I zou Ez. VERMEY witte week wijsheid 2.95 Ik dacht dat ik het rustig krijgen in dat dorpje Reeuwijk A Philips^ televisie Dominee Kooien naar Werkendam ZeelWca \JiUaw Kisiweg27Gouiiaiei.32i21 extra attractie VERBAKEl WONiMGINRICHTHiBI ft Schietwedstrij den van reservepolitie Aanrijdingen op Wollefoppenweg Al 10.227,- voor nieuwe pastorie Raadhuizen en kerken zaterdag van 10 tot 1 open KLEUTERLEIDSTER Propaganda-avond „Volksonderwijs” baddoek i TJlobiflette Voor Q2Q een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN_ iUW Onze jarenlange ervaring is uw waarborg Sinds 1938 Het bestuur van de v, Prinstererschool Ouderavond Groen Stichting Kleuterschool „Volksonderwijs” te Waddinxveen roept voor de kleuterschool „PINKELOTJE” in de Vondelwijk sollicitanten op voor: W Huwelijkscollecte brengt 837,- op WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Pagina 2 I Juwelier Horloger Kerkweg 207 Waddinxveen Telefoon 3495 NU v E KERKE GEI "BURGERLIJKE STAND de DOKTERSDIENSTEN Vanavond vergadering PvdA - kandidatenlijst Zevenhuizen Moerkapelle Waddinxveen Bouwpreek dSMfe, Of 4 Gele, blauwe en rose ro zen bloeien op deze fleu rige baddoeken 50x100 cm. Dorstige badstof De jeugd Reeuwijk r=-de nruin ook TV met ALLE programma’s 17 februari 1966 WI o.a.: om te beslissen en zó Maar dat de beslissing hem moeilijk is gevallen, daarvan geeft de getui- J. I ttiro O P R O E P 'on|< er Wij ontvingen de nieuwe collectie Stores met zeer sjieke dessinering OPPASDIENST REEUWIJK Het telefoonummer van de oppasdienst van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp verlening is: 01829 - 595 (mevrouw Nuis). ZEVENHUIZEN Geboren: Arie, z.v. A. Krijgsman en E. Sieling; Elisabeth Florida, d.v. A. A. den Hertog en M. N. Krijgsman; Alje Comelis, z.v. W. Zwart en J. Hoogenes; Annette Mirjam, d.v. A. F. Eikelen- boom en W. Steenbergen. Gehuwd: N. Heemsbergen en W. van den Berg. SPREEKUUR BURGEMEESTER REEUWIJK Loco-burgemeester W. H. Verwey houdt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, spreekuur op vrijdagmorgen 18 fe bruari tussen 11.00 en 12.00 uur. Bur gemeester W. H. D. Quarles van Uf- ford houdt spreekuur op donderdag morgen 24 februari tussen 10.00 en 11.00 uur. 9' 8' k w k 8' nr sl 21 h h d si Ol p r v 1< u 2 F 5 F r: v di v< m v< di F Hi VI li zi d- t€ h fi k E d n d v g h k F v F n w d b g b d b j.' si V Waddinxveen (zondag 20 februari 1966) WADDINXVEEN: dokter E. M. L. Hemminga, Dorps straat 66, W’veen, telef. (01828) 2078 ZEVENHUIZEN: dokter J. A. Ensing, Dorpsstraat 196, Zevenhuizen, telefoon (1802) 204. REEUWIJK: dokter J. P. Hoeneveld, tel. 01829-227 TV WADDINXVEEN Vanavond zal in café De Unie aan de Kerkweg de groslijst van de afdeling Waddinx veen van de Partij van de Arbeid voor de komende gemeenteraadsver kiezingen worden samengesteld. Op het ogenblik bestaat de fractie van de P.v.d.A. in de Waddinxveense ge meenteraad uit vier man, te weten S. Pille (wethouder), T. Ververs, P. Lips en A. H. van Gent. De algemene verwachting is dat zij allen in de raad zullen terugkeren. Wethouder Pille heeft zich al bij een enkele maanden terug met ons gehouden gesprek in die zin uitgelaten. ZEVENHUIZEN Onder leiding van opperwachtmeester G. W. Hoef- akker is vorige week donderdag een schietwedstrijd gehouden tussen de reservisten van de Rijkspolitie in Zevenhuizen en Moordrecht. Deze wedstrijd werd gehouden in de loods van de heer H. Hol te Zevenhuizen. De Zevenhuizense schutters toonden zich met de zware wedstrijdbuksen duidelijk de meerderen van hun Moordrechtse collega’s. De uitslag luidt als volgt: 1. G. S. Abbekerk (Zevenhuizen) 90 punten, 2. G. W. Hoefakker (Zeven huizen) 85 punten, 3. H. Metselaar (Zevenhuizen) 83 punten en 4. A. van Ardenne (Moordecht) 81 punten. Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: N.m. 7.00 uur ds. W. F. van der Staat Kapel a/d Rotte: v.m. 10.00 uur: ds. G. Koerselman van Bleiswijk n.m. 7.00 uur: ds. W. F. van der Staat Gereformeerde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. C. de Ruijter van Rotterdam n.m. 6.30 uur: ds. T. Kamper van Zoetermeer Veren. Vrjjz. Hervormde Kerk: n.m. 6.30 uur: ds. A. Donker van Stolwijk Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 10.00 uur: ds. A. Boertje n.m. 6.30 uur: ds. A. Boertje Gereformeerde Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. C. Molenaar n.m. 6.30 uur: ds. C. Molenaar week van 8 t/m 14 februari 1966 Geboren: Martin, z.v. G. Dekker en H. v. Pelt; Johannes, z.v. J. Kraijestein en M. Minnee; Angélique Maria Antonia Johanna, d.v. T. C. M. Rijswijk en D. M. E. W. Nieuwland. Frank, z.v. J. Sanders en C. H. Gra- vesteijn. Ondertrouwd: C. P. H. Bakker en A. C. v.d. Hoeven W. van Leeuwen eh J. M. C. Bulder; B. Versluis en S. Noorlander. Gehuwd: geen. Overleden: geen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: bankbiljet; meisjesbeurs met inhoud; witte sjaal; zwart petje; rode portemonnaie met inhoud. Verloren: schaatsbeschermer; sleu telbos in etui; wit babyschoentje; groene step; zwarte handschoen; ge kleurde want; blauwe step; zwarte handtas met inhoud; kinderpantof- feitje; bruine suède want; blauwe dameshandschoenen; bruine porte feuille met inhoud; bruine aktentas met inhoud. (zondag 20 februari 1966) Nederlands Hervormde Kerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus n.m. 6.30 uur: ds. Joh. Verwelius Herv. Wijkgebouw, Esdoornlaan: v.m. 9.30 uur: ds. J. G. Schuurman van Schoonhoven n.m. 6.3p uur: ds. J. R. Cuperus Hervormd wijkcentrum Bethel: (Jan Willem Friso weg) v.m. 9.30 uur: ds. Joh. Verwelius n.m. 5.00 uur: ds. H. G. Abma van Gouda Evangelisch Molukse Kerk (in Bethel. J. W. Frisoweg) v.m. 11.30 uur: ds. P. Fader Gereformeerde Kerk: v.m. 9 en 10.30 uur en n.m. 6.30 uur: prof. dr. H. Bergema, van Baarn Hervormde Immanuëlkerk v.m. 1.30 uur: dr. A. van Haarlem n.m. 7.00 uur: prof. Rasker van Oegstgeest Remonstrantse Kerk: Geen dienst. Chr. Afgescheiden Gemeente: v.m. 9.30 uur: ds. A. P. Verloop n.m. 5.00 uur: ds. A. P. Verloop woensdag: n.m. 7.00 uur: ds. A. P. Verloop Rooms Katholieke Kerken: Pastoor: J. A. M. Saulenn Kapelaan: G. L. U. Paardekooper Zuidkade 176, telefoon (01828) 2452 Parochiekerk St. Victor, Zuidkade: Zondag 7.15, 9.00 en 11.00 uur: H. Mis In de week 8.15 uur: H. Mis. St. Petruskapel, J. W. Frisoweg: zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur: H. Mis dinsdag 8.00 uur, donderdag 20.00 en zaterdag 9.00 uur: H. Mis. (kindercrèche in de kleuterschool aan het Koningin Wilhelminaplein tijdens de H. Mis van 11.15 uur) Jehovah’s Getuigen, Kerkweg 66: donderdag 19.30 uur Bedieningsschool 20.30 uur Dienstvergadering zondag 15.30 uur Openbare toespraak 16.30 uur Wachttorenstudie ZEVENHUIZEN Bij een poging om een uit een uitrit komende vrachtwagen te ontwijken kwam za terdagmorgen omstreeks half negen de heer F. S. Visser uit Zevenhuizen met zijn personenauto in botsing met twee links van hem geparkeerde personenauto’s. Het ongeluk gebeur de op de Wollefoppenweg in Zeven huizen. De bestuurder van de vracht wagen had de personenauto niet ge zien. Door krachtig remmen trachtte de heer Visser nog een aanrijding te voorkomen, maar door de toestand van het wegdek ten gevolge van de sneeuw verloor hij de macht over het stuur en raakte behalve de twee andere auto’s ook nog de vrachtwa gen. Zijn auto werd zwaar bescha digd, de vrachtwagen had slechts een paar krassen. Zowel de heer Visser als zijn mede passagiere bleven on gedeerd. WADDINXVEEN In het gere formeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat zal op dinsdag 22 fe bruari a.s. een ouderavond worden gehouden voor de ouders van leer lingen van de Groen van Prinsterer school. Het belooft een bijzonder be langwekkende bijeenkomst te wor den. Het hoofd der school, de heer P. Voskamp, zal spreken over het on derwerp „Een veranderende school in een veranderend dorp”, terwijl na de pauze door de onderwijzeressen mejuffrouw T. Wapenaar en mejuf frouw G. Gaasenbeek het een en an der zal worden verteld over hpt schoolleven onder het motto „Samen naar school, ja... gezellig!” De heer Voskamp voert tenslotte het woord over het onderwerp „Van Puttepol- der tot provincie”. ZEVENHUIZEN Konden wij vorige week melden dat de thermo meters voor het Bouwfonds van de nieuwe pastorie voor de hervormde kerk in Zevenhuizen een bedrag ver meldden van 9258,-, deze week zijn de inkomsten wederom fors gestegen en dinsdag wezen de thermometers voor de eerste maal trots een bedrag van vijf cijfers aan, namelijk 10227. Veertigduizend gulden zijn er nog lang niet, maar als het zo doorgaat zullen zij er zeker komen. Aanstaande zaterdag wordt in het gehele land een groot scheepse actie gevoerd onder de naam „Eten voor India”. Alle kerkgebouwen en ge meentesecretarieën in Neder land zullen van ’s morgen elf uur tot ’s middags één uur ge opend zyn om de bijdragen van de plaatselijke bewoners in ontvangst te nemen. Ook in de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen, Reeuwyk en Moerkapelle zal aan deze actie worden deelgenomen. De bedoeling is dat de op brengsten na de sluiting van de collecte die door radio en televisie zal worden onder steund ter plaatse zullen wor den geteld om daarna via de gemeentesecretarieën doorge stuurd te worden naar het Provinciehuis in Den Haag. Men hoopt ’s avonds al de op brengsten bekend te kunnen maken. ’waarom’ van zijn vertrek vragen. Overigens zal dat afscheid pas eind augustus plaats hebben en dan nog is het geen afscheid voorgoed. „Totdat er een opvolger is, ik hoop dat die er spoedig zal zijn, blijf ik elke woensdag naar Reeuwijk komen voor de catechisatie. En dan kom ik ook om de vier weken nog een keer preken.” Reeuwijk raakt een jonge, ener gieke predikant kwijt en al zal het zijn met bloedend hart, men zal hem zijn vertrek naar een nieuw wie- weet-hoe braak liggend terrein niet kwalijk nemen. Dominee Kooien heeft het raak getypeerd: „Een die naar Gods gaat daar waar hij het meest nodig is.” In Reeuwijk was dat acht jaar geleden zo, in Werken dam is dat nu zo. genis in de Kerkbode wel het duidelijkste bewijs. besloot de kerkeraad tot de bouw van een nieuwe kerk. Daarmee kwam dan het jeugdhuis te verval len. Dat huis moest worden afgebro ken. De kerkvoogden waren hier aanvankelijk tegen, maar we zijn er toch in geslaagd hen te overtuigen en achteraf heeft niemand er spijt van.” a. de vervulling van een tijdelijke functie als met ingang van 1 mei a.s. tot en met het einde van het schooljaar 1966 (eind juni) of b. de vervulling van dezelfde functie in vaste dienst met ingang van 1 mei a.s. Gegadigden moeten in het bezit zijn van akte A. Salariëring volgens Rijksregeling. Sollicitaties binnen 10 dagen aan het secretariaat van de stichting: Stationsstraat 39 te Waddinxveen, telefoon 2468. ZEVENHUIZEN De afdeling Zevenhuizen van de vereniging Volksonderwijs houdt op de zaterda gen 19 en 26 februari in Hotel Vos aan de Dorpsstraat twee propaganda- avonden. Tijdens de bijeenkomsten zal door de eigen toneelgroep het toneelspel in drie bedrijven „Pinky het negermeisje” naar de gelijkna mige roman van Cid Richet Summer worden opgevoerd. is nu, dat we maandag 7 februari de beslissing afgeven. „Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ’k mij naar Uw bevelen moet gedragen” Psalm 119 4 Dit zijn de wooren die dommee J. Kooien, predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Reeuwijk, in de Kerkbode van februari tot zijn gemeentenaren richt. Dominee Kooien gaat weg, dat staat nu wel vast. We hadden een gesprek met de man die op 8 juni 1958 in de Her vormde Kerk in Reeuwijk-dorp werd bevestigd door ds. W. L. Tukker en die kans heeft gezien zich in die acht jaar volkomen in te burgeren in de Reeuwijkse Hervormde gemeenschap maar ook daarbuiten. „Ik dacht dat ik het erg rustig zou krijgen in dat kleine dorpje,” vertelt de nu 35-jarige dominee Kooien in zijn ruime werkkamer in de Her vormde pastorie in Reeuwijk-dorp. Wijzend op een flinke verzameling boeken, vervolgt hij: „Ik was van plan hier mijn studie pedagogie af te maken, maar daar is weinig van ge komen.” Nee, van studeren is in die acht jaar weinig gekomen. Dat kon ook niet. Ds. Kooien kwam terecht in een uiterst snel groeiend dorp en omdat de hervormde gemeente Reeu wijk jaren achtereen van een vaste predikant verstoken was geweest lag er een flink werkterrein voor de jonge dominee braak. Zo telde de Hervormde gemeente bij zijn komst achthonderd (geregistreerde) leden. Nu zijn dat er maar liefst 2300. Men zou zeggen dat een dominee aan het bijhouden van die groei met alle mogelijke consequenties vandien zijn handen vol zou hébben gehad. Dominee Kooien kreeg echter een nog veel zwaardere taak op zijn schouders gelegd. „Vlak voor mijn komst naar Reeuwijk had men een huis in Reeüwijk-brug gekocht, dat verbouwd moest worden tot een jeugdhuis. Maar Reeuwijk groeide zo verschrikkelijk snel dat er behoefte ging ontstaan aan een tweede kerk gebouw in Reeuwijk-brug om die groei op te kunnen vangen. In 1959 Dominee Kooien hield in juni 1959 zyn ’bouwpreek’. Daarna kwam de grootscheepsee actie van de grond voor de inzameling van de gelden. Een grote bron van inkomsten wa ren ook de periodieke toezeggingen. De actie van ds. Kooien begon een half jaar vroeger van de grote Kerk- bouwactie van de Nederlands Her vormde kerk. Reeuwijk stortte een bedrag van haar eigen bouwfonds in de ’grote pot’ en ontving daaruit la ter weer subsidie voor de bouw van haar eigen kerk. De Ichthuskerk.trots staat-ie te pronken bij de Reeuwijkse brug. Vanavond wordt hij eigenlijk pas voltooid, want dan zal de Delftse organist Jan J. v. d. Berg het nieuwe orgel van de kerk inspelen. Voor do minee Kooien is het de op één na laatste officiële gebeurtenis. De laat ste zal het afscheid zijn. In oktober 1962 legde ds. Kooien de eerste steen voor de nieuwe kerk, een ontwerp van architect G. Bier uit Boskoop en gebouwd door de Reeuwijkse aannemer N.V. Bonten bal. Gebouw en interieur vergen te- samen het lieve sommetje van zo’n 280.000. De kerk was er nooit ge komen als ds. Kooien zich er niet ten volle voor had ingezet. Alleen... dat zal hij zelf nooit zeggen. Maar dat hervormd Reeuwijk hem er dankbaar voor is lijdt geen twijfel en dat zal bij zijn afscheid dan ook wel duidelijk blijken. Een uiterst snel groeiende gemeen te én de bouw van een kerk waren echter voor de scheidende predikant nog niet genoeg. Zijn belangstelling ging ook uit naar de jeugd, want „Juist de jeugd heeft mij mede doen beslissen om het beroep naar Reeu wijk indertijd aan te nemen” ver klaarde hij bij zijn intrede. Onder leiding van dominee Kooien is in de loep der jaren een bloeiende jeugd soos opgericht. Hij gaf (en geeft) godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen John F. Kennedy en Anne Frank in zijn gemeente en op het christelijk lyceum in Gouda. „Ik kom uit een schoolmeestersgeslacht,” zegt dominee Kooien er zelf van, „mijn vader is concertor op een ly ceum en directeur van een handels- avondschool. Van hem zal ik die be hoefte om les te geven wel hebben.” Op 25 september 1930 werd hij in Leiderdorp geboren. Na afloop van de verschillende scholen deed de adspirant-dominee in 1954 aan de Rijksuniversiteit in Utrecht zijn ’kandidaats’. Tot 1958 gaf hij in Delft godsdienstonderwijs bij het openbaar onderwijs totdat hij als kandidaat vanuit Delft naar Reeuwijk werd beroepen. De eerste vier jaar was het behel pen in Reeuwijk .Er moest elke zon dag tweemaal een dienst worden ge houden in Reeuwijk-brug en omdat er geen kerkgebouw was stelde de Gereformeerde Kerk haar gebouw beschikbaar. „Dat was een vorstelijk gebaar. Wij zijn er nu nog dankbaar voor,” zegt ds. Kooien. De predikant ontving gedurende zijn ambtperiode bijzonder veel be roepen, onder andere tweemaal naar Waddinxveen. „Ik heb ze allemaal afgeslagen, omdat ik meende dat ik in Reeuwijk meer zou kunnen doen, maar het beroep naar Werkendam kon ik niet afslaan. De kerk is groter dan Reeuwijk alleen. In de eerste plaats ben ik een dienaar van de kerk en men heeft in Werkendam op dit ogenblik harder een dominee no dig dan Reeuwijk,” zegt de schei dende dominee als we hem naar het Nederlands Hervormde Kerk: Dorpskerk: v.m. 9.30 uur: ds. J. Kooien n.m. 6.30 uur: ds. Poot, van Woerden Hervormde Ichthuskerk: v.m. 9.30 uur: ds. Poot, van Woerden n.m. 5.00 uur: ds. J. Kooien N.H. Kerk van Sluipwijk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Enkelaar n.m. 6.30 uur: ds. J. Enkelaar Gereformeerde Kerk: v.m. 10.00 uur: ds. J. Kapteijn nm. .6.30 uur: ds. J. Kapteijn Rooms Katholieke Kerk: Parochiekerk H. Petrus en Paulus, Reeuwijk-dorp Zondag 7.30-9.00- 10.30 u.: H. Mis In de week 8.15 en 19.30 uur (behalve dinsdagavond) R.K. Kerk Reeuwijk-brug, Onbevlekt Hart van Maria: In de week: dinsdag en vrijdag om 7.45 en 19.30 uur voor rsïiRi naar Kranenburg REEUWIJK „Soms kan het zo moeilijk zijn donker - en in het donker een stap doen, is zéér gevaarlijk. Daarom bood men mij uitstel aan (dat kan bij een toezegging van beroep). De bedoeling "’V» REEUWIJK Overleden: Gerardus Jacobus Bol, oud 81 jaar. Gehuwd: J. Anders en E. van Weerdhuizen. REEUWIJK BEVOLKING Afgevoerde personen: J. C. Bertels van Van Heuven Goedhartstraat 17 naar Beekbergen, Stoppelberweg 40. Opgenomen personen: M. C. M. Lek e.v. Hogenelst van Ter Aar in Dorus Rijkersstraat 51; J. Boonstoppel van Gouda in Tempeldijk 19; M. E. Ma- thys van Den Haag in ’s-Graven- broekseweg 52P. Slinger van Gouda in Van Staverenstraat 51; N. E. H. van Esveld van Rotterdam in Zoe- tendijk 4a; H. G. Gossink van Epe in J. F. Kennedysingel 96; J. T. van Wingerden uit Gouda in Bunchestr. 65; J. Noordergraaf van Gouda in Twaalfmorgen 31. Verhuizingen binnen de gemeente: C. Mourits van Randenburgseweg 19 naar Randenburgseweg 17a; M. Bur ger van Oud-Reeuwijkseweg 19 naar Dorus Rijkersstraat 49; K. Jonkheid van Nieuwdorperweg 29 naar Dorus Rijkersstraat 47; H. Verlaan van Koningin Wilhelminastraat 10 naar Dorpsweg 30; H. den Hartog van Platteweg 47 naar Kennedysingel 64. ZEVENHUIZEN De actie, die het plaatselijke comité voor de inza meling van gelden voor het geschenk van het Nederlandse volk ter gele genheid van het huwelijk van prin ses Beatrix aan het eind van de vorige week heeft gevoerd, heeft in Zevenhuizen en Oud-Verlaat 837,58 opgeleverd. Evenals in andere ge meenten was ook hier aan de bevol king een envelop uitgereikt, waarin men zijn bijdrage kon doen. De enve- loppes zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag opgehaald. In het comité hadden zitting behalve burgemeester A. van ’t Verlaat, de besturen van de Oranjeverenigingen van Zevenhui- zen-dorp en Oud-Verlaat. GOUDA: Markt 5, tel. (01820) 6465 Gouwe 5, tel. (0 1820) 3566 WADDINXVEEN Passage 133, tel. (01828) 3003

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 2