IT Weekblad puzzekompetitie no. 9 w de automatische stuurman Bi a p p i e en Weekblad voor Waddinxveen Prinsessen vinden Partners SintNicolus Artikelen Oplossing en uitslag no. 7 (11 november) 20 jaar geleden: Puzzelprijzen Pagina 6 ■M I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 25 NOVEMBER 1965 .l| PLAK DIT STROOKJE OP BLANCO ZIJDE BRIEFKAART Oplossing vader: Oplossing moeder: Oplossing zoon: Oplossing dochter: (wordt vervolgd) Adresseer aan: Pers-Puzzelcompetitie, postbus 35, Utrecht. De zon nam een besluit en brak stralend door, als slechts een 30 MARGUERITE LEES EINDE Gebruik het (volledige!) invulstrookje en probeer de ACHT PUNTEN te behalen, die worden uitgeloofd voor deze opgave, of in elk geval een déél daarvan. „Natuurlijk niet, ik kom voor alle mensen. Ik breng mijn goede gaven aan iedereen. Ik ga niet in één zaak te kijk staan en anderen passeren...” „Daarom zo’n verdeeldheid hier,” vervolgd Piet. „Grote vergaderingen. Scheuring in de plaatselijke middenstandsvereniging. O, o, en nu willen ze ook deze prachtige etalage vannacht in de diggelen gooien, ik hebben ge hoord door schoorsteen. Maar bij die stoute mensen brengt u toch geen pakje!” „Nee Piet, die stouterds zal ik gauw opschrijven in mijn grote boek,” ant woordde de goedheiligman geruststellend. Én hij begon ijverig te noteren. „Maarr... weten u dan nu al wie dat zijn?” informeerde zijn knecht. „O, de namen doen er niet toe, beste Piet, maar hun beroepen zie ik zo.” Daarmee moest Piet het doen en u ook. Maar u kunt zich waarschijnlijk wel in de situatie van de Sint verplaatsen en zo niet in zijn boek, dan toch wel op één (of meer) briefkaarten vertellen, welke beroepen de kwaadwilli gen uitoefenen. „OCH, OCH,” riep Sint uit, toen hij pas voet aan wal had gezet in een hem (en u) onbekende stad des lands, „Wat hebben die mensen hier er een werk van gemaakt om het mij zo gemakkelijk mogelijk te maken bij het inkopen!” ,,’t Mocht wat,” zei Piet, die zijn baas al vooruit gereisd was, „die winke liers hebben er juist de grootste ruzie over. Ze zijn het helemaal niet eens over de manier waarop de gemeente u ontvangen moet. Tjaja, een aantal heeft gezegd: we doen samen en maken grote erepoort, bisschopswijntje op gemeentehuis, rondrit door de straten en wij allemaal met praalwagens. An deren roepen: niks samen. Sint komt in mjjn zaak en daarmee basta. O, daar waren er wel tien die u alleen maar in hun eigen winkel wilden onthalen om daarmee grote klantenstroom naar hun zaak te trekken. Dat noemen ze hier reclame. Maar daar lenen u zich toch niet voor...” kreten te overstemmen. „Ik vraag me af, of al dat geschreeuw wel bij het sturen hoort,” zei Knoke- meyer tot professor Notterkrakr. De geleerde haalde de schouders op. „Het hoort blijkbaar tot de reacties van een stuurman,” ant woordde hij, „en dus zal ook mijn automatische stuurman die gelui den dienen voort te brengen.” En hij stelde de robot bij tot ook deze loeide, floot en belde alsof (Voor élke ingevulde oplossing aan ommezijde briefkaart één postzegel van 25 cent bijplakken naast de postzegel van 10 cent (binnenland). Onder deze titel verschijnt binnen kort bij La Rivière Voorhoeve te Zwolle een nieuw Oranjeboek over de romances van de drie Prinsessen Beatrix, Irene en Margriet. Het is geschreven door de bakende auteur K. Norel, die hiermee een derde boek heeft toegevoegd aan zijn reeds eer der verschenen boeken over ons Koningshuis. Het boek bevat korte levensschet sen van de drie Prinsessen en van hun levenspartners, wier afkomst, studie, werk en interessen uitgebrei- der beschreven worden. Verder wor den de gebeurtenissen beschreven die zich hebben afgespeeld rond de verloving van Beatrix en Margriet en de verloving en het huweliik van Irene. Daarbij is veel aandacht be steed aan de reacties van het Neder landse volk. Het boek is voor allen die meele ven met het Oranjehuis, over de in teressante periode uit het leven der Prinsessen. Geïllustreerd met meer dan zeventig foto’s. Het omzetten van de cijfers in let ters bleek veel gemakkelijker dan het er zo op het eerste gezicht uit zag. Tal van inzenders zonden de juiste oplossing naar Utrecht en be zorgden de puzzelredactie heel wat moeilijkheden bij het bepalen van de stand in de competitie. Twee van onze lezers zitten de landelijke kop lopers vlak op de hielen. Dat zijn J. Garlich, Juliana van Stolberglaan 29 te Waddinxveen en mevrouw M. van Eyk, Wethouder Venteweg 81, Gouda die beiden 36 punten uit zeven puz zels hebben weten te behalen. Ook uit puzzel nr 7 verwierven zij weer zeven punten. De heer C. Stolker, Mauritslaan 20, Waddinxveen, kreeg voor zijn origi nele inzending één punt extra. Deze regeling geldt voor ieder die een leu ke of vindingrijke oplossing instuurt. Men mag echter alleen van de brief kaart gebruik maken en niets an ders. Afzonderlijk bijgesloten schen kingen worden uiteraard wel ge waardeerd, maar zij komen niet voor extra punten in aanmerking. De families M. C. Zijderhand, Noordeinde 95, Moerkapelle, T. Hil gers, Kerkweg 27, Waddinxveen en A. Sol, Raadhuisstraat 33, Moerka pelle, kregen respectievelijk 4 maal 7, 4 maal 7 en 3 maal 7 punten voor hun goede oplossingen. Zeven pun ten werden door de jury ook toege wezen aan W. Groenendijk, Johan de Witstraat 48, Moerkapelle, M. van Leeuwen, Bloemendaalseweg 65, te Gouda, J. van Oort, Willem de Zwij- gerlaan 29, Waddinxveen, M. van Rijswijk, Juliana v. Stolberglaan 62, Waddinxveen, J. van Soest, Burgem. Trooststraat 66, Waddinxveen, H. Hilgers, Stationsstraat 32, Waddinx veen, F. J. M. Mol, Prinses Irene- straat 48, Waddinxveen en J. C. Vuu- rens, de Genestetlaan 57, Waddinx veen. Boekenbonnen gingen bij lo ting naar J. van Oort, J. van Soest en F. J. M. Mol. Zij zullen de win naars een dezer dagen worden toe gezonden. En nu de oplossing. Verreweg de meeste inzenders hadden de bedoe ling begrepen. De quizmaster had alle letters van zjjn aankondiging omgezet in cjjfers, waarbij de 1 stond voor de a, de 2 voor de b, enzovoorts. hij pijn in zijn raderen had. Het was een hels lawaai in het labo ratorium; zo luid, dat het zelfs doordrong tot op straat, waar Kappie juist uit de taxi stapte. „Wat een spektakel daarbinnen!” riep Kappie, „het lijkt ja of ze de boel daar afbreken!” „Dat is in dat huis heel gewoon, meneer,” zei de taxichauffeur. er iets van die aard moest gebeuren. „In de eerste plaats je kind; en er komt een tijd dat een vrouw genoeg van ziekenhuizen heeft. Ik had al leen gehoopt, dat je in jouw geval niet slechts een andere betrekking zou moeten zoeken, maar dat je een een oranje vuurbal. Een stel spreeuwen vocht om de laatste kruimels. Twee jonge mensen praatten einde loos op een bankje in het park... o Gracia had besloten vertrouwelijk met de directie te spreken, toen David nog in Londen was. Het zou de lucht zuiveren; en zonder officieel ontslag te nemen, kon zij haar voornemen aankondigen een particuliere betrekking aan te nemen en het voor en tegen bespre ken. Haar besluit kwam als een donderslag aan hel dere hemel. De directrice gaf eerlijk toe, dat zij niet wist, hoe zij haar op de kinderafdeling zou moeten vervangen. Maar zij voegde er met een zeer begrijpen de glimlach aan toe, dat zij allang had begrepen, dat Vrijdag 30 november 1945: Woensdagavond sprak ds. J. Vroegindewey in de Hervorm de kerk over de ernst van het dansvraagstuk. Ds. Vroeginde wey las een artikel uit „De Jongeman” het orgaan van de Hervormde Bond van J.V. voor, waarin wordt gesproken over de ’moderne’ dansen met hun vaak schaamteloze houding van de dansparen, de zwoele sfeer van de danslokalen en de aparte soort muziek waarop gedanst wordt. Dat is geen vermaak meer, maar eenvou dig ontaarding. We krijgen eerst een stukje geschiedenis. De primitieve volken dansen veel. Hun dansen zijn religieu ze dansen. Zij dansen om de gevaren af te weren. In Mexi co blijft tijdens het landwerk één lid van het gezin thuis om door dansen een goede oogst te bevorderen. Dat is alles iets totaal anders dan onze paren dans. Men danst ook om in verbinding te komen met de godheid. Zo ook in de Bijbel 1 Kom. 18 26. Het springen te gen het altaar is een vorm van dansen. David huppelde voor de ark, 2 Sam. 6. Ook dat heeft met onze parendans niets ge meen. Het komt eerder dicht bij de hemelse dans. Spreker haalde vervolgens de geschie denis van de verwilderde dans op. De eerste christenen dansten niet, de gereformeerde vaderen ook niet. Het is merk waardig dat er thans dominees zonder ruggegraat beuzelen van een nette dans die wel mag. Dan moet men weten dat de tegenwoordige dansen uit de matrozen- en negerkroegen zijn afgekeken en tot de ge meenste soort behoren. Het rapport van de regeringscom missie inzake het dansvraag stuk, verschenen in 1931 toont aan dat de dans totaal ver worden is. Van sommige dans zalen moest de commissie zeg gen dat het er een ’vuile ben de’ was. Voor allemaal geldt dat de jonge man en vrouw er aan gevaren van sexuele prik keling blootstaan, waarvan het meisje het slachtoffer wordt. (fragment) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING PUZZELCOMPETITIE NEDERLAND 1. Alleen abonnees en leden van hun gezin mogen meedingen naar de prijzen en de titel „beste puzzelaar(ster) van Nederland”. 2. Elk meedingend gezinslid is per inzending 25 cent inleggeld verschuldigd. 3. Het volledig uitgeknipte diagram of invulstrookje met code letters en oplossing moet op een blanco briefkaart worden geplakt, te adresseren aan Perspuzzelcompetitie, postbus 35 te Utrecht. 4. Onduidelijke invulling of veranderingen maken een inzending ongeldig. 5. Oplossingen die na a.s. woensdag 19 uur n.m. in bezit van de centrale jury komen, dingen die week niet meer mee in de punten telling. 6. Op elke briefkaart moet het verschuldigde porto (10 cent voor binnenland) en het extra porto van 25 cent per oplossing rechts boven aan de adreszijde worden geplakt. Inzendingen die eventueel niet door de PTT zijn afgestempeld, zijn ongeldig. 7. Voor elke goede inzending verwerft de deelnemer een aantal punten, in verhouding tot de zwaarte van de opgave. Extra punten kunnen worden gegeven voor opvallende of originele oplossingen. Winnaars zijn degenen die in deze competitie het hoogste aantal punten in totaal verwerven. 8. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor zoekraken, bescha diging of vertraging. 9. Een deskundige jury van Nederlandse puzzelontwerpers beslist over geldigheid en waardering der inzendingen. Over opgaven, op lossingen en toekenning der punten is geen correspondentie mogelijk. 10. Door inzending verklaart men zich akkoord met deze voor waarden en met de beslissingen van de jury. „Kan ik u ergens afzetten, dame?” Zijn houding was zo natuurlijk, zo op zijn gemak, dat zij bijna kon ge loven, dat zij weer op de oude vriendschappelijke voet waren en dat alles, wat er tussen lag - de bitterzoete liefdesbekentenis, het verdriet van het afscheid, zijn reis naar Londen met de Delameres - slechts een vreemde droom was. Zij aarzelde. „Ik ben uitgenodigd ergens thee te drin ken en ik weet niet, of het op je weg is.” „Dat is altijd het geval,” zei David met prachtig ge speelde onverschilligheid. „Kruip erin!” Zij vertelde hem waar zij naartoe moest en zij reden weg in de richting van de voorstad. Zij zocht naar een veilig onderwerp van gesprek, maar kon er geen be denken. Alles was al gezegd en zij bleef dus zwijgend naast hem zitten. En oh, hoe heerlijk was het alleen dicht bij hem te zijn, af en toe een heimelijke blik op zijn rustig profiel te werpen, en te voelen hoe zijn mouw soms de hare raakte. Konden zij zo maar altoos doorrij den, zonder ontmoetingen en afscheid, geen af wijzingen, die het hart verscheurden... „We zijn er,” zei David en stopte voor de deftige stoep van juffrouw Finchley. „Ik vraag me af, of ik ook een kopje thee zou kunnen krijgen?” Gracia was pijnlijk verlegen. Als zij elkaar kenden, was het iets anders; maar... Zij vermande zich. Zij kon hem net zo goed de waarheid vertellen. Hij zou het gauw genoeg vernemen - het was wonderlijk, hoe snel nieuwtjes in het ziekenhuis de ronde deden. Haastig zei zij: „Het zit eigenlijk zo; ik ga in particuliere be trekking, waar ik Richard bij me kan houden. Ik moet een onderhoud hebben. Het is een zekere juffrouw Thora Finchley. Ze is verschrikkelijk reumatisch, die arme stakkerd, en ik wordt verpleegster-gezelschaps- dame bij haar.” David legde zijn arm op de leuning van de zitbank en keek haar recht aan. „Je zocht niet alleen maar een betrekking, waar je Richard bij je kon houden. Je probeerde mij te ontlo pen. Dat is toch de waarheid, Gracia? Het komt hierop neer: Je was bereid je carrière in het ziekenhuis op te offeren om mij het leven te vergemakkelijken.” „Voor ons allebei,” fluisterde Gracia. Haar tranen begonnen te vloeien. „David,” smeekte zij. „Maak het me niet nog moeilijken! Zij greep de handle van het portier, maar zijn hand sloot zich over de hare en hield hem stevig vast. Hij zei met eigenaardige stem: „Ik vrees, dat het baantje niet doorgaat. Er zijn intussen enige verande ringen gekomen.” „Niet doorgaat? Maar... Maar men heeft me verteld, dat de geheimzinnige neef, die graag zijn mening zegt, er zijn goedkeuring aan hecht.” „Zo stonden de zaken gisteren,” zei David. „Sedert dien denkt de geheimzinnige neef er anders over.” Dat gaf bij deze tekening toch wel enige moeilijkheden, want waar moest je beginnen, welke cjjfers vormden de spaties en tegelijkertijd de plaats in Italië? En wat bijvoorbeeld bete kenden de cijfers 1416; ’adaf’ of ’np’ of ’adp’ of ’naf’ Problemen te over dus. Zeven punten verwierf men als men het volgende had gevonden: „Tweepersoons veertiendaagse vlieg reis Italië Napels”. Degenen, die Na pels (te vormen uit de letters in de spaties) niet hadden gevonden, kre gen een punt minder. Inzenders die wel een kwartje hadden bijgedragen voor het goede doel, maar de puzzel verkeerd had den aangepakt of met een heel an dere zin kwamen aandragen boekten nog een enkel troostpuntje, sommi gen zelfs twee voor een iets betere oplossing. Een extra punt werd toegekend aan hen die de vliegreis in beeld hadden gebracht. Twee extra punten gingen naar degenen die dat op de meest originele wijze wist te doen. Gracia staarde hem door haar tranen heen aan; zij werd vuurrood. „Je - je bedoelt toch niet...” „Ik bedoel het wel Ik was stomverbaasd toen tante Thora me vertelde, dat je gesolliciteerd had. Zij heeft me vaak genoeg over je horen praten, vóór...” Haastig ging hij verder: „Vóór ik me in de moeilijkheden werkte, zoals zij het uitdrukte. Toen ik van mijn ver bazing bekomen was, vond ik het zo gek niet. Zij is een goed mens. Zij heeft gevoel voor humor en jullie bevalt elkaar. En ik twijfel er niet aan, dat Richard haar hart zou winnen. En ik dacht, dat ik altijd zou weten waar je was... dat ik je soms zou kunnen zien...” Hij nam haar beide handen in de zijne en keek haar aan. Met trillende stem zei hij: „Gracia, wat waren we stom, toen we dachten dat we onze liefde vaarwel kon den zeggen - op die manier! Elkaar kussen en afscheid nemen en verder leven, terwijl we elke dag, elk uur naar elkaar verlangden... Neen, het is waanzin.” Gracia beefde. „Dit is waanzin! Ik mag niet naar je luisteren.” Zij probeerde wanhopig haar handen los te maken. „David, denk aan Martine!” „We hebben erg veel aan Martine gedacht. Nu heeft zij voor de verandering aan ons gedacht... Zij is terug uit Londen - en zij hebben een pracht prestatie gele verd, naar ik hoor. Lucas J. is buiten zichzelf van vreugde! Hij was zo blij, dat het ziekenhuis die nieuwe radiologische uitrusting krijgt, zelfs nu...” „David, wat probeer je me te vertellen?” „Martine heeft me de bons gegeven. Zonder rancune en de volgende keer beter.” Hij haalde diep adem: „Er gens in de wereld is een man, voor wie Martine de zon, maan en sterren betekent. Maar ik was die man niet.” Gracia kon niet spreken. Een geluk, zo plotseling, zo zoet, deed de grond onder je wegzinken. Alles draaide om haar heen. Toen lag haar hoofd op David’s schou der en hij zei in een felle, opgewonden fluistering: „De hele wereld is van ons, Gracia, mijn lieveling; van jou en van mij en van Richard.” Zijn gedachten joegen voort als hollende paarden. „Als je direct je ontslag vraagt bij de directrice, dan kunnen we met Kerstmis trouwen. We vragen direct één van die nieuwe flats voor de medische staf aan.” „O, David, is het echt waar?” „Voor altijd en altijd!... Is Richard oud genoeg om .het te begrijpen? Ik brand van verlangen naar hem toe te gaan en het hem te vertellen.” „Als U tijd hebt eerst binnen te komen voor een kopje thee, meneer David,” zei Ellis, die bovenaan de stoep verscheen op strenge toon: „Dan zoudt u uw tante zeer verplichten.” 10. „Reacties van stuurlieden op stormvlagen en blikseminslag,” herhaalde Knokemeyer, enkele hefbomen overhalend. Meteen be gonnen een paar ventilatoren met loeiend geweld naar de Maat te blazen, terwijl een grote bol knet terende ontladingen vlak voor de Maat in de vloer zond. Maar hoe veel geraas de helse apparaten ook maakten, de Maat slaagde er in het nog rijkelijk met zijn angst- Deze morgen, op weg naar huis, had zij hem geschre ven, en bekend, dat zij altijd geweten had, hoe het on geluk gebeurd was; dat hij geen enkele verplichting had met haar te trouwen; en dat zij hem uit eigen, vrije wil, zijn vrijheid terug gaf en hem het beste wenste Toen de brief gepost was, had zij zich leeg en nutte loos gevoeld en iets had haar hierheen getrokken. De schoonheid van een fijne ets lag in de kale takken, de bevroren vijver, in de zon, die moeizaam doorbrak in een blauwgroene en gele winterlucht. Het weer was fris, iets heerlijks na al die ontsmettingsmiddelen van het ziekenhuis en de ether en wat er nog meer bij hoorde... Niettegenstaande zichzelf, voelde zij zich op gewekter worden. Zij had een ingeving. „Weet je nog, wat je zei over een zaak, die je wilde beginnen met het smartegeld, dat je voor je ongeluk hebt gekregen? Ik vraag me af, of mijn vader je zou kunnen helpen. Hij heeft zelf erg veel succes gehad. Hij kent de knepen van het vak.” „Wie is je vader?” Zij aarzelde. De naam Delamere was belangrijk ge noeg in deze omgeving om hem voor goed kopschuw te maken. „Lucas,” zei zij voorzichtig. „Hij maakt plastic arti kelen.” Zijn gezicht klaarde op. „Wat weet jij daarvan af? Plastic artikelen! Misschien zou ik hém nog wel iets kunnen vertellen. Het zit zo juffrouw Lucas...” „Voor jou Martine.” „Martine. Het klinkt als een lekker drankje. En je ruikt ook lekker, als ik je dat tenminste nog niet ver teld heb... Wel, toen ik bedrijfschemicus was, ontdekte ik een paar belangwekkende dingen, die voor de fabri cage .van plastic toegepast kunnen worden. Men is al enorm vooruitgegaan, maar we staan nog maar aan het begin van de Plastic Eeuw. Ik geloof, dat ik iets ont dekt heb...” I. 500,- èn het landelqk kam pioenschap voor degene die in totaal het hoogste aantal punten verwerft uit ALLE opgaven. 2 t/m 10. In volgorde van het aantal punten keuze uit een draag baar radiotoestel, div. luxueuze serviezen, Delftsblauwe vazen, een dameshorloge, een herenhorloge en een fondu-pan. II. Onze speciale rayonprtfs, be staande uit 50,- (in waardebon nen) voor de beste puzzelaar(ster) onder onze lezers. 12 t/m 25. Voorts loven wjj ter aanmoediging elke week een L.P.- grammofoonplaat uit voor de in zender die het HOOGSTE aantal EXTRA punten verwerft voor een enkele oplossing van de opgave voor die week, alsmede enkele kleinere prijzen. eigen tehuis zou krijgen.” Gracia voelde een pijnlijk verlangen; maar het was een droom, die zij lang geleden van zich af had gezet. Zij dacht ontmoedigd aan de bejaarde dienstbode van Miss Finchley en aan de dichte gordijnen, aan de tafels, overladen met foto’s en ornamenten, de kralen lampe- kappen! Niet, dat zij echt verwachtte, dat er iets van zou komen. De neef was blijkbaar wat mans! Zij was stom verbaasd toen zij een briefje van het plaatsingsbureau kreeg met het verzoek op te bellen en vernam, dat de vooruitzichten hoopvol waren - met of zonder kind. De oude dame had de kwestie met haar neef besproken en hij was er erg voor. Wilde zij vanmiddag komen thee drinken als zij vrij was, om een laatste bespreking te voeren? Nu het zover was, had zij de neiging mijlenver in de tegenovergestelde richting weg te rennen. Het was vre selijk, eraan te denken, dat zij haar lichte, goed inge richte kinderafdeling en haar eigen gezellige zit/slaap- kamer in het zusterhuis moest ruilen voor dat donkere Victoriaanse museum en de oude dame met de scherpe tong en slimme, doordringende ogen. Zij hield zich voor, dat alle voordelen van het ziekenhuis niet opwo gen tegen de vreugde, Richard voor goed bij zich te hebben, en dat zij dankbaar moest zijn voor elke be trekking, waardoor dit mogelijk was. Bleek en resoluut ging zij er om drie uur op uit in haar keurige groene mantelpak en haar veren hoedje, dat om haar blonde, krullende haar sloot. Toen zij het hek van het ziekenhuis uitkwam begon haar hart hef tig te kloppen. Dr. Halcott zat te wachten achter het stuur van de oude auto, waar Martine zo de draak mee gestoken had. En het was heel duidelijk, dat hij op haar wachtte. Hij stak zijn hoofd naar buiten en riep: Jh\--7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 6