voor NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN VERHl Begroting niet interessant politiek sabelgerinkel ilEFE I F I BFonchïletten ■■FJ RAIFFEISENBANK TM WADDINXVEEN de spaarbank met volledige bankservice Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Tekort van drie ton in 1966 Attractie-markten Nieuwe auto’s Ferhoging spaarbankrente 1’ I op 10 en 17 dec. zal nog verder stijgen voor gemeente I f Verkiezingen 1966 kosten 7000 V 'I i Gemeentefinanciën staan er slecht voor l Marktkooplieden steunen zwembad voor zwembad Ruim f 19.000 met ’Lekkerkerker’ olitiemannen, landbouwers... iuweners ■I MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Strohalm Lees verder op pag. 3 V erontrusting Noodzakeljjk Een gezonde huid, een mooie huid! VAN EEI WEX |r si i r* F i I M \"-'***— ■Bk - j (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 9 DECEMBER 1965 21e JAARGANG - Nr. 1065 (Ingezonden mededeling) De rente op alle termijnboekjes wordt gebracht op 4%%. (was 3 3/4% en 4%). (Ingezonden mededeling) Kanaalstraat 9 CJ alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied DE NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN, zal wegens de stijgende rente op de obligatiemarkt, ingaande 1 januari 1966, verscheidene tarieven verhogen. De opzeggingstermijn van de 12 maands termijnboekjes wordt eveneens ingaande 1 januari 1966, ingekort tot 6 maanden. Voor alle termijnboekjes zal dus voortaan slechts één opzegtermijn gelden, nl. 6 maanden. De spaarders op de bijzondere rekeningen (Zilvervloot, ambtenaren, bedrijfs- sparen) ontvangen voortaan 4% rente, (was 31/4%). Bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda, opgericht 1857, de oudste en grootste spaar instelling van Gouda en omstreken. Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Als enige strohalm voor de moei lijke financiële positie van de ge meente grijpen B. en W. in hun nota een uitspraak aan van de minister van binnenlandse zaken, die als zijn mening heeft uitgesproken, dat aan de gemeenten voldoende middelen moeten worden toegekend om him Zij hebben het zich gemakkelijk gemaakt. Alle ontvangsten en betalingen van geld lopen over onze bank. Veilig en voordelig. Doe net als de landbouwers,politiemannen, juweliers en vele anderen. Kies rust, zekerheid en gemak. Neem een rekening- courant bij onze bank. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Dorpsstraat 37,41 - 45 Telefoon (01802) 238 ZEVENHUIZEN Z-H. Zeer verontrust is het college ook over het nadelig saldo bij het kleu teronderwijs, dat van ruim achtdui zend gulden vorig jaar nu is gegroeid tot ruim 22.000. Het tekort wordt voornamelijk toegeschreven aan het ver achterblijven van de rijksvergoe- dingen voor dit onderwijs bij de werkelijke uitgaven. B. en W. vrezen dat het tekort op de post voor het kleuteronderwijs nog verder zal stij gen omdat er in de nabije toekomst nog verschillende permanente kleu terscholen moeten worden gebouwd. „Het zal naar onze mening zonder een verhoging van de uitkeringen uit het gemeentefonds niet mogelijk zijn om het tekort op deze begroting te rug te brengen. De uitgaven zijn be perkt tot een volstrekt noodzakelijk peil, terwijl ook de gemeentelijke be lastingen voorshands niet meer sou laas kunnen bieden, na de verhogin gen die de laatste jaren plaats heb ben gevonden,” aldus B. en W. in hun nota van toelichting op de begroting 1966 aan de leden van de gemeente raad. Bij het nalezen van de toelichtende nota blijkt echer, dat mag worden aangenomen, dat het tekort voor 1966 nog aanzienlijk zal stijgen. B. en W. zeggen nl. dat een volledig inzicht in de financiële positie van de gemeente nog niet wordt verkregen, omdat in de begroting 1966 geen rekening is gehouden met de lasten van een aan tal belangrijke investeringen, die in de nabije toekomst moeten worden gedaan en die het nadelig saldo be langrijk zullen doen toenemen, Welke die investeringen zijn wordt niet gezegd, maar aangenomen mag worden, dat hierbij wordt gedoeld op werken als de bouw van de spoor- wegtunnel tussen de Oranjewijk en Groenswaard, de aanleg van de nieu we Tweede Bloksweg, e.d. WADDINXVEEN Vanavond begint de Waddinxveense gemeenteraad aan de eerste ronde van de gemeentebegroting 1966. De vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen zullen in hun algemene beschouwin gen, voor zover zij die althans houden, hun visie geven op die begroting en daarmede in feite tevens op het gemeentelijke beleid. Met de raadsverkie zingen 1966 in zicht zou deze begrotingsbehandeling een ideale gelegenheid zijn om de verkiezingsbel te luiden, ware het niet, dat de door het college van B. en W. aangeboden lijvige boekwerken met cijfers, tabellen en toelich tingen weinig ruimte laten voor politiek sabelgerinkel. Nog minder dan vorige jaar prik kelt de gemeentebegroting 1966 de fantasie. Men zal hier en daar over enkele posten misschien wat van mening verschillen, maar in tal van gevallen zal er nauwelijks een alter natief zijn. Dat geldt zowel voor be zuinigingen als voor eventuele ver hogingen. Het tekort op de gewone dienst van de gemeente voor 1966 is geraamd op ƒ311.191,81 bij een uitgavenpost van 8,5 miljoen en een inkomstenpost van 8,2 miljoen. Weliswaar is het tekort ruim 127.000 lager dan op de oorspronkelijke begroting voor 1965 maar het feitelijke tekort is slechts een kleine negenduizend gulden min der ten opzichte van de herziene be groting 1965, waarbij enkele inkoms tenposten konden worden verhoogd en de uitgaven konden worden te ruggebracht door het uitstellen van diverse onderhoudswerken. WADDINXVEEN Met de aan schaf van twee nieuwe auto’s ten behoeve van de dienst van Openbare Werken zal in 1966 een bedrag zijn gemoeid van 85.000. De vervanging van de uit 1959 daterende Chevrolet vrachtwagen zal 25.000 vergen, ter wijl voor de vervanging van de in 1957 gekochte Daf-roltrommelvuil- niswagen een bedrag nodig zal zijn van 60.000. Met de vervanging van een grote motormaaimachine ten behoeve van de sportvelden zal bovendien nog een bedrag van zevenduizend gulden zijn gemoeid, aldus blijkt uit de begro ting voor de dienst Openbare Werken voor 1966. De in rijke mate in PUROL aanwezige, stimulerende krachten maken en houden de huid zachter, zuiverder en gezonder. Hierdoor worden huid-verarming en huid-veroudering tegengegaan. PUROL: wereldvermaard, enig in zijn soort. WADDINXVEEN Ook dit jaar heeft de markt-reclame-commissie van de Waddinxveense weekmarkt weer een tweetal attractiemartken op haar programma staan. Op de vrijdagen 10 en 17 december zullen bjj alle deelnemers aan deze attrac- tiemarkt bij aankopen ter waarde van vyftig cent weer bonnen worden uitgereikt, die recht geven op deel name aan de grote verloting, waar van de trekking op vrydag 24 de cember zal worden verricht door burgemeester C. A. van der Hooft in het gemeentehuis. Er zijn voor deze verloting een aantal aantrekkelijke prijzen be schikbaar gesteld. Zo zijn er onder meer een cassette, een skelter, haar- droogkappen, een elektrische krul- tang en een looppop te winnen. De marktkooplieden hebben bij deze at- tractiemarkt, die nu voor de vierde maal wordt gehouden, tevens iets willen doen voor de Zwembad-actie. Morgen, vrijdag komt het Goudse draaiorgel ’De Lekkerkerker’ van de heer W. Roodbol naar Waddinxveen om daar een beperkte rondgang door de Oranjewijk te maken en vervol gens ’s middags en ’s avonds op de markt zal spelen. Vier meisjes, leden van de water - poloclub ’De Gouwe’ zullen getooid met grote sjerpen bij het orgel mar sen om de traditionele orgel-centen in ontvangst te nemen. De totale op brengst is bestemd voor het zwem bad bouwfonds. Gehoopt wordt, dat het daarom dan ook geen centen worden, maar dubbeltjes en kwart jes. De kosten van het draaiorgel voor die dag komen voor rekening van de marktkooplieden. Hoestdrank in tabl«tvarm.95ct Textiel en Complete Woninginrichting Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Wees de a.s. Accijnsver hoging voorj Neemt nu wat in hujs voor oude prijs SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 W addinxveen Oranjelaan 42 telefoon (01828) 2265 Bijkant: W. de Zwijgerlaan 57 tel. 2046 Kantooruren: dagelijks van 9- 12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdag- ji avond van 7 - 9 uur. i Het bouwfonds voor het Zwembad is de 19.000 reeds gepasseerd. De juiste stand was j.l. dinsdag 19.030,die werd bereikt o.a. door de gla zenactie van de heer Koren, i die in twee weken tijds zo veel glazen verkocht, dat er tot op heden al een nettobe drag van ruim vijfhonderd gulden beschikbaar kwam. Voorts werd deze week een eerste storting ontvangen van 2,50 van de heer P.B., die daarbij vermeldde, dat dit de 1 eerste van een serie maande lijkse stortingen was. Een goed initiatief, dat zeker na volging verdient. De komende weken wordt er hard getrokken aan het nieuwe zwembad. Morgen be gint het Koopcentrum Brug met een zegelactie, die het bouwfonds zeker duizend gul den gaat opbrengen. Op de weekmarkt, staat morgen een draaiorgel, waarbij meisjes zullen mansen. Het door hen opgehaalde bedrag gaat naar het bouwfonds voor het zwembad. De marktkooplie den betalen alle kosten van het orgel. Voor alle andere activitei ten verwijzen wij u naar 'de speciale lijst elders in deze krant. Ook vragen wij aan dacht voor het artikel met gegevens over belastingaftrek bij giften, dat ook van toepas sing is op giften voor het zwembad. Overschrijving van uw bank rekening, een girostorting of contante betaling aan Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen (gironr. 79138) of aan de Al gemene Bank Nederland te Waddinxveen (gironr. ABN - Gouda 36140) ten name van de Stichting „Vrienden van het I Zwembad” is voldoende. I Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres JT Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer fi A. P. de Graaff, Stationsstr. ’’l 21, telefoon (01828) 2614. a Het nieuwe zwembad moet ’er komen. Het zwembad voor u en uw kinderen, een zwem bad voor het hele gezin Vorige week vrydag was het feest op de Waddinxveense scholen, die allemaal hun deu ren wijd open hadden staan voor het bezoek van Sint Nico- laas en Zwarte Piet. Er werd gestrooid met gulle hand en honderden kinderen kwamen die dag opgetogen thuis met verhalen over het bezoek van de Sint en verrykt met leuke presentjes. Sjaak Noteboom verraste de Sint vrijdagoch- tend al vroeg bij zijn bezoek aan de kleuterschool Prinses Marijke aan de Esdoornlaan, de eerste school van de lange reeks, welke die dag moest worden afgewerkt. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. WADDINXVEEN De in 1966 te houden verkiezingen voor de ge meenteraad en voor de Provinciale Staten gaan Waddinxveen blijkens de begroting 1966 ruim zevenduizend gulden kosten. Hiervan is ruim drieduizend gul den nodig voor het uitbreiden van het aantal stemhokjes, het transport van de diverse materialen naar en van de stemlokalen, enz. Het samen stellen van de kiezerslijsten gaat 2500,- kosten. Aan presentiegelden voor de leden van de stembureaus zal 1250 moeten worden uitgekeerd terwijl er tenslotte 250 is geraamd voor de aan de leden van de stem bureaus te verstrekken consumpties. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. k ■4 22

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1