m eenSTERK 10.75 I I I i g g i s g i i i i g Reeuwijk behandelde begroting langdurige raadsvergadering s I i g g g g 1 I g i g g PUROL Twee mille Moerkapelle voert acties v.v. Gescheurde enkel door gladheid n Accu’s en auto radio ontvreemd VERBAKEL DUSTER Ledenwerfactie Oranjevereniging succesvol verlopen REEUWIJK De ledenwerfactie van de Oranjevereniging Reeuwijk is een succes geworden. Op het ogen blik telt de vereniging 345 leden en 38 donateurs. Een en ander werd vo rige week woensdagavond medege deeld tjjdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering die in het vereni gingsgebouw Reeuwijk-brug werd gehouden. Be j aardenmiddag Kerkeraadsleden Boeiende lezing over kaarsen voor Plattelandsvrouwen Collectes „voorlichting ontmoet felle weerstand Gesloten ogen in Hotel Vos Daar is TPum Succes agenda‘s geen brommerig ochtendhumeur tegen bestand Pagina 2 v i ‘'Sarometeró Thermo meter ygrometeró Optiek I I I L rfaaqtUbofo'. RUWE HUID Rondvraag „Trapveldjes” Beschouwingen Busdienst Niet objectief Incidentje Niet geschrapt FRANS VAN CAMP Nieuw raadslid WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 wel in BOSKOOP ZIJDE 4 Telefoon 01727-2147 I Het bestuur van „Moerkapelle” laat het trouwens niet alleen bij deze avond van Leo Horn. Ver leden week zaterdag is men be gonnen met een oud-papieractie. Op zaterdag 11 december hoopt men weer het dorp rond te kun nen gaan voor het ophalen van oud-papier. Vervolgens zal dat el ke laatste zaterdag van de maand gebeuren. De beide laatste avonden kunnen ook niet-leden zich van kaarten voorzien. De toegangsprijs be draagt voor kinderen tot 14 jaar 1,en voor ouderen ƒ1.50. ZEVENHUIZEN Uit een vracht wagen, welke geparkeerd stond aan de Noordelijke Dwarsweg te Zeven huizen hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag een autoradio gestolen. Zij namen ook de accu’s van de auto mee. Door de rijkspolitie van Zevenhuizen wordt een onderzoek ingesteld. SCHRALE LIPPEN TRICOT NYLON In het nieuwe mille fleur dessin, met bandceintuur in rug. Charmant model. Zó gewassen, zó droog 1 Nu slechts Had de burgemeester bij de ope ning van de vergadering reeds de verheugende mededeling kunnen doen, dat nu ook de Hervormde Ker ken willen deelnemen in de Stichting Maatschappelijk Werk Haastrecht en Omstreken (waarover in een vorige raadsvergadering lang en breed is gepraat), bij het sluiten van de ver gadering had hij wederom een heug lijk bericht: een onbekende gever schenkt de gemeente een bedrag van 2000,—. De heer Schulting verklaarde van mening te zijn, dat het verantwoord zou zijn, indien Reeuwyk en Bode graven zich garant zouden stellen voor de exploitatie van een bus dienst Bodegraven - Gouda v.v. In dien de Citosa een dergelijke bus dienst zou willen instellen, zou er een halfuurverbinding met Gouda ontstaan, waardoor er veel meer van de bus gebruik zou worden gemaakt dan thans. WAT GEEFT U HÉM? Ook al is hij nog zo moei lijk, wij hebben wel een gezellig geschenk idee) Bij de rondvraag vroeg de heer Schulting, of de gewoonte van vroe ger, om nieuwe inwoners ter kennis making op het raadhuis uit te nodi gen, niet opnieuw zou kunnen wor den ingesteld. De burgemeester ant woordde hierop dit graag te willen overwegen. De heer Spruijt wilde de politieverordening gewijzigd hebben inzake prikkeldraadversperringen langs de openbare weg. Bij ongeval len levert dit prikkeldraad groot ge vaar op. De heer Kraan wees op de gevaarlijke toestand bij de brug in de Dorpsweg en de heer Brak ves tigde tenslotte de aandacht op de slechte verlichting van het Kaagjes- land, Reewal en Tempel. Parkeren Uitgebreid heeft de burgemeester antwoord gegeven op de zienswijzen van de raadsleden op de begroting. Terecht had de heer Kraan volgens hem de noodklok geluid inzake de sportaccommodatie. De gemeente zal echter komend jaar aan de verdere ontwikkeling van het sportpark gaan werken. Het parkeerprobleem heeft alle aandacht van het college. Voor een parkeerterrein bij de Reeuwijkse brug zijn geen mogelijkheden, maar in het plassengebied zullen zeker en kele hectaren voor parkeerruimte moeten worden bestemd. De heer Prins zal, aldus de voorzitter, de an nalen van de geschiedenis ingaan als dé voorvechter van Het strandbad. Indien er met een dergelijk bad ech ter teveel zand gemoeid zou zijn, zou realisatie van het bad wel eens niet mogelijk kunnen zijn. De zaak heeft echter de aandacht van het college. Gebrek aan een speeltuin in Reeu wijk-brug is volgens de burgemees ter een groot gemis. Een speeltuin zou echter gezien de beschikbare grond, alleen in de voor de woning bouw minder gunstig gelegen recrea- tiestrook kunnen komen. ZEVENHUIZEN Mevrouw J. de Jong-van Rijswijk uit Zevenhuizen kwam zaterdagmorgen ten gevolge van de ijzel, die ook Zevenhuizen in haar ban hield, zo ongelukkig te val len dat zij haar enkelspier scheurde. In het ziekenhuis te Gouda werd de gekwetste enkel in het gips gezet, waarna mevrouw De Jong naar huis kon terugkeren. MOERKAPELLE De heer Van Beek van de Gereformeerde Zen- dingsbond zal op woensdag 1 decem ber aanstaande een lezing houden voor de bejaarden welke geregeld deelnemen aan de door de Neder lands Hervormde Gemeente uit Moerkapelle georganiseerde bejaar den middagen. De oudjes zullen op 21 december een kerstmiddag aan geboden krijgen. MOERKAPELLE Leo Horn is een man van zijn woord. Bij de opening van het nieuwe club huis van de voetbalvereniging Moerkapelle, nu al weer enkele maanden terug, beloofde hij weer naar Moerkapelle te zullen komen om een avond te organi seren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kas van de vereniging, die er op dit moment niet bepaald rooskleurig voor staat. In een van onze vorige nummers besteedden we daar uitvoerig aandacht aan. ter de rug waren, hield de heer A. Nuis (AR) nog een verkapte beschou wing, waarin hij pleitte voor de aan leg van ’trapveldjes’ in het plan Ra- vensberg. Voorts vroeg hij naar de mogelijkheden het vele water in Reeuwijk nog beter te benutten, door bijvoorbeeld gelegenheid te schep pen tot het volgen van roei- en zeil- onderwijs buiten verenigingsverband. „Als er mogelijkheden voor trap veldjes (voor de jongere kinderen) zijn, zullen we daaraan zeker aan dacht schenken,” zei de burgemees ter, die de roei- en zeillessen wel een aardige gedachte vond, maar van mening was, dat dit een typische zaak voor het particulier initiatief was. Lintbebouwing Over de busverbindingen, waar over de heer Schulting sprak, heeft het college reeds contact gehad met de Citosa. Deze onderneming zou de zaak opnieuw bezien. Met betrek king tot het zwembad zei de burge meester, dat indien de bevolking be reid is hiervoor te offeren, de ge meente dit ook zal kunnen doen. Op een klacht van de heer Schulting, dat er te weinig gelegenheid zou zijn woningen in de vrije sector te bou wen, zei de burgemeester, dat de ge meente het contingent van twaalf woningen in deze sector in belang rijke mate heeft overschreden. Hij zei geschrokken te zijn van een voorstel van de heer Schulting, wat meer lintbebouwing, met name langs de Kerkweg, toe te passen. „Lintbe bouwing is planologisch uit den boze,” aldus de burgemeester, „en persoonlijk vind ik het een aantas ting van het landschap.” Over het gebrek aan hotel-accommodatie, ook door de heer Schulting aangesneden, zei de burgemeester, dat daarmee wel rekening zal moeten worden ge houden, maar nog niet in te zien hoe. Bij de begrotingsbehandeling, toen de algemene beschouwingen al ach- Bij de algemene beschouwingen waren achtereenvolgens aan het woord de heren Kraan, Prins en Schulting. De heer Kraan wees voor al op de moeilijke situatie ten aan zien van de sportaccommodatie in Reeuwijk. Verder had hij weinig aan de naar zijn mening goed gefundeer de begroting toe te voegen. Het par keerprobleem in de gemeente werd door de heer Prins aangesneden. Hij stelde voor een flink parkeerterrein aan te leggen bij de brug en vervol gens een parkeerverbod in te stellen op de Notaris d’ Aumerielaan. Dat zou het uitzicht op de plassen, dat naar zijn mening toch al wordt be perkt door „al die statusbungalows”, ten goede kunnen komen. Hij vroeg zich voorts af, of de gemeente in het vervolg niet beter grond in erfpacht zou kunnen geven in plaats van ver kopen. „Technisch gezien,” zei de heer Prins, „is het mogelijk in de zandwinning in de Benedenbroekse- polder een strandbad aan te leggen. Wordt daarmee nu al rekening ge houden?” Tenslotte vroeg hij nog, of het college het oprichten van een speeltuinvereniging ten behoeve van de kinderen in Reeuwijk-brug zou kunnen steunen. In zijn algemene beschouwing stel de de heer Schulting naast de veel besproken negentienhonderd gulden nog een aantal punten aan de orde. Hij wees erop, dat er bij diverse ge meenten vaak grote bedragen aan rentekosten verloren gaan, doordat het dikwijls jaren duurt, voordat aangekochte gronden tot hun be stemming kunnen worden gebracht, omdat er een berg van vergunningen en toestemmingen moet worden overwonnen. Wanneer deze rentelast later in de grondprijs op de bouwers wordt verhaald, wordt daardoor de grondprijs onnodig hoger. De heer Schulting wilde op die aangelegen heid de aandacht vestigen, zonder daarbij verkapte kritiek op burge meester en wethouders te willen le veren. MOERKAPELLE Drie kerke raadsleden van de Nederlands Her vormde Kerk in Moerkapelle, de he ren C. Marek, A. Doornheim en C. Ijzerman, zijn in hun functie herko zen. Aan de kerkeraad werden we gens een noodzakelijk geworden uit breiding toegevoegd de heren N. C. Evers en A. v. d. Erik. De heren J. Bac en J. de Vos (uit Zevenhuizen) werden bij de Gereformeerde Ge meente gekozen tot ouderling. Aanstaande maandagavond is het zover. Dan komt de popu laire internationale scheidsrech ter naar ’t Dorpshuis van Moer kapelle waar hij zijn gasten ge durende enkele uren aangenaam bezig hoopt te houden. Leo Horn houdt eerst een korte inleiding over zijn voetballoophaan, waar na er gelegenheid is tot het stel len van vragen. Tijdens de pauze zal een door de heer Horn be schikbaar gestelde leren voetbal, voorzien van zijn handtekening, op Amerikaanse wijze worden verloot. Er zijn ook nog een aan tal andere prijzen beschikbaar gesteld. Na de pauze wordt de geluidsfilm, die gemaakt werd van de roemruchte voetbalwed strijd Engeland-Hongarijen, ver toond. Aanvang 19.30 uur. Toegangsbewijzen voor deze avond zijn verkrijgbaar in het clubgebouw van de voetbalver eniging op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, aan het kan toor van Ottevangers Molenbouw donderdagavond vanaf 19.00 uur en maandagavond aan de zaal. REEUWIJK In de maandagavond jl. gehouden raadsvergadering is de gemeentebegroting voor 1966 goedgekeurd. Daaraan vooraf gingen de alge mene beschouwingen, die - hoe zou het gezien de financiële toestand der gemeente ook anders kunnen - weinig kritiek inhielden. Vrij grote tegen stand bleek te bestaan tegen de post voorlichting, een bedrag van 1900, dat was uitgetrokken als bijdrage voor het blad ’Nieuws uit Reeuwijk’, dat daar voor als tegenprestatie de volledige raadsverslagen zou publiceren. Een voor stel van de heer W. C. Kraan (KVP), gesteund door de VVD-fractie, om deze post uit de begroting te schrappen, werd echter door de raad na een lange discussie verworpen. Het punt voorlichting was het eerst aan de orde gesteld door de heer K. Schulting (VVD) in zijn alge mene beschouwing op de begroting. „We achten het principieel onjuist,” zo zei de heer Schulting, „dat de overheid discrimineert door één krant te steunen en anderen niet, daardoor tevens het belang van ten minste één ondernemer aantastend, die wordt belemmerd in de ontwik keling van zijn krant, doordat hij wordt beconcurreerd door het Nieuws uit Reeuwijk, dat dank zij de bijdrage van de gemeente gratis kan verschijnen.” Bij zijn antwoord aan de heer Schulting zei burgemeester jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford er geen behoefte aan te voelen de uitvoerige discussie omtrent de gemeentbijdra- ge aan het Nieuws van Reeuwijk, waarover in het verleden al uitvoe rig is gesproken, te heropenen. Maar bij de replieken stelde de heer Kraan de zaak toch weer aan de orde. „Ik ben van mening,” zei de heer Kraan, „dat die negentienhonderd gulden overbodig is. Ik heb opgemerkt, dat men het bij die krant met de objec tiviteit niet zo nauw neemt.” Hij lichtte dit toe met een voorbeeld, waaruit bleek, dat door hem tijdens een raadsvergadering gesproken woorden in het Nieuws uit Reeuwijk anders waren weergegeven. De heer Kraan was daarom tegen deze post in de begroting en hij zag het geld liever beter besteed. De betrokken negentienhonderd gulden gaf vervolgens nog aanlei ding tot een incidentje in het college van B. en W. Wethouder H. G. D. Coppens (VVD), die niet tégen deze post wilde stemmen, wilde toch een antwoord van de burgemeester op drie concrete vragen: Wie is de uit gever van het Nieuws uit Reeuwijk, hoe is de exploitatie (is die 1900,- een bijdrage in de winst van het blad of een tegemoetkoming in een tekort) en betaalt de gemeente in de vorm van ’voorlichting’ voor het raadsverslag? De burgemeester toon de zich niet bereid onderling van ge dachte te wisselen over deze post, die normaal in de vergadering van het college was gepasseerd. Dit ant woord viel bij de heer Coppens ken nelijk niet in goede aarde: „Ik had verwacht, dat u zou hebben gezegd nog niet over de gegevens te be schikken, om mij dan later onder vier ogen te antwoorden,” beet hij de burgemeester toe. Deze herhaalde dergelijke vragen niet in de raads vergadering te willen behandelen. De heer Coppens verklaarde overi gens niet tegen de post te willen stemmen vanwege de solidariteit in het college. Ook wethouder W. H. Verweij (AR) dat ook de bevolking bereid zou zyn om offers voor een zwembad te brengen. Volgens de heer Schulting bestaat er een grote behoefte aan een zwem bad. Heropening van het zwembad Elfhoeven zou wegens de waterver ontreiniging niet te verwachten zijn. Hij vroeg zich af of er in de toekom stige gymnasiekhal geen instructie- badje zou kunnen worden opgeno men, dat enig soulaas zou kunnen bieden. Voorts wilde hij het college in overweging geven een studiecom missie „Zwembad Reeuwijk” in het leven te roepen met de opdracht te onderzoeken of en op welke wijze een zwembad zou kunnen worden gesticht. De heer Schulting meende, REEUWIJK Nu het kerstfeest alweer met rasse schreden nadert, krygen de gebruiken en tradities rondom het ’feest van het licht’, zo als het wel eens wordt genoemd, steeds grotere belangstelling. De da mes van de afdeling Reeuwijk van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen werden vorige week donderdag uitvoerig voorgelicht over de fabricage en het gebruik van kaarsen door de heer J. Opstelten van de Unilever-Emery of Gouda- Apollo. Presidente, mevrouw H. G. van de Goot-van Drooge, hield in het „Wa pen van Reeuwijk” aan de Notaris d’Aumerielaan een korte openings toespraak, waarna zij het woord gaf aan de heer Opstelten. Deze zei dat de kaarsen nu nog slechts een ondergeschikte rol spe len. Slechts met kerstmis of bij an dere speciale gelegenheden worden zij gebruikt, terwijl men ze vroeger dagelijks gebruikte voor de verlich ting. „Door de eeuwen heen heeft het kaarslicht een grote rol gespeeld in de geschiedenis,”zei de heer Opstel ten. Aan de hand van dia’s toonde hij hoe men bij de Gouda-Apollo kaarsen vervaardigd en op welke wijze zij te gebruiken zijn. Gouda-Apollo legt zich de laatste tijd steeds meer toe op de fabricage van stearine-kaarsen voor huishou delijk gebruik. Men maakte de be kende gotische het meest, maar ook kerst-, figuur- en gekleurde kaarsen vinden veel aftrek. De pitten ver vaardigd men in eigen bedrijf. De garens, benodigd voor het ma ken van de pitten betrekt men van de textielindustrie. Grote aandacht kregen de passages uit het betoog van de heer Opstelten, waarin het ging over de opmaak van bloem- stukjes met kaarsen en op welke an dere wijzen men een aantrekkelijk effect krijgt in de huiskamers. Blijkbaar in de veronderstelling dat de heer Opstelten wel dorst zou hebben gekregen na zijn urenlange woordenstroom bood mevrouw v. d. Goot hem na afloop van de lezing een fles wijn aan. De presidente deelde nog mede dat op dinsdag 21 december in het verenigingsgebouw een kerstavond, verzorgd door eigen leden, zal worden gehouden. Aanstaande zaterdag wordt een grootscheepse oliebollenactie ge houden. Er wordt een kraam bij het Dorpshuis opgericht, terwijl ook huis aan huis oliebollen aan geboden zullen worden. Wat kunnen wij er van onze kant aan toevoegen. Het is dui delijk dat het de Moerkapelse voetbalvereniging ernst is met haar plannen voor de financie ring van haar mooie clubhuis. Bewoners van Moerkapelle be waart uw oude papier, koopt de oliebollen (hoe meer, hoe liever) en breng aanstaande maandag avond eens een bezoek aan het Dorpshuis. Denk er eens aan wat de voetbalvereniging allemaal voor de Moerkapelse jeugd doet. Heeft u wel eens gezien wat een plezier al die kleine kereltjes op zaterdagmiddag met zo’n voetbal wedstrijd hebben? De meesten zouden niet weten, wat ze anders zouden moeten doen. Als u er aan meewerkt deze actie tot een succes te maken, dan kan’Moer kapelle’ dit werk voor uw jeugd blijven doen. De Moerkapelse jeugd rekent op u! Nadat de voorzitter, de heer J. W. van Beek de aanwezigen had ver welkomd, gaf hij het woord aan de secretaris, de heer P. Slot, die het jaarverslag uitbracht. Daaruit bleek dat het afgelopen jaar voor de Oran jevereniging een bijzonder voorspoe dig jaar is geweest, niet alleen ten opzichte van de grote toename van het ledental, maar ook met betrek king tot de vele activiteiten die vooral tijdens Koninginnedag weer ten toon werden gespreid. De heer Slot was wel tevreden met de ledenaanwas, maar merkte des niettemin op dat een verdubbeling van het huidige aantal zeker niet tot de onmogelijkheden behoort. De twee komende feestdagen (ko ninginnedag en het huwelijk) baren het bestuur in financieel opzicht eni ge zorgen, maar dat zal de feestpret geenszins drukken. Secretaris Slot verklaarde dat de Oranjevereniging in het komende jaar haar levensvat baarheid zou bewijzen. Hij zag geen aanleiding het komende seizoen niet met optimisme aan te vangen. Het jaarverslag van penningmees ter J. P. Achterberg liet wel veel te wensert over (wie heeft niet graag de beschikking over wat ruimere finan ciële middelen) maar gaf ook geen reden tot klagen. In de vacature ont staan door het bedanken van de heer M. Kraan als bestuurslid werd voor zien door de benoeming van de heer A. A. C. Rijnhout. Vervolgens werden de door het be stuur gemaakte ontwerp-feestpro- gramma’s onder het mes genomen. Aan het eind van de vergadering deelde voorzitter Van Beek mee, dat de contributie-inning voortaan augustus zal geschieden. MOERKAPELLE De collecte ten bate van de diaconie welke in de maand oktober in de Nederlands Hervormde Kerk te Moerkapelle werd gehouden heeft 483,86 opge bracht. De opbrengst van de diaco- nie-collecte tijdens de dankstond be droeg met nagiften 336,37. De ge meentenaren brachten voor de kerk zelf 1505,87 bijeen. De lidmaten van de Gereformeer de Kerk schonken gezamenlijk de volgende bedragen: voor de diaconie 800,55, voor de dankdag 868,02 en voor de kerk 1548,32. Een extra collecte bracht nog eens 668,19 op, terwijl op de dankdag 2244,41 werd ingezameld. De speelgoed-actie die de omroep vereniging de VARA elk jaar op touw zet voor kinderen, welke door bepaalde omstandigheden de Sinter klaas niet in huiselijke kring kunnen doorbrengen, leverde in Moerkapelle het bedrag van 65,50 op. had zijn mening: „Wie weet,” sprak hij, „zijn er volgend jaar wel meer mensen, die geld voor het Nieuws uit Reeuwijk over hebben.” (de heer Schulting had namelijk gezegd, dat indertijd is gesteld, dat velen het blad niet zouden willen missen, maar dat het dan wel onbegrijpelijk was, dat het blad slechts twintig betalen de abonnees heeft). „Voor die negen tienhonderd gulden wordt alles ge plaatst, wat er in de raad wordt be sproken,” vervolgde de wethouder. „Ik geloof, dat het een verlies zou zijn, wanneer deze krant niet meer zou verschijnen. En wat de heer Kraan betreft, die is alleen maar te gen vanwege die paar verkeerd weergegeven zinnen.” Met dit laatste was de heer Kraan het echter helemaal niet eens. Hij zei slechts van mening te zijn, dat het geld beter kon worden besteed. „Want,” zei het raadslid, „momenteel verschijnt er in Reeuwjjk een week blad (de heer Kraan bedoelde het Weekblad Hollands Hart, een uitga ve van het Weekblad voorWaddinx- veen - red.), waarnaar de lezers grij pen. En dat is niet het geval met het Nieuws uit Reeuwijk.” Het voorstel van de heer Kraan, de post uit de begroting te schrappen, werd echter met zeven stemmen tegen verwor pen. De tegenstemmers waren de he ren A. J. Prins, L. Boom, N. Ooster- wijk (allen PvdA), H. Spruyt (KVP), W. H. Verweij (AR) en H. G. D. Cop pens (VVD). De post voorlichting was de enige van de gehele begroting 1966, waarover moest worden ge stemd. in vele soorten en modellen VEILIG GEKOCHT BIJ DE VAKMAN Kijkt hij 's morgens eens niet zo vrolijk als u gewild zou hebben? Dan is hier het middel om hem elke morgen in een zonnig humeur te helpen. Een koninklijke kamerjas met - en dat is weer een plezier apart - een bijpassende pyama. Heel mooi poplin, kreuk- en moppervrij. Het dessin bestaat uit o.a. zeer optimistische strepen. Dat alles met elkaar in een leuke geschenkverpakking. f 49,50) Ook kunt u natuurlijk een pyama apart uitzoeken (vanaf f 17,90) of een kamerjas apart (vanaf f 39,75). Geschenken voor heren KLEIWEG 2-6 - GOUDA Aan de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling werd uiteraard in de vergadering de mees te tijd besteed. Ook enkele andere zaken zijn echter aan de orde ge weest. Bij de aanvang van de verga dering werd de heer M. Brak (SGP) als raadslid beëdigd. De heer Brak neemt de opengevallen plaats van het onlangs overleden raadslid de heer C. Hoogendoorn in. Tot hoofd van de openbare lagere Anne Frankschool benoemde de raad op voordracht van B. en W. de heer H. G. Gossink uit Vaassen. De raad aanvaardde voorts een voorstel van B. en W. tot verhoging van het drinkwatertarief. De abonnements tarieven gaan met ingang van 1 ja nuari a.s. met twintig cent per maand omhoog, terwijl de overver- bruikstarieven met 5 cent per kubie ke meter worden verhoogd. ZEVENHUIZEN Niet bepaald met gesloten ogen hebben tal van belangstellenden, waaronder burge meester A. van ’t Verlaat zaterdag avond in Hotel Vos gekeken naar het toneelstuk ’Gesloten ogen’ van Niek Stam, dat werd opgevoerd door de Zevenhuizense toneelvereniging „Ontspanning Door Inspanning” (ODI). Nadat de voorzitster, mevrouw R. Arreman een korte openingstoe spraak had gehouden, was de beurt aan de amateur-acteurs en -actrices. Onder regie van mevrouw Arreman is het een aantrekkelijke voorstelling geworden, al speelden de zenuwen hier en daar enkele toneelspelers parten. De rolkennis was over het alge meen goed. Na afloop van de voor stelling werd een verloting ten bate van de verenigingskas gehouden, waarna tot laat in de avond werd gedanst. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2