suikerbeesten en Het komt op de laatste dagen Sinterklaas is voor de banketbakkers kerstdagen De Is en de J‘s hoeven 8 uur speeltijd aan gemakkelijker dan de niet meer jaloers te zijn Banket, marsepein, taai-taai zijn ouder^dan U denkt zal het weer zover zjjn. Weer een Sinterklaas feest voor de miljoenen kinderen van Nederland, die zóveel cadeautjes zullen krjjgen, dat ze niet weten wat het eerst uitgepakt. Ofschoon de ouderen niet ver geten worden bljjft Sint Nicolaas toch een kinderfeest. Dat is altijd al zo geweest en dat zal ook wel zo bljj- ven. Men hoeft maar naar de in verrukking opgeheven gezichtjes van de kinderen op het schilderjj van Jan Steen te kijken om te weten dat er nog niets veranderd is. Of toch? De kinderen van de schilderjjen van Jan Steen waren waarschijnlijk met heel wat minder ge lukkig dan hun leeftijdgenootjes van nu. Men kende ten tjjde van de beroemde Oud-Hollandse portretschil der geen speelgoed, althans niet in de hoeveelheid, die PHILIPS 4-sporen bandrecorder I Keus van onze voorouders gemakkelijker Culinair Historisch Museum onder banketbakkersschool voor Sinterklaas PRACHTIGE REPRODUCTIES Jeugd Zevenhuizen trotseert koude Van Houten vindt de oplossing Sint Nicolaas 4587- Suikerbeesten Boekh. Veldwijk Voor a Baby APPARATEN oorhangers en hoorbrillen g^Optiek Taai-Taai Banketletter Marsepein mr. opticien j. grit contactlensspecialist hoortoestelpracticus h.v. fovea centralis s: Pagina 5 Jtraks el £1'- 5 ft® ff BRILLEN BRILETUTS CONTACTLENS- ETUI'S HOOR- PRISMAKIJKERS MICROSCOPEN LOUPEN LEESGLAZEN BAROMETERS HYGROMETERS THERMO METERS 5? Ontdekking Beweging Bladerdeegmachine Bereiding voord© Persononeelsgebrek WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 het feit dat zjjn naam ~s fu'IITXriT MODERNE KUNSTKAARTEN PHILIPS voor psasïXïïïxssR«ff Passage, Waddinxveen de grote warenhuizen ons thans presenteren. Nee, de keus van onze voorouders was wel iets gemakkeiijker dan de onze. Men kon het zich in die dagen ook niet veroorloven grote bedragen aan het feest te besteden. De presentjes bleven beperkt tot wat suikergoed, mar sepein, taai-taai, speculaas en voor de ouderen was er de banketletter. Wat is eigenlijk de oorsprong van die eeuwenoude banketbakkersproducten, die nu zo’n grote populariteit genieten? Om dat aan de weet te komen zijn we eens gaan praten met de directeur/archivaris van het Culi nair Historisch Museum in Amsterdam, de heer D. Bar neveld. K. TIENDEWEG 12 - GOUDA Telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108 - Tel. 6033 (naast Kleiwegbrug) ’s Maandags zijn de Opticiens de gehele dag gesloten. GOUDA: Markt 5, tel. (0 1820) 6465 Gouwe 5, tel. (0 1820) 35 66 WADDINXVEEN Passage 133, tel. (01828) 3003 POEDER - CREME - OLIE - ZEEP Voor NUTTIGE GESCHENKEN en andere toebehoren COMBINATIES VAN BAROMETERS THERMOMETERS en HYGROMETERS Het is voorgekomen dat tijdens „eene twist Claes den Warmoezier de waerdt van ’t Swarte Paert me eene taayvryer een gat in de kop sloeg”. Dat gebeurde nadat Claes enkele slaapmutsjes op het welzijn van de goede Sint had gedronken en omdat „hy geene duyten op sack” had maar met een taaipop betaalde. Claes den Warmoezier moest daarvoor een week op water en brood en kon bo vendien nog een dag aan de schand paal staan. Het was Coenraad Johannes van Houten die in het begin van de 19e eeuw chocola ontdekte. Al experi menterend in de fabriek van zijn va der deed hij de geweldige uitvinding van het oplosbare cacaopoeder. Op 4 april 1828 kreeg hij patent toegewe zen. Het bereiden van chocola begon echter pas dertig jaar later grote vormen aan te nemen. Eerst in 1890 ging men er toe over allerlei figuren uit chocola te vervaardigen. Al spoe dig volgde men het voorbeeld van de bakkers met hun banketletters en nog voor de twintigste eeuw aanbrak was het geven van chocoladeletters met Sint Nicolaas volop in zwang. Van Houten en Zoon heeft zijn fa brieken staan in Medemblik, waar al in april wordt begonnen met de pro ductie van chocoladeletters. Zo’n vroege start is beslist noodzakelijk om de jaarlijkse productie van acht tien miljoen letters te kunnen halen. De groothandel krijgt zijn bestellin gen dan in augustus en september, terwijl deze het op zijn beurt weer in oktober en november over de de- tiallisten distribueert. WADDINXVEEN Als straks de huiskamers weer vol liggen met pak papier en de miljoenen kinderen van Nederland met verrukte blikken het zojuist van de goede sint ontvangen snoep- en speelgoed zitten te bewonde ren, dan wissen de banketbakkers, voor wie evenals voor zovele anderen de Sint Nicolaas een topdag is, zich het zweet van het voorhoofd. Niet dat er dan geen werk meer zou zjjn, want binnen enkele weken is het dan weer Kerst mis en Nieuwjaar. Maar een ogenblik adempauze is er toch wel. We zijn eens een praatje gaan maken met de banketbakkers van Wad dinxveen om wat meer aan de weet te komen over de extra-werkzaamheden die de Sinterklaasviering hen bezorgen. Het was ons helaas onmogelijk om alle bakkers van Waddinxveen een bezoek te brengen, zodat we een selectie hebben moeten toepassen. na nieuwjaar. Het zal in de dagen voor december best druk worden in de winkel. De Passage is feestelijk verlicht en dat trekt altiid klanten. „In ons archief kunnen we wat be treft de banketletters teruggaan tot 1750. Dan horen we het eerst van een zekere bakker Van den Brenk in Amsterdam, die het spijs introdu ceert. Spijs is een mengsel van ge malen amandelen en suiker, verhou ding fifty-fifty,” vertelt de heer Bar neveld, die zó met de banketbakkerij verweven is, dat hij geen boeken no dig heeft om naar de juiste feiten te zoeken. De korst van de banketletters be stond al veel langer, men vermoedt zelfs al bij de Romeinen. De eerste banketletter had de vorm van een soort rookworst, of hoefijzer met omgebogen uiteinden. Pas veel later ontstond het alfabet. Bakker Van den Brenk bracht zijn uitvinding net voor 5 december en zodoende is men het altijd als Sint Nicolaasgebak blij ven beschouwen. Banket is een typisch Nederlands product. De scheiding is zelfs zo scherp dat men het in België al niet meer aantreft. Over het ontstaan van het alfabet in banket tast men in het duister. Het verhaal gaat dat aan het begin van de negentiende eeuw een jonge man bij een bakker een banketletter in de vorm van een M bestelde. Hij wilde die aan zijn meisje (Marijke) geven als Sint Nicolaasgeschenk. Dat bracht de bakker op een idee en in de daarop volgende jaren namen de banketletters een geweldige vlucht, die tot op de huidige dag is voort gezet. Toch kende men al vroeg suiker. Het was Alexander de Grote die het tijdens zijn veldtocht door Perzië uit Indië meebracht. Dat was uiter aard rietsuiker. Het heeft bijzonder lang geduurd voordat de suiker zijn triomftocht over de wereld kon gaan maken. In oude kronieken heeft men kunnen terugvinden dat de edellie den, die in Düsseldorf een feest van de hertog van Gelre meemaakten, stomverbaasd waren bij het aan schouwen van suiker. Ofschoon zij in de gelegenheid werden gesteld te proeven, durfden slechts enkele hel den zich aan die ’blancke suycker’ te wagen. Omstreeks 1480 komt de omme keer. Tot dan was suiker slechts ver krijgbaar geweest bij de apothekers, die het voor het lieve prijsje van 24,80 per pond verkochten. Deze prijs heeft men in de boeken van een apotheker in Amsterdam terug kunnen vinden. Aan een omrekening in tegenwoordige guldens heeft men zich niet durven wagen. Na 1480 krijgen de bakkers de be schikking over suiker, eerst nog aar zelend maar allengs meer gaan zij er gebruik van maken. De honing werd steeds meer verdrongen. De suiker beestencultuur kwam ten tijde van de 80-jarige oorlog. De streng Calvinistische burge meester Tulp van Amsterdam gebood in 1630 aan een banketbakker een ’naakt’ suikerbeest uit het raam te verwijderen. De man werd beboet omdat hij zich meer dan onkies had gedragen door het etaleren van on geklede dierfiguren. Suikerbeesten, borstplaat en room borstplaat worden gemaakt van ge kookte suiker eventueel met een kleurstof. Bij roomborstplaat wordt er nog slagroom aan toegevoegd. De laatste jaren ziet men steeds minder suikerbeesten. „Ik vind dat bijzonder jammer,” zegt de heer Barneveld er van. „Vroeger moest ik nog wel eens van die enorme figuren uit de vor men halen. Dat was een hele toer, hoor. Meestal deed de baas het liever zelf en dan maakte hij ook nog dik wijls brokken.” volle toeren om al zijn klanten met Sint Nicolaas tevreden te kunnen stellen. „Alles komt bjj ons op de laatste dagen aan,” zegt hij, „Maar de suikerbeesten, marsepein en cho coladeletters kunnen best wat eerder gemaakt worden.” Zo zijn de choco ladeletters aan het eind van de vo rige maand gegoten. Opvallend is dat Van de Berg niet alleen zelf chocoladeletters maakt, maar daarin ook nog de grootste om zet haalt. Bij hem is veel minder vraag naar de fabrieksletters dan bij zijn collega’s. Een week geleden kwamen de laatse suikerbeesten uit de vormen en aan het marsepein wordt nog volop gewerkt. „De vraag naar speculaas begint ongeveer half september,” zegt Van den Berg, „Je zou kunnen zeggen dat dan voor ons de eerste drukte be gint.” Die drukte houdt dan aan tot Taai-taai is onder de benaming honingkoeken al duizenden jaren Voortreffelijke opname en weer gave. rechtigheden ontdaan. Men vindt in de zakken en tussen de bonen de meest vreemde zaken, zoals messen, stenen, koralen en soms zelfs geld. Dan volgt het pellen en het breken van de noten. De schil wordt door de farmaceutische industrie weer ge bruikt voor de vervaardiging van theobromine. De gebroken cacaobonen worden vervolgens gebrand en gemalen. Dat malen gebeurd met metalen walsen, die worden verhit, waardoor de bo ter in de cacao smelt en een breiach tige massa wordt overgehouden. Een temperatuur van 34 graden Celcius moet gehandhaafd blijven om te voorkomen dat de substantie stolt. De cacaobrei wordt vervolgens in een geweldige mixer gemengd met de andere ingrediënten. Al naar ge lang de gewenste smaak voegt men daarbij de diverse delen melk, sui ker, caramel, sinaasappelsap, enzo voorts. Het gehele productieproces verloopt bij Van Houten volautoma tisch. Alles wordt geregeld vanuit centrale controle-panelen. Gedurende 72 uur wordt de choco lade nu in beweging gehouden, dan wordt het door een temperende ma chine geleid, die er voor zorg draagt, dat de chocolade in vloeibare toe stand blijft. Hierna wordt de choco lade in plastic of metelane mallen gegoten. Over de lopende band glij den eindeloze rijen A’s, B’s, C’s. en zovoorts door koeltunnels naar de verpakkingmachines. Men vervaardigd de letters van het alfabet niet per serie maar per soort. Zodra de productie van de A’s dus beëindigd is, verandert men de mallen en komen de B’s aan de beurt. Het ene jaar is er voor bepaalde letters meer belangstelling dan voor de andere. Van Houten moet bij voorbeeld elk jaar zorgen dat de productie aan de op dat moment in zwang zijnde namenmode is aange past. Zo had men tot voor kort een voorkeur voor Franse namen, terwijl op dit moment de Deense namen Eric en Karen erg in trek zijn. Goede chocoladeletters kunnen voor jaren bewaard blijven, als ze tenminste bewaard worden op een koele en droge plaats. Het eeuwenoude banketbakkersvak is jaren achtereen achterop gebleven bij de moderne ontwikkelingen. De laatste jaren kan men echter van enige automatisering in de banket bakkerij spreken. De heer D. A. de Vlaam, die zjjn zaak aan de Oranje- laan heeft, liet ons vol trots zjjn nieuwe volautomatische bladerdeeg machine zien. Deze machine maakt het deeg voor bijvoorbeeld de korst van de boter letters. De kwaliteit van het deeg is er eerder op vooruit dan achteruit gegaan en bovendien geeft de ma chine een enorme tijdsbesparing. „Alles komt bij ons op de laatste twee, hooguit drie dagen aan,” zegt bakker De Vlaam, „Ik zou wel graag willen dat de mensen een beetje vroeger bestelden, zodat wij een be hoorlijke planning kunnen maken.” Het marsepein kan al wat eerder gemaakt worden, maar met de spe culaas en de boterletters moet ge wacht worden. „Veel van de boterlet ters die ik maak - banketletters maak ik niet - gaan naar de fabrie ken. Wat mij zo opvalt is dat ze daar nooit vragen naar een prijs. Ze wil len allemaal het beste en als het kan zo vers mogelijk.” De bestellingen van de grote Wad- dinxveense bedrijven komen geluk kig wel vroeg genoeg binnen, zodat bakker De Vlaam wat dat betreft vast berekeningen kan gaan maken. Voor dit jaar verwacht hij een omzet van zo’n dertien- a veertien honderd stuks. Taai-taai en chocoladeletters maakt hij niet zelf meer en de suikerbees- log, toen er nog geen chocola was, ten gaan achteruit. „Vlak na de oor- werden die dingen nog wel goed ver kocht, maar nu geven de mensen de voorkeur aan chocola en marsepein,” vindt De Vlaam. Van de feestdagen vindt hij de Sinterklaas nog de ge- makkelijkste. De Kerstdagen en oud en nieuw geven hem en zijn perso neel veel meer zorgen, omdat dan de sortering veel groter moet zijn. Banketbakker A. R. van den Berg werkt met zjjn vier assistenten op Chocoladeletters worden in prin cipe precies eender bereid als andere chocola. De wijze van bereiding is voor een gedeelte nog steeds een ge heim van Van Houten. Andere fa brieken hebben een eigen methode. De cacaobonen, verpakt in jutezak ken van 65 kilo, worden ingevoerd uit Zuid- en Centraal-Amerika en West-Afrika. Uit één zak kan men eventueel 500 kilo melkchocolade ha len, of 140 kilo puur. Uiteraard zijn de andere ingrediënten zoals suiker, melkpoeder, enzovoorts daar al bij geteld. De bonen worden eerst van onge- ZEVENHUIZEN Vlak nadat de Sint in Zeeland zjjn intocht had ge maakt in het land, maakte hij vorige week zaterdagmiddag zijn opwach ting bjj de jeugd van Zevenhuizen, die hem weer en wind trotserend in grote getale enthousiast verwelkom de. Omstreeks drie uur arriveerde de goedheiligman op de schimmel ver gezeld van twee Zwarte Pieten op ponies en twee leden van de Een- drachtsruiters bjj Hotel Vos, waar het fanfarekorps „De Kleine Trom petter” hem opwachtte. Voorafgegaan door De Kleine Trom petter trok Sint Nicolaas vervolgens door de nieuwe wijk. De Pieten strooiden hier kwistig met peperno ten, die gretig aftrek vonden. Voor het gemeentehuis bracht het fanfare korps een serenade van Sinterklaas liedjes ten gehore. Toen was het woord aan burge meester A. van ’t Verlaat, die bijzon der in zijn schik was met het hoge Spaanse bezoek. De Sint bleek niet minder verheugd over zijn bezoek aan Zevenhuizen, dat hij nu alweer zoveel jaren door diverse omstandig heden had moeten overslaan. Na de ontvangst op het gemeente huis maakte de bejaarde bisschop een rondgang door de rest van het dorp. Ook hier was de belangstelling het bijzonder koude weer ten spijt, bijzonder groot. Na zijn bezoek aan Zevenhuizen vertrok Sint Nicolaas naar Moerkapelle. oud. In Genesis zegt Abraham al tot zjjn vrouw: „Maal meel in de steen en bak honingkoeken.” De Egypte- naren kenden ze al en de Germanen gebruikten ze om de Schimmelruiter, die ten tjjde van ruw weer (novem ber, december) over de daken van de hutten rende. Onze voorvaderen leg den dan een honingkoek op de drem pel van het huis, die dan de volgen de morgen meestal verdwenen was. De Germanen dachten dan dat de Schimmelruiter, de voorganger van onze Sint Nicolaas, de koeken had weggehaald, maar waarschjjnljjker is dat de wolven en beren zich ’s nachts tegoed zullen hebben gedaan. Men kan van de taai dus niet zeg gen dat het een specifiek Sint Nico laas gebak is. De vrijers en vrijsters kwamen echter wél alleen tijdens de verjaardag van de goedheiligman voor. De prachtige vormen in hout uitgesneden, dienden als werkstuk voor de gezel om als meester in het guide te kunnen worden opgenomen. In het museum hangen nog enkele eeuwenoude taaipoppen, die met een beetje goede wil (en een paardegebit) nog gegeten zouden kunnen worden. Men was vroeger met de taaipoppen niet kinderachtig. Het kleine museumpje, dat wordt geëxploiteerd door de Algemene, Ne derlandse Banketbakkersvereniging (ongeveer 800 leden) is gevestigd on der het gebouw van de Vakschool voor Banketbakkers; de ’catacomben’ noemt de heer Barneveld de hem ter beschikking gestelde ruimten. Het museum mag dan inderdaad in de kelder zitten, oud is het in ieder ge val niet. Het gebouw zelf dateert van 1954 en nog zolang geleden werd het museum zelf verbouwd. Het bakkerswinkeltje bjj de entree is geheel in stijl. In de etalage staan de levensgrote vrijer en vrijsters van taai (een echte bakker zegt niet taai taai) en speculaas. In kristallen pot ten komen de suikerbeestjes goed tot hun recht. De prijzen van die tijd klinken ons belachelijk in de oren. Achter de winkel is de bakkerij. Men proeft als het ware met welk een inspanning de bakkers uit vroe ger eeuwen him Sinterklaasproduc ten moesten maken. De oude trog, waarin het deeg werd gemaakt. De ’speculaasmachine’ (een walsje met daarin de speculaasvormen), choco- lade-mallen, marsepein-vormen en taai-planken. Voor de moderne ban ketbakker zijn al deze instrumenten ware martelwerktuigen alleen al door de moeizame manier waarop alles moest worden gedaan. Het woord hygiëne kwam in de vocabu laire van de oude banketbakkers niet voor. Het Culinair Historisch Museum is in het bezit van een fraaie collectie speculaas- en taaiplanken, die niet eens allemaal een plaatsje vonden. In dit lieve museumpje, dat cultuurhis torisch misschien niet eens zo’n grote betekenis heeft, maar waaraan de oude vakbroeders met hart en ziel verknocht zjjn, spreken we met de heer Barneveld over de historie van het Sint Nicolaasgebak. Marsepein heeft dezelfde ingredi ënten als spijs, maar de verhouding suiker/amandelen is hier 2 op 1. „Marsepein komt al voor ten tijde van de Bourgondische vorstent dus ongeveer 1400,” vertelt de heer Bar neveld, „De suiker moest uit Italië komen, want hier kende men het nog niet. Tot het begin van deze eeuw heeft men echter weinig aan de vormgeving of kleur gedaan. Mar sepein had vroeger geen bepaalde vorm en was eenvoudig grauwwit. Uit mjjn eigen leerlingentijd net voor de eerste wereldoorlog herinner ik me nog wel dat ik alleen worst en varkens mocht maken, maar daar was het dan ook mee afgelopen. In het buitenland zie je tegenwoordig alleen maar marsepeinkoekjes. De fi guren zijn van Hollandse origine.” Marsepein was dus aanvankelijk geen Sinterklaasproduct. Het is het wel geworden dank zij de Hollandse zuinigheid, die er de oorzaak van werd, dat alleen voor de Sint Nico laas het dure marsepein werd ge kocht. Suiker was tot ongeveer 1650 voor het gewone volk onbetaalbaar. Geheel transistor, dus geen op warmtijd. Druk op de knop en hij speelt direct. Eenvoudige bediening door druk- toetssysteem. Variabele toonrege ling. Viercijfer-programma-indi- cator met automatische nulstel- ling. Pauzetoets. 2 Snelheden. Compleet met gevoelige dynami sche microfoon, 3ó0 m langspeel- band, 15-cm-spoelen en verbin- dingssnoer. Meeluisteren tijdens opname via ingebouwde luidspre ker of hoofdtelefoon. 378.- of 133.- en 78 x 3.90 Zojuist overjarig verklaard, maar met volledige service en ga rantie. Zolang de voorraad strekt. In de Waddinxveense bakkerijen is de Sint Nicolaasslag al in volle gang. (foto Sjaak Noteboom) Een mens kan een jaar lang vrede hebben met begint met een I of een J, maar zodra de langverbeide 5 december aanbreekt bekruipt hem toch het gevoel een pechvogel te zjjn. Met enige jaloezie stelt hij dan vast dat zjjn chocoladeletter het weer niet haalt bjj die van vrouw en kinderen, familieleden en andere relaties. Van Houten heeft er iets op gevonden, ’s Werelds tweede chocoladefabriek (slechts Hershey in de Verenigde Staten is groter) maakt letters van twee gewichten: 140 en 70 gram. Ofschoon men er niet aan kan ontkomen dat de gewichten van bijvoorbeeld de J en de M verschillen, is men er door een bepaalde wijze van bereiding in geslaagd de verschillen zo klein mogelijk te houden. Alle letters van het chocolade-alfabet wegen om en nabij 70 of 140 gram. Zelfs het type letter of de dikte ervan is nog precies eender gebleven. „Vlak na Pasen beginnen wjj alte denken aan 5 december,” zegt ban ketbakker J. Kerver van het Konin gin Wilhelminaplein. „We moeten dan al beginnen met bestellen van chocoladeletters en de grondstoffen.” De heer Kerver vindt het feit dat Sinterklaas dit jaar op een zondag valt bjjzonder gunstig. Men kan nu gewoon in de week doorwerken, ter- wjjl op zaterdag bezorgd kan worden. Als er iemand dit jaar gebrek heeft aan personeel dan is dat bak ker Kerver. Eén van zijn personeels leden zit thuis met een gebroken been en nu moet hij het met twee man zien te rooien. De laatste week voor Sint Nicolaas maakt hij naast het gewone werk alleen nog maar speculaas en boterletters. Marsepein en chocoladeletters zijn dan al lang klaar. Bakker Kerver is het helemaal eens met zijn collega’s dat Sinterklaas eigenlijk nog niet eens de zwaarste van de feestdagen is. „Persoonlijk vindt ik de Sinter klaas de fijnste dag. Je kan je con centreren op een beperkt aantal arti kelen en met de Kerst moet je alles in huis hebben.” ■Z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5