Arn. Moons öe Chinese Nogmaals verlaagde prijzen! Dames I vrijdag open Vox Jubilans wacht ook in 66 weer druk programma Kerstnachtdienst in de St. Jan in Gouda, die naar schatting door 3000 mensen werd bij gewoond. PdtPeq^M g bij Brouwer 'pacts 1 Discussie over tv de automatische stuurman Pappie en DENK OM DE VOGELS'! Weekblad voor Waddinxveen geslaagde proef Ijs hier en daar nog gevaarlijk 20 jaar geleden: Zwem bad actie I I Pagina 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART de BRA die past! Tot 15 februari f 3,korting In onze paskamer zult u ervaren profiteert hiervan Ook in uw maat, wit en zwart, A, B, C cup f 16.75 Dcup f 19.75 Als naar maat voor u ge maakt. De 10 elastische Wonderlastic®delen zon der rubber zorgen voor de echte Playtex pas vorm en heerlijke bewe gingsvrijheid. Eenmaal gepast en ook U blijft bij playtex8 Living Bra 20 januari 1966 bestemde ijsbanen te produkten verkopen. N.V. LOUIS DOBBELMANN voor het nieuwe zwembad. nog Hoofdstuk 4. door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille Hoofdstuk 3 nr. 8 (wordt vervolgd) GEBR.. „Zo is het het beste,” gaf Charlie toe. „Als u eindelijk op Maddens ranch bent, kijk dan uit naar die woestijn rat.” Alleen gebleven, stond hij te staren naar de lichten der stad, nu koud en ver, als de sterren. „Een woestijnrat,” herhaalde hij zacht, „met geen grote liefde voor een val.” klonk meteen een verschrikt ge fluit van de robot, wiens geluiden op de reacties van de Maat waren afgesteld. Dit werd Kappie te bar. „Hou op met je gejammer, klont!” riep hij verwoed, „een mekkeraar is al erg genoeg, maar twee tege lijk maken me dol Intussen stuurde de robot feil loos, zodat zijn passagiers langza merhand weer wat op hun gemak kwamen. Zij zouden echter heel wat minder gerust zijn geweest, indien zij geweten hadden, dat de bende van Geldjeslijmer een aan slag op hen voorbereidde. Enkele kerels waren bezig om naast een kanaal de weg open te breken en te barricaderen. „Hier komen zij niet langs,” zei een van hen, naar de naderende auto kijkend, „of zij vliegen het kanaal in.” (wordt vervolgd) (advertentie) Bij de vestiging van ons be drijf te Waddinxveen bestaat de gelegenheid tot plaatsing van een aantal VROUWELIJKE MEDEWERKERS Slechts die meisjes komen in aanmerking voor plaatsing die van onbesproken levenswandel zijn en zich ook als zoodanig in den oorlog hebben gedragen en die - op hun plaats - willen medewerken bij de opbouw van onze nationale industrie. Wij waarborgen onzerzijds een behoorlijk loon naar leeftijd, een beschaafd millieu, waarin het prettig is te werken en een goede sociale verzorging, die, naarmate daartoe in verband met tijdsomstandigheden mo gelijkheid bestaat, zal worden uitgebouwd. Vrije werkklee- ding. Aanmelding: alle werkdagen aan het Bedrijfsbureau onzer fabriek, Noordkade (ook schrif telijk). Hl STOFFENHUIS 5 GOUDA Het verschil met vroeger is dat men nu ook meubels uit voorraad zal kunnen gaan verkopen. Voorheen moest dat altijd op bestelling gaan. In de nieuwe zaak zullen steeds meu bels en dergelijke worden geëtaleerd. Voor de verbouwing was de woning inrichting boven de textielzaak ge vestigd zodat er geen enkele etale- ringsmogelijkheid bestond. WADDINXVEEN Morgen, vrij dagmiddag, wordt door burgemeester C. A. van der Hooft het geheel ver bouwde en gemoderniseerde (tweede) winkelpand van de firma Arnold Moons aan de Zuidkade geopend. In deze nieuwe zaak, waarin vroeger de galanteriewinkel van de heer Groeneveld gevestigd was, huist nu de woninginrichting van de heer A. Moons, die daarmee voor een groot deel uit de ruimteproblemen, waar mee h;j in h et pand nr. 168 te kam pen had, is geraakt. In dit oude pand blijft evenwel de textielafdeling van de zaak gevestigd. Het gaat de heer Moons, die zich acht jaar geleden op de Zuidkade vestigde, zo goed, dat deze tweede winkel beslist noodzakelijk was. Bo vendien is de zaak nu beter voorbg; reid op de komende uitbreiding van de Victorwijk, die wel niet lang meer op zich zal laten wachten. De verbouwing van de oude galan- teriezaak begon driemaanden gele den. De moeilijke interne constructie van het gebouw (winkel, woonhuis, keuken enz.) leverde nogal wat pro blemen op, maar vrijdag is het dan eindelijk zover. Het gebouw staat er aan de buiten kant nogal scheef bij, maar aan de binnenkant is daar weinig van te merken. Het ongelijke plafond is nu geheel rechtgetrokken, waardoor men het idee krijgt in een grotere ruimte te staan. De nieuwe winkel is ruim twaalf meter lang. De ruimte schijnt nog te worden vergroot door de eta lageruiten in de zijmuur van het ge bouw. De pui is geheel licht geschil derd zodat de winkel meteen opvalt. Ballpoints: In niet minder dan dertien kleuren met de opdruk „Bouw mee aan het nieuwe zwembad van Waddinxveen” kunt u ballpoints bestellen voor 1.50 per stuk bij de initiatiefnemer Jac. Hogendoorn, A. v. Solm- straat 31, teL 2520. WADDINXVEEN De dames van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen kwamen vorige week don derdagavond in het gereformeerd verenigingsgebouw bijeen om te dis cussiëren over het onderwerp: Wel en wee rond te t.v. Nadat de voor zitster, mevrouw Stuurman, de aan wezigen had verwelkomd en het bondslied was gezongen, gaf zij het woord aan mevrouw Harteveld-van Driel uit Benthuizen. plaatsen kosten 3,50 per zes f stuks of 1,per stuk. Bij alle ijspret die wij aan deze winter beleven, mogen we het leed dat duizenden vogels deze winter en iedere andere winter lijden, niet ver geten. Lees vooral de instruc ties van de Dierenbescherming op onze voorpagina. Voeder veel, maar doe het goed. tnuiiiiiiiiiiiinBiHimiiiiriiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiumiinimiiHiiiiuiiiiiiiiiiitiiiHuiiiiiiMiiiiiiiiiiinmfliiiiiiiinniiMW IIMIIIII1IIMIMIIIIIIIH Vrijdag 18 januari 1946: Nieuws uit onze woonplaats: Tijdens afwezigheid van de familie L. van de Dool, alhier, werd ingebroken en lijfgoede ren, schoenen en geld ont vreemd. De dader A. Verblauw is gearresteerd en verbaliseerd. Donderdagmorgen om 5 uur werd door de stoker van N.V. Meubelfabriek ’Kempkes’ een begin van brand ontdekt in het ketelhuis. De onmiddellijk ge waarschuwde brandweer kon spoedig het vuur blussen, waar door uitbreiding van de brand kon worden voorkomen. WADDINXVEEN Het Hervorm de Zangkoor „Vox Jubilans” telt op het ogenblik 120 leden, terwijl het jeugdkoor nog 85 leden heeft. Dat bleek tijdens de maandagavond in het Hervormd Wijkgebouw aan de Esdoornlaan gehouden jaarvergade ring van dit koor, die door vrijwel alle leden werd bezocht. Voorzitter A. Kooijman noemde in zijn jaar overzicht 1965 een zwaar jaar met veel studie en uitvoeringen. Dank zij de stuwende kracht van de dirigent, de heer Mar. Egberts uit Rotterdam kon het voor 1965 opgestelde pro gramma volledig worden afgewerkt. In het vorige jaar, dat door het 20- jarig bestaan van het koor een soort jubileumjaar was, waren de hoogte punten de uitvoering voor de bejaar den in Bodegraven, het concert in de Amersfoortse St. Joriskerk en de De heer Kooijman deelde mede, dat er veertig sollicitaties waren ont vangen naar de vacature, die is ontr staan door het afscheid van de heer Egberts. Het ligt in het voornemen een aantal van deze sollicitanten voor een proef-repetitie uit te nodigen. Vanzelfsprekend zal het mede van de benoeming van een nieuwe diri gent afhangen, of het programma voor 1966 kan worden afgewerkt. Vast staat, dat ’Vox Jubilans’ ^gd. medewerken aan een Paasconcert in de Utrechtse Buurkerk terwijl ook de opname van een nieuwe grammo foonplaat op het programma staat. In deze beide gevallen zal de heer Egberts nog optreden als gastdirigent. Voorts zijn uitnodigingen ontvan gen voor uitvoeringen in Amersfoort, Bodegraven, Rotterdam, Utrecht en voor medewerking bij de ingebruik neming van het orgel in de Ichthus- kerk in Reeuwijk. De jaarrekening van Vox Jubilans over 1965 vertoonde een batig saldo. De aftredende bestuursleden werden bij de bestuursverkiezing herkozen, terwijl mevrouw M. C. Korpershoek- Bezemer werd gekozen tot secreta resse, waarmede is voorzien in de vacature van mej. Struik. Na het huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering vertoonde de héér Van Wijk uit Boskoop dia’s over het bezoek, dat het koor vorig jaar bracht aan de Belgische gemeente Genk. Het ligt in het voornemen ook dit jaar weer een bezoek aan Genk te gaan brengen. Aan het slot van de vergadering werd voorzitter Kooijman namens de leden een boekwerk aangeboden als dank voor zijn verdienstelijke werk voor het koor in 1965. Deze zei dat de televisie als com municatiemiddel een van de belang rijkste plaatsen in onze samenleving is gaan innemen. Mevrouw Harteveld vond dat men door het verantwoord kiezen van de programma’s vooral ook voor de kinderen veel plezier van zijn toestel zou kunnen hebben. „Wij moeten echter ook de tijd ne men om ergens anders actief mee bezig te kunnen zijn,” zei spreekster. Na haar inleiding werden groepjes van vier gevormd die afzonderlijk en met een aantal schriftelijke vragen als handleiding discussiëerden over het probleem televisie. De meningen bleken nogal uiteen te lopen, hetgeen echter geenszins nadelige gevolgen heeft gehad voor het welslagen van deze bijeenkomst. Het experiment van de Plattelandsvrouwen is in elk opzicht een succes geweest en ver dient zeker herhaling. 18. Weinig op hun gemak zaten Kappie en de Maat achter in de auto; het is dan ook een heel vreemde ervaring, om door een robot gechauffeerd te worden. l f De woestjjncorrespondent. De schemering viel over het woestijnstadje Eldorado, toen, op vrijdagavond, Bob Eden uit de trein stapte aan een station, dat er uitzag als een verdwaald schoolge- bouwtje. Zijn reis van San Francisco naar Barstow was zonder wederwaardigheden verlopen. In deze stad was echter iets verontrustends voorgevallen. Hij had elk spoor van Charlie Chan verloren. In de lunchroom van Barstow had hij de speurder van de eildanden voor het laatst gezien, zich bezig houdend met een hete kop thee. Aangezien 3.20 en de trein voor Eldorado nog ver af waren, was hij een wandelingetje door de stad gaan maken. Toen hij om ongeveer drie uur terüg kwam, zag hij vergeefs uit naar de kleine Chinese politiebeambte. Alleen was hij in de trein gestapt, en toen hij nu de sombere spoor baan afkeek, merkte hij de enige passagier was, die op deze weinig belovende plek was afgestapt. De gedachte aan het fortuin aan ’onverteerbare’ paar- len, dat de speurder bij zich droeg, maakte hem wat ongerust. Was Chan een ongeluk overkomen? Of mis schien - wie kon het zeggen? Wat wisten ze eigenlijk af van die Charlie Chan? Van iedereen wordt gezegd, dat hij zijn prijs heeft, en dit was een overweldigende verzoeking op de weg van een slecht, betaalde speurder oit Honolulu. Maar neen - Bob zag in de geest weer de uitdrukking in Chan’s ogen, toen hij Sally Jordan be loofd had, de paarlen goed te bewaken. De Jordans hadden ongetwijfeld een goede reden voor hun ver trouwen in een oud vriend. Maar als Slappe Flip May- dorf nu eens niet meer in San Francisco was... Vastbesloten wierp Bob Eden deze gedachten van zich af, en om het station heenlopend, kwam hij op een strook grond, die, enigszins aandoénlijk, bedoeld was als park. Februari had er veel kwaad gedaan, en de kille avondwind uit de woestijn waaide door de stijve takken der populieren. Hij stak een kiezelpad, bijna verborgen onder een massa gele bladeren, over en stond nu aan de rand van he enige trottoir in Eldorado. Tegen een achtergrond van kale, bruine heuvels zag hij met één oogopslag heel de stad. Aan de overkant duidde een rij ongelijke gebouwen nog een hoofdstraat aan - een bank, een bioscoop, een winkel, het dagblad bureau, het postkantoor, en daar ver boven uit rijzend een huis van twee verdiepingen, dat zich aankondigde als het Hotel Woestijnrand. Eden stak de straat over, vond zijn weg tussen de stoffige auto’s langs de trotoir- b.and, en naderde de hoteldeur. Op het bankje van een WADDINXVEEN De vol gende activiteiten ten bate van het bouwfonds voor het nieuwe zwembad staan op het programma: Margarine: Vanaf maandag 24 januari a.s. t/m zaterdag 19 februari zullen de Remia-margarinefabrieken te Den Dolder van de in Wad dinxveen verkochte Remia- produkten de volgende bedra gen reserveren: margarine 2 cent van ieder pakje; fritessaus 10 cent van ieder emmertje en slasaus 5 cent van ieder beker tje. Deze afdracht is niet van invloed op de geldende prijzen en evenmin op de winst van de winkeliers die de Remia- g Het ijs is op enkele plaatsen nog zeer onbetrouwbaar. De po litie maant dan ook tot de grootst mogelijke voorzichtigheid en ad viseert zoveel mogelijk op de daartoe bestemde ijsbanen te rijden. In Waddinxveen zijn deze week nog twee kinderen door het ijs van de Koningin Wilhelminasin- gel gezakt. Het ijs in de Vondel- en Óranjewijk is door onderbe- maling niet geschikt om op te schaatsen. In Moerkapelle is het ijs in de buurt van de Hellevoetsebrug nog steeds niet te vertrouwen. Ofschoon de Reeuwijkse plas sen dicht liggen kan nog niet overal gereden worden. Ver scheidene windwakken liggen nog maar pas dicht en zijn door de overgewaaide stuifsneeuw niet te onderscheiden van de goede gedeelten in het ijs. In Zevenhuizen is het ijs op de Rotte uitstekend. Van sommige poldersloten kan dat niet gezegd worden. Ook hier geldt het devies „Wees voorzichtig en blijf op de ijsbaan.” Bovendien zette de automatische stuurman er nog zo een vaart achter, dat het al beangstigend zou zijn geweest, indien een mens achter het stuur had gezeten. De Maat gilde bij elke bocht en dan „Ik vraag u, wijd een gedachte aan de toekomst. De jonge heer Eden en ik gaan hand aan hand gelijk broe ders, naar de ranch in de woestijn. Wat zal de toe schouwer zeggen? Aha, zij brengen paarlen. Indien niet, waarom komen zij samen, voor sterkte?” „Volkomen waar,” erkende Eden. „Waarom dan reizen zij aan zij?” ging Charlie voort. „Het is mijn nederige wenk, dat meneer Bob alleen aankomen op ranch. Antwoordend op alle vragen, zegt hij neen, hij niet paarlen brengen. Zovele donkere wol ken dreigen, hij wordt gezonden door achtbare vader om te vernemen of alles wel is. Wanneer hij daar zeker van is, zal hij telegraferen, halssnoer moet alstublieft dadelijk worden afgezonden.” „Een goed idee,” zei Eden. „Ondertussen...” „Op ongeveer dezelfde uur,” ging Chan voort, „ver moeide oude Chinees komt ranch opstrompelen, werk zoeken. Eén met kleren van opmerkelijke kaalheid, een zwerver over zand, een wat men noemt - woestijnrat. Wie zou dromen, dat op maag van zo iemand deze waardevolle Phillimore paarlen rusten?” „Neen maar - dat is reusachtig!” riep Bob geest driftig. „Kan zijn,” gaf Chan toe. „Zowel u als oude Chinees kijken goed uit. Als alles wel is, samen deze Madden naderen en halssnoer overhandigen. Zelfs dan hoeven anderen niets te weten.” „Mooi,” zei de jongen. „We gaan van elkaar als we in de trein stappen. Als u ergens aan twijfelt, houdt mij dan in het oog en volg mij. Morgen om 1.15 moeten we in Barstow zijn, en om 3.20 is er een trein naar El dorado, die komt zowat zes uur aan. Die neem ik, doet u dat ook maar. Eén van mijn vrienden, een journalist hier, heeft me een brief meegegeven voor een zekere Will Holley, uitgever van een krantje in Eldorado. Ik ga hem uitnodigen om met me te dineren, en daarna rijd ik naar Madden. U komt er natuurlijk op een an dere manier. We zouden bespied kunnen worden, dus we spreken op reis niet met elkaar. Eerst vrienden, nu vreemden. Zo moet het toch, nietwaar?” „Het juiste denkbeeld,” gaf Charlie toe. De auto stopte voor het pontgebouw. „Hier zijn uw schoenpoetser zaten een paar ranchers, op hun gemak achterover geleund, hem met matige belangstelling aan te staren toen hij binnen ging. Een elektrische lamp van bescheiden lichtsterkte brandde boven de Woestijnrandlessenaar, en een vrien delijke oude man zat een courant uit Los Angeles te lezen in het zwakke schijnsel. „Goede avond,” zei Bob. ,,’n Avond,” antwoordde de oude man. „Zou ik mijn valies een poosje in de garderobe mo gen zetten?” informeerde de jongen. „Och, wat, garderobe,” antwoordde de oude, „gooi hier maar ergens neer. Geen kamer nodig, wel? Speci aal tarief, hoor.” „Neen, het spijt me,” zei Eden. „Zo, dat overkomt er niet veel,” zei de eigenaar. „Ik zou naar het bureau van de „Eldorado Times” willen,” deelde Eden hem mee. „Daar, de hoek om,” mompelde de oude, weer ver diept in zijn rose courant. Bob Eden liep de hoek om. Zijn voeten gingen nu niet meer over Eldorado’s enige trottoir, maar over zicht krakend zand. Hij passeerde een paar gebouwen, nog lelijker dan die in de hoofdstraat, een loodgieters- werkplaats, een kruidenierswinkel, en kwam toen aan een geel geverfd loodsje. Op het raam stond in ver bleekte letters: „Eldorado Times. Drukwerk. Wordt Netjes Uitgevoerd.” Er was geen licht op daarbinnen, en in een vervallen portaaltje zag hij een plakkaat op de deur. Hij las met moeite in de schemering: „Over een uur terug... Joost weet waarvoor... Will Holley. Lachend ging Bob weer naar de Woestijnrand. „Kan ik hier dineren?” informeerde hij. „Dat weet ik zo zeker niet,” zei de oude man. „We houden er hier geen diners opna. Dan verhezen we een beetje minder.” „Maar er moet toch een restaurant zijn...” „Dat is er ook. Dit is een moderne stad.” Zijn hoofd bewoog in de richting van zijn schouder. „Ginds, voor bij de Bank - Café Oase.” Met een bedankje vertrok Bob. Achter vuile ramen vond hij de Oase en wat er aan twijfelachtige eetwaren was. Een lange, hoge toonbank en een gevlekte spiegel namen de hele lengte in beslag, en gaven de indruk, dat het in vroeger tijd hier werkelijk een oase was. De jongen beklom een der gevaarlijke hoge krukken. Rechts van hem, te dicht bij voor zijn gemak, zat een man in een overall en een trui, met een baard van een week oud op zijn mager, hard gezicht. Links, even nabij, maar eigenlijk niet zo zeer in de weg, zat een meisje in khaki rijbroek en blouse. En jongeling, uit gedost als een sheik in de bioscoop, nam zijn bestelling op. Van een vuil menu had hij uitgekozen: Bijzonder aanbevolen. Rundvlees met uien, a la Francaise, brood, boter en koffie. Tachtig cent.” De sheik ging langzaam weg. kaartjes,” zei Alexander Eden, en gaf hen elk een en veloppe. „Jullie hebt lage bedden, in dezelfde coupé, maar aan verschillende einden. Hier is wat geld voor onkosten, meneer Chan. Ik mag wel zeggen, dat ik uw plan uitmuntend vind - maar wees in ’s hemelsnaam allebei voorzichtig. Bob, mijn jongen - je bent al wat ik heb. Ik heb weleens bars tegen je gesproken, maar ik - ik - pas toch op jezelf.” „Niet tobben, vader,” zei Bob. „Al gelooft u het niet, ik ben volwassen. En ik heb een goed mens bij me.” „Meneer Chan,” zei Eden, „veel succes. En duizend maal dank.” „Spreek er niet over,” lachte Charlie. „Gelukkigste wandeling in leven van postbode is in zijn vakantie. Ik zal u g oed dienen. Vaarwel.” Hij volgde Bob Eden door de hekken naar de pont. Een ogenblik later gle den zij voort over het zwarte water van de haven. Het regende niet meer, de lucht was met sterren bezaaid, maar een kille wind waaide door de Gouden Poort. Charlie stond alleen bij de reling: de droom van zijn leven was verwezenlijkt; nu kende hij eindelijk het grote vasteland. De vurige bal op het pontgebouw werd kleiner; de gele lampen der stad schenen de heuvels op en af te gaan. Hij dacht aan het kleine eilandje, waar zijn thuis was, waar zijn vrouw en kinderen geduldig zijn terugkomst verbeidden. Plotseling joeg de grote afstand hem angst aan. Bob Eden kwam door de duis ternis naar hem toe en wees met de hand naar de gloed tegen de hemel. „Een grote nacht in de Chinezenwijk,” zei hij. „Zeer grote nacht,” erkende Chan. „En waarom ook niet? Morgen is het de eerste dag van het nieuwe jaar, van het jaar 4869”. „Ach, wat vliegt de tijd,” lachte Bob. „Gelukjdg Nieuwjaar”. „U ook zo één,” zei Chan. De boot ploegde voort. Vanaf het gevangenis-eiland Alcatraz scheen een wreed, onbarmhartig zoeklicht bij tussenpozen over het inktzwarte water. De wind was nu scherp. „Ik ga naar binnen,” huiverde Bob. „Dit is dan zeker ons afscheid.” Afwasmiddel: De oliehandel ’De Pionier’ van het Noordeinde zal gedurende g twee maanden van ieder flesje 1 van een speciaal afwasmiddel, dat wordt verkocht, vijf cent afdragen voor het bouwfonds J van het zwembad. Dus iedere afwas betekent een bijdrage voor het nieuwe zwembad. Glazenactie: De glazenactie van de heer H. Koren, Pr. Beatrixlaan 5, telef. g 2531, die tot dusverre bijna g 800 heeft opgebracht, duurt nog steeds voort. De fraaie ’long-drink’ glazen met gezel- lige afbeeldingen van diverse g Spaarvarkens: Bij de café’s, restaurants en enkele andere gelegenheden zijn onlangs op initiatief van de heer Versloot jr. spaarvar- kens neergezet met het op- g schrift: „Voor het nieuwe zwembad”. Confectie: De firma N. Vink Zn, Es- doornlaan 1, geeft nog steeds 5 procent van haar omzet op 1 heren-, dames- en kindercon- g feetie, ook wanneer dat bij een g van de groothandels in Rotter- g dam is gekocht op een intro- duktiekaart van de fa. Vink.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 11