m van NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN F erkeersproblematiek vroeg veel aandacht VEMI 'JEF'S DamP°breekt de kracht van een verkoudheid bij Vader, Moederen Kind. ■min Cultureel Jeugdpaspoort is er ook voor jeugd uit omgeving van Gouda Veel wensen zullen door geldgebrek 66 nog niet worden gerealiseerd Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Waddinxvecnse raad Algemene beschouwingen in 11 Verhoging spaarbankrente Collecte NOVIB Koopavond in de Kerstweek „Citosa” stopt na 21.00 uur; laatste trein om 10 uur 10 Weer kabel stuk in Zevenhuizen Keurslijf Gemeenteraad Oudejaarsavond: 1 Storm hield de belangstellenden in huis y y ft l Gi MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Onderwijs Initiatief VAN EEUWEN ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 W addinxreen L.uchtveroiitreiniging Folder Parallel Woningbouw (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 16 DECEMBER 1965 21e JAARGANG - Nr. 1066 (Ingezonden mededeling) HERENMODES EN CONFECTIE (Ingezonden mededeling) De rente op alle termijnboekjes wordt gebracht op 4y2%. (was 3 3/4% en 4%). Kanaalstraat 9 Vredebest 28-30 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda, opgericht 1857, de oudste en grootste spaar instelling van Gouda en omstreken. De spaarders op de bijzondere rekeningen (Zilvervloot, ambtenaren, bedrijfs- sparen) ontvangen voortaan 4% rente, (was 31/4%). DE NUTSSPAARBANK TE WADDINXVEEN, zal wegens de stijgende rente op de obligatiemarkt, ingaande 1 januari 1966, verscheidene tarieven verhogen. De opzeggingstermijn van de 12 maands termijnboekjes wordt eveneens ingaande 1 januari 1966, ingekort tot 6 maanden. Voor alle termijnboekjes zal dus voortaan slechts één opzegtermijn gelden, nl. 6 maanden. Na negen uur zullen door de ’Citosa’ nv geen diensten meer worden uigevoerd; alleen de bussen die nog naar de garage in Waddinxveen moeten zullen dan nog normaal hun traject afwerken, tot de eindhalte. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde Zowel de werknemers bij de autobusdienstonderneming ’Ci tosa’ NV als het personeel van de Nederlandse Spoorwegen in Waddinxveen zullen in staat zijn de laatste ogenblikken van het oude jaar in familiekring door te brengen. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Lachende en voldane gezich ten aan het einde van een ge slaagde middenstandsactie. Wie het meest in zijn nopjes was? Het echtpaar Heeren na tuurlijk, winnaar van de fraaie NSU, de hoofdprijs van de St. Nicolaasactie. Van links naar rechts: C. Kool, H. K. van der Loo, mevrouw en de heer Hee ren, T. Ververs, H. C. Streng, de heer Ultee, R. C. van Rin- gelenstein, C. van Mourik en J. A. Mulder. (foto Sjaak Noteboom) (zie ook ons verslag op pag. 3) ZEVENHUIZEN De storm heeft ook vorige week weer schade aange richt in Zevenhuizen. Vrijdagmorgen omstreeks half zeven knapte ten ge volge van een felle windvlaag voor de tweede maal in een week tijds een van de draden van het elektrici teitsnet aan het Zuideinde. Op de plaats waar de draad over de weg viel passeerden net een auto van de rijkspolitie en de heer J. Boevée uit Zevenhuizen. Deze kwam met zijn brommer te vallen en liep lichte ver wondingen op. Werklieden van het GEB uit Leiden hebben de storing, nadat zij daarvan door de politie op de hoogte waren gesteld, verholpen. Dorpsstraat 37, 41 - 45 TaMoon (OlWa) 3M ZEVENHUIZEN Z-H. De laatste trein van Wad dinxveen naar Gouda vertrekt om 10 voor 10 ’s avonds, ter wijl de laatste trein uit Gouda al om 21.04 is binnengelopen. Op Nieuwjaarsdag rijden de treinen als op zondag. van het totaal aantal te bouwen wo ningwetwoningen slechts veertig eengezinswoningen zouden zijn, is voor ons de ’sjeu’ er wel af”) en ten slotte van de heer Huizer („Wil nog eens nadrukkelijk beklemtonen voor al alles te blijven doen om een goed kopere bouw te bevorderen”). Ten aanzien van het onderwijs zei de heer Huizer: „Heeft uw College, WADDINXVEEN De komende week zullen de Waddinxveense win kelbedrijven op vier avonden zijn geopend. Vanaf maandag a.s. tot en met volgende week donderdag zal men iedere avond tot negen uur in de winkels terecht kunnen. De woensdagmiddagsluiting komt in die week te vervallen. Op vrijdag 24 december zijn de winkels geopend als op zaterdag, het geen betekent, dat ’s middags om vijf uur de deuren worden gesloten. In de laatste week van het jaar wordt de koopavond verschoven naar donderdag 30 december. Op Oude jaarsdag, vrijdag 31 december sluiten de winkels ’s middags om vijf uur. In deze decembermaand voe len wij ons zo veilig in onze besloten huiselijke gemeen schap. Wij vierden het Sint- Nicolaasfeest als een dag van goodwill en vriendschap. Al- lerwege worden de voorberei dingen getroffen voor het a.s. Kerstfeest, het feest van de vrede. Wij kunnen ons nauwelijks indenken, dat in onze tijd van welvaart nog talloze mensen in Ceylon dagelijks omkomen van de honger. Deze medemens wordt op onze weg geplaatst. De NOVIB doet daarom een beroep op u een offer te bren gen voor die medemens. Laten wij één van die hongerenden van de dood redden door onze gave aan de NOVIB. HET NOVIB-COMITÉ. Het aantal te nemen raads besluiten in de raadsvergade ring van vorige week donder dag was zo klein, dat wel mag worden aangenomen dat het de algemene beschouwingen waren, die het vijftiental be zoekers (inclusief persverte genwoordigers) op de publieke tribune storm en regen van die avond hadden doen trotseren. De raad ging accoord met een voorstel van B. en W. bouw terrein te verkopen aan res pectievelijk de woningbouw vereniging ’Waddinxveen’, de R.K. woningbouwvereniging ’St. Joseph’ en het N.V. Bouw team Groenswaard, voor een totaal bedrag van 1.272.000. De periodiek aftredende leden van de commissie tot wering van schoolverzuim, mevrouw J. van Djjken-Verhoeff en de heer P. de Lijster werden bij stemming herbenoemd. Een rondvraag vermeldde de raads- agenda niet. De algemene be schouwingen konden eigenlijk welals één grote rondvraag worden gekenmerkt. Textiel en Complete Woninginrichting Hoe denkt U over een demle? Wilt u de behaaglijke warmte van tweed? Zoekt u een vlot, modieus model? Dan weten wij wat u zoekt beter nog, dan hebben wij wat u wilt. Deze demi Is een stijl volle creatie voor mannen die smaakvol gekleed gaan. Wij adviseren u graag. Die mogelijkheid is er nu wel dank zij een bijzonder prijzenswaardig ini tiatief van het gemeentebestuur van Gouda, dat nu culturele jeugdpas- poorten gaat uitreiken aan iedere jongen of meisje van vijftien tot en met eenentwintig jaar, die daar prijs op stelt. Men zal op dit paspoort gratis een zestigtal musea in Zuid-Holland kunnen bezoeken, tegen sterk gere duceerde prijs concerten, toneel- en filmvoorstellingen, lezingen eet. kun nen bijwonen en dat alles voor de belachelijk lage prijs van 2,50 (voor dit seizoen 1,50). Het Goudse gemeentebestuur heeft dit idee kunnen realiseren dank zij de medewerking van een aantal ver enigingen in Gouda en omringende plaatsen. De toneelvoorstellingen in de Schouwburg, avonden van de Volksuniversiteit, activiteiten van de Kunstkring Reeuwijk zijn al officieel gereduceerd toegankelijk. Ook de Culturele Kring in Waddinxveen is om medewerking verzocht. Voorts zullen een aantal speciale voorstel lingen voor de paspoorthouders wor den gegeven. Medio januari komt er een toneel voorstelling en verder bestaan er Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Kaas specialiteiten Camembert - Danish Blue ROQUEFORT, Kernhemse SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL politiek sabelgerinkel kwam er, zoals reeds werd verwacht, bij de algemene beschouwingen op de gemeentebegroting 1966, welke vorige week donder dagavond werden gehouden, niet aan te pas. Alle sprekers (achtereenvolgens J. H. Mol voor de VVD, W. C. Slob voor CHU/AR, P. Lips voor de PvdA, mr. H. T. van Schaik voor de KVP en tenslotte H. Huizer voor Herv. Kies- veren./SGP) brachten in een of ander verband de moeilijke financiële situ atie van Waddinxveen ter sprake. meneer de voorzitter, al goede hoop, dat we binnen afzienbare tijd ver lost worden van het gebruik van houten noodlokalen, welke ons nog steeds een doorn in het oog zijn?” De heer Mol noemde het onver antwoordelijk („geen verwijt aan het College”), dat er nog steeds scholen worden gebouwd zonder gymnastiek lokaal. En de heer Lips: „Wij willen in het midden brengen, misschien in de toekomst niet al te zeer te moeten blindvaren op de adviezen van de inspectie. De inspectie is immers niet voor de financiële consequenties van onze besluiten aansprakelijk.” Zowel de heer Mol als de heer Van Schaik brachten de luchtverontreini ging ter sprake. De heer Van Schaik sprak in dit verband over „bevuiling van ons eigen nest,” zolang de eco nomie het uitgangspunt blijft bij de oplossing van dit probleem. Beiden drongen aan op zoveel mogelijk ge bruik van aardgas in industrieën en kweekkasbedriiven. (Elders in deze krant uitvoerige uit treksels uit de algem. beschouwingen) De culturele opvoeding en ontwikkeling (in de breedst mogelijke zin des woords) van de jeugd uit Gouda en wjjde omstreken is in vergelijking tot die der jongeren in de grote steden van ons land vooral de laatste jaren enigszins achterop geraakt. Dat is slecht voor een klein gedeelte de schuld van die jongeren zelf. De voornaamste oorzaak van die achterstand was wel het feit dat in de Goudse streek de mogelijkheden tot het bijwonen van culturele evenementen niet of nauwelijks aanwezig waren. plannen voor een cabaretavond en een filmvoorstelling. Van alle cultu rele activiteiten worden de paspoort houders op de hoogte gehouden. Aan een groot aantal Gouda om ringende gemeenten, waaronder ook Reeuwijk, Zevenhuizen, Waddinx veen en Moerkapelle, is een schrij ven van de burgemeester van Gouda gezonden. Daarin wordt verzocht aan de instelling van dit paspoort zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven. Op elk gemeentehuis ligt voor elke belangstellende een folder met volle dige inlichtingen over het jeugdpas poort klaar. Een briefkaartje naar de Afdeling Onderwijs en Volksontwik keling, Markt 31 te Gouda is ook voldoende om volledige inlichtingen thuis gestuurd te krijgen. De heer Mol noemde het beleid, dat B. en W. volgend jaar denken te voeren, een keurslijf, waarin het college dan nauwelijks meer voor- of achteruit kan. Voor een raadslid was het volgens hem dan wel erg moei lijk te proberen in dat keurslijf nog enkele gaten te boren, teneinde dat beperkte beleid nog in bepaalde rich tingen te sturen. Een lichte kentering ten goede in de gemeentelijke financiën, welke de heer Lips meende te kunnen bespeu ren, betekende volgens hem overi gens nog niet, dat daarmee de finan ciële moeilijkheden zijn overwonnen. Optimistischer was de heer Van Schaik, maar ook hij sprak van wen sen, die er wel zijn, maar die slechts met schroom naar voren kunnen worden gebracht in het besef vooral van de, ondanks alles, precaire fi nanciële positie van de gemeente. Ook de heer Huizer gewaagde van de moeilijke financiële positie van Waddinxveen, en hij noemde het „voor een gemeentebestuurder een kwalijke zaak, zo volledig aan han den en voeten te zijn gebonden door het leningplafond en de voogdij van G.S., dat dringende zaken steeds weer moeten worden uitgesteld.” Op verschillende punten raakten de beschouwingen van de diverse politieke groeperingen elkaar of lie pen ze zelfs parallel. Dit was onder meer het geval in de betogen van de heren Huizer en Mol, die beiden we zen op het feit, welk een gebrekkige oeververbinding de Hefbrug momen teel vormt, met name doordat de brug voor elk toevallig passerend schip de hoogte in moet. In hun plei dooi voor verbetering in de verkeers situatie aan de Kerkweg, werden zij gesteund door de heer Lips. De woningbouw kwam, overigens steeds in beknopte vorm, ter sprake in de beschouwingen van de heer Mol („Verheugd, dat het College naast de aandacht voor de woning- wetbouw ook mogelijkheden blijft scheppen voor het realiseren van premiebouw en vrije sector bouw”), van de heer Lips („Nu in de verga dering van 26 augustus j.l. door de voorzitter is medegedeeld, dat reeds vanaf de eerste dag, dat het ratio plan het licht zag, bekend was, dat Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. WWHWWW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1