en niet - in Onze mening „ETEN VOOR INDIA’’ VVD-raadsleden Coppens Schulting zullen raad terugkeren Progamma Wethouder Venema stopt ermee na twintig jaar Huisapotheekkastjps tiinaf f 5.50 Triumph corselets FRA-VA-KO’s Garagebedrijf van Boonstoppel N.V. Propaganda-avond „V olksonderwijs” bijzonder geslaagd Stand pastorie nu: 11.571,- Successen voor Zevenklappers I per stuk bij de initiatiefnemer Jac. Hogendoorn, A. v. Solm- I straat 31, tel. 2520. V erenigingsgebouw Persoonlijke omstandigheden AR en CHU weer op één lijst jongeren H.M.v.L. Textielhuis ’Jelsma’ Zwem bad actie Feestavond voor Pagina 3 ^BURGERLIJKE STAND WARENHUIZEN f Ongeval op Rijksweg WSE deelt in toto mee Dankbaar Werkkring Inleiding WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART 24 februari 1966 f 28409,81 13367,65 Zevenhuizen 1 Onze lage prijzen nopen tot kopen Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g, 2184 n 6504,10 7058,58 verkoopt Ballpoints: In niet minder dan dertien kleuren met de opdruk „Bouw mee aan het nieuwe zwembad van Waddinxveen” kunt u ballpoints bestellen voor 1.50 Goede Burgemeester, O, wat een ramp, honger in India. Wij vertelden het aan onze pa, En ook aan onze moe. En die stopten ons heel gauw wat toe. Dat er hongerige mensen zijn Dat doet ons wel een beetje pijn. Wij hebben toch zo veel, Nu geven wij hun ook een deel. Als straks de klokken luiden gaan Hopen wij dat er heel veel mensen staan Die ons voorbeeld na zullen doen En u brengen heel veel poen. Dan is de honger heel gauw stil Dat is de wens van ons en mij, Lenie de Bil. Ree u wijk Raadhuis Ichthuskerk Dorpskerk Rehoboth, Tempel R.K. Kerk dorp R.K. kerk brug Herv. kerk Sluipwijk Geref. kerk brug R.K. scholen Moerkapelle Raadhuis Geref. gemeente Ned. Hervormde kerk Openbare lagere school J eugdbr and weer R.V.C. 2 Woerden 4, Zwervers 3 W.S.E. 2, ZEVENHUIZEN Vrjjdag 25 februari: Bijeenkomst Jong Hervormden, in jeugdgebouw Lange Zijde, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Propaganda-avond Volksonderwijs, Hotel Vos, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 1 maart: Cursus Veilig Verkeer, in Hotel Vos, aanvang 19.30 uur. COLLECTE-OPBRENGST WADDINXVEEN De collecte die onlangs in de hervormde kerk aan de brug werd gehouden ten bate van het Werelddiaconaat heeft het fraaie resultaat van 2010,35 opge leverd. Groeneweg 4 A.S.V. 3, N.S.V. 3 R.V.C. 3, 4606,88 2209,37 1089,14 596,— 1897,02 350,— 1394,56 213,05 1011,53 1218,15 1213,15 2138,80 200,— 1734,— Men besloot ook tot de vorming van een propaganda-commissie voor de komende verkiezingen. Deze com missie zal ook steun verlenen bij de plannen om de jongerengroep van de AR, de Arjos, nieuw leven in te blazen. De mogelijkehden zijn er; de vergadering werd door een groot aantal jongeren bijgewoond. REEUWIJK Donderdag 24 februari: Jaarvergadering Ned. Chr. Vrouwen bond, Ichtuskerk, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 25 februari: Concert Ned. Kamerorkest, vereni- gingsgeb.-brug, aanvang 20.00 uur. Gebedsuur Wereldvrouwengebeds dag, Ichthuskerk, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Toneelvereniging VIOS (45 jaar), Fanfarella, verenigingsgebouw-brug, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Jaarvergadering WIOS, Hotel Neuf, Boskoop,aanvang 14.30 uur. Jaarvergadering geref. jeugdveren., in geref. kerk, aanvang 19.30 uur. ZEVENHUIZEN Op rijksweg 12 raakte dinsdagmorgen onder de ge meente Zevenhuizen ten gevolge van een klapband een autobus van de weg en kwam in een naast gelegen weiland terecht, waar hij kantelde en op zijn rechterzijde bleef liggen. In de bus zat groot aantal militairen die onderweg waren van Den Haag naar Harderwijk. Niemand liep let sel van enige betekenis op. WADDINXVEEN Niet minder dan zes tweede-prijs-winnaars bij W.S.E. Dat betekent in de laatste vier toto-uitslagen niet minder dan éénentwintig prijswinnaars. Speelt u al in de toto? Nog niet...? Laat u zich dan inschrijven bij een der onderstaande adressen: C. Toor, Sint Victorstraat 35; Adr. Kleiweg, Kromme Esse 9; Theo Droog, Acaciasctraat 68; W. Nieuw- hof, W. de Rijkelaan 5; J. Vink, Von- dellaan 18; v.d. Helm, Roemer Vis- scherstraat 17A. v.d. Starre, nieuwe benzinepomp Boonstoppel en siga- renmagazijn v.d. Krans, Kerkweg. WADDINXVEEN In het rooms katholiek verenigingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat wordt 4200,— 1868,— 1137,— 6010,— 4435,62 923,26 1842,71 1630,49 371,67 5991,06 gebaar van dit kind dat nooit honger heeft gekend was er niet minder ontroerend om. Kinderen beheersten ook de actie in Reeuwijk. „Dit is van mij en van mijn broertjes, meneer,” zei een meisje van drie jaar toen zij drie guldens, die zij stijf in het kleine handje geknepen had gehouden in de bus gooide. Een andere kleuter keerde haar spaarpot in de bus om en vond toen ze al dat geld zag „dat je er zo’n hoop snoepjes van zou kunnen kopen.” Opbrengst 13.367,65 of ruim twee gulden per inwoner. Hieronder volgt een specificatie per gemeentehuis en per kerk. Hier uit kan men echter geenszins opma ken dat de opofferingsgezindheid bij één bevolkingsgroep groter zou zijn dan bij de andere. De meeste gevers zijn naar het dichtstbijzijnde gebouw gesneld om hun gaven af te geven. Iedereen heeft de roep om hulp ver staan, ieder heeft gegeven. We kun nen er dankbaar voor zijn. Het kindje van drie met drie gul den in haar handje in Reeuwijk is voor ons oneindig veel belangrijker dan de man die tienduizend gulden gaf, maar die tegelijkertijd vond dat de naam van zijn bedrijf een extra- vermelding verdiend. Die man heeft niet begrepen wat er met „Eten voor India” nu eigenlijk precies werd be oogd. Jammer voor hem. Waddinxveen Ned. Hervormde kerk brug Wijkgebouw Esdoornlaan Bethel wijkcentrum Immanuëlkerk Gereformeerde kerk Chr. Afgesch. Gemeente Sint Victorkerk Sint Petruskapel Rem.-Geref. kerk Raadhuis JUNIOREN Afdeling A: Groeneweg G.S.V. Moordrecht Be Fair Waddinxveen VEP Moerkapelle Jodan Boys W.S.E. Zwervers R.V.C. Spirit WADDINXVEEN De vol gende activiteiten ten bate van het bouwfonds voor het nieuwe zwembad staan op het programma: Margarine: De Remia-margarinefabrieken te Den Dolder hebben hun zwembadactie met vier weken verlengd tot en met 19 maart. Van de in Waddinxveen ver kochte Remia-produkten zul len de volgende bedragen wor den gereserveerd: margarine 2 cent van ieder pakje; fritessaus 10 cent van ieder emmertje en slasaus 5 cent van ieder beker tje. Deze afdracht is niet van invloed op de geldende prijzen en evenmin op de winst van de winkeliers die de Remia- produkten verkopen. Geduren de de eerste drie weken van de actie was het netto resul taat 198,65. MOERKAPELLE Vrijdag 25 februari: Uitvoering „De Kleine Trompetter” (Zevenhuizen), Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. Centen tellen Met zijn vierduizend inwoners kwam Zevenhuizen aan de fraaie opbrengst van 7058,58. Een gedeelte van de Zevenhuizense bevolking stortte echter zijn bijdrage in Moer kapelle zodat men het gemiddelde ook wel op twee gulden per inwoner kan stellen. Oud Verlaat kwam aan de fraaie opbrengst van ongeveer vijftienhonderd gulden (bij boven staand bedrag inbegrepen). Eén kind bracht een doosje met zelfgespaarde centen op het gemeentehuis en het zelfde gebeurde bij een der kerken. Na afloop leverde dat nogal wat op onthoud bij de telling op maar het De heer Schulting motiveerde ook zijn persoonlijk besluit om af te tre den. „Nu mijn werkkring steeds meer beslag op me gaat leggen zie ik voor de toekomst geen mogelijkheid meer mijn raadslidmaatschap naar beho ren te vervullen,” zei hjj. Er zjjn voldoende andere capabele kandida ten om me zonder bezwaar terug te trekken, aldus de voorzitter. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer J. M. van der Bas, die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen de heer J. van Dam. WADDINXVEEN week van 15 t/m 21 februari 1966 Geboren: Carin, d.v. K. L. Kempers en J. van Sprang; Oswin, z.v. P. Kruger en L. M. de Groot; Paul Joseph Marie en Ton Wilhel mus Henricus, zoons van A. A. W. Pruymboom en T. H. M. v. d. Lans; Roeland Jan, z.v. J. G. Wessels en T. J. M. Bardoel; Elisabeth Jacqueline, d.v. A. Kers bergen en C. Bloot; Jeroen Joris Arie, z.v. L. F. Sol en H. C. van Sintemaartensdijk; Abramina Lambrechta Johanna, d.v. K. Broer en J. G. Gibbon. Ondertrouwd: J. Datema en B. Dijkstra; H. Hoogerdijk en A. W. Verhagen; L. de Vries en J. Bosloper; J. S. Heemskerk en A. M. Blonk; F. K. Peters en N. F. de Kleijn. Gehuwd: G. v. Wageningen en G. C. v. Elswijk; S. J. Prinsenberg en C. M. G. Kleiweg A. J. P. Venema en M. F. Cowan; J. Lasseur en C. H. P. Haspels. Overleden: Lena C. Verschoor w.v. Vos, oud 83 jaar; Christina H. de Boer e.v. Kempkes, oud 55 jaar. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 lipssleutel; driewieler- fietsje; bruine sjaal. Verloren: rode portemonnaie met in houd; blauwe portemonnaie met sleutel; blauw kinderwantje; zwarte handschoen; boodschappentas; blau we trui; rode trui; muts; een groen wantje. BURGERLIJKE STAND ZEVENHUIZEN Geboren: Maart je Janneke, d.v. J. J. van der Wouden en M. L. Voshol; Gerritje Adriana, d.v. D. Immerzeel en E. C. Versteeg; Maria Johanna Sijgje, d.v. A. van der Wiel en H. J. Vermulm. sen Waddinxveen en Boskoop aan. Met instemming werden ook de ac tiviteiten van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zwem bad gevolgd, aldus het raadslid. Na dat de heer Noordam nog enkele za ken had besproken volgde een inte ressante discussie over diverse ge meentelijke problemen. Burgemeester Trooststraat door de jongerenorganisatie van de afdeling Waddinxveen van de Hol landse Maatschappij van Landbouw op vrijdag 4 maart aanstaande een grote feestavond georganiseerd. Le den van de groep zullen het toneel stuk „O... oom Albert toch!” opvoe ren. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. Deze avond is bedoeld als een kennismakingsbijeenkomst. In tegenstelling tot wat wij vorige week vermeldden is de toegang niet vrij, maar bedraagt de entreeprijs 2,50. Afwasmiddel: De oliehandel ’De Pionier’ van het Noordeinde zal gedurende twee maanden van ieder flesje van een speciaal afwasmiddel, dat wordt verkocht, vijf cent afdragen voor het bouwfonds van het zwembad. Dus iedere afwas betekent een bijdrage voor het nieuwe zwembad. WADDINXVEEN Door de heren A. Boonstoppel jr., eigenaar van het Waddinxveense garagebedrijf van die naam, en C. Boonstoppel, fabri kant, is dezer dagen de naamloze vennootschap Automobielbedrijf A. Boonstoppel jr. N.V. te Waddinxveen opgericht. Deze N.V. is een voortzet ting van het reeds bestaande garage bedrijf. Dit is het gedicht dat Lenie de Bil, een leerlingetje van de openbare lagere school in Moerkapelle, maakte voor burgemeester I. J. P. Keyzer ter gelegen heid van de overhandiging van de tweehonderd gulden die de 74 leerlingen van haar school spontaan bijeenbrachten: De kandidatenlijst voor de komen de gemeenteraadsverkiezingen werd als volgt samengesteld: 1. A. Macda- niël, 2. mevrouw H. van der Graaf- va nDommelen, 3. mr. F. J. de Reus, 4. D. R. F. van Bremen, 5. H. P. Kwakernaak, 6. mevrouw R. S. C. A. Okhuizen-de Sauvage Nolting, 7. J. Edelman Kzn., 8. prof. mr. N. E. H. van Esveld, 9. C. Wilson, 10. A. Hoo- geveen, 11. F. Verkerk, 12. G. J. van Hulzen. ZEVENHUIZEN De propaganda- avond van de afdeling Zevenhuizen van de Vereniging Volksonderwijs is in alle opzichten een succes gewor den. Niet alleen dat Hotel Vos zater dagavond tot de laatste plaats was bezet om te kunnen genieten van het uitstekende amateurtoneel van de toneelgroep van Volksonderwijs, maar tijdens de bijeenkomst konden ook 32 nieuwe leden wroden inge schreven. Nadat de voorzitter van de afde ling, de heer N. Dirkzwager de be langstellenden welkom had geheten, was het woord aan de heer E. van Veen, lid van het landelijk hoofdbe stuur van Volksonderwijs. Deze maakte in een korte toespraak de doelstellingen van de vereniging be kend en verklaarde dat de strijd nog lang niet gestreden was. Ook bracht hij het honderdjarig bestaan van de vereniging ter sprake. Na de pauze voerde de toneelgroep het toneelstuk „Pinky het neger meisje” op. Dat ging de „acteurs ,ën actrices” vlot van de hand en ze mochten na afloop dan ook een wel verdiend dankbaar applaus in ont vangst nemen. Nog tijdens deze bij eenkomst kreeg de groep invitaties ook elders te komen spelen. Na afloop van het stuk bleven de bezoekers ong geruime tijd bijeen. Velen maakten van de gelegenheid tot dansen gebruik. Aanstaande za terdag houdt Volksonderwijs haar tweede propaganda-avond. ZEVENHUIZEN De acties „Eten voor India” en „Het huis van de bruid” hebben de gemeentenaren van Zevenhuizens Nederlands Her vormde Kerk niet verhinderd toch weer een forse duit in het zakje te doen voor de actie voor de bouw van de nieuwe pastorie. De thermometers blijven gestaag omhoog gaan. Begin deze week wezen zij een bedrag van 11.571,- aan. Samen met Ina Hertog en Piet van Ommeren, door klasgenootjes uitver koren, mocht Lenie dit gedicht en het fraaie met spaarcentjes en zak geld bijeen gebrachte bedrag zater dagmorgen aan Moerkapelle’s eerste burger overhandigen (zie foto). De jeugd van Moerkapelle deed trou wens veel meer. De splinternieuwe jeugdbrandweer trok in vol ornaat met een stokoude handbrandspuit door het dorp en voerde het opschrift mee: Wij kun nen water geven, maar willen rijst geven.” De jonge spuitgasten ver spreidden circulaires waarin de be volking werd aangespoord de honge rende mensen van India te helpen. „Een handvol rijst betekent daar zo veel meer dan een hand vol geld hier”, stond er op die circulaire. Op waarlijk overweldigende ma nier heeft Moerkapelle aan deze op roep gehoor gegeven. De jeugdbrand weer haalde ruim zeventienhonderd gulden op. Op het raadhuis en in de kerken telde men bijna 4600. Ge middeld 4,54 per inwoner of 19,13 per gezin. Op negen plaatsen konden de Waddinxveners zaterdag hun geld kwijt. De actie droeg hier een meer verspreid karakter dan die van Moerkapelle, maar ook Waddinxveen bleef keurig boven het nationale ge middelde. Ondanks het slechte weer trokken velen naar kerken en raad huizen waar portemonnaies en spaar potten werden leeggeschud. De stem bus die in het raadhuis was geplaatst en die door wethouder S. Pille zorg vuldig op slot was gedaan moest om tien over half elf al weer worden geopend omdat kinderen hun spaar potten er niet in konden leegschud- den. Ook hier een ontroerende op offeringsgezindheid van vooral de jeugd, die veelal aan een veel hoger gemiddelde kwam dan vader of moe der. 28.409,81 of twee gulden per inwoner telde men na 1 uur op het gemeentehuis. ZEVENHUIZEN De zo belang rijke ontmoeting tussen Thor 2 uit Bergambacht en het eerste team van de volleybalclub ’De Zevenklappers’, die eventueel zou moeten uitmaken welk team de tweede plaats op de ranglijst zou innemen, is geëindigd in een fraaie zege voor de Zevenhui zenaren. In het verleden bleek de mentale instelling van het Zeven huizense team bij een grote achter stand niet zo sterk, maar deze maal verliep alles op rolletjes. Er ontstond geen paniek en de goede spelopbouw bleef gehandhaafd. Dank zjj deze vechtlust werd de overwinning der Zevenhuizenaren in de eerste en de derde set veilig gesteld. Het tweede team behaalde vorige week een gemakkelijke zege op het Moerkapelse Komeet 2. Het tweede team behaalde uit de laatste zes ont moetingen negen punten dank zij vier overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag. Het dames-team van „De Zeven klappers” won vorige week glorieus van Meteor 2. Het was een vrij een tonige wedstrijd die al in twintig minuten beslecht was. Setstanden: 15-3, 15-4 en 15-1. WADDINXVEEN Donderdag 24 februari: Raadsvergadering, gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Vrjjdag 25 februari: Gebedsuur Vrouwenwereldgebedsdag Immanuëlkerk, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Dam- en Schaaktoernooi Waddinx veen, in Geref. Verenigingsgebouw, aanvang 10.00 uur. Ruilbeurs „De Paddestoel”, clubhuis Lijsterbesstraat, aanvang 14.00 uur. R.K. Toneelvereniging met de klucht „Poespas”, r.k.-veren.gebouw Burg. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 1 maart: Bijeenkomst geref. vrouwenvereni ging „Bij de Bron”, geref. veren.geb., aanvang 19.45 uur. Donderdag 3 maart: Feestavond N.V.V., geref. veren.geb., aanvang 20.00 uur. WHillHIIIUUÜIIIUUliyUUlUlUUitMhlIlHUlilllUIUItlaUUUMBIIHUlBUUlllUHilflUIHIItHttinWMMUUmiUIM ESTO W.S.E., Nieuwerkerk A.S.V., G.D.S. R.V.C., Reserves: Zwervers 2 - Moerkapelle 2, 14.30 uur Gouda 6 Waddinxveen 2, 12.00 uur 14.30 uur 14.30 uur Moerkapelle 3 - Soc^Boys 3, 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur Waddinxveen 4 - W.S.E. 3, 14.30 uur ZATERDAGVOETBAL Vierde klasse C KNVB: Be Fair Unicum Zwaluwen 3 Be Fair 2 Afdeling Gouda: Bergambacht R.C.V., Boskoop Moerkapelle, Waddinxveen Sportief, W.D.S. Zwammerdam, Het raadslid P. Noordam hield na de pauze een inleiding over het on derwerp „De leefbaarheid in onze gemeente”. Hjj wees erop dat in een sterk groeiende gemeente als Wad dinxveen de recreatiebehoefte grote problemen schept. „Het gemeentebe stuur beijvert zich tijdig maatregelen te treffen die ook in dat opzicht de leefbaarheid zullen moeten bevorde ren,” zei de heer Noordam. Hij roerde daarbij de samenwer king tussen Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen en de groenstrook tus- ZONDAGVOETBAL Vierde klasse E KNVB: Haastrecht Waddinxveen Groeneweg Woerden Afdeling Gouda: N.S.V. Zwervers, 14.30 uur Soccer Boys Nieuwkoop, 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur REEUWIJK Zowel wethouder H. G. D. Coppens als plaatsvervangend wethouder K. Schulting hebben zich niet meer voor een volgende zittings periode van de Reeuwijkse gemeenteraad beschikbaar gesteld. Dit betekent dat van de huidige liberale raadsfractie alleen de heer A. Macdaniël weer in de raad zitting zal hebben. Een en ander is gebleken tijdens de ledenvergadering die de afdeling Reeuwijk van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie verleden week vrijdagavond in de zaal van café Het Wapen van Reeuwijk aan de Notaris d’Aumerielaan hield. De voorzitter, de heer K. Schulting, deelde in zijn openingstoespraak mee dat de heer Coppens, gedurende vele jaren lid van de raad en de laatste vier jaar wethouder, om ge zondheidsredenen had besloten af te treden. De scheidende wethouder was de mening toegedaan dat jonge ren zijn taak nu zouden moeten overnemen. De heer Schulting bracht de heer Coppens, die op het ogenblik in het ziekenhuis verblijft, dank voor het vele door hem in dienst van de ge meenschap verrichte werk. Hij be treurde het besluit van de ere-voor- zitter van de afdeling Reeuwijk zeer maar kon er wel begrip voor op brengen. Telegrafisch werd dit aan de heer Coppens medegedeeld. 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur 15.15 uur Bodegraven-Groot Ammers, 15.15 uur Reserves: Be Fair 4 - Groot Ammers 3, 13.30 uur R.C.V. 4 Bergambacht 2, 13.30 uur R.C.V. 3 Moerkapelle 2, 15.15 uur WADDINXVEEN Wethouder J. P. H. Venema heeft in een brief aan het bestuur van de Waddinxveense kiesvereniging van de Anti Revolutionaire Partij, die hij gedurende twintig jaar in de raad heeft vertegenwoordigd, verklaard niet voor een volgende zittingsperiode in aanmerking te willen komen. De brief van wethouder Venema werd vorige week donderdagavond tijdens de ledenvergadering van de A.R. in het gereformeerd verenigings gebouw door voorzitter P. de Ljjster voorgelezen. Ir. Venema, twintig jaar raadslid en acht jaar wethouder, wil blijkens de inhoud van zijn brief, de fakkel o verdragen aan een jonger raadslid. Voorzitter De Lijster had bijzonder grote waardering voor dit sympa- tieke gebaar van ir. Venema. „Het valt toch altijd moeilijk een taak, die men lief heeft gekregen, op te ge ven,” zei hij. De heer De Lijster was met grote dankbaarheid vervuld voor de manier waarop de scheidende wethouder gedurende deze twee de cennia de ARP in de raad heeft ver tegenwoordigd. Evenals bij de verkiezingen in 1962 zal men ook op 1 juni van dit jaar weer met de CH-kiesvereniging op één lijst uitkomen als overeenstem ming wordt bereikt over de samen stelling van de kandidatenlijst. De voorlopige kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1. F. M. van Tol, 2. P. Noordam (aftr.), 3. P. de Lijster, 4. H. W. R. Meyer, 5. C. van Beek, 6. C. Hoogendoom, 7. G. Graafland, 8. C. van der Bas, 9. mevrouw J. A. Vene- ma-van Baren, 10. drs. M. de Kool, 11. C. H. deVries, 12. F. Barendrecht, 13. C. van der Sar, 14. ir. G. v.d. Berg en 15. G. van Halem. Spaarvarkens: Bij de café’s, restaurants en I enkele andere gelegenheden^® zijn onlangs op initiatief van? de heer Versloot jr. spaarvar-! kens neergezet met het op-ï schrift: „Voor het nieuwe zwembad”. De afdeling Waddinxveen van de Partjj van de Arbeid vergaderde vo rige week donderdagavond in het kleine zaaltje van café De Unie aan de Kerkweg. De belangstelling voor die bijeenkomst was groot en het zaaltje was dan ook eivol. Zó vol, dat voorzitter A. H. van Gent de aanwezigen moest verzoeken voor eerst géén sigaar of sigaret op te steken. De Partij van de Arbeid had graag in het Gereformeerd Verenigingsge bouw vergaderd, net als bijvoorbeeld de AR en de VVD en ook de vrou wengroepen van PvdA en NW. Het bestuur van het Verenigingsgebouw wees het verzoek van de PvdA ech ter om principiële redenen van de hand. Op de vraag van het PvdA- bestuur waarom dan wel de NW- en P.v.d.A.-vrouwengroepen daar mochten vergaderen kreeg het ten antwoord: „Die praten toch niet over politiek?” Wat ons nu voortdurend bezig houdt is de vraag: „Waar hebben al die AR- en VVD-leden dan over ge praat en hóe zijn ze erin geslaagd onze verslaggever zo om de tuin te leiden dat hij dacht dat er wél over politiek werd gepraat?” Indien het bestuur van het Geref. Verenigingsgebouw konsekwent wil zijn, dan zou het bijeenkomsten van alle groeperingen, die niet de princi pes van dat bestuur delen, moeten weren. Een duidelijke uitspraak zou in het belang van de gemeenschap wel op zijn plaats zijn. suiiiniiiniiiiimiinnuniiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiuniiuiiiiiiiiiiiuiirauuiiiiiiiiiiitfl! HULDIGING BIJ ’CONCORDIA’ W. v. Ringelenstein veertig jaar lid WADDINXVEEN In vol ornaat marcheerde vorige week maandag avond het muziekkorps van ’Concor dia’ over de Jan Dorrekenskade om voor de woning van de heer W. van Ringelenstein stil te houden en een serenade te brengen. Dat was het begin van een grootscheepse huldi ging die het jubilerende bestujjrslid van ’Concordia’ later op de avond in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat te wachten stond. Voor het feit dat hij veertig jaren een trouw en actief lid van het mu ziekkorps was geweest, waarvan zo’n dertig jaar bestuurslid, is de heer Van Ringelenstein enkele weken te rug tijdens de jaarlijkse uitvoering al koninklijk onderscheiden, maar het besturu had gemeend aan dit ju bileum toch nog wat extra aandacht te moeten besteden. In aanwezigheid van wethouder S. Pille en diens echtgenote, gemeen tesecretaris H. Jenné en vele ande ren vond de huldiging plaats. Voor zitter G. L. de Knegt hield een uit voerige toespraak waarin hij de ver diensten van de jubilaris voor de vereniging nog eens belichtte. „U was een goed bestuurslid en een uit- 1 stekend secretaris,” aldus de heer De Knegt. Namens het bestuur en de leden overhandigde hij de jubilaris een gouden zegelring en mevrouw F. van Ringelenstein-de Bruin werd een boeket bloemen aangeboden. Glazenactie: De glazenactie van de heer H. Koren, Pr. Beatrixlaan 5, telef. 2531, die tot dusverre bijna 1100 heeft opgebracht, duurt nog steeds voort. De fraaie ’long-drink’ glazen met gezel lige afbeeldingen van diverse plaatsen kosten 3,50 per zes stuks of 1,— per stuk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 3