Verdeelde raad moest kiezen tussen korfbalveld en plantsoen In Groenswaard komt componisten buurt een Salon Modern Sint Waas Actie verui iJEF'5 I I s I I I g g g g g g I g g Culturele Kring maakt goede beurt met stuk De Bark zonder Visser DampO bevrijd I I 1 I a i a a i i i a a i a I Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen 1’ PRIJSUITREIKING SLAGZINPUZZEL Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen 1 Geen initiatief Nieuwe feuilleton Daar is Verzijden’s Wijnhandel, Nesse 6 G. v. Ringelenstein, leplaan 73 Van der Linde, Dorpsstraat 38 C. v. Mourik, Kon. Wilhelminaplein 10 geen brommerig ochtendhumeur tegen bestand J Zie pagina 12 MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Tuin- en grof afval „Heerlik toeven” Recreatieve taak Weer grote politiek ESI ASSESS ^9 Gegeven Twee gedachten FRANS VAN CAMP r (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 2 DECEMBER 1965 21e JAARGANG - Nr. 1064 (lees verder op pagina 3) een Attentie Deelnemers (Ingezonden mededeling) wel Vredebest 28 - 30 CJ KI alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank bemiddeling by aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde De vuilstortbakken zullen voortaan alleen mogen worden gebruikt voor tuinvuil en grof huisvuil als kachels e.d. Een hiertoe strekkende wijziging in de algmeene politieverordening werd door de raad aanvaard. De heer Ververs merkte nog op, dat naar zijn mening vorige malen in de raad is geageerd tegen dat grove huisvuil in de stortbakken. Maar de heer Van der Hooft vond, dat men toch wel de gelegenheid moet heb ben dergelijk groot af val kwijt te kunnen. Wel werd de redactie van de wijziging van de politieverorde ning op voorstel van de heer Van Schaik zodanig gewijzigd, dat kan worden opgetreden tegen bedrijven e.d., die ’in het groot’ grof afval zou den willen storten. Donderdagavond vond in aanwezigheid van het voltallige comité in café Versluis aan de Kerkstraat de uitreiking van de hoofdprijs plaats. Ook de winnaars van de boekenbonnen waren aanwezig. Staande bij zijn pas verworven fiets werd de heer Immerzeel toege sproken door de voorzitter van het comité, de heer H. K. van der Loo. Deze wenste de prijswinnaar geluk met de bekroning van zijn inzen ding en sprak de hoop uit dat hij er veel plezier aan zou beleven. De juiste oplossing van de slagzinwedstrijd luidde: In Waddinxveen gekocht, voordeel gezocht. Ook goed was: Voordeel gezocht? In Wad dinxveen gekocht. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. bij contract vraag. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 8 telefoon (01828) 2238. WAT GEEFT U HÉM? Ook al is hij nog zo moei lijk, wij hebben wel een gezellig geschenk ideel Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. - Dorpsstraat 37, 41 - 45 Telefoon (01802) 23* ZEVENHUIZEN Z-H. Textiel en Complete Woninginrichting WADDINXVEEN Zoals reeds werd verwacht, droeg de raadsvergade ring van vorige week donderdagavond geen langdurig karakter: in twee en een half uur wist de op één na voltallige raad (de heer P. Noordam, AR, was wegens ziekte verhinderd) de toch vrij uitgebreide agenda door te werken. De meeste voorstellen werden snel doorgehamerd en slechts eenmaal was de raad zo verdeeld, dat er moest worden gestemd. Dat gebeurde, toen de raad moest beslissen over het voorstel van B. en W. een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een korfbalveld achter de rioolwaterzuiverings installatie. Burgemeester C. A. van der Hooft was een andere mening toegedaan. Volgens hem was het terreintje op het uitbreidingsplan altijd als groen vlakje zonder paden aangeduid ge weest. Bovendien waren er indertijd plannen om er een juniorenvoetbal veld aan te leggen. Over de wandel- gelegenheid zei de burgemeester: „Onze hele Oranjewijk en Vondel- wijk is één plantsoen. Ik geloof, dat het heerlijk is om daar te toeven.” De heer Van Schaik zei, dat er in de raad - o.a. door de heer J. H. Mol (VVD) - een lans is gebroken voor Een voorstel tot het wijzigen van de verordening op de heffing van rechten voor de vleeskeuringsdienst, ingevolgde waarvan de rechten met ongeveer 25 procent zouden moeten worden verhoogd, stuitte op bezwaar van de heer Huizer. De verhogingen zijn noodzakelijk wegens de gestegen salarissen en overige kosten, en ook omdat een kostbare verbouwing van het slachthuis voor de deur staat. De neus, keel,borst van vastzittend slijm WADDINXVEEN „Ik was al lang van plan een nieuwe fiets te kopen, maar ik heb eerst de uitslag van deze wedstrijd afgewacht,” zei de glunderende postbode D. Immerzeel, Acaciastraat 29, toen hij vorige week hoorde dat hij de gelukkige winnaar was geworden van een herenrijwiel, de hoofdprijs van de slagzinwedstrijd, die het winkel- weekcomité in samenwerking met ons blad enige weken terug organi seerde. Toen by de discussies in de raad rond de aanleg van een korfbalveld achter de rioolwa terzuivering de heer H. T. van Schaik verklaarde, dat er in de Oranje- en Vondelwijk meer behoefte zou bestaan aan een vry speelterrein dan aan een sportveld, merkte burgemees ter Van der Hooft op, dat er van die behoefte nog niet veel was gebleken. Hij verweet de bewoners van die wyken ge brek aan initiatief. „Wanneer er nu eens drie huisvaders iets zouden hebben ondernomen,” zei de burgemeester, „zou ik er anders over hebben gedacht. Maar nooit is er iemand geko men.” De speeltuin in de Oranjewyk kwam naar de me ning van de burgemeester ook al minder tot zijn recht als ge volg van een mindere belang stelling dan elders. De heer Van der Hooft vond, dat wan neer er een korfbalclub, die in de competitie nog niet eens zo’n slecht figuur slaat, om hulp komt vragen, die hulp ook moet worden gegeven. De in dit voorjaar opgerichte korf balvereniging, die thans speelt op een veldje ten noorden van de Chr. Huygenslaan, had het college van B. en W. om een goed speelterrein ge vraagd. Het enige daarvoor geschikte terrein was volgens het college dat ten noorden van de rioolwaterzuive ring. Voor de aanleg van een korf balveld zou 19.500,- nodig zyn. De heer H. Huizer (Herv. Gr.), die als woordvoerder van de bouwcommissie optrad, deelde mee dat er in deze commissie bezwaren leefden inzake het voorstel tot het aanleggen van een korfbalveld. Men was van me ning, dat de bewoners van de Oranje- en Vondelwijk behalve dat terrein slechts straten hebben om in te wan delen. Altyd had men dan ook ge dacht, dat het betreffende stukje grond een plantsoen zou worden. vrije veldjes. „Dit stukje grond,” zei hij, „zou voor zoveel mensen een re creatieve taak kunnen vervullen. Zo dra er een hek omheen staat, is er voor grote aantallen geen plaats meer.” Volgens de heer Van Schaik zou een vrij terrein vooral nodig zijn voor kinderen, die de kinderwagen zijn ontgroeid, en die nog te jong zijn voor een sportvereniging. De heer Lips vond een plantsoen juist op de plaats van het betrokken ter rein noodzakelijk voor zo’n grote wijk. Een korfbalclub was, meende hij, niet aan een wijk gebonden. Bij de vervolgens gehouden stem ming bleek toch de meerderheid van de raad geen overwegende bezwaren tegen het korfbalveld te hebben, en het gevraagde krediet werd toege staan. Tegengestemd werd door de heren Mulder (S.G.P.), Huizer, Van Schaik, Lips en D. Uitbeijerse (Herv. Gr.). De heren Mulder en Uitbeijerse waren tegen het veld omdat hierop ook op zondag zou kunnen worden gespeeld. Het gegeven doet antiek aan, al heeft de schrijver het in een wat moderner jasje gestoken. „De bark zonder visser” handelt over een fi nancier, Richard Jordan, die in steeds groter moeiiykheden raakt door een catastrofale daling van de beurs koersen. Hij is de wanhoop nabij en raakt nog dieper in de put als „De heer in ’t zwart” hem nog eens cynisch aan zijn jeugdzonden herinnert. Casoba heeft met de heer in ’t zwart duide lijk de associatie willen maken met de duivel, in welke veronderstelling men wordt gesterkt als de bijna bankroete financier een contract krijgt voorgeschoteld, waarin hij be looft een visser in het noorden des Tégen de aanleg van het korfbal veld waren achtereenvolgens de he ren T. Ververs (PvdA), mr. H. T. van Schaik (KVP) en P. Lips (PvdA). De heer Ververs („Ik hink op twee ge dachten”) was als verenigingsman enerzijds vóór het korfbalveld. An derzijds meende hij toch ook, dat de korfbalvereniging, evenals de andere sportverenigingen dat hebben ge daan, niet alleen moet vragen, maar ook zelf initiatief moet ontwikkelen. Waarop de burgemeester antwoordde dat ook de voetbalclubs pas achteraf de accommodatie ter hand hebben genomen. Op zaterdag 4 dec. a.s. zijn voor u op onderstaande adres sen bonnen verkrijg baar Kijkt hij 's morgens eens niet zo vrolijk als u gewild zou hebben? Dan is hier het middel om hem elke morgen in een zonnig humeur te helpen. Een koninklijke kamerjas met - en dat is weer een plezier apart - een bijpassende pyama. Heel mooi poplin, kreuk- en moppervrij. Het dessin bestaat uit o.a. zeer optimistische strepen. Dat alles met elkaar in een leuke geschenkverpakking. f 49,50) Ook kunt u natuurlijk een pyama apart uitzoeken (vanaf f 17,90) of een kamerjas apart (vanaf f 39,75). Geschenken voor heren KLEIWEG 2-6 - GOUDA Vandaag beginnen we met onze nieuwe feuilleton. Deze maal een detective ’De Chinese Papegaai’ van de Britse schrij ver Earl Derr Biggers en ver taald door P. Oreille. Wij ho pen dat onze lezers aan deze spannende en gezellige detec tive veel plezier zullen beleven. Abonnementen: 1,40 per kwartaal by vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven by contract en voor tekstadvertenties op aan- WADDINXVEEN De leerlingen van de Haagse Toneelacademie doen over enige tyd eindexamen met het toneelstuk ’De bark zonder visser’ van de Spanjaard Alexandro Casoba. Vorige week vrydagavond waren de adspi- rant-acteurs en -actrices in het Geref. Verenigingsgebouw waar zy onder leiding van dr. Wynand Frans, directeur van de academie, alvast lieten zien waartoe zy in staat zyn. Wat ons betreft slaagde het gros vrijdagavond al met vlag en wimpel, maar we nemen aan dat de examinatoren wel andere (en strengere) maat staven aan zullen leggen en bovendien wordt de gebruikelijke portie plan kenkoorts dan nog eens vermeerderd met een flinke dosis examennervositeit. De belangstelling voor dit onder auspiciën van de Culturele Kring georgani seerde evenement was groter dan de vorige malen. lands (dus ver weg) van het leven te beroven. In ruil voor de moord belooft de „redder in nood” zijn slachtoffer een uitkomst in de moeilijkheden. Mate rieel mag Jordan dan uit de zorgen zijn, psychisch beginnen de moeilijk heden pas. Hij raakt in de knoop mét zijn geweten, hetgeen alleen nog maar erger wordt bij het aanschou wen van het verdriet van de vrouw van het slachtoffer. Dank zij Frieda, de weduwe, slaagt hij erin zich aan de ban van de dui vel te ontrukken en samen met haar bouwt hij als visser op de Bark een nieuw leven op. Een drama met happy end dus. Onder de soepele regie van dr. Frans kwamen alle acteurs tot opti- (lees verder op pagina 3) Weekblad voor Waddinxveen f Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1