tussen Waddinxveen De groenstrook en recreatiebestemming Boskoop krijgt een en voor V uurwerk aan festival m en Feestprogramma 10 maart gereed Sniepweg veiling mwmu Sport-, speelterreinen wandelparken Bronchi letten g'pOpttek Voor 50.000 inwoners ’Hart van Holland’ Brandwacht eerste en tweede klasse Henegouwerweg houdt stopverbod Wedstrijd van Kynologenclub Onafli ankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen, Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen 7 r bufferzone honderd hectaren Plannen voor van mr. opticien j. grit V Zwembad nadert J 30.000 ■m RAIFFEISENBANK rïÜ WADDINXVEEN „Welkom thuis j Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS vissers, timmerlieden, musici... contactlensspecialist hoortoestelpracticus n.v. fovea centralis Vuurwerk al om half acht Breuwjjkie telefoon wordt viercijferig Rustige recreatie Ijsbaan en modelboteu -- ■4 (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1075 DONDERDAG 17 FEBRUARI 1966 5? I Ongezonder, mededeling s alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 26-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N V. Westlandsche Hypotheekbank SPREEKUUR BURGEMEESTER VOORTAAN OP MAANDAG Voor beide gemeenten zal deze bufferstrook kunnen gaan voorzien in de behoeften aan sportaccommo datie, wandelgelegenheden, speelwei den, enz. voor een toekomstige be volking van veertig- tot vijftigdui zend zielen (Boskoop 16.000 en Wad dinxveen 25.00030.000). REIS- EN PASSAGEBUREAU Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820-3504 Voor iedere reis het beste advies! Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. K. TIENDEWEG 12 - GOUDA Telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108 - Tel. 6033 (naast Kleiwegbrug) ’s Maandags zijn de opticiens de gehele dag gesloten. Hoestdrank in ta bletvorm.95ct Door onze vakkennis en diplo ma’s zijn wij in staat uw contact lenzen individueel en zeer com fortabel aan te meten. De reeds vele tevreden dragers zijn er een bewjjs voor. De ideale aanpassing verkrijgt U bij DIE contactlensspecialist die, hoewel elke lens apart voor U gemaakt wordt, eventuele ver anderingen zelf kan aanbrengen en zelf kan slijpen. Ons instru mentarium en ons technisch in zicht maken het mogelijk dit perfect uit te voeren. OOK het recept van de oogarts wordt precies volgens de ver strekte gegevens uitgevoerd. In het bezit van diploma contact lensspecialist van het Deutsche Gesellschaft für Optometrie aan de Höheren Fachschule für Au- genoptik in W.-Berlin. Het nieuwe zwembad moet er komen. Het zwembad voor u en uw kinderen, een zwem- Doordat vanaf tien uur ’s ochtends, voor radio en televisie uitvoerige re portages worden gegeven over de huwelijksvoltrekking en alle festivi teiten elders in het land, heeft het bestuur van de Oranjevereniging ge meend op de dag geen verdere acti viteiten ter plaatse te moeten ont plooien. Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer A. P. de Graaff, Stationsstr. 21, telefoon (01828) 2614. WADDINXVEEN De burge meester van Waddinxveen, de heer C. A. van der Hooft, zal in het ver volg zjjn spreekuur op maandagmor gen van 10.60 tot 11.00 uur houden. Het eerstvolgende spreekuur is be paald op maandag 21 februari aan staande. WADDINXVEEN Zeven leden van de Waddinxveense vrijwillige brandweer slaagden voor het exa men brandwacht, dat dezer dagen werd afgenomen. De heer C. J. Hui- zer behaalde het diploma brand wacht tweede klasse. Voor het diplo ma brandwacht eerste klasse kwa men in aanmerking de heren P. Baan, J. Broer. R. den Haag, A. van Meilen en D. van Vliet. Mede door het behalen van deze diploma’s kan worden gesteld, dat Waddinxveen over een bijzonder vakkundige brandweer beschikt, want thans is het overgrote deel van de brand weerlieden in het bezit van vier be langrijke diploma’s. REEUWIJK In de nacht van 4 op 5 maart 1966 zal de reeds eerder aangekondigde wyziging van de Reeuwjjkse telefoonnummers een feit wor den. In plaats van drie zal dan elk nummer van de aangeslo ten telefoontoestellen vier cij fers tellen. De wijziging houdt in dat men vóór elk bestaand nummer een 2 zal moeten plaatsen. Bijvoorbeeld: het ge meentehuis was 241, en wordt nu 2241. O bemiddeling bij aar- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 °/o taxatiewaarde WADDINXVEEN Het open gebied ten noorden van de Vondelwijk en de toekomstige grens van het uitbreidingsplan Groenswaard zal in de toekomst tot aan de bebouwingsgrens van Boskoop een volledig recreatief karakter krijgen. Voor het totale gebied, met een oppervlakte van ongeveer honderd hectaren zijn door het Instituut voor Stad en Landschap globale plannen opgesteld, waarover thans door de gemeentebesturen van Waddinxveen en Boskoop overleg wordt gepleegd. Krachtens een Provinciale beslissing zal tussen beide gemeenten een groene bufferstrook moeten worden gehand haafd met een breedte van gemiddeld zevenhonderd meter. WADDINXVEEN De winter heeft het afgelopen weekeinde weer overal in ons land voor on aangename verrassingen gezorgd, maar op de verrassing die enkele bewoners van de Bilderdjjklaan (Vondelwijk) mevrouw Bleesters bereidden, had zij vast en zeker niet gerekend. „Welkom thuis" stond er uitnodigend op het bord dat was bevestigd op de buik van een levensgrote sneeuwpop, die mevrouw Bleesters, terugkerend van een weekendbezoek aan rela ties, maandagmorgen voor de deur van haar woning aantrof. Maar hoe welkom mevrouw Bleesters ook mocht zijn, de sneeuwpop bleek niet te vermurwen en de rechtmatige bewoonster moest in arren moede achterom. Met ver eende krachten hebben de "prac tical-jokers” later op de dag hun sportieve plicht gedaan en het gevaarte weer als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN De Waddinx veense Oranjevereniging heeft haar plannen voor de viering van het hu welijk van H.K.H. Prinses Beatrix met de heer Claus von Arnsberg op donderdag 10 maart gereed. Hoogte punten van de feestelijkheden in Waddinxveen zijn een aubade van de schooljeugd in de ochtend en een groots vuurwerk aan de Sniepweg gevolgd door een muzikaal festival in de veilinghallen in de avonduren. De kosten van al deze activiteiten worden bestreden uit een bedrag, dat door de gemeente Waddinxveen aan de Oranjevereniging voor dit doel beschikbar is gesteld. De aubade van de schooljeugd zal de traditie getrouw plaats vinden op het schoolplein aan de Oranjelaan. Voorafgegaan door de muziekkorp sen ’Concordia’ en ’Voorwaarts’, door de drumbands van de ’Cormula’s’ uit Waddinxveen en van de padvinders en padvindsters uit Gouda zal de jeugd uit alle delen van de gemeente in optocht naar de Oranjelaan trek ken. Na de aubade volgt het in de loop der jaren ook al tot een traditie uitgegroeide défilé van de jeugd voor het gemeentebestuur. Zij hebben zich tegen aMerlel risi co’s verzekerd. Onze bank advi seerde hen daarbij. Elke dag kan er immers iets gebeuren, dat niet te voorzien Isl Doe als de vissers, timmerlieden, musici en vele an deren. Verzeker u van een des kundig verzekeringsadviee van onze bank. WADDINXVEEN Het stopver bod dat voor een gedeelte van de Henegouwerweg is ingesteld, blijft gehandhaafd. De Kroon heeft het beroep van de heer W. F. Meijer uit Waddinxveen tegen deze provinciale maatregel, die vooral de bewoners de enige beschikbare parkeergelegen heid voor hun auto’s heeft ontnomen en ook de leveranciers veel ongerief bezorgt, niet ontvankelijk verklaart. worden. Onmiddellijk bij dit bassin is ook een ijsbaan geprojecteerd, die buiten het ijsseizoen dienst kan doen als speelweide. De mogelijkheid is aanwezig voor de vestiging van een bescheiden horecabedrijf bij het bas sin en ijsbaan. Ook de andere sport accommodaties, waarbij voornamelijk aan de tennissport wordt gedacht, de spaarbank met volledige bankservice De Katholieke Toneelvereni ging, die wegens ziekte van twee hoofdrolspelers de opvoe ring van de klucht „Poespas” onlangs moest uitstellen, zal deze toneelvoorstelling, waar van de baten ook zijn bestemd voor het zwembadbouwfonds, nu laten doorgaan op zaterdag avond 26 februari a.s. De voor stelling, die wordt besloten met een gezellig bal, wordt gehou den in het R.K. Verenigings gebouw aan de Burgemeester Trooststraat. zullen hier zo dicht mogelijk bij ge legen moeten zijn, zodat er voldoende exploitatiemogelijkheden zijn voor een horecabedrijf. Dit gebied zal eveneens worden doorsneden door een verkeersweg tussen beide ge meenten, enerzijds ter ontsluiting van het recreatiegebied en anderzijds ten behoeve van een busdienst tussen beide plaatsen. Deze zal zo westelijk mogelijk komen. Langs de ringdijk zijn een voet- en rijwielpad geprojecteerd. Het hoger gelegen gedeelte van de Voorofsche polder (30 hectaren) zal als weide gebied blijven gehandhaafd en als zodanig met de vele watergangen kunnen dienen voor de zgn. rustige recreatie. Wel zullen zowel aan de Waddinxveense als Boskoopse zijde hoog opgaande beplantingen komen, teneinde de industriebebouwingen aldaar aan het oog te onttrekken. Door dit gebied zal een fietspad naar de Gouwe komen. Postgironummer 47062 ten name ran Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeiaenbank te Waddinxveen. De Kynologenclub Gouda en Om streken organiseert zondag a.s. een clubmatch in ’Kunstmin’ te Gouda. De bijeenkomst vangt aan om elf uur. kende jazzorkest "The New Orleans Synco Paters” uit Amsterdam met zang van Karin Kent en de Chinese zanger Li-a-Foe, de Amsterdamse beatgroep The Sparklings met zang van Ben Kramer, terwijl het amuse ment en showorkest van John Kris tel voor de nodige afwisseling in het programma zal zorgen. Het festival duurt van acht tot twaalf uur. De toegangsprijs is be paald op een rijksdaalder. De toe gangskaarten komen bij alle Wad dinxveense sigarenmagazijnen in de voorverkoop en kosten dan twee gul den. Er wordt nog overleg gepleegd over het instellen van een beperkte busdienst tussen het centrum van Waddinxveen en de veilinghal aan de Bredeweg. Overschrijving van uw bank rekening, een girostorting of contante betaling aan Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen (gironr. 79138) of aan de Al gemene Bank Nederland te Waddinxveen (gironr. ABN. Gouda 36140) ten name van de Stichting „Vrienden van het Zwembad" is voldoende. Het volledig open karakter van de gronden, zowel ten westen als ten oosten van de spoorlijn zal gaan ver dwijnen om te bereiken, dat vanuit Waddinxveen de Boskoopse bebou wing nauwelijks of niet meer zal zijn waar te nemen en omgekeerd. De sportaccommodaties zullen voor namelijk komen op de gronden ten westen van de spoorlijn Waddinx- veen-Boskoop en ten noorden van Groenswaard. In dit ongeveer dertig hectaren grote gebied zal aan de Waddinxveense kant een terrein van enkele hectaren worden gereserveerd voor de bouw van het reactiverings- centrum, terwijl aan de Boskoopse zijde een deel van de gronden wordt bestemd voor de aanleg van plant- soenstroken ten behoeve van de daar liggende woonwijken. Een nieuwe weg tussen Groens waard en Boskoop-zuid zal de ver binding worden met de sportterrei nen en een daarbij geprojecteerd centraal parkeerterrein. Het gebied onmiddellijk ten oosten van de spoorlijn tot aan de ringvaart tussen Puttepolder en Voorofsche polder zal tot wandelpark worden getransformeerd. Aan de Waddinx veense zijde komt daarin nog wel de nieuwe begraafplaats. Verder is in dit gebied een verspreide beplanting gedacht, Waartussen speelweiden e.d. Ook is hier nog ruimte voor beperk te sportaccommodaties, speciaal voor weinig bezoek trekkende sporten. In dit gedeelte met een oppervlakte van twintig hectaren zal het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn een bassin aan te leggen ten behoeve van de liefheb bers van de modelschepen, die nog vrijwel nergens in Nederland een behoorlijke mogelijkheid hebben voor het houden van wedstrijden met hun modelschepen. Hierdoor zou dit lo kale recreatiegebied ook nog van enige landelijke betekenis kunnen Om half acht ’s avonds al zal aan de Sniepweg een vuurwerk worden ontstoken van een omvang, zoals Waddinxveen nog niet heeft meege maakt. Het vroege uur is speciaal gekozen om deze keer ook de jeugd van dit kleurige en knallende feest te kunnen laten genieten. Herman Stok in veilinghal Dank zij de spontane medewerking van bestuur en directie van de vei ling aan de Bredeweg kan daar om acht uur een groots muzikaal festival beginnen, dat wordt gepresenteerd door de bekende radio en televisie presentator van muzikale program ma’s, Herman Stok. In de verwarmde en feestelijk ver lichte en versierde veilinghal zullen achtereenvolgens optreden het be- WADDINXVEEN Opnieuw komt een mijlpaal bjj de actie voor het nieuwe zwembad in het verschiet. Ondanks de sneeuw, die alle gedachten aan zwemmen uitbande, kwamen er weer verscheidene belang rijke bedragen, waardoor de stand 29.300 werd. De Kas WMB maakte 229 over, van de heer P.W.K. werd 5,- ont vangen en de heer J.A.W.U. stortte 10. De Remia-marga- rineactie heeft tot dusverre een netto resultaat opgeleverd van 198,65. Inmiddels hebben de Remia-margarinefabrieken besloten hun actie, die eigen lijk tot 19 februari zou duren, met een periode van vier we ken te verlengen tot en met 19 maart. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertentie op aanvraag. Teneinde belangstellenden bij het kopen van de kaarten zo veel mogelijk tegemoet te ko men, is er een aantal voorver koopadressen, waar de toe gangskaarten a 2,50 (toneel voorstelling inclusief bal na afloop) worden verkocht. De voorverkoopadressen zijn: Sigarenmagazijn A. v.d. Krans, Kerkweg 175, Sigarenmagazijn D. Sonneveld, Kon. Wilhelmi- naplein 5, Boekhandel Veld wijk, Passage (Kerkweg), mevr. Van Rhijn, Kerkweg 146b en M. Jaspers, Zuidkade 90a. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 neer. ■v,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1