Gebied rond Gouda zal Toekomstbeeld grote rol spelen Nederlands Kamerorkest voor concerteert op 21 januari Culturele Kring IVOROL B Recreatieplan om provincie leefbaar te houden voor 3,6 miljoen mensen 5 lifc1 Zuifl-II^lIand in 1980 bijna verstedelijkt Geslaagd ’Hart van Holland’ Beroepen Ernstig tekort Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen, Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Baby CE Propagandamiddag Zeekadettencorps vrij druk bezocht Tanden blank-Adem fris Onbetwist de beste tandpasta Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS N.V. Interfurniture opgericht Barber Mozart Niet te ver Hengelsport Stedelgke gebieden Recreatielandschap Lees verder op pag’. 3 Bach Mendelssohn Voor CT,; - x X2- x -Ml Weekblad wool* Waddinxveen j (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 13 JANUARI 1966 21e JAARGANG Nr. 1070 M. REIS- EN PASSAGEBUREAU (Ingezonden mededeling) Vredebest 28 - 30 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank WADDINXVEEN Door de heren J. B. Verhoeff, meubelfabrikant in Waddinxveen en drs. J. P. Bierens, bedrijfseconoom in De Bilt, is dezer dagen opgericht de N.V. Internatio nale Meubelhandel ’’Interfumiture” te Amsterdam. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 50.000,- in vijftig aandelen van duizend gulden. De op richters hebben ieder vijf aandelen geplaatst, waarvan op elk aandeel 200,- in contanten is gestort. De op richters zijn tot directeuren benoemd. werk, karakteristiek voor de compo nist Barber. Volgens het rapport zal daarvoor dan tienduizend hectaren aan watersport- gebied beschikbaar moeten zijn. Op het ogenblik is dit slechts 2670 ha., waarvan de Reeuwijkse Plassen met 660 hectaren het grootste watersport- gebied in de provincie vormen. Deze uitbreiding van de watersportmoge lijkheden zal moeten worden bereikt door vergroting van het piassenare aal, uitbreiding van de jachthavens, oeveraank'eding, e.d. langs kanalen en rivieren. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 - 3504 Voor iedere reis het beste advies! Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. WADDINXVEEN Ds. P. Breugem te Achterberg is door de kerkeraad van de Hervormde ge meente van Waddinxveen beroepen voor de nog in te stellen derde pre- dikantsplaats. Ds. Breugem werd in 1930 geboren en is sinds 1961 predi kant in Achterberg. Het programma vermeldt als twee de punt het Adagio voor strijkers opus 11 van Samuel Barber. Deze compositie, oorspronkelijk geschre ven als langzaam deel van een strijk kwartet, kreeg eerst grotere bekend heid nadat Arturo Toscanini dit werk in 1938 in New York introdu ceerde. Het is een kort en stemmig Het Nederlandse concertpubliek leerde Zinman kennen gedurende het Holland Festival 1963. Ook hier boekte de jonge Amerikaan grote successen en werd hy door verschei dene orkesten uitgenodigd. Het Ne derlands Kamerorkest benoemde hem tenslotte begin 1964 tot vast dirigent naast Szymon Goldberg, die op het ogenblik in het buitenland verblijft. WADDINXVEEN De ko mende vijftien jaren zal de provincie Zuid-Holland en met name ook het gebied in onze omgeving een ware gedaante verwisseling ondergaan tenein de deze provincie nog enigszins leefbaar te houden voor de 3,6 miljoen mensen die dit gewest dan zullen bevolken. Voor nog achthonderdduizend mensen zal er voor 1980 niet jlleen woonruimte moeten yorden gevonden, maar boven dien zal er recreatieruimte no dig zijn, waar die ruim drie en half miljoen mensen zich op vrije dagen kunnen verpozen. Op verzoek van Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland heeft de provinciale raad voor de recreatie in Zuid-Holland onder voorzitterschap van het lid van Gedeputeerde Staten, mevrouw Chr. A. de Ruijter- De Zeeuw zich in deze proble matiek verdiept en in een voorlopige recreatienota haar zienswijze voor de toekomstige recreatieve ontwikkeling in deze provincie ontvouwd. Gouda, Reeuwijk, Waddinx veen, Boskoop, Moerkapelle en Zevenhuizen zijn zeer nauw betrokken bij de in deze nota gestelde conclusies en ontwik kelde plannen. Het is om die redenen, dat wij menen in ne venstaand artikel uitvoerig op de inhoud van die nota te moe ten ingaan teneinde onze lezers in staat te stellen zich een zo ruim mogelijk beeld te vormen van hetgeen ons te wachten staat. WADDINXVEEN Het bestuur van de Culturele Kring is byzonder inge nomen met het feit dat men erin is geslaagd het Nederlands Kamerorkest voor een concert in Waddinxveen te contracteren. Aanvankelijk zou het orkest op 14 januari naar het Gereformeerd verenigingsgebouw komen, maar achteraf bleek dat het Kamerorkest op die datum reeds was gecontracteerd voor een operaconcert. Van deze administratieve vergissing werd ook onze krant de dupe (zie het nummer van vorige week). Het Kamerorkest komt nu op vrydag 21 januari naar Waddinxveen. Het concert dat in Waddinxveen gegeven zal worden staat onder di rectie van de bekende, jonge Ameri kaanse dirigent David Zinman (ge boren in 1936 in New York). Reeds vanaf zijn zevende jaar hield hij zich door middel van vioolstudie intensief met de klassieken bezig. Op wat rijpere leeftijd begon Zin man met de studie voor dirigent. Zo wel binnen als buiten de Verenigde Staten leidde hij voor zijn komst naar Europa in 1963 een groot aantal concerten. Zijn debuut maakte hij in Londen waar zijn fameuze leermees ter Pierre Monteux hem de helft van het programma afstond van het con cert dat hij gaf met het London Sym phony Orchestra in de Royal Festival Hall. Dit succesrijke optreden werd al spoedig gevolgd door nog drie an- andere concerten met dit wereldbe roemde orkest. WADDINXVEEN Dertig miljoen gulden zal er tot 1980 nodig zijn alleen al voor de recreatievoorziening in het gebied van het Reeuwykse piassen schap. Aldus blijkt uit de door de Provinciale Raad voor de Recreatie in Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten uitgebrachte recreatienota. Dat Reeu wijkse Piassenschap omvat het gebied van de Reeuwijkse Plassen, het Wad- dinxveense Weegje, de Goudse Hout en het zogenaamde Groene Hart van Zuid-Holland, gelegen in de vierhoek tussen de plaatsen Leiden, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer. Uit de by de nota gevoegde kaarten blijkt verder, dat ten westen van Waddinxveen een enorm tuinbouwareaal, speciaal voor de glastuinbouw is geprojecteerd. Dit tuinbouwareaal zal zich uitstrekken ten noorden van Rijksweg 12 tussen Waddinxveen en Moerkapelle en parallel aan de Piasweg en het Noordeinde lopen tot aan Boskoop. Het Kamerorkest heeft als eerste nummer op haar programma staan het Divertimento in D KV 136 voor strijkorkest van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Deze compositie behoort tot een groep van drie diver- timenti, die het best te vergelijken zijn met de vroege strijkkwartetten van Mozart. De schrijfwijze vertoont de verfijning van kamermuziek, het muzikale discours is spriritueel en intiem. Reeds nu bestaat er in de provincie Zuid-Holland relatief gezien een te kort aan recreatiegebieden. Volgens in 1958 gepubliceerde cyfers van de Ryksdienst voor het Nationale Plan was er in Zuid-Holland per inwoner 41 vierkante meter recreatiegebied, waarvan 10 meter vry en 17 vier kante meter beperkt toegankelyk waren. Voor het gehele land waren die cijfers 298 vierkante meter per inwoner, waarvan 169 viekante me ter vry en 97 beperkt toegankelyk. Op zichzelf zijn deze cijfers niet helemaal bepalend, omdat het ene recreatiegebied wat betreft opname capaciteit verschilt van het andere. In de nota wordt echter gesteld, dat de Zuidnollandse steden zijn omge ven door een agrarisch gebied met vooralsnog weinig specifieke recrea tieve elementen, maar wel erg aan getast door stedelijke bebouwing en door kassenbouw. De stadsmens heeft, aldus de nota, echter behoefte wanneer hij de stad achter zich heeft gelaten, de natuur te ervaren en zich opgenomen te we ten in een aantrekkelijk landschap. De situatie in ons gewest direct om de grote steden wordt als een ernstig tekort aan recreatieruimte gevoeld. Bij de verdergaande verstedelijking zal de behoefte aan recreatieruimte echter nog toenemen, terwijl door diverse oorzaken tevens de tendens aanwezig is, dat de behoefte aan re creatie van de bewoner van het plat teland, die van de stadsbewoner gaat evenaren. Gebleken is, aldus de nota, dat de recreatieterreinen dicht bij huis het meest in trek zijn, hoewel het steeds toenemende autobezit het mogelijk maakt verder weg te gaan. Verschei dene onderzoekingen van de laatste jaren hebben aangetoond, dat het overwinnen van meer dan tientallen kilometers voor velen een onaantrek kelijke zaak is, als het om het be reiken van het recreatiegebied gaat. In dit verband wordt ook verwezen naar het in Reeuwijk gehouden on derzoek in 1964. Ten aanzien van de watersport wordt opgemerkt, dat volgens de ver wachtingen in 1980 155.000 mensen uit de provincie op een zomerse dag de watersport zullen gaan beoefenen. Voor de hengelsport, zal in de pol ders naar schatting zeker tweehon derd kilometer oever beschikbaar moeten zijn. Speciaal voor die hen gelaars zal het nodig zyn de polders beter te ontsluiten en van meer wa teren de oevers recreatief aan te passen. Over de bermrecreatie, picknick- plaatsen e.d. zegt het rapport dat voor een goede aanvulling van de recreatieve mogelijkheden het wen selijk is, voorwaarden te scheppen voor het uitbreiden van landschap pelijk aantrekkelijke toeristische rou tes en dat aan de rust- en kleine re- creatiegelegenheden langs de wegen verder uitbreiding wordt gegeven. Voorts wordt de aanleg bepleit van nieuwe grote recreatiegebieden van zeer gedifferentieerde aard met een gezamenlijke totaal oppervlakte van zesduizend hectaren. In 1980 zal onze provincie globaal het beeld vertonen van twee grote stedelyke gebieden, omvattende ener zijds Den Haag-Leiden met uitlopers naar Delft, Zoetermeer en Alphen en anderzijds het Rijnmondgebied, om vattende de VVaterwegsteden met uitlopers naar Gouda, Spijkenisse- Hellevoetsluis en de Drechtsteden. Tussen die dan uitgegroeide steden onderling zal geen ruimte meer voor handen zyn voor nieuwe woongebie den van enige omvang. Slechts hier en daar is nog een be scheiden verruiming van het stedelijk areaal denkbaar. De resterende open ruimten tussen de steden onderling en tussen deze en de kassengebieden zijn niet zelden van minimale afme tingen. Vandaar ook de noodzaak een aantal bufferzones te creëren in stro ken, waar de spanningen tussen de bebouwde kommen zo sterk zouden worden, dat een aaneengroeiing dreigt plaats te vinden. Zulke buffer zones zijn o.a. voorzien tussen de noordoostelijke uitlopers van Rotter dam en Gouda, tussen Alphen en Leiden, tussen het Haagse gebied en Zoetermeer en tussen Delft en Rot terdam. Indien deze bufferzones niet met kracht worden gehandhaafd, zou een aaneengroeiing mogelijk zijn van de steden Gouda-Rotterdam-Delft- Den Haag-(met Zoetermeer)- Leiden en Alphen. Alleen tussen Alphen en Gouda zou dan nog wat groen over blijven, dat overigens nog weer voor een groot gedeelte plaats moet ma ken voor de omvangrijke kassenbouw ten westen van Waddinxveen. Die bufferzones behoeven niet be- l slist te bestaan uit bossen of parken, maar kunnen ook landschappelijk verzorgde agrarisch^ gebieden zijn. Om te voorzien in de recreatiebe hoeften van de stedelingen in het Zuid-Holland van 1980 zijn acht zgn. recreatielandschappen geprojecteerd, waarvan er een in deze streek met het zwaartepunt op de Reeuwijkse bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde WADDINXVEEN De leiding van het Zeekadettencorps „Gouda” heeft over de belangstelling die werd ge toond voor de zaterdagmiddag door het corps gehouden propagandamid dag in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw niet te klagen gehad. Talloze jongens hebben zich uren lang vermaakt met de demonstraties die door een dertigtal jongen kadet- ten werden gegeven. Het corps Gouda is aan haar doel, het door middel van deze middag meer bekendheid te geven aan het werk van de zeekadetten zeker niet voorbijgeschoten. Er stond in een van de hoeken van de zaal een complete radiozendapparatuur door middel waarvan contact werd onderhouden met enkele jongens die zich met een zender ergens in Waddinxveen be vonden, er was een navigatietafel, waar de werking van het compas werd getoond, men kon zien hoe de touwkabels worden gesplitst en ge knoopt 'en er was ook een zeeweg compleet met bebakening uitgezet. Er werden ook een drietal films vertoond over de zeesleepvaart (Smit en Co), de marine in het algemeen en over de Karei Doorman in het bijzonder. In de loop van de middag kwamen mevrouw J. van der Hooft-Lourens en wethouder S. Rille nog een kijkje nemen. Het zeekadettencorp Gouda is de oudste van Nederland. Behalve een groot aantal Goudse jongelui is ook een vijftal Waddinxveense jongens al geruime tijd lid. Men moet twaalf jaar geweest zijn om ook lid te kun nen worden. Negentien jaar is offi cieel de leeftijd waarop men te oud is geworden, maar veel jongelui wor den dan leider of instructeur van een groep. Aanstaande zaterdagmiddag ont vangen de zeekadetten de geïnteres seerde jongens op de in de Gouwe verankerde oude mijnenveger Ooster- schelde, die door de marine aan het corps in bruikleen is afgestaan. Plassen komt te liggen. Noordoost van Rotterdam, aan de Rottemeren is eenzelfde landschap gedacht, even als nog twee ten zuiden van Rotter dam, één ten noorden van Dordrecht, één tussen Rotterdam en Delft, één tussen Den Haag en Zoetermeer en tenslotte één ten noordoosten van Leiden. Rond de steden en ander grote woonkernen ziet men zgn. stedelijke recreatiestroken, die vanuit de steden al langs zoveel mogelijk groene rou tes bereikbaar zijn. Vandaar voeren weer wegen naar de recreatieland schappen, waarin steeds enkele re- creatie-elementen van formaat zullen worden opgenomen. Deze recreatie landschappen zullen door open stro ken in elkaar kunnen overlopen. Daaromheen en tussendoor is er dan ruimte voor de agrarische gebie den, die eveneens landschappelijk zullen worden verzorgd, teneinde ook een bijdrage te kunnen vormen tot de landschappelijke recreatie. Prof. Kleyn, directeur van de Pro vinciale Planologische Dienst, die ons de plannen voor Zuid-Holland toe lichtte, hield de kassengebieden na- drukkelyk buiten de recreatieland schappen. „De kassengebieden ver vullen een negatieve functie,” zo zei hy. „Het zyn in feite grote glazen steden, die in de recreatie geen en kele rol spelen,” aldus prof. Kleyn. Het derde Brandenburgconcert in G van Johann Sebastian Bach be staat slechts uit twe delen. Het eer ste stuk heeft de typische kenmerken van de concerterende styl. Telkens maken zich enige instrumenten uit het ensemble los en verwerken het motivische materiaal van het hoofd thema, waarin dat weer geheel of gedeeltelijk terugkeert. De twee akkoorden, waarmee een adagio gewoonlijk eindigt, de zoge naamde frygische cadens, zijn in deze compositie verwerkt in de plaats van een middendeel. Na het geladen eer ste stuk veroorzaken deze akkoorden een zeer ongebruikelijke spanning, die overigens onmiddellijk weer ver dwijnt door het beweeglijke slotdeel. In de jaren 1820 tot en met 1824 schreef Mendelssohn (1809-1847) der tien symfonieën voor strijkorkesten, waarvan door het Kamerorkest wordt uitgevoerd de negende ’Zwitserse’ in C. Men noemt deze compositie wel de Zwitserse omdat de jonge toon dichter in het Trio van het scherzo een Zwitsers volksliedje heeft ver werkt, dat hij ”La Suisse” noemde. De Zwitserse is duidelijk een jeugd werk van de begaafde componist. Het is dank zij zijn betrekkelijk ge ringe bezetting aanmerkelijk minder ingewikkeld en doorwrocht dan zijn grote symfonieën die hij op latere leeftijd componeerde. Toch klinkt al duidelijk zijn melodische gevoelig heid uit verscheidene romantische thema’s. Hierboven is afgedrukt een gedeelte van de bij de recreatienota gevoegde kaart. Dit gedeelte heeft speciaal betrekking op onze om geving. De plaatsen Waddinxveen, Reeuwijk en Zevenhuizen zijn op deze kaart aangegeven met respectievelijk W, R en Z. T, betekent tuinbouwgebieden met kassen; R-P zijn de Reeuwijkse Plassen; S is de zogenaamde stedelijke recreatie (dus groengebieden voor de in de directe omgeving wonende mensen). M zijn de Rotte meren; de geruite landschappen, aangegeven met O, worden de zo genaamde open verzorgde landschappen. Het met H aangegeven gebied met de kruisjes is in feite het Groene Hart Het gestippelde gebied tussen Waddinxveen en Alphen a/d Rijn is geheel gereserveerd voor de boomkwekerijen. De zwarte stippen ten zuiden van Gouda geven o.a. de bufferzone tussen Rotterdam en Gouda aan. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN De heer P. Dijkshoorn te Waddinxveen slaagde dezer dagen voor het tweede gedeelte van het propaedeutisch examen voor de afdeling Weg- en waterbouwkun de aan de Technische Hogeschool te Delft. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP cHtaa.. x X X v X x X X x v x x x x X X x x x x x x® X x a x z x x x. x y x x x x vs x x x x x x x X X X x X x x x'-X /’AWAsY X S X x X Xi X XXX JX X X X X X X X X K/Z X X X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1