KIENEN BIJ en Kleiwegz? Gouda iei.32121 voor van mee aan TONEELGROEP PROLOOG d&ae mei tovze OPRUIMING! V E R M E Y Bij tekenaar rietman genieten bisons katten de voorkeur Bliksemactie op verjaardag Prinses Beatrix Plaatselijke inzameling huwelijksgeschenk Margarinefabriek bouwt zwembad „BE FAIR” „L 1O tot 50% korting enkele merkartikelen uitgezonderd. FRA-VA-KO’s Gymnastiek voor bejaarden woensdag 26 januari Voeder de vogels Ruilbeurs Voeder de vogels Drinkserviezen j 28.500 voor zwembad WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Pagina 3 In onze meubelafdeling f Ere-comité Werkcomité Juwelier Horloger Telef. 2495 Kerkweg 207 Waddinxveen nog zeer interessante Koopjes WONINGINRICHTING! WARENHUIZEN Monotypieën Algemeen comité Eerste bedrag 20 januari 1966 WADDINXVEEN (7 uur) in het clubgebouw. (foto Sjaak Noteboom) ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE te- bnk Onze lage prijzen nopen tot kopen primitieve. Het zijn die contrasten die me zo aantrekken.” Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g, 2184 „Ik teken voornamelijk bizons en katten,” zegt Frits Frietman. We be perken ons tot zijn tekeningen, om dat alleen dat gedeelte van zijn oeu vre bij Veldwijk te zien is. „Ik zie in de bison het krachtige, het geweldige maar tegelijk ook het angstige en het WADDINXVEEN De in Den Dolder gevestigde Remia.margarine- fabrieken gaan ook hun steentje bij dragen aan de bouw van het nieuwe Waddinxveense zwembad. Dit bedryf dat door z’n oprichter en directeur, de oud-Waddinxvener A. de Rooij, historische banden heeft met de ge meente, start maandag 24 januari a.s. met een actie waarbij van alle in Waddinxveen verkochte Remia-pro- dukten bepaalde bedragen worden afgedragen voor het zwembad bouw fonds. Donderdag 20 januari: Raadsvergadering, gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Contactavond W.S.E., clubhuis War- naarplantsoen, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 21 januari: Concert Nederlands Kamerorkest (Culturele Kring), in Geref. Vereni gingsgebouw, aanvang 20.30 uur. Zaterdag 22 januari: Ruilbeurs De Paddestoel, in clubhuis Lijsterbesstraat, aanvang 14.00 uur. Hervormde Jeugdmeeting, lezing Hongarije, Hervormd Wijkgebouw Esdoorniaan, aanvang 19.45 uur. Dinsdag 25 januari: Bejaaraenmiddag, in Geref. Vereni gingsgebouw, aanvang 14.30 uur. Waterpolowedstrijd De Gouwe 1 - De Zijl 1 (dames), aanvang 20.15 uur. Woensdag 26 januari: Kienavond ’Be Fair’ voor B’s, C’s en pupillen, in het clubgebouw, aanvang 19.00 uur. Vrijdag 28 januari: Concert fanfarecorps „Concordia”, in Geref. Veren.geb., aanvang 20.00 uur. Dinsdag 1 februari: Waterpolowedstijd Zian - De Gouwe (jeugd), aanvang 20.50 uur. Ruiteravond Gouweruiters, R.K. ver enigingsgebouw, Burg. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Woensdag 2 februari: Jaarvergadering wandelsportveren. WIK, clubgebouw, aanvang 19.00 uur Vrijdag 4 februari: Lezing Ada Kok voor zwemclub De Gouwe, in Geref. Verenigingsgebouw, aanvang 20.00 uur. Ruiteravond Gouweruiters, R.K. ver enigingsgebouw, Burg. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 11 februari: Culturele Kring, toneelgroep Proloog ’Moeders dartele jaren’, Geref. Ver enigingsgebouw, aanvang 20.30 uur. Woensdag 16 februari: Jaarvergadering NCVB Waddinxveen Geref. Veren.geb., aanvang 19.30 uur. Vrijdag 21 januari: Vrije klaverjasavond, in Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Donderdag 27 januari: Bijeenkomst Ned. Christen Vrouwen Bond, Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 29 januari: Klaverjaswedstrijd in clubhuis voet bal vereniging Moerkapelle, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 29 januari: Ruiteravond „De Eendrachtsruiters”, Hotel Vos, aanvang 20.00 uur. REEUWIJK Vrijdag 21 januari: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, LTJ en Holl. Mij v. Landbouw (blij spel), verenigingsgebouw-brug, aan vang 19.45 uur. Zaterdag 29 januari: ”Im weissen Rössl”, uitvoering door ’Uit en Thuis’, verenigingsgebouw- brug, aanvang 20.00 uur. Woensdag 26 januari: Bijeenkomst bejaarden, Verenigings gebouw Burg. Klinkhamerweg, aan vang 14.30 uur. Donderdag 27 januari: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, in Hotel Vos, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 5 februari: ”Im weissen Rössl”, uitvoering door „Uit en Thuis”, veren, gebouw brug, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 9 februari: ”Im weissen Rössl”, uitvoering door „Uit en Thuis”, veren.gebouw-brug, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 22 januari: Ruiteravond „De Eendrachtsruiters”, Hotel Vos, aanvang 20.00 uur. van Leerdam 30-delig (geslepen) van f 39,75 voor f 29,95 SPREEKUUR BURGEMEESTER WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft is verhinderd om dinsdag a.s. spreekuur te houden. terie is het figuratieve, de geest het abstracte. Ik geloof dat ik het beter zo zou kunnen stellen: Het figura tieve van mijn werk heeft een ab stracte waarde in zich. Dat is de juiste typering.” „Ik heb veel gehad aan mijn leer meesters Co Westerik en Rein Draay er van de Koninklijke Academie,” zegt de jonge talentvolle kunstenaar, die vindt dat dat ook best in de krant kan. Na de installatie van het erecomité, het algemeen comité en het werk comité vond de eerste vergadering plaats van het werkcomité. voor B’s, C’s en PUPILLEN WADDINXVEEN In het club huis van de Speeltuinvereniging „De Paddestoel” wordt aanstaande zater dag 22 januari weer een ruilbeurs gehouden. Er bestaat grote belang stelling voor speldjes, postzegels, sui kerzakjes, vreemde munten, schelpen sigarenbandjes, enzovoort. Aanvang 14.00 uur. De linkerwand van het expositie- zaaltje wordt ingenomen door een aantal monotypieën of monotypes van de Voorburgse tekenaar. Mono typieën worden op de volgende ma nier vervaardigd: een glasplaat wordt met drukinkt ingerold, de dikte van de inktlaag kan naar keuze worden bepaald. Een vel papier wordt op de bedrukte zijde gelegd en dan tekent de kunstenaar zijn ontwerp achterop dat papier. Aan de onderzijde ver schijnt dan de afbeelding in spiegel beeld. EXPOSITIES Catharina Gasthuis: tot en met 30 januari: Expositie van werken van de Amsterdamse Kunstenaars Werk groep (AKW). Geopend van 10.00 tot tot 17.00 uur op zon- en feestdagen. Boekhandel Veldwijk: tot en met 8 februari tekeningen van Frits Friet man. Geopend op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 21.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. Toegang vrij. De voorliefde van Frits Frietman voor de natuur blijkt wel uit het feit dat hij voor zijn monotypieën steeds plantmotieven heeft gebruikt. „Dit is wel een voorbije periode,” zegt hij er zelf van. In een ietwat verloren hoek hangt een tekening die de tekenaar nog maar enkele weken geleden vervaar digde. Hij wijkt qua kleurencompo- sitie en inhoud af van de overige. Er staan mensen op. „Ik zou deze tekening de sprong van mijn tekeningen naar mijn schil derijen willen noemen. Het is een experiment en misschien een afslui ting van een bepaalde periode. Dat kan ik nu nog niet zeker zeggen.” „Ik zie dat uw tekeningen niet ab stract zijn, zoals bijvoorbeeld een Jan Cremer (het klinkt banaal, ik weet het) of Karei Appel, die van zijn ei gen kunst zei: „Ik rotzooi maar wat an”.” „Nee, mijn werk is figuratief, maar alleen dank zij het feit dat de ab stracte periode al geweest is. Als de abstracte periode nog zou moeten beginnen zou ik mezelf abstract heb ben willen noemen. Karei Appel be doelde te zeggen dat hij experimen teerde.” „Deze tekeningen zijn een samen spel tussen materie en geest. De ma in het ere-comité hebben zitting burgemeester C. A. van der Hooft, de wethouders ir. J. P. H. Venema en S. Pille, de voorzitters van de raads fracties, de heren H. Huizer, P. Lips, J. H. Mol, P. Noordam, J. P. van Oosten en W. C. Slob, alsmede de gemeentesecretaris H. Jenné, notaris D. B. van der Most, de artsen Th. G. Blom, C. A. de Geus, J. W. H. Helle man, E. M. L. Hemminga en P. v.d. Linde, de predikanten ds. Joh. Ver- welius, ds. J. R. Cuperus, dr. A. van WADDINXVEEN De eerstvol gende gymnastiekles voor bejaarden wordt gehouden op dinsdagmiddag 25 januari a.s. en niet op 25 februari, zoals ons abusievelijk werd mede gedeeld. De gymnastiekles, die wordt ge geven door de heer R. Gaykema te Waddinxveen, vangt aan om half drie in het Gereformeerd Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. Besloten werd, dat de leden van dit comité verantwoordelijk zullen zijn voor bepaalde wijken, waarin zij collectanten moeten werven. Deze collectanten zullen in de week voor afgaande aan de verjaardag van Prinses Beatrix een circulaire met een zakje huis aan huis bezorgen. In het zakje kunnen de inwoners hun bijdrage doen. Tijdens een bliksem actie op maandagavond 31 januari tussen zeven en acht uur zullen de zakjes worden opgehaald. Nog die zelfde avond zullen de gelden wor den geteld en het resultaat van deze plaatselijke inzameling bekend wor den gemaakt. Voorts is er bij de Coöp. Raiffeisen bank (giro 79138) ten name van het „plaatselijk Comité Nationaal Huwe lijksgeschenk” een aparte rekening geopend, waarop bijdragen kunnen worden gestort. WADDINXVEEN Op vrijdag avond 11 februari zal de Eindhovense toneelgroep ’Proloog’ onder auspiciën van de Culturele Kring een toneel voorstelling verzorgen in het Geref. Verenigingsgebouw. Op het program ma staat ’Moeders dartele jaren’ van Harold Brook en Kaj Bannerman. GOUDA BIOSCOPEN TE GOUDA Schouwburg Bioscoop: Vr. 20.15 uur, za. 15.00, 19.00 en 21.15 uur, zo. 15.00 en 17.00 uur: ’Avontuur in Hongkong’ (14 jaar). Zo. 19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 14.30 en 20.15 uur: „Tassoula, de verleidelijke Griekse” (18 jaar). Donderdag 20 j’anuari: Toneelgroep Ensemble (Dat zonder linge dier), Nieuwe Schouwburg, aanvang 20.00 uur. Zondag 23 januari: Dansmiddag en -avond m.m.v. The Noble Four, t.b.v. gehandicapte kin deren, Zaal Kunstmin, aanvang 15.00 en 20.00 uur. WADDINXVEEN We hadden een gesprek met de 23-jarige tekenaar/ schilder van professie, Frits D. Frietman, van wie deze weken een expositie van een aantal van zijn tekeningen en monotypieën in het expositiezaaltje van Boekhandel Veldwijk te zien is. Frits Frietman woont in Voorburg, waar hy zich geheel wijdt aan de teken- en schilderkunst. Hij geeft ook les en studeert op het ogenblik nog voor zijn acte MO-A. Hij genoot zijn artistieke opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en in dezelfde stad bezocht hij ook nog twee jaar de Vrije Academie. Zijn eerste expositie hield hij in mei vorig jaar in de Oostpoort in Delft. De afdracht aan de Stichting Vrien den van het Zwembad wordt bere kend op basis van de in deze vier weken aan de winkelbedrijven gele verde Remia-produkten van deze reeds veertig jaar bestaande fabriek. Ons gesprek dwaalt af van kunst naar politiek en dan zegt hij opeens: „Ik heb van de Christelijk Historische Unie opdracht gekregen het verkie- zingsbiljet voor de komende verkie zingen te ontwerpen.” Misschien is die opdracht wel de beste aanbeveling voor het kunnen van Frits Frietman. Enfin, u kunt zichzelf overtuigen als u de komende drie weken een bezoek brengt aan het expositiezaaltje van Veldwijk. Het werkcomité wordt gevormd door: H. K. van der Loo, voorzitter (tevens voorzitter ’’Oranjevereniging Waddinxveen”), J. van Steijn, secre taris, mej. F. H. J. van Drimmelen, penningmeesteres, mevr. C. den Boer- Borg, mej. A. Th. M. van den Dool, mevr. S. Olofsen-van Dijk, A. van Doom, M. C. Kloet, G. L. de Knegt, H. J. Egberts, E. J. Oskam en G. van Ringelenstein. De actie, die vier weken duurt, heeft betrekking op margarine, frites saus en slasaus. Van ieder pakje mar garine wordt twee cent gereserveerd. Van ieder verkocht emmertje frites saus wordt tien cent afgedragen en voor ieder bekertje slasaus dat in Waddinxveen wordt verkocht, ont vangt de Stichting ’Vrienden van het Zwembad’ vijf cent. Het betreft hier volledig een actie van de fabriek zelf, waarbij dus geen prijzen worden verhoogd en evenmin de winst van de winkeliers nadelig wordt beïnvloed. Haarlem, ds. J. Snoeij, ds. B. Koek koek en ds. A. P. Verloop, pastoor J. A. M. Saulenn, de heren H. J. Eg berts en H. M. v.d. Dool, vertegen woordigende het onderwijs, de heren H. A. van Berkesteijn, M. Both, P. Rehorst sr. en J. Reijm sr„ vertegen woordigen de bedrijven, de heer T. de Bruin, voorzitter van de veiling, oud-burgemeester A. Warnaar, mevr. F. T. van der Torren-Veendorp- oud raadslid en de heer G. Molenaar, die het voormalig verzet vertegenwoor digd. Een zoon van de heer Molenaar werd in de oorlogsjaren na een drop ping per parachute het slachtoffer van de Duitse bezetters. In het Algemeen Comité hebben zitting: mevr. H. E. L. Haspels-Bijl (WH), mevr. J. M. Noteboom-van ’t Slot (NCVB), mevrouw A. Pille-Pille (vrouwenbond PvdA), mevr. C. den Boer-Borg (CBPB), mevr. G. Olie- van Nielen (APB), mevr. M. A. H. v. Stijn-Lamping (KVB), T. W. Vemooij (LTB), C. van der Sar (CBTB), M. N. Boer (Holl. Mij v. Landbouw), P. de Bruin (Waddinxv. Besturen Bond), P. Verbree (Chr. Besturen Bond), E. L. Rijnbeek (NKV), H. K. van der Loo (Wadd. Middenstands Veren.), N. E. Mulder (R.K. Middenstands Veren.), G. L. de Knegt (’Concordia’), F. Rin- cheval (’Voorwaarts’), Ph. Kroes (de Gouweruiters), A. Molendijk (Wer kende Jeugd), A. van Doom (Herv. Jeugdraad), G. K. Faber (Gereform. Jeugdcentrale), H. A. van Berkesteijn (R.K. Jeugdbeweging), E. J. v. Straa- len (Immanuël Jeugdraad), mej. C. Koops en mej. E. Koops (R.K. Jeugd beweging), mej. T. Mulder en mej. M. J. van Leeuwen (Jeugdgroep Imma nuël), mevr. G. C. van ’t Slot-Kwaak (Vrouwenbond PvdA). WADDINXVEEN Een in woner van Waddinxveen, die onbekend wenst te blijven, heeft deze week de stand van het bouwfonds voor het nieuwe zwembad op 28.500 gebracht, door een schenking ten bedra ge van 400. Dit is de tweede ’naamloze’ schenking in korte tijd, die bij burgemeester C. A. van der Hooft werd afgegeten. Het bestuur van de Stichting „Vrienden van het Zwembad” heeft geen andere mogelijkheid dan ook deze laatste onbeken de schenker langs deze weg haar harteljjke dank voor deze bijdrage over te brengen. Ander nieuws van de zwem- badactie is, dat morgenavond de stichtingsactie voor de Stich ting „Vrienden van het Zwem bad” officieel bij notaris D. B. van der Most zal worden ge passeerd, waardoor doelstelling, bestuur, beheer der gelden en de verantwoording daarvan formeel zijn vastgelegd. De Remia-margarinefabrieken te Den Dolder, die nog histori sche banden hebben met Wad dinxveen, starten a.s. maandag met een actie, waarbij van de in Waddinxveen verkochte Remia-produkten bepaalde be dragen worden afgedragen voor het zwembadbouwfonds. Van ieder pakje margarine 2 cent, van ieder emmertje fritessaus een dubbeljte en van ieder be kertje slasaus van dit merk vijf cent. Ononderbroken gaat de zwem- badactie door. Vier maanden lang was er iedere week wel een gebeurtenis, waardoor deze actie in de belangstelling bleef staan. Ook al vraagt op dit ogenblik de schaatssport aller aandacht, zodra de zomer komt willen we graag zwemmen in datzelfde water. Maar dan wel schoon water. En dat kan al leen in een goed geoutilleerd zwembad, waarvoor de totale Waddinxveense bevolking op ’t ogenblik gezamenlijk spaart. Overschrijving van uw bank rekening, een girostorting of contante betaling aan Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen (gironr. 79138) of aan de Al gemene Bank Nederland te Waddinxveen (gironr. ABN- Gouda 36140) ten name van de Stichting „Vrienden van het Zwembad” is voldoende. Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer A. P. de Graaff, Stationsstr. 21, telefoon (01828) 2614. Het nieuwe zwembad moet er komen. Het zwembad voor u en uw kinderen, een zwem- WADDINXVEEN In Waddinxveen is als eerste gemeente uit deze streek maandagavond door burgemeester C. A. van der Hooft een comité geïnstal leerd, dat zich zal gaan bezighouden met de inzameling van een bedrag als bijdrage in het huwelijksgeschenk voor H.K.H. Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg. Zoals bekend heeft het paar in overleg met het landelijk comité voor het huwelijksgeschenk o.m. de keuze bepaald op tafelserviezen en tafelzilver. Tijdens de maandagavond gehouden eerste vergadering van het werk comité werd besloten, dat de inzameling in Waddinxveen zal geschieden op de verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix op maandag 31 januari a.s. Deze inzameling zal het karakter dragen van een bliksemactie. Burgemetser Van der Hooft deelde mede, dat hij naar aanleiding van een brief van de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten uit alle rangen en standen en de meest uiteenlopende organisa ties en verenigingen afgevaardigden bijeen had geroepen om in het plaat selijk comité zitting te nemen. Nadat de heer Van der Hooft in zijn installatierede uitvoerig de ban den tussen het Koninklijk Huis en het Nederlandse volk had geschetst, sprak hij er zijn vreugde over uit, dat Waddinxveen de eerste gemeente is in deze streek, die een comité heeft gevormd. Tevens kon hjj mededelen, dat al een eerste gift was ontvangen. Een inwoner, die verder onbekend wenste te blijven, had de burgemeester na melijk een bedrag van duizend gul den toegezegd, waarvan tweehonderd gulden voor het huwelijksgeschenk mocht worden gebruikt. Het reste rende bedrag moest gelijkelijk wor den verdeeld voor het bouwfonds voor het nieuwe zwembad en het uniformenfonds van ’Concordia’. „En de katten?” „Een kat verpersoonlijkt voor mij het nietige, het elastische en ook een zekere zelfbewustheid, die ik bij de bisons mis. Een bison kan je eigen lijk het beste typeren in het Engels: Great Animals, dat zijn het. Het kleine en tegelijkertijd ook weer het grote.” De jonge kunstenaar praat be dachtzaam en zoekt steeds naar de juiste formulering om zijn bedoelin gen goed weer te geven. „In het egoïsme van een kat zie ik duidelijk een parallel met de mens. Dat vind ik wel belangrijk. Ik heb thuis zelf een kat.” Als de tekenaar het zelf niet pre cies onder woorden weet te brengen wordt hij geholpen door zijn vriend, de heer J. C. Lutje Schipholt, die ook behulpzaam is geweest bij het in richten van de tentoonstelling. „Zijn uw tekeningen naar levende voorbeelden vervaardigd?” i „Ja. De katten heb ik in mijn ate- «lier getekend, maar voor de bisons moest ik naar de Dierentuin Wasse naar. Ik kan me nog geen bison op mijn kamer veroorloven.” „Waarom tekent en schildert u?” Het antwoord klinkt ietwat thea traal: „Uit innerlijke noodzaak. Niet uit financiële noodzaak, maar daar om zijn mijn tekeningen nog wel te koop.” Zijn vriend Schipholt komt hem te hulp en voegt eraan toe: „Maar om je innerlijke noodzaak uit te kunnen leven heb je de opbrengst van je werk toch nodig?” „Ja, dat is zo, zo kun je het geloof ik wel stellen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 3