEEN Bij het ter perse gaan van deze krant kwam nog het bericht door dat het BP-benzine- station aan de Sniepweg de actie „één cent van elke verkochte liter benzine voor het nieuwe zwembad” met een maand verlengt. In de eerste maand bracht deze actie van de heer P. Rupke ruim 300 op. Henegouwerweg 2 Waddinxveen Wij repareren vakkundig en snel de motor van uw stofzuiger en defecte autodynamo’s. Bij de rondvraag wist de burge meester een tweetal geruchten dat de controle op de werkzaamheden in de nieuwbouw niet zou deugen en dat de architect, de heer Roggeveen, zijn werkzaamheden zou neerleggen, te ontzenuwen. De heer Van Heuke- lingen had hierover vragen gesteld. De heer C. Douw (AR) vroeg of er al kon worden uitgekeken naar de aanleg van een rioolwaterzuiverings installatie. Nu er tachtig huizen bij komen, zal het spoelwater er niet moooier op worden, meende hij. Op wasdagen is het zoutgehalte van de sloten thans al erg hoog. De burge meester antwoordde hierop, dat on langs de gehele situatie is besproken in een vergadering, waarin onder meer Moerkapelle, Nieuwerkerk en Zevenhuizen, alsmede enkele polder besturen en provinciale waterstaaat waren vertegenwoordigd. Er is toen een werkcommissie ingesteld, die een rapport zal uitbrengen om op korte termijn een afdoende oplossing mo gelijk te maken. De heer De Knegt kwam al met een voorstel om door middel van compressoren lucht in bepaalde slootgedeelten te brengen, en mede daardoor de zuivering van het water te bevorderen. Hij had ge lezen, dat dit in andere gemeenten een bevredigende oplossing bleek te zijn. De burgemeester zei toch maar liever eerst het rapport van de des kundige werkcommissie te willen afwachten. De leden van de woonruimtead- viescommissie, welke per 1 janauari a.s. aftreden, werden alle herkozen. Het zijn de heren A. van der Knijff, P. Bontenbal, C. Douw, P. de Graaff en J. L. van Heukelingen. Het raads lid J. L. v^n Heukelingen (PvdA) was van mening, dat deze commissie wel wat eenzijdig is samengesteld; drie gereformeerden, één AR-lid en één PvdA-lid. In deze mening werd hij Vrees, dat Moerkapelle wel eens van de kaart zou kunnen verdwij nen als gevolg van samenvoeging met een andere gemeente, uitte de heer Jac. Bremmer (SGP) toen een voorstel tot verbouwing en uitbrei ding van het gemeentehuis in be handeling kwam. Hij vroeg zich af, of door deze verbouwing, die 250.000 gulden moet kosten, het bestuurs apparaat niet te zwaar zou worden. Hij vreesde, dat Den Haag daardoor wel eens op het ongewenste mo ment „wakker” zou kunnen worden en Moerkapelle als gemeente met minder dan tweeduizend inwoners zou willen „opruimen”. TE HUUR: hoek Vondellaan- P.C. Hooftstraat Te bevr. donderdag n.m. 7 uur Vondellaan 31, W’veen TE HUUR GEVRAAGD: (met was- en kookgel.) voor één persoon M. A. Windemuller, p/a Berkenweg 19, Boskoop A chterstelling B. W. wezen er op, dat nood zakelijke projecten als de sanering van de Dorpsstraat-Zuid, die in een grotere gemeente reeds lang ver leden tijd zouden zijn, in het finan cieel gezonde, maar kleine, Moer kapelle achterwege mqeten blijven. De reden hiervoor is, aldus het college, dat de uitkeringen per in woner aan kleine gemeenten zóveel lager zijn dan die aan grotere ge meenten, dat van een achteruitstel- ling (die steeds groter wordt overi gens) kan worden gesproken. Het raadslid Jac. de Knegt (Neutr. Ar beiders Partij) stelde daarom voor bovengenoemde zienswijze per brief aan de betrokken instanties kenbaar te maken. De burgemeester kon dit voorstel van de heer De Knegt on derschrijven en ook de raad stelde zich er achter. RECTIFICATIE BEJAARDENMIDDAG PAS OP 7 DECEMBER WADDINXVEEN In tegen stelling tot wat er in onze agenda vermeld staat zal de eerstvolgende bejaardenmid dag in het Hervormd Wijkge- bouw aan de Esdoornlaan pas op dinsdag 7 december plaats hebben. De aanvang is als van ouds 14.30 uur. Er is dus op 30 november aanstaande GEEN bejaardenmiddag. Het instellen van een grondbedrijf van de gemeente Moerkapelle stuit te aanvankelijk bij enkele raads leden op bezwaren, omdat zij meen den, dat ’n dergelijk bedrijf slechts kostenverzwarend zou werken. Na uitleg van de burgemeester, dat het hier voornamelijk een administra tieve aangelegenheid betreft, ten einde een beter inzicht te krijgen in onder meer de kostenbepalende fac toren van de grondprijzen, kon d|e raad zich echter met het voorstel van B. W. tot instelling van het grondbedrijf verenigen. Fiancieel overzicht Het college van B. W. legde de raad een overzicht voor van de fi nanciële positie van de gemeente, waarin de tot op heden bekende wijzigingen zijn opgenomen, welke tot begin 1968 als gevolg van de uitvoering van kapitaalswerken te verwachten zijn. Uit dit overzicht bleek, dat de projecten tot het uit breiden van de algemene begraaf plaats en het verbouwen van het gemeentehuis zonder bezwaar kun nen worden uitgevoerd. Voor de objecten „Kruispunt Dorpsstraat - Zijde - Noordeinde” en „Handels wijk wegens eerste afrol” moeten de middelen echter nog worden gevon den. De sanering Dorpsstraat-Zuid werd, gezien de zware financiële lasten, nog niet in het overzicht op genomen. Bloemenmagazijn Kerkweg 7 Telef. 2097 Waddinxveen t nrwTïa a fi fi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 14