de raad aan van hoo Nieuw gymnastieklokaal komt in Vondelwijk Onder wij s voorstellen ten bedrage van bijna zes ton i Zaterdag 1 Poespas „ETEN VOOR INDIA” GRIT toestellen bijeen Gemeenteraad hedenavond weer in 28-jari^e KI II heeft elf leden Triumph corselets ’Hart van Holland’ Samenwerking T. Ververs niet op voorlopige kandidatenlijst Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen 13.367,65 28.409,81 55.340,14 Moerkapelle Zevenhuizen Reeuwijk Waddinxveen Wh f 6.504,10 7.058,58 Feestmiddag en -avond voor NVV Vergadering PvdA Textielhuis Jelsma’ J Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda i MAKELAARS TAXATEURS Mr. Opticien J. Grit 5 1 Hoogtepunt ■I IK Onteigening’ aan de Kerkweg - >x, Jan Ugthartschool Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 24 FEBRUARI 1966 21e JAARGANG - Nr. 1076 5? («S'! 7 1 krediet gevraagd REIS- EN PASSAGEBUREAU Clngezonden mededeling) Vredebest 28 - 30 1 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank De KTW telt op het ogenblik elf leden. Dat varieert steeds naarmate de grootte van de behoefte aan to neelspelers. Negen van de elf spelen mee in de drie bedrijven tellende klucht die zaterdagavond zal worden gespeeld. De tiende souffleert en de elfde is de heer M. Boere, die het stuk van zijn vader regisseert. Maan den hebben de leden van de KTW gerepeteerd voor deze speciale uit voering. Het ligt aan u te bewyzen dat het niet vergeefs is geweest. Korte Tiendeweg 12, Gouda telefoon 01820 - 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108, telefoon 01820-6033 (naast Kleiwegbrug) 's Maandags zijn de opticiens de gehele dag GESLOTEN. verkoopt Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820-3504 Voor iedere reis het beste advies! Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. WADDINXVEEN Het onderwijs neemt op de agenda van de hedenavond te houden raadsvergadering een overwegende plaats in. Van de negentien voorstellen van B. en W. aan de raad hebben er niet minder dan twaalf be trekking op het plaatselijk onderwijs waarvoor kredieten tot een totaalbedrag van ruim 583.000 worden gevraagd. Het grootste deel hiervan, namelijk een bedrag van 300.000 is bestemd voor de bouw van een nieuw gymnastiek lokaal in de Vondelwijk. Het overige deel heeft voornamelijk betrekking op de toekenning van voorschotten krachteris de onderwijswet aan de diverse scholen. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. A Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. ::\i WADDINXVEEN Aanstaande zaterdag zal het dan eindelijk zover zijn dat de Katholieke Toneelvereniging „Waddinxveen” de klucht „Poespas” van de heer A. Boere op de planken van het verenigingsgebouw aan de Burge meester Trooststraat zal opvoeren. Het toneelstuk moest enige tyd geleden door omstandigheden worden uitgesteld, maar alle moeilijkheden hebben zich inmiddels gelukkig opgelost en het feest kan beginnen. De KTW stelt de opbrengst van deze avond (we hopen dat het veel zal zijn) beschikbaar voor de bouw van het nieuwe zwembad. De geboorte van Prinses Beatrix op 31 januari 1938 vonden enkele W’addinxveners destijds een uitste kende gelegenheid om een toneel vereniging in het leven te roepen. Men wilde al wat aan toneel gaan doen, maar het was er nooit van ge komen. Zo begon de KTW in 1938 haar roemruchte bestaan. Van die oprichters is er nu nog maar één over; de heer M. Jaspers, die het be heer voert over de schamele pennin gen die KTW rijk is. Aanvankelijk leek het erop alsof de vereniging maar een kort leven beschoren zou zijn. De oorlog kwam en met de oorlog de beruchte Cul tuurkamer. De oprichters besloten eensgezind niet met de bezetter in zee te gaan en hieven, zij het met bloedend hart, de vereniging op. Direct na de bevrijding richten de amateurtoneelspelers de vereniging weer op en omdat anderen niet zo’n activiteit ten toon spreidden was de KTW gedurende lange tijd de enige vereniging in Waddinxveen. Er wer den al snel successen geboekt bij een groots jubileum-feest van één der geestelijken in de parochie-zuid, maar het hoogtepunt kwam wel toen ter gelegenheid van de toen ter ge legenheid van de verjaarding van Koningin Wilhelmina op 31 augustus een groot Oranjefeest werd gevierd. We laten hier onze verslaggever uit die tijd aan het woord: „...Van geheel andere aard was de in de avond uitgeschreven Toneel uitvoering door de R.K. Toneelclub. Opgevoerd werd „De Vreemdeling” van Antoon Coolen. Een groot aantal aanwezigen volgden met intense spanning dit mooie gevoelvolle stuk. Eén woord hiervoor: het was schit terend...” ♦>een zaalsporten De keuze is op de Vondelwijk ge vallen, omdat in deze wijk binnen afzienbare tijd drie scholen voor ge woon lager onderwijs in gebruik zul len zijn. Voorts is bij de plaatsbepa ling de ligging van de reeds aanwe zige gymnastieklokalen mede in aan merking genomen. Het plan omvat een gymnastiek zaal met een oppervlakte van tien bij twintig meter en een hoogte van vijf en halve meter. Voorts komen hierbij een toestelberging, twee kleedkamers, douche- en wasruimte, toiletten, een Ier aarskamertje en een entree. In de zaal komt een zgn. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 °/o taxatiewaarde Warmteproblemen Het college van B. en W. vraagt de raad de verordening inzake de leve ring van warmte door de centrale wijkverwarming in de Vondelwijk te willen uitbreiden met het volgende artikel: „De afnemer, die nog geen overeenkomst met de directeur is aangegaan, is nochtans verplicht warmte voor de verwarming van zijn perceel van de gemeente te betrek ken en te handelen alsof die over eenkomst reeds door hem is aange gaan.” B. en W. willen deze bepaling op nemen, om te voorkomen dat eige naren en/of bewoners van woningen, direct of na verloop van tijd zullen afzien van het afnemen van warmte. Wanneer de afneming van warmte Het gymnastieklokaal in de Von- delwyk zal verrijzen op het open terrein ten westen van de Bosboom- Toussaintsingel en ten zuiden van de Staringlaan. De bouw is mogelijk, omdat op initiatief van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten een plan werd ontwikkeld voor de bouw in serie van een aantal gym nastieklokalen voor het lager onder wijs. Door deelname aan deze seriebouw kon nu snel een urgentieverklaring voor een gymnastieklokaal worden verkregen. In Zuid-Holland is thans een serie van veertien lokalen op stapel gezet, o.m. bestemd voor Wad dinxveen, Alphen a.d. Rijn, Gouda en Delft. Al eerder werden elders in het land op deze wijze 39 lokalen ge bouwd in Groningen, Friesland, Bra bant en Limburg. Voorts is een soort gelijke seriebouw van 35 lokalen aan de gang in Drente, Kennemerland en Zeeland. Door het toepassen van zgn. arbeidsbesparende bouw is het mo gelijk het grote tekort aan gymnas tieklokalen in Nederland enigszins te verlichten. Het plan voor deze lokalen is ge maakt door de Kon. Nederlandse Heidemaatschappij, die zal optreden als architect en als directie. De veer tien lokalen in Zuid-Holland zullen allen door dezelfde aannemer worden gebouwd, reden waarom B. en W. de raad voorstellen de bouw onder hands aan te besteden. Eén van de vele punten in Waddinxveen waar de bevolking zijn bijdrage voor de actie „Eten voor India” kwijt kon was de Imma- nuëlkerk. Hier werd ruim zesduizend gulden bijeengebracht. Het was vooral de offervaardigheid van de jeugd die de actie zo gewel dig deed slagen. Diaken A. Both kijkt goedkeurend toe als vier jochies hun bijdrage leveren. (foto Sjaak Noteboom) niet binnen een jaar de eigendom men door minnelijke aankoop in be zit van de gemeente konden komen, moest tot een rechtsgeding worden overgegaan. B. en W. schrijven de raad, dat het tot nu toe niet is gelukt met de eigenaren tot overeenstem ming te komen. Voorts schrijven B. en W.: „Ten einde op zo kort mogelijke termijn over de te onteigenen percelen, te kunnen beschikken, komt het ons noodzakelijk voor, dat ons college wordt gemachtigd tot het treffen van de nodige maatregelen om tot voor lopige bezitneming daarvan te gera ken. Wordt van dit recht geen ge bruik gemaakt, dan kan namelijk pas met de afbraak van de onder- werpelijke panden worden begonnen, nadat het eindvonnis van de recht bank is gewezen en in de openbare registers is overgeschreven.” Uit het bovenstaande zou men kunnen concluderen, dat de gemeente haast wil maken met de afbraak van de panden aan de Kerkweg tegen over de Passage teneinde de bouw plannen voor een winkelgalerij al daar te kunnen realiseren. De streek heeft zijn bydrage geleverd in de „slag om voedsel voor India”. Massaal hebben de ruim zesentwintigduizend inwoners uit de vier plaatsen van ons rayon gehoor gegeven aan de oproepen van dr. Drees, mgr. Bekkers, enz. en deponeerden zij hun goede gaven in de daarvoor bestemde bussen in vier gemeentehuizen en 21 kerken. Daarenboven werd nog op tal van andere manieren een fiks bedrag bijeengebracht. Er is gegeten met verrassende blijmoedigheid en spontaniteit. Voor al de jeugd heeft zich bij deze actie verdienstelijk gemaakt. Ruim zesentwintigduizend inwo ners brachten een halve ton bij el kaar. Dat is meer dan het nationale gemiddelde, maar dat is nóg niet voldoende. Nog verkeren miljoenen Indiërs, medemensen, in levensge vaar omdat zij dat kleine beetje rijst, dat zij elke dag nodig hebben en dat wij gemakkelijk ,elke dag zouden kunnen missen, niet krijgen. Acht tien miljoen gulden is niet genoeg. Het dubbele zou nog niet genoeg zijn om de nood te lenigen. Maar een be gin is er en een goed begin is het halve werk... Mocht er in de komende dagen in een andere vorm een beroep op u worden gedaan voor de actie „Eten voor India” dan hopen vfij dat dat beroep niet vergeefs wordt gedaan. Het leven van miljoenen medemen sen staat immers op het spel De kerken en raadhuizen blijven inmid dels nog open voor alle bijdragen, zodat ook zij die zaterdag niet in de gelegenheid waren zich naar één van deze gebouwen te begeven, mee kun nen helpen de actie tot een nog gro ter succes te maken. (zie ook pagina 3) WADDINXVEEN Ty’dens een vorige week donderdagavond in café De Unie aan de Kerkweg gehouden ledenvergadering van de Party van de Arbeid afdeling Waddinxveen is de voorlopige groslyst voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op deze lijst, die overi gens pas zyn definitieve beslag zal krijgen als de uitslag van het onder de leden te houden referendum be kend is, komt de naam van het hui dige raadslid, de heer T. Ververs, niet voor. Wethouder S. Pille is ook voor de komende zittingsperiode van de raad weer als lijstaanvoerder ge kozen. De voorlopige groslijst ziet er als volgt uit: 1. S. Pille (aftr.), 2. A. H. van Gent (aftr.), 3. P. Lips (aftr.), 4. T. Lammertse, 5. M. Boere, 6. me vrouw G. C. van 't Slot-Kwaak, 7. L. Vleggeert, 8. K. de Groot, 9. P. de Bruyn, 10. W. G. de Meer, 11. A. Hey, 12. C. M. P. van Vuuren, 13. mevrouw A. Oudendijk-Pille, 14. J. de Heer, 15. A. van Borselen. De voorzitter van de afdeling Wad dinxveen, de heer A. H. van Gent, wees er in zijn openingstoespraak op dat de gemeente Waddinxveen wat betreft het aantal raadszetels in een moeilijke situatie verkeert. „Als de nieuwe raad met haar werkzaamhe den begint zal Waddinxveen waar schijnlijk al vijftienduizend inwoners tellen, maar we zullen het helaas nog vier jaar met vijftien raadszetels moeten doen. Pas over vier jaar krijgen we er dan twee, of misschien wel vier zetels bij.” De heer Van Gent vond de gedachte dat de raads fractie van de PvdA zich dan van vier naar vijf of zelfs zes zetels zou uitbreiden geenszins ijdel. „Het is goed om daar nu vast aan te den ken,” betoogde hij. Aan het eind van de, ten gevolge van veel schriftelijke stemmingen over de kandidatenlijst, langdurige vergadering sloot de heer Van Gent de bijeenkomst met een opwekking een zo groot mogelijke bijdrage te geven voor de actie „Eten voor India.” 1-?*1 B. en W. vragen de raad om over te gaan tot een rechtsgeding ter ver krijging van de panden aan de Kerk weg nrs. 162 t/m 200. Vorig jaar be sloot de raad tot de onteigening van deze eigendommen, welk besluit door de Kroon werd goedgekeurd. Indien i Enige duizenden belangstellende kwamen naar de Houthandel Alblas om dit spectakel te kunnen aan schouwen. De ’zaal’ bestond uit lange rijen kisten met planken erover, maar het succes was er niet minder om. Dit was de bloeiperiode van de KTW. Er werd opgetreden in Leiden, toch wel verwend op het gebied van amateurtoneel, er werd nog in tal van andere plaatsen gespeeld. En overal boekte,men succes. De televisie bracht een kentering in het enthousiasme van de acteurs en ook in belangstelling van het pu bliek. De ene toneelvereniging na de andere ging ter ziele. De KTW ech ter niet... Met veel moeite heeft men het uit weten te zingen en nu zit er zelfs weer een lichte vooruitgang in juist omdat er zo weinig amateur- toneelclubs meer zijn. En het publiek blijft ook niet meer thuis voor de televisie. zal kunnen worden beëindigd, zou dit voor het bedrijf een enorm ver lies kunnen betekenen. De bepaling heeft betrekking op diegenen, die destijds grond kochten voor de bouw van een woning, zonder dat in de koopacte bepalingen inzake de warmtelevering waren opgenomen. In de later gesloten koopcontracten was de bepaling opgenomen, tot ver plichte aansluting op de centrale wijkverwarming en afneming van warmte. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. A,. ■- »..A zwevende vloer, bedekt met kurk- linoleum. In hun voorstel zeggen B. en W. dat de zaal ook kan worden benut voor verenigingen. Op zichzelf zul len de mogelijkheden voor vereni gingen beperkt zijn, omdat de afme tingen van het lokaal voor de meeste zaalsporten onvoldoende zijn. Van het totaal geraamde bedrag van 300.000 dat voor dit lokaal moet worden uitgetrokken is een bedrag van 25.000 bestemd voor de inrich ting, toestellen, e.d. Voor de vervanging van de in zeer slechte staat verkerende rekstok-in- stallatie in het gymnastieklokaal van de Jan Ligthartschool vragen B. en W. de raad een krediet van 2800. Hiervoor zal een driedelige staalrek- stokinrichting worden geplaatst. Op de Theo Thijssenschool wil het hoofd der school de biologie methode „Wij en de natuur” voor de drie hoogste klassen invoeren. De daar aan verbonden kosten bedragen 633. Voor de openbare lagere Klaas de Vriesschool in de Oranjewijk zal een bedrag nodig zijn van 6335 voor de inrichting van een zesde klasse, die met ingang van het nieuwe leerjaar aan deze nu nog vijf klassen tellende school zal worden toegevoegd. Tijdens de vorige raadsvergadering, waarbij ook voorstellen tot aankoop van leermiddelen aan de orde kwa men, kon het raadslid de heer Van Gent zich niet verenigen met de op merking van de inspecteur voor het lager onderwijs, dat een pottenbak kersoven en een snijmachine tot een totaalbedrag van 543,- niet nodig waren. De raad ondersteunde dit en op verzoek van de raad heeft het daarna met de inspecteur gevoerde overleg ertoe geleid, dat voor de Klaas de Vriesschool deze voorwer pen alsnog kunnen worden aange schaft. De St. Paulusschool in de Oranje wijk gaat eveneens uitbreiden. De toename van het aantal leerlingen maakt het nodig aan de drie klassen met ingang van het nieuwe school jaar een vierde klasse toe te voegen. Voor de inrichting hiervan wordt de raad een krediet gevraagd van 16.800,—. F WADDINXVEEN Ter gelegen heid van het feit dat het landelijke NVV dit jaar haar zestigjarig be staan viert heeft de Waddinxveense Bestuurdersbond besloten tot het or ganiseren van een grote feestavond voor haar leden op dohderdag 3 maart aanstaande in het gerefor meerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Tijdens deze feest avond zal het cabaretgezelschap van de van radio en televisie bekende zanger Henk Elsink voor de nodige vrolijkheid zorgen. Medewerking zul len onder andere verlenen het zan geresje Gonnie Baars en de bekende Tonny Huurdeman. Voor kinderen van zes tot dertien jaar geeft het NVV op woensdag middag 9 maart een kindervoorstel ling. De toneelgroep „De Maskers” zal het toneelstuk „Stad op stelten” door Mies Bouhuys (Morgen gebeurt het, vele kinderboeken, enz.) opvoe ren. i 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1