Waddinxveen Raad van wacht rustige vergadering Uitslag slagzin puzzel Morgen Toneeluitvoering Culturele Kring Bronchi letten Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Mocrkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Deel Waddinxveen zat uren zonder elektriciteit St. Nicolaas nu Toekomstige beroepsspelers brengen eindexamenstuk Korfbalveld zate Waddinxveen-zuid Rijksgoedkeuring voor 186 woningen WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen heeft dezer dagen de Rijksgoedkeuring ontvangen voor de bouw van 186 woningen in het uit breidingsplan Groenswaard. f GEMEENTEBEGROTING 1966 IN DECEMBER AAN BOD in pWj RAIFFEISENBANK MÜ WADDINXVEEN f DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda vissers, timmerlieden, musici... MAKELAARS TAXATEURS Gasstoring Componisten buurt Beperking bebouwing in polder Achterof Betere verlichting in Verenigingsgebouw Onteigening R Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1063 (Ingezonden mededeling) Vredebest 28 - 30 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank HERENMODES EN CONFECTIE Maandagavond trad in een deel van Waddinxveen een korte gassto ring op, waardoor de gaslevering enige minuten werd gestaakt. De storing duurde echter net lang ge noeg om de waakvlammetjes in tal van geysers en gaskachels te doen doven. De oorzaak van de storing lag vermoedelijk bij het regulateursta- tion. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. In Groenswaard gaat een compo- nistenbuurt komen, tenminste wan neer de raad vanavond het voorstel van B. en W. aanvaard tot het ver noemen van een aantal straten in het eerste gedeelte van Groenswaard naar bekende componisten. Alle andere punten op de agenda dragen het karakter van kamerstuk ken en hebben betrekking op veror deningen, leningen enz. Voorts zal er moeten worden gestemd over de be noeming van een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand ter voorzie ning in de vacature ontstaan door het vertrek van de heer Jongeneel in januari j.l. B. en W. stellen de raad als kandi daten voor deze functie voor: de he ren: 1. C. de Schipper en 2. P. Bak ker. Voorts is uitbreiding van het aantal ambtenaren van de burger lijke stand nodig in verband met de groei van de gemeente. B. en W. dra gen aan de raad voor de kandidaten: 1. mej. C. M. Buitelaar en 2. de heer W. Guillot. Onder de titel ’La Barca sin Pes- cador’ schreef de Spanjaard Alejan dro Casona een in een moderne vorm ven omtrent de vestiging van tuin- dersbedrijven met kassen. Wel wordt verwacht, dat in het te zijner tijd vast te stellen streekplan dit gebied ook voor tuinbouw doeleinden zal worden bestemd. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Veel lezers van onze krant hebben gezocht naar de juiste slagzin, die in het weekblad van 14 dagen geleden zat verborgen. De slagzin luidde: „In Waddinxveen gekocht, voordeel gezocht”. De jury rekende ook goed de ingestuurde op lossing: Voordeel gezocht, in Wad dinxveen gekocht. Op de agenda van hedenavond staat o.m. een voorstel van B. en W. om in de Vondelwijk een korfbalveld aan te leggen voor de onlangs opge richte korfbalvereniging, die reeds in competitieverband speelt. Op het ogenblik maakt deze vereniging nog gebruik van een terreintje aan de Chr. Huygenslaan. Voor de aanleg van een goed korfbalveld is alleen nog een stuk grond beschikbaar ten noorden van de rioolwaterzuiverings installatie. Met de aanleg van dit sportveld is een bedrag gemoeid van 19.500, waarvoor de raad thans om een krediet wordt gevraagd. Tegelij kertijd zullen worden aangelegd een voetpad van de Willem de Zwijger- laan langs de sportvelden en de vij ver achter de rioolwaterzuivering naar de Vondelwijk, terwijl er tevens de nodige beplanting zal worden aangebracht. De hiervoor benodigde gelden waren al eerder geraamd in het grondbedrijf. Mede naar aanleiding van opmer kingen uit de raad over de heersende onhygiënische toestanden bij de drie vuilstortbakken in de gemeente stel len B. en W. de raad thans voor de WADDINXVEEN De in verband met de zeer gladde wegen zaterdag jl. afgelaste rondgang van Sint Nico laas over Zuidkade, door Victorwijk en Burg. Trooststraat, zal nu, indien de weersomstandigheden het toela ten, zaterdagmiddag a.s. worden ge houden. De Sint wordt op die rond gang begeleid door de muziekvereni ging ’Voorwaarts’. Hoestdrank in tabletvorm-95ct Teneinde te voorkomen, dat in de polder Achterof een wilde vestiging van tuiniersbedrijven zal plaats vin den stellen B. en W. de raad voor een zgn. voorbereidingsbesluit te ne men inzake een partiële herziening van het uitbreidingsplan. Aanvanke lijk had dat plan alleen betrekking op een deel van de Zuidplaspolder. Thans is in het uitbreidingsplan ook de polder Achterof opgenomen, die in dit plan is bestemd voor agrari sche doeleinden, zonder dat daarbij een genuanceerde regeling is gegg- De fiets en de boekenbonnen kun nen door de winnaars worden afge haald hedenavond om 20.45 uur in café Versluis, Kerkstraat. De troost prijzen worden toegezonden. De fiets en de waardebonnen werden be schikbaar gesteld door het winkel- weekcomité en de boekenbonnen door boekhandel Veldwijk. WADDINXVEEN Morgenavond komen leerlingen van de eindexamen klas van de Toneelakademie en School voor Musische Vorming uit Den Haag naar Waddinxveen om het toneelspel ’De Bark zonder Visser’ op de planken te brengen. Deze toneelvoorstelling staat onder auspiciën van de Culturele Kring. Aangezien de leerlingen dit stuk ook voor hun eindexamen moeten opvoeren zjjn de verwachtingen hoog gespannen. De regie is in handen van dr. Wjjnand Frans. In de huizen zag men overal, na het uitvallen van het licht, kaarsen opflikkeren en heel wat Waddinxve- ners zijn zondagavond op de ouder wetse manier met de kandelaar naar bed gegaan. WADDINXVEEN Vanaf zondag avond half elf tot omstreeks twee uur die nacht heeft een groot ge deelte van Waddinxveen zonder elek triciteit gezeten. De storing ontstond in het hoog spanningsnet en kon niet onmiddel lijk worden gelocaliseerd. Er ging anderhalf uur speuren en doormeten aan vooraf, voordat met het herstel van de storing, die zich op de Kerk- weg nabij het postkantoor bleek te bevinden, kon worden begonnen. De herstelwerkzaamheden namen ook nog een deel van de maandag in be slag. Door bepaalde omschakelingen kon de stroomvoorziening aan de wijken, o.a. de omgeving van het Noordeinde, Kerkweg en bomenwijk, ’s nachts om twee uur worden her vat. WADDINXVEEN In afwachting van de begrotingsvergaderingen van de gemeenteraad, die op 9 en 16 december a.s. zullen worden gehouden, komt de Waddinxveense raad vanavond bijeen voor een, zo de agenda laat aanzien, rustige en niet al te langdurige vergadering. Daarna zullen de raadsleden zich kunnen buigen over twee dikke boeken, samen ruim 350 pagina’s, die alle cjjfers en gegevens van de gemeentebegroting 1966 bevatten. Op 9 de cember zullen de diverse fracties in de raad hun algemene beschouwingen houden naar aanleiding van de begroting. De behandeling van de begroting zelf komt aan de orde op donderdag 16 december. gegoten versie van het in de Middel eeuwen en ook nog in de baroktijd veel voorkomende ’Duivelspact’, het verbond van de mens met de duivel. Een rijke zakeman sluit, als hij op het punt staat financieel ten onder te gaan, een overeenkomst met de „Heer in ’t Zwart”, waarbij hij zich verplicht een moord te plegen in ruil voor het herstel van zijn welstand- Het teruggewonnen fortuin kan hem niet bevrijden van een schuldgevoel en het zoeken naar een oplossing voor dit conflict is het thema van ’De Bark zonder Visser’. de spaarbank met volledige bankservice Bij loting onder de 31 goede inzen ders viel de fiets toe aan de familie D. Immerzeel, Acaciastraat 29, Wad dinxveen; Boekenbonnen van 10, aan: I. v.d. Loo, Henegouwerweg 87 en H. C. de Vries, Vijverlaan 27; Boekenbonnen van 7,50 aan: Ineke van Paassen, Brugweg 42 en M. van Rijswijk, Juliana v. Stolberglaan 62; Boekenbon van 5,aan: N. de Boon, Zuidkade 20. De andere 25 goede inzenders ontvangen als troostprijs een waardebon van 2,50 en een boekenbon van 1, bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Hoe denkt U over een demle? Wilt u de behaaglijke warmte van tweed? Zoekt u een vlot, modieus model? Dan weten wij wat u zoekt beter nog, dan hebben wij wat u wilt. Deze demi Is een stijl volle creatie voor mannen die smaakvol gekleed gaan. Wij adviseren u graag. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. Zij hebben zich tegen allerlei risi co's verzekerd. Onze bank advi seerde hen daarbij. Elke dag kan er immers iets gebeuren, dat niet te voorzien isl Doe als de vissers, timmerlieden, musici en vele an deren. Verzeker u van een des kundig verzekertngsadvies van onze bank. Daar stukken voor het beroepsto neel geschreven in het algemeen be rekend zijn op de vele mogelijkhe den, die de toneeluitrustingen van grote schouwburgen bieden, was het dringend nodig het verlichtingssys- teem van het toneel van het Vereni gingsgebouw te verbeteren. Op verzoek en met enige hulp van de Culturele Kring is het bestuur van het Verenigingsgebouw er zon der aarzelen toe overgegaan deze verbeteringen te laten aanbrengen. Ook de decors voor de verschillende bedrijven eisten aanvulling van de bestaande coulissen. Een talrijk publiek bij deze voor stelling zou een grote aanmoediging zijn voor de Culturele Kring bij de veel tijd en werk eisende voorberei dingen voor de hierna volgende uit voeringen. Bovendien nog steeds geldt ook hier „Uit, goed voor U Kaarten voor deze voorstelling zijn a 3,verkrijgbaar bij boekhandel Veldwijk, Passage of morgenavond aan de zaal. algemene politieverordening aan te vullen met een bepaling, dat het ver boden is ander vuil dan tuinafval en grof vuil in de langs de wegen ge plaatste kisten te storten. Onder grof vuil wordt verstaan huisafval zoals kachels, matrassen, e.d. die bij de schoonmaak plegen te worden opge ruimd. Door deze wijziging krijgt de poli tie thans mogelijkheid op te treden tegen diegenen uit de eigen woon plaats en omliggende gemeenten, die deze stortbakken gebruikten voor het storten van allerhande bedrijfs afval, waaronder b.v. onlangs dode biggen, e.d. Ook zal het niet meer zijn toegestaan, zoals tot dusverre ook nog wel gebeurde, dat men er zijn vuilnisbakken in leegt. Verder stellen B. en W. de raad voor thans tot onteigening over te gaan van gronden ten westen van de Tweede Bloksweg en ten zuiden van de Sniepweg, o.a. bestemd voor de aanleg van de nieuwe Tweede Bloks weg en het Recreatieplan Sniepweg (met zwembad). Naar aanleiding van het eerder door de raad vastgestelde plan tot onteigening van bedoelde gronden zijn drie bezwaarschriften ingediend. De heer P. v.d. Ejjk maakt bezwaar tegen de aanleg van een nieuwe weg over zijn landerijen. Dit is dus geen bezwaar tegen de onteigening, aldus B. en W. maar een bezwaar tegen de bestemming van de gronden, die in middels door de raad is vastgesteld en door G.S. is goedgekeurd. De heer J. Hofman heeft een be zwaar ingediend, omdat onteigening van de gronden de bestaansmoge lijkheid van het bedrijf, dat zijn zoon o.a. op deze gronden uitoefent, ern stig zal aantasten. B. en W. stellen daar tegenover, dat een schadeloos stelling aan de pachter zal geschie den, hetzij bij minnelijke overeen komst, hetzij bij gerechtelijke uit spraak. De heer J. G. F. Hijkoop heeft geen bezwaren gemaakt tegen de wijze waarop de onderhandelingen zijn gevoerd. B. en W. menen, dat de ingediende bezwaarschriften niet van dien aard zijn, dat deze tot het verkorten of het achterwege laten van het ont- eigeningsplan moeten leiden. Het gemeentelijke besluit zal nogmaals gedurende 21 dagen ter inzage wor den gelegd en dan aan een Konink lijke goedkeuring worden onderwor pen. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1