In de greep Koning Winter van voor van Instelling gemeentebedrijf centrale antennes Centrale 7 V ontvangst het eerst in Vondelwijk Spoed met aanleg nieuwe begraafplaats PUROL Iedereen meebetalen in aanleg* FF addinxvener Puzzelnieuws 400 VOOR CONCORDIA DAM PO Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen, Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen omgekomen bij brand in winkel ’Hart van Holland’ Nieuwjaarsrede Eerste kosten bijna één miljoen Klucht Poespas gaat niet door f 130 per woning Oogst 1965 viel nog mee Sloop Nesse nu spoedig een feit Rijnstreek neemt leningen over Voeder de vogels Voeder de vogels Snuif en wrijf fes y Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Wie de vogels voedert op straat doet daarmee dier en mensen kwaad Betere ontvangst Zandpalen 7- Wad (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1071 DONDERDAG 20 JANUARI 1966 (foto Sjaak Noteboom) er (Ingezonden mededeling) alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28 - 30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank de de WADDINXVEEN Bjj een brand in een muziekhandel in Leiden in de nacht van vrydag op zaterdag heeft de 23-jarige Waddinxvener F. K. J. Hess het leven verloren. De jonge man, die winkelbediende in deze zaak was, sliep in een kamertje op de tweede verdieping van het gebouw en werd volkomen door het vuur verrast. Tijdens de eerdere vergaderingen van de gemeenteraad, waarin de aan leg van het centrale antenne systeem aan de orde kwam, is o.m. gesteld, dat het centrale systeem over het al gemeen een veel betere ontvangst van de televisie-programma’s garan deert. De voorlopige aanlegkosten van het systeem voor de Vondelwijk zijn geraamd op 105.000. De 108 woningwetwoningen langs de Vondellaan en de 48 Euro wonin gen aan de Justus van Effenlaan zijn reeds voorzien van een centraal an- tenne-systeem. Voorts beschikt een aantal huizen in de Vondellaan reeds over een centrale antenne, die daar bij wijze van proef voor deze ge meente is aangelegd door een der bewoners. Het plan voor de aanleg van het eerste gedeelte van de nieuwe alge mene begraafplaats ten noorden van de Vondelwijk vlak langs de spoor lijn is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die de grondwerken ook zal gaan uit voeren. De kosten van deze werk zaamheden zijn geraamd op f 900.000, waarin nog niet zijn begrepen de bouw van een aula, dienstwoningen, berging en aanleg van paden en be- Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor telutadvertentiei op aanvraag. De brand is waarschijnlijk ont staan door het omvallen van een oliekacheltje dat de heer Hess in het kamertje gebruikte. De bijzonder felle brand kon vrij spoedig door de accuraat optredende Leidse brand weer worden onderdrukt. Tijdens de nablussing vond men de verkoolde resten van een man, die na het on derzoek de heer Hess bleek te zijn. Deze placht wel vaker 's nachts in Leiden te blijven als het voor de winkel een drukke tijd was. REIS- EN PASSAGEBUREAU Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 - 3504 Voor iedere reis het beste advies! Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. WADDINXVEEN Tijdens de vanavond te houden gemeenteraads vergadering zal burgemeester C. A. van der Hooft zijn traditionele nieuw jaarsrede uitspreken. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. RUWE HANDEN WADDINXVEEN Het ziet er naar uit, dat het centrale antenne-systeem voor de ontvangst van televisieprogramma’s voor Waddinxveen een feit gaat worden. Vanavond krijgt de gemeenteraad een voorstel van B. en W. te behandelen om over te gaan tot de instelling van een gemeenschappelijk antenne-systeem bedrijf alsmede de daarop betrekking hebbende tariefs- verordening. Wanneer de raad zich achter de voorstellen schaart, betekent dit, dat in eerste instantie de Vondelwijk van een centraal antenne systeem zal worden voorzien, waarvoor de aansluitkosten per woning 130,- gaan bedragen. Met dit systeem zullen de televisie-programma’s van beide Hilver- sumse netten kunnen worden ontvangen alsmede de FM-radio programma’s. Ontvangst van buitenlandse stations is vooralsnog via dit systeem niet mo gelijk. Wel zal het centraal antenne systeem later daarvoor kunnen worden uitgebreid. In wyken waar het centraal antenne systeem is doorgevoerd, zal de gemeente geen vergunningen meer afgeven voor het plaatsen van indivi duele buiten-antennes voor TV-ontvangst. visieontvangst van het systeem ge bruik wordt gemaakt. In het voorstel laten B. en W. de mogelijkheid open de tarieven te wij zigen, wanneer de kosten, verbonden aan de aanleg van het centrale an tenne-systeem bekend zijn en deze kosten tot tariefswijziging mochten noodzaken. Koning Winter bezorgt miljoenen van onze landgenoten veel vreugde en het is daarom dat ook wij hem met open armen ontvan gen, maar miljoenen van onze gevederde vriendjes maken een slechte tijd door. Denkt u daar ook eens aan als u de schaatsen onderbindt. En lees de instructies van de Dierenbescherming elders in ons blad. In de zomer zullen de vogels hun dankbaarheid dubbel en dwars aantonen. WADDINXVEEN Teneinde zo spoedig mogelijk de grondwerken voor de nieuwe begraafplaats te kun nen gaan uitvoeren, zal de gemeente raad vanavond een voorstel ter goed keuring krygen aangeboden voor het verlenen van een krediet van 900.000. plantingen. Deze laatste werkzaam heden zullen pas kunnen worden uit gevoerd, wanneer het opgebrachte zand voldoende zal zijn gezet. Wel zijn hierin begrepen de aanleg van een toegangsweg en een parkeerter rein. Koning Winter regeert over Nederland. Met onverwachte felheid heeft hij zich van ons land meester gemaakt en zoals dat bij ons dan gebruikelijk is zijn de meningen weer sterk verdeeld. De één ontvangt de vorst (in beide opzichten) met open armen, de ander sluit zich op in zijn of haar huis en steekt zijn neus alleen in het allernoodzakelijkste geval buiten de deur. Toch telt deze despoot veel meer aanhangers dan één die we een twintigtal jaren terug meemaakten. De foto geeft daar een beeld van. Hier is het de Pette- plas in Waddinxveen, waar de Ijsclub ’Nooit Gedacht’ haar baan heeft uitgezet. In Reeuwijk deden de ijsverenigingen Catrien, Wil helmina en Breevaart hetzelfde. De Zevenhuizense Ijsclub laat in deze dagen ook van zich spreken en ook in Moerkapelle komen de (van schaatsen voorziene) benen van de vloer. Alle prijswinnaars dienen per om gaande een bewijs van toegang aan te vragen aan het bekende adres: Postbus 35, Utrecht. De aanwezigen hebben recht van keuze in volgorde van het behaalde aantal punten. De overigen krijgen nadien een der res terende hoofdprijzen, respectievelijk troostprijzen thuisgestuurd. WADDINXVEEN Wegens ziekte van een der hoofrolspe- lers gaat de klucht ’Poespas’, die de R.K. Toneel Vereniging zaterdagavond in het r.k. ver enigingsgebouw aan de Burg. Trooststraat ten bate van het nieuwe zwembad zou geven, NIET door. De voorstelling is tot nader order uitgesteld. De verwachting bestaat, dat na de Vondelwijk de thans in aanbouw zijnde nieuwe wijk Groenswaard in aanmerking zal komen voor de aan sluiting op het centrale antenne-sy steem. Pas later zal de Oranjewijk aan de beurt komen. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde De directie van de Delftsche Courant heeft ons bericht dat zij de veertien hoofdprijswinnaars, elf troostprijs winnaars en de zestien winnaars van de wekelijks uitgeloofde langspeel platen van de nationale puzzelcom- petitie gaarne in de gelegenheid wil stellen op een centraal gelegen plaats hun prijs in ontvangst te nemen. Zij heeft daarom besloten de prijsuitrei king te doen plaats vinden in het be kende chalêt ’Den Hommel’ (bij Oog in Al) te Utrecht en wel op zaterdag middag 29 januari a.s. om 15.00 uur. De directie van het nieuwe bedrijf zal blijkens het voorstel van B. en W. worden gevoerd door de directeur van openbare werken en bedrijven. Voorlopig heeft het centrale an tenne systeem alleen betrekking op de Vondelwijk. Blijkens de concept verordening inzake de aansluiting op het gemeenschappelijk antenne-sy steem draagt de gemeente Waddinx veen zorg voor de aanleg en het on derhoud van dit systeem en de aan sluiting hierop van deze woningen. De vergoeding voor de aansluitkosten zal voor de woningwetwoningen wor den geregeld in het huurcontract met de bewoner. Bij verkoop van wonin gen zal de vergoeding worden ver werkt in de verkoopprijs van de grond der betrokken woning. De vergoeding voor de aanleg van het systeem bedraagt per woning 130 ineens of eeuwigdurend 0.55 per maand. Daarnaast is voor de aansluiting op het systeem een ver goeding verschuldigd van 15,- per jaar voor de bewoners van andere dan woningwetwoningen. WADDINXVEEN Ondanks slechte weersomstandigheden in zomer van 1965 is de oogst het vorige jaar nog wel meegevallen, vooral ook door de periode van goed weer in het najaar. Dit bleek uit het jaarverslag van de Chr. Boeren en Tuinders Bond dat tydens de maandagavond in het Geref. Verenigingsgebouw gehouden jaarvergadering werd uitgebracht. De door penningmeester D. Uit- beijerse opgemaakte jaarrekening sloot met een batig saldo. Bij de be stuursverkiezing werd de heer Uit- beijerse herkozen, terwijl de heren L. Lamens en W. v.d. Eijk, die niet her kiesbaar waren, werden opgevolgd door de heren A. Hofman en A. Lit- tooij. De heer J. Geel, leraar aan de Chr. Landbouwhuishoudschool „De Rank” vertoonde daarna een serie kleuren dia’s over zijn reis naar Egypte. Tijdens de vergadering herdacht voorzitter C. van der Sar het over leden lid de heer A. van der Spek en voorts riep hij de leden op deel te nemen aan de in Delft te houden toogdag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Om de zetting van het zand te ver snellen en bovendien de zekerheid te hebben dat de vereiste hoogte van de begraafplaats aanwezig zal blijven, zal gebruik worden gemaakt van het teem van zandpalen. Bij het toepas sen van zandpalen worden op be paalde onderlinge afstanden diepe gaten geboord. Deze worden onder druk volgespoten met zand. Deze zandkolommen worden aan de bo venzijde onderling verbonden door later op te brengen zand. In feite werken deze zandpalen als een soort verticale drainage, waardoor het zet ten van de grond aanzienlijk kan worden versneld. Op het ogenblik wordt het systeem van zandpalen ook toegepast bij het aanleggen van zandbeddingen voor nieuwe rijkswe- gen, e.d. De kosten van de begraafplaats zijn inmiddels aanzienlijk hoger ge worden dan enkele jaren geleden was geraamd. Enerzijds is dit een ge volg van het sterk gestegen prijspeil, terwijl anderzijds het grondonder zoek heeft aangetoond, dat er meer werk moet worden gedaan dan aan vankelijk was voorzien. Met de aanleg van de nieuwe be graafplaats is spoed nodig, omdat het huidige kerkhof aan de Kerkweg niet veel ruimte meer biedt en niet kan worden uitgebreid. Het ontvangen bedrag maakte deel uit van een schenking van 1000, waarvan het resterende bedrag was bestemd voor andere gemeenschap pelijke doelen in de gemeente. WADDINXVEEN Het ziet naar uit dat de tien oude panden, die nu nog langs de oostelijke zijde van de Nesse overeind staan, spoedig on der de slopershamer zullen vallen. B. en W. vragen de raad n.l. voor de sloop van deze krotten een krediet van 4913 beschikbaar te willen stel len. Op dit ogenblik zijn nog drie van deze krotten bewoond, maar B. W. stellen dat het vrijwel zeker is, dat deze percelen binnenkort zullen worden ontruimd. Indien de sloopwerkzaamheden zijn voltooid is de weg dus vrij om van de eens zo smalle Nesse een fraaie boulevard langs de Gouwe te maken, voorzien van de nodige beplanting, banken, e.d. Te zijner tijd zal de sloop in deze omgeving worden voltooid met de afbraak van de thans nog bij de fa. Akerboom in gebruik zijnde panden. Dit expeditiebedrijf gaat binnen af zienbare tijd echter verhuizen naar een nieuw thans in aanbouw zijn ga ragecomplex aan de Noordkade. De afdeling Gouda en om streken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren verzoekt ons het volgende mee te delen: Op het gebied van de voede ring gedurende de voor onze gevederde vriendjes zo moei lijke wintertijd hebben u via pers, radio en televisie reeds vele wenken bereikt. De Die renbescherming wil op één fa cet van de voedertechniek nog eens extra de aandacht vesti gen. Veel door honger en koude versufte dieren worden een ge makkelijk slachtoffer van het verkeer als zij voedsel dat op straat ligt proberen te bemach tigen. Ook mensen lopen risico als een automobilist of brom fietser plotseling remt (en wie doet dat niet) bijvoorbeeld voor een overstekende groep eenden en daardoor een gevaar vormt voor het achterop komende verkeer en zijn eventuele me depassagiers. De Dierenbescherming ver zoekt u daarom met klem een den en andere vogels in en bij het water en wakken, waar de dieren vertoeven, te voeren. Lok ze niet op de kant. Gooi ook geen grote stukken in uw tuin. Een meeuw bijvoorbeeld zou daar gemakkelijk mee kun nen gaan slepen om het boven een drukke weg of kruispunt weer te laten vallen. Voeder veel en voeder goed, maar bo venal: Voeder met verstand Het voorstel van B. en W. komt er op neer, dat alle bewoners van de Vondelwyk worden verplicht by te dragen in de kosten van aanleg, on geacht of zij het antenne-systeem zullen gaan gebruiken. Dus ook be woners, die géén televisie hebben of een goede ontvangst hebben door middel van andere dan dakantennes zullen het éénmalige bedrag van 130 moeten betalen of eeuwigdu rend 0,55 per maand 6,60 per jaar). De jaarlykse vergoeding van 15,- zal alleen dan van toepassing zyn indien inderdaad voor de tele- Uw verkoudheid van neua. keel of borat weg met WADDINXVEEN De muziek vereniging „Concordia” heeft dezer dagen van een onbekend gebleven inwoner een bedrag van 400 ont vangen voor het uniformenfonds. ’Concordia’ zal op korte termijn de vijftien jaar oude uniformen moeten vervangen en heeft daarvoor inmid dels een fonds gesticht. WADDINXVEEN Tijdens een maandagmorgen gehouden openbare spoedvergadering van het streekwa- terleidingbedrijf „De Rijnstreek” in de raadzaal van het Boskoopse ge meentehuis is besloten de door de voormalige Stichting Waterleiding bedrijf „De Drie Gemeenten” (Alke- made, Rijnsaterwoude en Leimuiden) aangegane geldleningen door „De Rijnstreek” te laten overnemen. Deze geldleningen beliepen een bedrag van ongeveer 200.000,Het door het Dagelijks Bestuur gedane voorstel werd met algemene stemmen door het voltallig aanwezige Algemeen Bestuur aangenomen. De spoedver gadering begon om half twaalf en was om twaalf uur al weer afgelopen. Weekblad voor Waddinxveen -- Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. w - 7-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1