fad 1/licóiaaj Zevenhuizensche Ijsclub viert 85-jarig bestaan Epiloog Biljarten I E 1 i '"i I I .1 1 IKiöiweö27 Gouda tel.32121 Exclusieve Fra -Va-Ko’s Gladheid te van het te IN HET KORT Gouwe 2 wint maar net aan van A.Z.C. IWONINGINRICHTINOI De Sluipers huren terrein voor 1,- afgelopen weekeinde KLEINMEUBELEN in stijl. WARENHUIZEN Be Fair 2 (heren) verliest van VSPS Be Fair overklast Olympia I (3-1) Middenstandsactie in Moerkapelle Raedeckersingel wil het zelf doen Wedstrijden voor wintercompetitie Oud-burgemeester A. Boer benoemd tot lid van bijzondere verdiensten ±5^; Gouwe-vrienden Kwiek I herstelt 3® Schaakvereniging W.S.V. De Zevenklappers in de kopgroep Sportvrienden zich van nederlaag Pagina 4 Jan Bazen Nederlands Juniorenkampioen tegen lagere prijzen en groter sortiment Eer Grote belangstelling Goed materiaal PM wri* Kranenburg sde gruin WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 alleenverkoop bij merkt 18, gouda PHILIPS St. Nicolaasgeschenken Vonk ZEVENHUIZEN Jan Bazen, lid van de Zevenhuizense Ijsclub, is ver leden week tijdens wedstrijden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam Neder lands kampioen Junioren geworden. Hij werd op de 500 meter tweede, terwijl hij bij de 1500 meter als eerste over de streep ging met de schitterende tijd van 2.23.6. Henk van der Grift deed in 1962 over dezelfde afstand 2.23.2. Jan Bazen werd kampioen met één punt voorsprong op nummer twee. Groter cadeau dan dit had hij zijn vereniging, die verleden week vrijdag avond haar 85-jarig bestaan vierde niet kunnen geven. Er werd tijdens de jubileumvergadering, welke in Hotel Vos werd gehouden, dan ook uitvoerig aandacht aan besteed. Voor de Wintercompetitie 1965-66 van de Waddinxveense Schaak Ver eniging zijn de 10e en He ronde ge speeld. De uitslagen waren als volgt: 1—0 1—0 OUDERLING HERV. KERK WADDINXVEEN Bij de Her vormde gemeente, wijk west, is tot ouderling gekozen de heer J. van de Werken, die hiermede de heer J. Ha venaar opvolgt. weelde aan klanken....)! Waardevolle Zét de diamant Eikenlaan, leplaan, Waddinxveen Telefoon 2401 b.g.g, 2184 WSE gaat hoge ogen gooien dat schreven we bij onze prognose aan het begin van de competitie. Daar staan nu de Waddinxveners net zo ver van de kop verwijderd als van de staart. En wie zal het hen kwalijk nemen. Als er één vereniging in de afdeling Gouda is, die dit seizoen met tegenslagen te kampen heeft ge had dan is dat WSE wel. Enfin, vol gend keer beter. Met twee invallers heeft het twee de herenteam van Be Fair vorige week tegen VSPS uit Bodegraven met 3-0 het onderspit moeten delven. Tegen de sterke Bodegravenaren wist Be Fair het in de eerste set nog tot 9-9 vol te houden, maar daarna was het spoedig gedaan met de Wad dinxveense weerstand. Setstanden: 10-15, 11-15 en 9-15. De winter is vroeger gekomen dan menigeen heeft verwacht. Met on verwachte felheid waait, vriest en sneeuwt hij de illusies van de be sturen van de voetbalverenigingen aan stukken. Men had gedacht de competitie ongeveer half december voor twee maanden stil te leggen, omdat dan de meeste velden in de slechtste omstandigheden verkeren, maar het is al half november begon nen, zodat er half februari heel wat wedstrijden in te halen zullen zijn. De overwinning van het eerste herenteam van de volleybalvereni ging „De Zevenklappers” uit Zeven huizen op het Moerkapelse ’Komeet’ heeft hen meteen geplaatst bij de kanshebbers van hun afdeling. Als de prestaties van de Zevenhuizena ren zich op deze wijze zullen voort zetten, dan gaan zij dit jaar een be langrijke rol spelen. Komeet bood tijdens deze ontmoeting weinig weer stand. De setstanden waren: 15-4, 15-10 en 15-13. De prestaties vanRVC blijven ver rassen. Een kampioenschap zit er dit seizoen zeker niet meer in, maar dat de Reeuwijkers de bovenste helft in hun afdeling niet meer zullen verla ten staat vast, ofschoon daar nog heel wat moeite voor zal moeten worden getroost. De belangstelling voor deze speci ale bijeenkomst was bijzonder groot. Voorzitter F. de Jong kon driehon derd aanwezigen welkom heten. In het bijzonder richtte hij zich tot oud-burgemeester A. Boer en diens echtgenote, die ook blijk van hun belangstelling gaven. Secretaris A. Veerman bracht het jaarverslag uit. Hij roerde daarbij tevens enkele hoogtepunten aan uit de afgelopen 85 jaar. Zo organiseer de de Ijsclub bijvoorbeeld in 1901 een groots ijsfeest, waarbij lampions werden verkocht ten bate van de strijd die onder Paul Kruger ten tij de van de Boerenoorlog tegen de Engelsen werd gevoerd. Paul Kruger kwam in die tijd naar Europa om geld in te zamelen voor de oorlog. De vereniging kocht 500 lampions voor 20,50 en verkocht die tijdens het bijzonder geslaagde ijsfeest grif van de hand gingen. De opbrengst werd afgedragen aan de nabestaan den van de slachtoffers van de Boe renoorlog. Een ander hoogtepunt in het 85- jarig bestaan van de ijsclub had plaats tijdens de strenge winter van 1963. Er werd toen namelijk een na tionale korte baanwedstrijd voor da mes georganiseerd. Alle favorieten van Nederland kwamen bij deze ont moeting aan de start. De wedstrijd werd gewonnen door het Drentse Jantje Venekamp-Tienkamp. Het gaat de Zevenhuizense Ijsclub op het ogenblik niet slecht. Het le dental bedraagt zeshonderd en men heeft de beschikking over goed ma teriaal. Vorige winter werd met ge leend geld een borstelmachine aan geschaft en men heeft ook een start- pistool gekocht. De gedurende de afgelopen maan den gehouden verloting heeft zoveel geld opgebracht dat men nu in staat is een geluidsinstallatie aan te schaf fen. Hopelijk zullen deze aanwinsten de komende winter goede diensten kunnen bewijzen. De bestuursverkiezing leverde geen moeilijkheden op. De aftredende be stuursleden G. S. Abbekerk, A. Veer man, A. Slingerland en A. v.d. Knaap werden herkozen. Na de pauze werd de film ’’Traum- BE FAIR OLYMPIA 3—1. Rode lantaarndrager Be Fair trad in het veld tegen het op papier veel ster kere Olympia. Al tijdens de eerste set bleek dat het team van Be Fair deze avond niet bij de pakken zou gaan neerzitten. De eerste klap kwam ge voelig aan bij de Olympianen en zij moesten in de eerste set dan ook met een 15-11 nederlaag genoegen nemen. Ondanks twee times-out konden de Waddinxveners in de tweede set geen afdoend antwoord vinden op het felle Goudse offensief dat werd ingezet. Met een 12-15 overwinning trok Olympia de stand weer recht. Be Fair had het antwoord echter al spoedig klaar. De wit-zwarten gingen in een hogere versnelling spe len en slaagden erin de derde set weer op hun naam te brengen. On der het motto Alles of niets” druk ten Van Beek en zijn mannen nu stevig door. Met keiharde smashes en listige tikjes sneed het Be Fair-mes on- barmahrtig door de Goudse verdedi ging, die wanhopig weerstand tracht te te bieden. Met 15-5 werd Olympia voor de derde maal op de knieën ge dwongen. Het A-team van de biljartvereni ging De Sportvrienden heeft vorige week woensdag een fraaie overwin ning weten te behalen op Cosy Cor ner A uit Gouda. Opvallend daarbij waren de prestaties van A. Kruyf, die zijn tegenstander, de heer K. Nieuwkoop, versloeg in 25 beurten met een gemiddelde van 6.36. Sportvrienden D stelde enigszins teleur en verloor met 2-6 van Spor tief D. De heer W. v. Ommeren hield de eer voor het D-team tenminste nog een beetje hoog. Moerkapelle-zaterdag blijft het zorgenkindje van de afdeling. Het is duidelijk dat de Moerkapellenaren niet mee kunnen in de afdeling en het zal ons niet verbazen als het af delingsbestuur besluit tot degradatie over te gaan. Hoe ongebruikelijk het ook moge zijn dat een standaard-elf- tal wordt ingedeeld bij de reserve- kl assen. Gouwe-vrienden D herstelde zich van de nederlaag van vorige week en won met 7-2 van KOT uit Gouda. Het Fa-team van de Waddinxveners zegevierde verrassend over Thalia Fa uit Gouda (7-2) en Gouwe-vrienden Fb boekte zijn tweede overwinning door De Sport uit Gouda met een 7-2 nederlaag naar huis te sturen. WADDINXVEEN Het tweede team van de waterpoloclub De Gou we heeft na een bijzonder spannende wedstrijd AZC 2 uit Alphen met 2-1 weten te verslaan. Zoals ook de cij fers blijkt ontliepen de tegenstan ders elkaar zeer weinig in kracht en duurde het tamelijk lang voordat het eerste doelpunt zou vallen. Het ging er in deze wedstrijd wel tamelijk hard aan toe. Nadat een Alphenaar naar de kant was gezonden kon Harry Weck het eerste doelpunt in de touwen jagen. Het optreden van de Waddinxveners werd hier door wat evenwichtiger. Zij kregen een licht overwicht en na geruime tijd wist Henny van den Bosch met een fraaie treffer de Waddinxveense voorsprong tot 2-0 te vergroten. Een fel offensief van AZC mocht niet meer baten en tot de rust bleef het 2-0. Na de hervatting drongen de Alphenaren sterk op en slaagden zij er keer op keer in paniek te zaai en voor het doel van De Gouwe. Al spoedig stond het 2-1. Slechts af en toe wist de Gouwe-voorhoede zich onder de enorme druk uit te werken. Nico Toor kreeg nog een keer een fraaie kans, maar zijn worp belandde tegen de paal. Ook AZC wist geen van de talrijke doelrijpe kansen te benutten. Gouwe 4 boekte verleden week een 4-1 zege op ZPS 1 uit Stol wijk en de Gouwe-meisjes zegevier den met 1-0 over Boskoop. MOERKAPELLE De midden stand van Moerkapelle is niet van zins de naderende Sint Nicolaas on opgemerkt voorbij te laten gaan. In tegendeel, de plaatselyke midden stands vereniging voert sinds 23 no vember tot en met 6 december een grootscheepse actie met als grote trekpleister een verloting. Aanstaan de zaterdagmiddag wordt de goede Sint in hoogst eigen persoon door de burgemeester op het gemeentehuis ontvangen nadat hij een rondgang heeft gemaakt door het dorp. In de middenstandscourant die medio november verscheen staat precies wat de Moerkapellenaren moeten doen om een kans te kunnen maken op het gasfornuis, de automa tische wasmachine, het Zaanse klok je of de vele andere prijzen die voor de verloting beschikbaar zijn gesteld. Voor elke in Moerkapelle bestede gulden ontvangt men een zegel. Elk volgeplakt opplakvelvan vijfentwin tig zegels geldt als een lot voor de verloting. De opbrengst van de win- kelweekactie is bestemd voor het be jaardencomité, die er de bejaarden reis van kan financieren. De Moerkapelse winkels hebben van het gemeentebestuur toestem ming gekregen voor het houden van verkoopavonden van maandag 29 no vember tot en met vrijdag 3 decem ber. De winkels zullen dan tot acht uur geopend zijn. J. C. Adriaanse F. de Jon, W. van Gort A. v.d. Starre, P. Broer W. van Vuuren, afgebr. A. Versluis P. Perdijk, J A. van Gort A. v. Woerekom, 10 J. C. Adriaanse A. A. v. Oort, 10 A. van Woerekom J. Kleiweg, 10 J. v.d. Horst W. v. Vuuren, afgebr. P. Perdijk W. van Gort, 1—0 Voor de Rotterdamse Schaak Bond werd de strijd aangebonden met Gambiet I te Rotterdam. Met een danig verzwakt eerste tiental, mede doordat de spelers van bord 2, 4 en 6 door ziekte niet aanwezig konden zijn, heeft WSV toch een goed resul taat geboekt. De uitslagen waren: H. van ’t Hof P. Broer, 10 J. Zantman P. Perdijk, afgebroken (staat gewonnen) 0—1 1—0 De resultaten, die de vier teams van de biljartvereniging Gouwe- vrienden tijdens de tweede competi- tie-dag van de Koninklijke Neder landse Biljart Bond behaalden waren alleszins bevredigend. Slechts het E- team moest met een nederlaag ge noegen nemen. Het verloor met 7-2 van Tunnel E uit Gouda. WADDINXVEEN Het eerste team van de tafeltennisvereniging Kwiek heeft zich wonderwel hersteld van de nederlaag die het vorige week tegen Rosalia leed. De Waddinxve ners wonnen met 1-9 van Gouda. Ook Kwiek 2 bracht het in de wed strijd tegen het tweede team van Gouda tot een overwinning (7-3). Dit team is tot nu toe nog steeds ongeslagen. Verrassend in deze ont moeting was het verloop van het dubbelspel. Het koppel D. de Vries- M. P. Oosterom won de eerste set met 21-18, maar in de tweede set kwamen zij met 18-7 achter te staan. De dreigende nederlaag werd door een grote krachtsinspanning van de twee Waddinxveners toch nog om gezet in een fraaie zege (21-19). K. en K. had weinig moeite met Kwiek 3 (10-0) en Kwiek 5 moest ook een nederlaag slikken van dezelfde club (2-8). Kwiek 4 gaf BOK geen schijn van kans en won met 0-10. REEUWIJK De bewoners van de eenenveertig woningen aan de John Raedeckersingel hebben bjj een onlangs gehouden opinie-onderzoek de wens te kennen gegeven voortaan zelf hun voortuinen van onkruid te mogen vrijwaren. In het verleden geschiedde het onderhoud van de tuinen altijd door de dienst gemeen tewerken. De bewoners hadden zich contrac tueel verplicht tot het onderhoud van de tuinen door gemeentewerken, maar omdat de kosten de laatste ja- ren zo hoog opliepen, dat van de be trokkenen onevenredig hoge bedra gen moesten worden gevergd, besloot het college van Burgemeester en Wethouders de raad het voorstel te doen het onderhoud van de voortui nen in handen van de bewoners zelf te geven. B. en W. maken ten aanzien van het „doe het zelf’-onderhoud wel de restricties dat de tuinen goed dienen te worden onderhouden en dat het de bewoners verboden is de tuinen door middel van een heg, hek of iets dergelijks af te scheiden van de an dere tuinen. In het verleden mocht dat ook niet, maar toen hield ge meentewerken er een oogje op. op deze PHILIPS electro grammofoon het corset met steun gevende constructie; de oplossing bij alle moei lijkheden met uw figuur, onontbeerlijk bij corpu lentie, verslapte spieren, rugpijn, na operaties, etc. komt u eens vrijblijvend passen. WADDINXVEEN De gladheid tijdens het afgelopen weekeinde heeft ook in Waddinxveen en omge ving veel ongerief veroorzaakt. In Waddinxveen zelf was het zaterdag morgen opvallend stil en de midden stand heeft de nadelen van de glad heid goed gemerkt. Op Rijksweg 12 kwam het verkeer in ernstige moei lijkheden, doordat de auto’s niet meer tegen de oprit van de Gouwe- brug konden opkomen. De Waddinxveense dienst van openbare werken is de afgelopen da gen bijzonder actief geweest om zo veel mogelijk door het strooien van zand en pekel de gladheid en sneeuw te bestrijden. REEUWIJK De vorige week dinsdagavond in het verenigingsge bouw Reeuwijk-brug gespeelde par tijen voor de wintercompetitie van de schaakvereniging ’Reeuwijk’ heb ben de volgende resultaten opgele verd: Poule A: W. Breedveld-C. v.d. Graaf 0-1, M. Schreuder - J. v.d. Wolf J-J, L. Buitenhuis - J. van Beek 1-0, J. Kapteyn - M. Schreuder, afgebroken. Door zijn overwinning op Van Beek heeft Buitenhuis opnieuw de leiding van poule A op zich genomen. Hij heeft nu evenveel punten als de heer v.d. Wolf, maar heeft ook een partij minder gespeeld. Beide heren hebben nu 4J punt uit respectievelijk zes en zeven partijen. Poule B: A. Hazewinkel-J. Elenbaas 1-0, J. Breedveld jr. - G. Bakker 1-0. Breedveld jr. blijft de ranglijst aan voeren (vijf ppunten en één afgebro ken partij uit zes) gevolgd door Ha- zewinkel met 4 en 1 afgebroken uit 7. Poule C: J. Renssen-L. Kamper 0-1, P. de Vries - J. v.d. Goot 1 - 0, J. v.d. Wolf-P. Bontenbal 0-1, A. de Nie jr.- J. van Wensveen 0-1. De ranglijst wordt nu aangevoerd door Hazewin- kel, J. Kapteyn en De Vries, waar van de eerste twee met 2 punten uit twee partijen en de laatste met 2 punten en 1 afgebroken partij uit 3. revue” vertoond. Deze schitterende Duitse productie, die indertijd al goede recensies kreeg, werd ook door de leden van de Ijsclub bijzonder gewaardeerd. De trekking van de loterij welke na afloop van de film werd gehouden wees uit dat de hoofdprijs, een pony, was gevallen op lotnummer 474. Een volledige prijslijst zal op de bekende adressen in Zevenhuizen worden aangeplakt. De vergadering besloot eensgezind oud-burgemeester Boer, die met zijn vrouw de zaal even had moeten ver laten, te benoemen tot lid van ver dienste. Voorzitter De Jong speldde de heer Boer na diens terugkeer de zilveren schaats op de revers. On mi ddelli j k vult uwkamer kalasiris Het ziet er voor Groeneweg ook niet bepaald rooskleurig uit. De Ze ven huizenaren zullen in de tweede competitiehelft uit een ander vaatje moeten gaan tappen, willen zij zich in de KNVB weten te handhaven. Voorlopig zit het er echter in het geheel niet in. Met nog maar acht wedstrijden voor de boeg wordt het voor Be Fair al bijzonder oppassen. De Waddinx veners zitten in de hoek waar straks de slagen zullen vallen en het is de vraag of zij daartegen bestand zul len blijken te zijn. We hopen van wel, maar dan zal er nog even hard aan getrokken dienen te worden. Het weer is echter tot ongeveer half november ver boven verwach ting gebleven zodat er geen enkele reden tot klagen is. Nu de competi ties er voor het overgrote deel voor de helft opzitten lijkt ons de tijd ge schikt voor een korte nabeschouwing en een blik in de toekomst. zelfs die nederlaag was helemaal niet nodig geweest. Naaste concurrenten Nieuwer kerk en Nieuwkoop blijven het spoor aardig volgen maar hebben met elkaar nog enkele appeltjes te schillen, waardoor Moerkapelle een. grotere voorsprong kan nemen. We zijn benieuwd hoe de Moerkapelle naren het er in de vierde klas zullen afbrengen. Bijzonder wisselvallig zijn de pres taties van RCV in de afdeling Gouda. Nog maar enkele weken terug namen de carrosseriebouwers nog een lei dinggevende positie in en nu staan zij op drie na weer onderaan. Veel kans om onderaan te belanden is er overigens niet, want het verschil met hekkesluiter Moerkapelle is nu al negen punten. Met Waddinxveen-zaterdag gaat het noch goed noch slecht. De balans slaat door naar de kant van de over winningen en dat kan tot tevreden heid stemmen. Sensationele resulta ten behoeven we van Waddinxveen niet te verwachten en de plaats in de middenmoot zal men dan ook wel weten te behouden. REEUWIJK De Reeuwijkse Lawntennisvereniging „De Sluipers” heeft met de gemeente Reeuwijk een overeenkomst gesloten over de huur van een terrein van 2700vierkante meter. „De Sluipers” huren dit ter rein voor zegge en schrijve 1,per jaar, gedurende vijf achtereenvol gende jaren. Dit bedrag mag lach wekkend laag schijnen, maar het contract bepaald ook dat de tennis vereniging binnen één jaar tenminste één tennisbaan met kleedruimte moet hebben aangelegd. ’De Sluipers’ zullen hun geld voor eerst dus hard nodig hebben. Het contract gaat per 1 januari 1966 in. Na afloop van de huurperiode (31 de cember 1970) neemt de gemeente Reeuwijk het terrein van „De Slui pers” met de aangelegde tennisbanen en kleedaccommodatie over tegen de kostprijs, verminderd met 3 procent afschrijvingskosten per jaar. Zonder al te veel zorgen kan Moerkapelle (zondag) de toekomst tegemoet zien. De Moerkapellenaren zijn slechts éénmaal verslagen en Waddinxveen (zondag) voelt zich klaarblijkelijk ook niet helemaal happy in de vierde klas. Het valt voor een debutant echter nooit mee en de Waddinxveners hebben het er tot nu toe nog niet eens zo slecht vanaf gebracht. Degraderen zal Wad dinxveen in ieder geval niet, dat staat wel bij voorbaat vast. GOUDA Markt S tel. 6465 Gouwe 5 tel. 3566 WADDINXVEEN 'JÜUWÖ Kerkweg 133 tel. (01828) 3003 PLATENSPELER met grote in gebouwde luidspreker. Tran sistor-versterker, dus direct speelklaar l Stereo-aansluiting. Handige koffer (afm.: 30,5 x 26,3 x 11,8 cm). In een mooie tint blauw, grijs of rood. L--Zolang de voorraad strektI Oud-burgemeester Boer zei in een kort dankwoord dat hij deze onder scheiding gaarne accepteerde. „Het is voor mij een grote eer dat me deze onderscheiding ten deel is gevallen,” zei hij. Het bandje van de afdeling Zevenhuizen van Jong Volksonder wijs zorgde tijdens de feestelijke bij eenkomst voor de muzikale begelei ding. C. Bekker W. van Gort, C. Vermeulen F. de Jong, H. Roodenburg A. v.d. Starre, 2 W. v. Gurp jr - J. v.d. Horst, afgebr. (alles mogelijk) G. Verschuur A. Versluis, J—-J J. Spiej ard J. Kleiweg, afgebroken (alles mogelijk) R. v.d. Linden A. A. van Oort, 10 C. van der Lent Th. Verbree, 01 Totaal 43

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 4