en voor PvdA verliezen voor PvdA-stunt ook door Vakantie 1 966 I5 daagse vliegreizen Jonge kiezers lieten Waddinxveen SGP vallen Ook hier grote winsten boer Koekoek Pljroljjj-engl in de huid gezondheid en zuiverheid niet-geestverwanten erg gewaardeerd Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen ’Hart van Holland’ Reisbureau A. VANGINKEL ANNA VAN BURENSTRAAT 11 WADDINXVEEN (vlak bij winkelgalerij Oranjewijk) telefoon 01828-2940 Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Minister F ondeling in Waddmxveen Waddinxveen Voor Baby EG J Waddinxveen 2,6 Moerkapelle 190 1 54 170 1 184 0 Rappard 742 6 748 Reeuwijk 497 200 140 20 8 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Zevenhuizen 54 265 172 naar 540 216 17 2 146 MAKELAARS TAXATEURS vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf Gemeenteraad vervolg: op pag. 14 1 Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 24 MAART 1966 21e JAARGANG - Nr. 1080 •/o •/o •/o 27,2 27,0 1367 27,8 1755 1775 23,6 1666 13,7 14,8 1083 693 848 14,4 14,2 966 446 8,9 10,1 11,2 614 10,3 844 659 15,9 17,1 893 860 14,9 919 14,1 1198 13,8 14,3 716 868 13,2 861 14,4 1042 12,7 17,2 1031 15,8 861 921 956 15,4 0,6 37 0,6 42 0,8 35 0,6 47 0,7 25 0,4 17 0,3 24 0,4 52 winst boekte van 0,3%. 1,2 71 74 1,1 192 4,5 112 1,7 341 0,2 13 0,9 0,8 61 55 0,5 26 6507 5028 7543 5988 113 167 106 103 6620 Totaal uitgebrachte stemmen 5134 7710 6091 182 27,5 154 182 28,6 25,7 2 0,3 2 3 0,3 0,6 53 46 7,0 40 8,3 6,7 161 180 161 24,4 25,3 30,2 105 82 84 13,2 86 12,4 14,4 2 3 0,5 4 0,3 0,8 172 23,3 127 148 26,0 21,2 3 2 1 0,2 2 0,3 0,3 3 8 Pacifistisch Socialist. Party 0,2 0,4 1 9 26 Boeren Party 1,4 595 661 636 3 6 7 Totaal uitgebrachte stemmen 598 643 667 653 23,2 24,3 23,9 775 694 770 866 (Ingezonden mededeling) 28,5 28,3 947 848 29,7 912 592 16,8 563 391 13,7 16,7 543 14,3 13,0 456 437 469 16,4 278 6,6 208 6,5 193 6,7 225 240 7,5 6,6 206 7,2 226 61 1,9 1,9 63 0,4 37 17 29 0,9 1,2 9 0,3 0,2 8 8 0,2 196 48 1,5 Boeren Party 8 0,2 7 0,5 0 15 0,3 14 0,6 22 3458 2860 3222 3349 Vredebest 28 - 30 67 67 55 55 Totaal uitgebrachte stemmen 2927 3277 3525 3404 BBEL. Partij van de Arbeid 688 745 38,2 38,8 735 730 36,8 29 1,6 35 1,4 40 2,0 259 14,4 276 14,6 301 15,2 181 10,0 174 9,3 174 8,8 459 462 25,5 24,4 23,7 470 167 175 9,2 9,3 200 10,1 18 1,0 39 0,8 15 13 8 0,7 0,5 0,2 5 8 11 0,4 0,6 1,8 36 2 1 0,1 0,6 13 REIS- EN PASSAGEBUREAU 1805 1896 2196 1984 Totaal uitgebrachte stemmen 1805 1896 2196 1984 alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Party van de Arbeid Katholieke Volkspartij Volksp. voor Vrijh. en Dem. Anti Revolutionaire Party Christelijk Historische Unie Staatkundig Gteref. Party Commun. Party Nederland Geref. Politiek Verbond Geldig uitgebrachte stemmen Blanco en onwaarde Party van de Arbeid Katholieke Volkspartij Volksp. voor Vryh. en Dem. Anti Revolutionaire Party Christelijk Historische Unie Geldig uitgebrachte stemmen Blanco en onwaarde Commun. Party Nederland Staatkundig Geref. Party Geref. Politiek Verbond Partij van de Arbeid Katholieke Volkspartij Volksp. voor Vryh. en Dem. Anti Revolutionaire Party Christelijk Historische Unie Staatkundig Geref. Party Pacifistisch Socialist. Party Commun. Party Nederland Geref. Politiek Verbond Geldig uitgebrachte stemmen Blanco en onwaarde Geldig uitgebrachte stemmen Blanco en onwaarde Rappard Overige partijen Boeren Party Rappard Overige partijen Telefoon (01820) 3856 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Pacifistisch Socialist. Party Boeren Party Rappard Overige partijen Katholieke Volkspartij Volksp. voor Vryh. en Dem. Anti Revolutionaire Partij Christelijk Historische Unie Staatkundig Geref. Party Pacifistisch Socialist. Partij Commun. Party Nederland Geref. Politiek Verbond bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde 33,9 2,4 12,- 7,8 24,6 9,8 1,7 0,7 0,1 6,6 25,6 0,1 7,3 22,9 14,2 0,1 24,8 0,4 1,1 3,5 (verschijnt elke donderdag) Prov. Staten 1958 aantal stemmen Tweede Kamer ’63 aantal stemmen Prov. Staten 1966 aantal stemmen MALLORCA COSTA BRAVA ITALIë (Adriatische kust) RIVIERA JOEGOSLAVIë GRIEKENLAND Verder nog keuze uit vele reizen waaronder: 5 Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 - 3504 Voor iedere reis het beste advies! 18,9 25,- 17,1 14,4 8,0 5,8 4,1 0,6 0,2 5,7 0,2 Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN „Goedenavond mevrouw, mijn naam is Vondeling en ik ben lid van de Party van de Arbeid. Mag ik u vragen of u uw keuze voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten al hebt bepaald?” Met deze woorden richtte de minister van financiën, prof. dr. ir. A. Vondeling, zich verleden week donderdagavond tot een aantal verbouwereerde Waddinxve- ners in de Vondelwyk, die er in het geheel niet op hadden gereken een minis ter op de koffie te krygen. Prov. Staten 1962 aantal I stemmen j In Waddinxveen kregen PvdA en SGP de grootste klappen. Ten op zicht van de Statenverkiezingen in 1962 verloren deze partijen resp. 4, 2 en 2,6 procent der stemmen en ten opzichte van de kamerverkiezingen 1963 was het verlies voor de PvdA 3,4% en voor de SGP zelfs 3%. Het is duidelijk, dat de grote groep jonge kiezers, die nu voor het eerst aan de verkiezingen deelnam in Waddinxveen mede oorzaak is ge weest aan de grote teruggang bij de SGP. Het stemmenverlies van de KVP is ook nog wel opvallend, want ondanks de grote aanwas van Ka tholieke gezinnen in de nieuwe wij ken liep het stemmenpercentage ten opzichte van 1963 toch nog met 0,4 terug. De Boerenpartij boekte een winst van 4,% ten opzicht van 1962 en 2,8% ten opzichte van 1963. De par tij van Rappard ging 0,2% vooruit. Andere partijen die ten opzichte Voor de gemeenteraadsverkiezin gen in juni a.s. is het nu nog moei lijk een prognose te maken, omdat er mede door de aanwezigheid van de Herv. Groepering in de gemeen teraad moeilijk een vergelijking is te maken. Van grote invloed zou wel kunnen zijn of de Boerenpartij, die zich voor de raadsverkiezingen heeft laten inschrijven, nu na de grote stemmenwinst ook inderdaad met een lijst in deze gemeente zal uitkomen. Een dergelijke lijst zou zowel de resultaten van de VVD als van de andere Prot. Chr. partijen kunnen beïnvloeden. Ook de nieuwe partij gemeentebelangen zou nog WADDINXVEEN De slag is weer gestreden. Ook in Waddinxveen, Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen is de partij van Koekoek de grote winner van de Provinciale Statenverkiezingen geworden, die aan de PvdA in al deze gemeenten het gevoeligste verlies toebracht. Voorts brachten de verkiezingen in al deze gemeenten stemmenwinst voor CHU en PSP. Daar mede wordt de landelijke tendens gevolgd. Men zou kunnen spreken van een afkeuring van het regeringsbeleid, maar veel sterker spreekt uit deze uitslag een kennelijk bestaand onbe hagen bij een niet onaanzienlijk deel van het Nederlandse volk. Want het stemmenverlies is duidelijk niet ten goede gekomen aan de constructieve oppositie, in dit geval de VVD, maar voornamelijk verdwenen naar de extremistisch rechtse Boerenpartij. Een van de ochtendbladen van vandaag sprak van een aardverschuiving op het politieke front en dat is in feite ook zo, want het PvdA-verlies is natuurlijk niet rechtstreeks naar de Boeren partij gegaan, maar ook onderling zijn er talrijke verschuivingen die niet direct uit de eindpercentages zijn op te maken. van 1963 redelijke winst boekten waren de A.R. met 1,8%, PSP met 1,4%, VVD met 1,1%, CHU met 0,6 terwijl het GPV een stemmen- Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. 380,00 345,00 365,00 391,00 399,00 520,00 dagen Parijs, 10 dagen Tirol, 7 daagse Rijnreis, 10 dagen Lago Maggiore etc. Uit sluitend boekingen bij bonafide reisorganisaties. Vraagt vrijblijvend folders. Minister Vondeling was in Wad dinxveen in het kader van de actie huis-aan-huisbezoeken die alle voor aanstaande leden van de Partij van de Arbeid als bijdrage in de verkie zingsstrijd de afgelopen weken in vele gemeenten in ons land afleg den. Aan de ’’stunt” in Waddinxveen werkten onder meer ook mee drs. J. Borgman, ijstaanvoerder van de PvdA in de kieskring Gouda, burge meester J. Huurman van Gouderak (kandidaat-Statenlid) en verschei dene Goudse en Waddinxveense raadsleden en bestuursleden van de PvdA. De minister was volgens zijn par ty genoten niet erg productief. Hij kon zich moeilijk losmaken van de mensen met wie hij aan de praat raakte en hij schreef meerdere ma len namen op van mensen die fisca le problemen hadden. Zowel in de flats in de Justus van Effenlaan als die van de Vondellaan waar de minister aanbelde werd de ze manier van propagenda iedereen hogelijk gewaardeerd; ook men het niet eens was met ’s ministers poli tieke idealen. De reacties die de heer Vondeling op zijn vraag kreeg varieerden van ’’Inderdaad, er val aan mijn keuze niet meer te tornen” tot ”Ik heb werkelijk nog geen idee, wat raadt u me aan?” Antwoord van dr. Von deling: ”U moet de partij steunen die volgens u het beste uw belangen en die van uw medemensen behar tigt. U moet er werkelijk goed over nadenken voordat u uw keuze be paald.” Bij de mensen die hun keus reeds hadden gedaan toefde de minister niet lang. Méér tijd besteedde hij vervolg op pag. 14 POEDER - CREME-OLIE- ZEEP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1