Eerste volautomatische I wassalon spoedig open HAMMING Verkeerscursus Visrecht voor ’t Weegje in H. C. Kraan bevordert Woningtoewijzing Zuid-Holland DE KERK EN DE SECTEN Oostenrijkers bezochten RWZ in Reeuwijk Geslaagd jaarfeest LT-Jongerengroep REEUWIJK Het traditionele jaarfeest van de Reeuwjjkse platte lands jongeren (LTJ), dat zaterdag avond in het RK-verenigingsgebouw te Reeuwijk-dorp werd gehouden, is uitstekend geslaagd. De belangstel ling voor de feestavond was bijzon der groot. Voorzitter Piet Slaman hield een korte openingstoespraak waarin hij de belangstellenden wel kom heette. Met name verwelkomde hij pastoor J. M. de Koning, kape laan P. H. M. Kloeg en de afgevaar digden van enkele zusterorganisaties uit de omgeving van de Reeuwjjkse Land- en Tuinbouw Bond. Inwonertal groeide met 128 zielen Fiscale problemen en opvolging in het bedrijf Belangstelling bij opening expositie F. Frietman gering ADMINISTRATIE Herv. Jeugdmeeting zaterdag a.s. bijeen Voeder de vogels Voeder de vogels Kerktoren Moerkapelle ’’baken in zee” Footlight verlichting zal vijf mille gaan kosten WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Pagina 2 VRAAGT UW Reeuwijk DE KERKEN NODIGEN BURGERLIJKE STAND DOKTERSDIENSTEN Moerkapelle Nog vóór huwelijk Zevenhuizen Waddinxveen VEEL TIJD tijd, die U zo goed ▼oor andere zaken zou kunnen beste den 1 PRAATEENS MET 20 januari 1966 Pinksterge- deskundig advies stipte uitvoering Kon. Wilhelmina- singel 76 Tel. 2808 - W’veen Remonstrantse Kerk: Geen dienst. mensen, van Waddinxveen, de de Hervormde Immanuëlkark: v.m. 9.30 uur: dr. A. van Haarlem n.m. 7.00 uur: dr. A. van Haarlem Gereformeerde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. Bos n.m. 6.30 uur: ds. J. Bos Gereformeerde Kerk: v.m. 9 en 10.30 uur en n.m. 6.30 uur: ds. B. Koekkoek Veren. Vrjjz. Hervormde Kerk: n.m. 4.30 uur: ds. J. P. van Mullem van Rotterdam Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 10.00 uur: ds. A. Boertje n.m. 6.30 uur: ds. A. Boertje Gereformeerde Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. C. Molenaar n.m. 6.30 uur: ds. C. Molenaar Kapel a/d Rotte: v.m. 10.00 uur :ds. J. Pronk van Rotterdam (zondag 23 januari 1966) WADDINXVEEN: dokter E. M. L. Hemminga, Dorps straat 66, W’veen, telef. (01828) 2078 ZEVENHUIZEN: W. H. Verduyn den Boer, Noordeinde 21, Zevenhuizen, telefoon (01802) 409. Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. Kooien n.m. 6.30 uur: ds. J. Kooien N.H. Kerk van Sluipwijk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Enkelaar n.m. 6.30 uur: ds. J. Enkelaar Hervormde Ichthuskerk: v.m. 9.30 uur: ds. Kamerbeek n.m. 5.00 uur: ds. Kemerbeek van Rouveen Gereformeerde Kerk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Kapteijn n.m. 6.30 uur: ds. J. Kapteijn Rooms Katholieke Kerk: Parochiekerk H. Petrus en Paulus, Reeuwijk-dorp Zondag 7.30 - 9.00 - 10.30 u.: H. Mis. In de week 8.15 en 19.30 uur (behalve dinsdagavond) R.K. Kerk Reeuwjjk-brug, Onbevlekt Hart van Maria: In de week: dinsdag en vrijdag om 7.45 en 19.30 uur. REEUWIJK: dokter J. van der Goot, tel. 01829-254 REEUWIJK De burgemeester van het Oostenrijkse stadje Eisen- stadt bracht vorige week vrijdag in gzelschap van een aantal van zijn hoofd- en technische ambtenaren een bezoek aan Reeuwijk, waar men de rioolwaterzuiveringsinstallatie kwam bezichtigen. Burgemeester W. H. D. Quarles van Ufford, wethouder W. H. Verwey, ge meentesecretaris G. B. van Leeuwen en de directeur van gemeentewerken P. J. Klerck ontvingen de gasten des morgens op het raadhuis, waar de burgemeester hen toesprak. Vervolgens toog het gezelschap naar het verenigingsgebouw aan de Brug, waarna men een tocht langs Reeuwijks trots, de plassen, werd ge maakt. De RWZ was hierna aan de beurt. De Oostenrijkers lieten zich over een en ander vol bewondering en waardering uit en na afloop van het bezoek werd aan burgemeester Quar les van Ufford een platelen wand bord, waarop het wapen van Eisen- stadt aangeboden. De andere gast heren ontvingen een flesje wijn uit de landstreek, waar de gasten van daan kwamen. ZEVENHUIZEN Het inwonertal van Zevenhuizen is het afgelopen jaar met 128 toegenomen. De ge meente telt nu 3972 inwoners, waar van 2040 mannen en 1932 vrouwen. Op 1 januari 1965 waren deze getal len resp. 3844, 1991 en 1853. In 1965 werden er honderd geboorten gere gistreerd, waarvan 48 jongens en 52 meisjes. Er overleden 24 personen (11 mannen en 13 vrouwen). Van elders vestigden zich in Zevenhuizen 158 mensen (63 mannen en 95 vrouwen). Er vertrokken in totaal 106 personen (51 mannen en 55 vrouwen). In 1965 werden er 29 huwelijke gesloten. Het ligt in de bedoeling dat men de nieuwe verlichting in gebruik zal nemen aan de vooravond van het huwelijk van Prinses Beatrix met de heer C. von Amsberg. Bjj de Coöpe- rttieve Raiffeisenbank Zevenhuizen- Moerkapelle is een rekening geopend terwijl men zjin of haar bijdrage ook kan afgeven bij de comitéleden of aan het gemeentehuis. Het comité van aanbeveling, be- SPREEKUUR SECRETARIS WOONRUIMTE- AD VIESCOMMISSIE REEUWIJK De secretaris van de woonruimte-adviescommissie houdt spreekuur op maandagavond ten raadhuize tussen 7.00 en 7.30 uur voor uitsluitend woonruimtezaken. Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: v.m. 10.00 uur: ds. W. F. van der Staat (zondag 23 januari 1966) Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. C. Vos, van Gouda n.m. 6.30 uur: ds. J. R. Cuperus Herv. Wijkgebouw, Esdoornlaan: v.m. 9.30 uur: de heer J. Henzen van Leiderdorp n.m. 6.30 uur: ds. D. v.d. Ent Braat van Monster Hervormd wijkcentrum Bethel: (Jan Willem Frisoweg) v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 6.00 uur: ds. P. M. Breugem van Achterberg Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel, J. W. Frisoweg) v.m. 11.30 uur: ds. P. Fader Maleise dienst van Schoonhoven WADDINXVEEN Door de Raad van State is dinsdagochtend een be roep van de gemeente Waddinxveen behandeld, dat was ingesteld tegen het besluit van de Kamer voor de Binnenvisserij, om een huurovereen komst tussen de gemeente Waddinx veen en de heer B. Rozendaal inzake het visrecht in het deel van 't Weegje dat aan de gemeente behoort, voor de termijn van twee jaar te verlen gen tegen een bedrag van 450 per jaar. In verband met de recreatieplan- nen voor het Weegje, waarbij dit ge bied door de provincie wordt over genomen, wil de gemeente niet lan ger gebonden zijn en bovendien het afgeven van vergunningen in eigen hand houden. In dat verband wordt gedacht aan iemand, die de activitei ten ten behoeve van de visserij kan combineren met andere werkzaam heden ten behoeve van dit recreatie gebied. Bij monde van burgemeester C. A. van der Hooft, die tijdens de zitting de belangen van de gemeente verdedigde, werd medegedeeld, dat de provincie na overname van de bezittingen dezelfde gedragslijn zou willen volgen. Op deze gronden heb ben B. en W. van Waddinxveen het besluit van de Kamer voor de Bin nenvisserij ter vernietiging bij de Kroon voorgedragen. De Kamer stelde daar tegenover, dat de huidige huurder een goed be heer heeft gevoerd, in het belang van de vissport. Hij zorgde voor het uit zetten van pqotvis en een doelmatige bevissing. gaf hij een noemde de eerste drie als afkerig van de kerk en bestrijdend de belijdenis der kerk. De laatste drie zijn wel sekten, maar voortgekomen uit de Kerk en in veel opzichten te beschouwen als een cor rectie op het beleven van de waar heid in onze kerken. De sociale bewogenheid van het Leger des Heils in het laatst der vo rige eeuw is beschamend voor de vaak onaandoenlijke houding van de kerken in die dagen, tegenover het zwakke en vertrapte deel des volks. Al het werk van dit Leger in zijn 1900 sociale instellingen wordt ge steund door alle Christenen en on dervindt waardering in alle lagen van onze bevolking. De sterk groeiende beweging van de Pinkstergemeente met haar zestig afdelingen en 10.000 gedoopten is meer gericht op het mystieke geloofs- beleven en spreekt velen in onze da gen sterk aan, door het enthousiasme en de warmte van hun getuigenis, maar is anderzijds teveel gericht op het spectaculaire en overgeestelijke „spreken in talen en getuigen van openbaringen”, zonder de realiteit van de Schriftbelij denis. Een zeer gezellige bespreking volg de op deze interessante lezing van deze vroegere predikant te Benthui zen. PLATTELANDSVROUWEN LTJ EN HOLL. MIJ v. LANDB. HOUDEN BIJEENKOMST REEUWIJK Samen met de Bond van Plattelandsvrouwen afde ling Reeuwijk en de Reeuwijkse Landbouwjongeren organiseert de Hollandse Maatschappij van Land bouw vrijdag 21 januari a.s. in het verenigingsgebouw-brug een feeste lijke bijeenkomst, tijdens welke de toneelvereniging van de Rederijkers kamer ’Jan Nieuwenhuyzen’ uit Lek- kerkerk het blijspel ’Rumoer om de voetbalpool’ zal opvoeren. De aan vang is gesteld op 19.45 uur precies. Chr. Afgescheiden Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. A. P. Verloop n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag: n.m. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop Rooms Katholieke Kerken: Pastoor: J. A. M. Saulenn Kapelaan: G. L. U. Paardekooper Zuidkade 176, telefoon (01828) 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade: Zondag 7.15, 9.00 en 11.00 uur: H. Mis In de week 8.15 uur: H. Mis. St. Petruskapel, J. W. Frisoweg: zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur: H. Mis dinsdag 8.00 uur, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66: donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie staande uit burgemeester I. J. P. Key- zer, dominee A. Boertje en dominee C. Molenaar noemt het initiatief van het Comité Verlichting een „lichtend voorbeeld van goede dorpszin, ware spontaniteit en prijzenswaardige on dernemingsgeest”, waarmee de spij ker precies op zijn kop wordt gesla gen. De toch al fraaie toren van Moerkapelle’s kerk zal er door deze verlichting alleen maar mooier op worden. En het bedrag mag toch ook geen bezwaar zijn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: bruine wollen sjaal; laars bont gevoerd; damestas inh. porte- monnaie .toiletartikelen, aansteker; paar witte laarsjes met kinderschaat- sen; hondenketting; bruine plastic dameshandtas. Verloren: wieldop en veerring; brui ne suède want; groene hoofddoek; paar suède wanten; oude damesrij- wiel; paar witte gymschoenen; één wollen wantje; bruine linkerschaats- schoen; blauwe schaatsbeschermer; paar zwarte glacé dameshandschoe- nen. Inlichintgen postbureau Rijkspolitie Reeuwijk van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur. MOERKAPELLE In een der lo kalen van de christelijke lagere land bouwschool te Moerkapelle kwam dinsdagavond de afdeling Moerka pelle van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond in jaarvergadering samen onder leiding van de heer J. van der Spek Azn. Na opening met zingen, gebed en voorlezing uit de Bijbel, hield de voorzitter een korte toespraak, waar in hij onder meer wees op de resul taten in de boeren- en tuindersbe- drijven. Weliswaar was het voorjaar en de zomer nat, doch gelukkig kon den door een prachtig najaar de werkzaamheden op tijd beëindigd worden. Voor wat de tuinderij be treft meende hij te moeten opmerken dat de één wellicht beter ’geboerd’ had dan de ander. Voort stond spre ker stil bij het verscheiden in de loop van het jaar van een zeer trouw lid, de heer D. Bac, die gedurende vele jaren tevens lid van het bestuur is geweest. Uit de notulen van de secretaris, de heer M. van Berkel bleek, dat het aantal leden vrijwel gelijk is geble ven, terwijl de penningmeester mocht gewagen van een stijging van het saldo niet tegenstaande de gestegen uitgaven. Besloten werd om aan het comité verlichting toren een bedrag van 25 te schenken. Voorts werd besloten ook dit jaar weer een zomerreisje voor de leden en hun vrouwen te organiseren, van welk reisje naar de mening van de heer A. Bac zo’n goe de binding uitgaat. De heren J. van der Spek en C. J. van den Heuvel, die beiden aftredend waren, werden herkozen. De heer A. J. Ruiter, directeur van het CBTB-Boekhoudbureau te Go- rinchem, sprak vervolgens over de fiscale problemen rondom de be drijfsopvolging. Naar de mening van spreker, die een en ander vertelde over de leiding van de bedrijven ingevolge het his torisch gegroeide Saksische recht, waarbij dikwijls grootouders, ouders en kinderen op één bedrijf woonden en de grootvader dan baas bleef tot aan zijn verscheiden, is een derge lijke patriarchale verhouding niet goed, omdat zulks veelal met zich meebracht, dat de oudste zoon pas laat zelfstandig werd en de eventuele broers en zusters genoegen moesten nemen met deze gang van zaken. Spreker vond het aanbevelenswaard er voor te zorgen, dat er een maat schap of een firma wordt gevormd tussen de vader en de in het bedrijf meewerkende kinderen. Dan kan er ook voor gezorgd worden, dat bij voorbeeld een deel van wat die kin deren feitelijk verdienen, in het be drijf blijft, waardoor zij - als zij tot opvolging in het bedrijf geroepen worden - in elk geval over een aan deel in dat bedrijf reeds de beschik king hebben. WADDINXVEEN Op uitnodi ging van de Hervormde Jeugdmee ting komt de heer Van Duuren uit Utrecht zaterdagavond aansïaande naar Wadidnxveen, waar hij in het Hervormd Wijkgebouw aan de Es doornlaan zal spreken over zijn reis naar Hongarije (met dia’s). Deze bij eenkomst is voor iedere jonge of meisje toegankelijk. Aanvang 19.45 uur. REEUWIJK Afgevoerde per sonen: M. A. M. v.d. Beld-e.v. Hoo- geveen van Zoutmansweg Reeuwijk naar Dordt, Beekmanstr. 181; C. v.d. Does van Nots ’d Aumeriel. 7 naar Utrecht, Alexander de Grootstraat 36; D. Poot van Twaalfmorgen 31 naar Gouda, Louise de Colignystr. 36; P. A. Lafeber van v. Heuven Goedhardstr. 29 naar Gouda, Wale- straat 20; C. J. Verkaik van Twaalf morgen 37 naar Driebergen, Voor dijk 12. Opgenomen personen: F. E. M. Boshouwers van Roermond in van Goghstr. 42; R. D. Salverda van Rot terdam in H. de Grootstr. 8; A. E. v. d. Breggen e.v. Salverda van Wad dinxveen in H. de Grootstr. 8; F. Versluis van Gouda in Reewal 16; I. Meijer e.v. Kruijsdijk van Apel doorn in K. Onnesstr. 2; A. D. Bui telaar van Gouda in Kennedysingel 60; J. F. Verhagen van Den Haag in Randenburgseweg 15; W. de Jong van Zevenhuizen in van Heuven Goedhartstr. 29. Verhuizingen binnen de gemeente C. J. G. Hogenelst van Reewal 39 naar Dorus Rijkerstr. 51; A.J. Groe nendijk van Middelburgsew. 20 naar Middelburgsew. 18; P. A. M. Schrij- vershof-Groenendijk van Dorpsweg 29 naar Middelburgsew. 18; A. Blok w. v. Vis van ’s-Gravenbroekseweg 158 naar Dorus Rijkerstr. 65; J. W. C. Slegt van Ree 66 naar Dorus Rij kerstr. 65; J. Oudshoorn van Raad huisweg 29 naar Nw. Dorperweg 41; A. M. Slegt-Slappendel van Ree 66 naar Dorus Rijkerstr. 65; D. Polder man van Middelburgsew. 4a naar Dorus Rijkerstraat 63. techniek nog niet voldoet aan de hoge eisen, die in Nederland aan de afwerking van stomerij -goederen worden gesteld, is van dit voorne men afgezien. De Washette en de Stoomerette zullen vanaf maandag 31 januari voor het publiek zijn ge opend. De kantoren van Ancora Auto matic zijn gevestigd in de boven de Washette gelegen ruimten. Hierin zijn ondergebracht de verkoop, ad ministratie. boekhouding, tekenka mer en technische dienst. Dit kan toor verzorgt nl. de distributie van Washettes en Stoomerettes in de Beneluxlanden voor een Duitse, een Engelse en vier Amerikaanse fa brieken. ZEVENHUIZEN De afdeling Zevenhuizen van het Verbond voor Veilig Verkeer zal evenals andere ja ren weer een algemene verkeerscur sus organiseren, welke begin febru ari een aanvang zal nemen. Deze cursus zal worden gehouden in Hotel Vos te Zevenhuizen en zal uit ongeveer acht lessen bestaan. Aan hen die de cursus met goed gevolg afleggen, zal een diploma worden uitgereikt. Een ieder is welkom en ook zij die reeds in het bezit zijn van een rijbe wijs kunnen deze cursus bezoeken om zodoende hun theorie nogmaals op te frissen. Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Rijkspolitie te Ze venhuizen en Oud-Verlaat. SPREEKUUR BURGEMEESTER REEUWIJK De burgemeester houdt, behoudens onvoorziene om standigheden spreekuur op: vrijdag morgen 21 en 28 januari 1966 tussen 10.00 en 11.00 uur. WADDINXVEEN De Vrouwen afdeling van de Chr. Boeren en Tuinders Bond hield gisteravond een bijeenkomst in de chr. landbouw- huishoudschool ’De Rank’ aan de Es doornlaan. De presidente, mejuffr, E. Hofman sprak een opwekkend openingswoord, aansporend om ook in 1966 met ge loof en vertrouwen de veelomvatten de taak in bedrijf en vereniging voort te zetten. Ds. A. van Eyk uit Bergschenhoek hield een inleiding over: „De Kerk en de secten in onze tijd”. Spreker verklaarde eerst het woord kerk, als de Griekse naam ’Eclesia’: door God geroepen. Naast en tegenover deze kerk zijn verschillende groepen ont staan die niet tevreden met de gang van zaken een aparte vorm van Godsverering zochten. In ons land zijn niet minder dan dertig sekten ontstaan, naast zestig kerken en kerkjes. Deze gebrokenheid is geen eer, maar een schande voor de kerk. Ds. Van Eyk wilde zich deze avond beperken tot een zestal sekten, die wel de voornaamste te noemen zijn. De Jehovah Getuigen zijn wel de meest belangrijke van deze zes en hebben een hechte organisatie over heel de wereld. Hun ijver en offerzin zijn voor ons protestanten in veel opzichten beschamend, maar hun Bijbelstudie leidt niet tot het aan vaarden van Christus als de Verlos ser van de wereld. Verder behandelde de spreker het Spiritisme, de Zevende dags adven tisten, het Leger des Heils, de Mara- natha beweging en de meente. Van al deze groepen historisch overzicht en WADDINXVEEN Dezer dagen is bekend gemaakt de verdeling van de woningbouwcontingenten voor de provincie Zuid-Holland in 1966. Voor de Rijn- en Gouwestreek be dragen deze 420 woningwetwonin gen, 210 premie-woningen en 216 vrije sector woningen. De verdeling voor de Krimpenerwaard is als volgt 245 woningwet-, 100 premie- en 135 vrije sectorwoningen. De totale toewijzing voor de pro vincie incl. de Haagse en Rotter damse agglomeraties bedraagt: wo ningwet 8505, premie 4920 en vrije sector 4286 woningen. Voor verschillende gemeenten, waar volgens arbeidsbesparende methoden wordt gebouwd, zoals o.a. in Waddinxveen, komen nog extra woningcontingenten beschikbaar. WADDINXVEEN De eerste volautomatische wassalon van Wad dinxveen zal op zaterdagochtend 29 januari a.s. om elf uur officieel ge opend worden door mevrouw Van der Hooft-Lourens, in aanwezigheid van haar echtgenoot, burgemeester C. A. van der Hooft. Het is de Was hette aan het Koningin Wilhelmina - plein van de N.V. Ancora Automatic waar mevrouw Van der Hooft als eerste burgeres van deze gemeente een eerste was volledig automatisch zal laten wassen. Bij de Washette behoeft de huis vrouw in tegenstelling tot apparaten in andere wassalons, nergens meer op te letten. De wasmachines wer ken volautomatisch. Voor iedere soort was koopt men bepaalde kleur kaart, met de daarbij behorende zeepsoort. De was en de zeep gaan in de machine en ook de kaart wordt in de machine gestoken. Afhankelijk van de kleur kaart regelt de machi ne dan verder zelf het volledige wasprogramma, dat al naar gelang de soort was een half uur of drie kwartier duurt. Een groen signaal- lampje geeft aan wanneer de was gereed is. De was in deze automaten wordt behandeld met onthard water. Na het spoelen en centrifugeren gaat de was in een droogautomaat en wordt daarin naar wens strijk- of kastdroog. Bovendien wordt de was door middel van Ozona lampen ge desinfecteerd. Aan de Washette, die op werk dagen tot ’s avonds tien uur is ge opend, met uitzondering van zater dag, is ook een Stoomerette ver bonden. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de directeur van An cora Automatic, de heer Van Kem pen, hiervan een zgn. zelfbedienings stomerij te maken. Aangezien de WADDINXVEEN In het expo- sitiezaaltje van Boekhandel Veld wijk aan de Passage werd dinsdag avond de tentoonstelling van teke ningen en monotypieën van de Voorburgse kunstenaar Frits D. Frietman geopend. Het aantal be langstellenden was, waarschijnlijk vanwege de kou, gering. Slechts een vijftiental waaronder de voorzitter Kunststichting heer H. M. van den Dool, woonden de opening bij. Zoals gebruikelijk staat ook deze tentoonstelling weer onder auspiciën van de Kunststich ting. Het was een vriend van de teke naar, de heer J. C. Lutje Schipholt, die de openingstoespraak hield. Na dat hij het een en ander over de achtergrond en persoonlijke hoeda nigheden van de heer Frietman had verteld verklaarde hij de expositie voor geopend. De expositie, die een bezoek zeer zeker waard is, duurt tot 8 februari en is te bezoeken op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur en vrijdags nog eens van 19.00 tot 21.00 uur. ’s Woensdags middags is de boekwinkel en dus ook de tentoonstelling gesloten. De toegang is vrij. Na de toespraak van de voorzitter was het de beurt aan de beginnelin gen van de toneelvereniging van de LTJ, die onder regie van de heer H. Luybregts het toneelspel in drie be drijven „Tussen twee vuren” van M. van Spaandonck opvoerden. Voor de manier waarop zij dit sterk op de realiteit geënte stuk voor het voetlicht brachten verdienen de jonge acteurs en actrices niets dan lof. Er waren uiteraard merkbare tekortkomingen, maar deze stoorden slechts in geringe mate. Jan van der Werf gaf de niet be paald intelligente zoon van een werk ster een aanvaardbare gestalte en ook Leo van Leeuwen haalde ruim voldoende met zijn vertolking van een oerconservatieve boer/schoonva- der, die zijn dochter Jennie (een leu ke rol van Corry Vergeer) niet wil laten trouwen met de knecht Kees Hoogstra (Jan Houdijk). Toos de Jong had zich uitstekend ingeleefd in haar „moeder-rol”. De achtergrondfiguren kregen ook meer dan zij behoefden van Siny Houdijk, Joke van Vuren en Loek Slaman. Het talent mag dan aanwezig ge weest zijn, de opvoering zou niet zijn geslaagd als de toneelspelers niet onder de soepele regie van de heer Huybrgts hadden gestaan. De dank van de LTJ voor zijn belangeloze medewerking werd tot uitdrukking gebracht in de aanbieding van een kistje sigaren en een fraai bloemstuk voor mevrouw Huybregts. Ook Willy Lensen werd dank ge bracht voor haar medewerking in de vorm van de (uitstekende) grimage van de acteurs. Na afloop was er een geanimeerd bal. REEUWIJK De minister van Onderwijs en Wetenschappen, prof, mr. dr. I. A. Diepenhorst, heeft vo rige week aan de heer W. C. Kraan uit Reeuwijk, die als ambtenaar aan het ministerie van de heer Diepen horst verbonden is, persoonlijk het besluit overhandigd waarin de heer Kraan met ingang van 1 januari van dit jaar werd bevorderd tot chef van de afdeling werkvoorbereiding en voortgangscontrole. MOERKAPELLE „Onze gemeente is (nog) niet bij iedereen bekend om haar gunstige ligging, maar u en vele anderen weten wel, dat de op een terp gebouwde kerk en toren van Moerkapelle een eigen plaats in het Hollandse landschap hebben ingenomen al was het dan alleen maar omdat deze prach tige toren zo duidelijk zichtbaar is en voor de inwoners van onze gemeente eigenlijk een „baken in zee” kan worden genoemd.” Dit is de inleiding van een open brief die het onlangs opgerichte Co mité Verlichting Kerktoren Moerka pelle aan verscheidene „nauw met de gemeenschap verbonden personen en/of bedrijven” heeft gezonden met daarin het verzoek een bijdrage te leveren ten bate van de aanleg van een footlight-installatie, die de toren ook ’s avonds een „baken in zee” zal moeten doen zijn. Het comité, dat bestaat uit de he ren D. van der Spek, wethouder, A. J. Ottevanger, directeur Ottevangers Molenbouw en P. van den Berg, heeft aan Philjps Nederland N.V. te Eind hoven om advies gevraagd omtrent de kosten die de aanleg van een der gelijke installatie met zich mee zou den brengen. Het antwoord van Phi lips luidde: 5000, Het comité zegt niet ten onrechte trots te zijn op de kerk. Het gebouw komt voor op de bist van Monumen tenzorg en daarom wil men het niet alleen plaatselijk, maar regionaal een waardiger functie laten vervullen. Het acht de vijfduizend gulden die dit initiatief zal gaan kosten een ten volle verantwoorde uitgave en ver zoekt haar ’slachtoffers’ dan ook met milde hand te geven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 2