Eindelijk gymnastieklokaal voor Reeuwijkse schooljeugd O Raad Energiebedrijf geeft bijna acht miljoen uit <5BAL Programma ZONDAGVOETBAL Bronchïletten ii Stroopwafels voor inwoners van Vondelwijk I weekeinde Wachtvcrbods- borden op drie plaatsen w Moerkapelle uit Pony ruiters naar Rotterdam supportersvereeiL Expositie van wandkleden en tekeningen Ruiter- onderscheiding voor P. Ripping Ttipbqlette VoorQmj een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN van het BI Be Fair - dames kampioen weer Maar nog geen UITSLAGEN promotie STANDEN PROGRAMMA Damclub Excelsior Eerste team van Zevenklappers promoveert tweede klas naar Jeugdteam Gouwe kampioen in poule WADDINXVEEN Door een bij zonder fraaie overwinning op het jongens B-team van GZC (9-0) is het jeugdzevental van de zwemclub De Gouwe nu zeker van de bovenste plaats (en dus het kampioenschap) in hun poule voor de wintercompe titie van de Kring Gouwe-Rijnstreek De jongens speelden een uitsteken de wedstrijd, waarin zowel de voor- als de achterhoede uitblonken goed spel. Wim Los bracht vier doelpun ten op zijn naam, Arie van Ame- rongen zorgde voor drie treffer en afgelopen Ruilbeurs Gouwevrienden Bouwfonds J zwembad bijna f 31.000 "■J Pagina 4 I Leerkracht Hoestdrank in ta b I «tvar m. 9 5 ct r/i i tj; id Jfd 41 4.4-44 8 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART 24 MAART 1966 0—2 i door 5 6 Dealer voor Waddinxveen maar het ging vooral om de vraag aan ten worden verleend. rakter draagt omdat de jaarrekening gen van enkele gemeenten nog niet zijn opgemaakt. 2—2 2—1 WADDINXVEEN Het is een niet succesvolle teams van 9 19 12 16 14 19 21 20 8 21 10 19 13 4 16 10 19 9 3 Behalve scholen zullen ook vereni gingen van het lokaal gebruik kun- ken maken. Sportief Moerkapelle, Boskoop R.C. Verheul, Bodegraven WDS, Moerkapelle Gouda, RVC Zwervers, ONA 2 Be Fair 2, 10 11 10 11 12 12 10 11 11 10 12 14 14 14 13 14 12 13 14 14 12 13 13 12 12 11 12 7 7 6 5 4 4 3 4 3 0 0 8 7 6 5 6 5 3 1 3 9 7 5 5 6 6 4 0 0 3 3 2 3 6 3 3 0 2 6 3 4 5 5 4 14.45 uur 14.45 uur 14.45 uur 14.00 uur 14.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 14.00 uur 16.00 uur 14.45 uur 15.15 uur 15.15 uur 13.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 9 8 8 6 3 9 9 3 3 22-23 20-26 19-25 16-26 12-31 24-33 13- 22 8-44 14- 38 16-32 18-38 10-47 14-73 0—1 2—0 JUNIOREN Olympia Groeneweg, Donk Be Fair, 7 7 6 7 5 4 3 4 1 0 2 1 1 0 2 3 3 1 1 3 1—0 3—2 2—0 0—1 5—3 2—3 1— 0 2— 2 1—2 2—3 0—5 Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer A. P. de Graaff, Stationsstr. 21, telefoon (01828) 2614. ZEVENHUIZEN Ondanks de wat trage start in het begin van de com petitie heeft het eerste team van de volleybalvereniging De Zevenklap pers via de promotiecompetitie de tweede klas in de afdeling Gouda weten te bereiken. Voor een team dat zijn tweede seizoen ingaat is dat waarlijk geen kleine prestatie. Het succes van De Zevenklappers is voor een groot deel te danken aan de vakkundige en enthousiaste trai ning en coaching van de heren G. v.d. Wilt en G. van Meerveld. WADDINXVEEN Op vrijdag avond 8 en zaterdag 9 april organi seert de zwemclub ”De Gouwe” weer een grote stroopwafelactie, waarvan de baten zijn bestemd voor het bouwfonds van het nieuwe zwembad. Een vorig jaar gehouden stroopwafelactie heeft toen bijzon der goede resultaten opgeleverd. REEUWIJK Eindelijk is het dan zoverReeuwigk krijgt een gymnas tieklokaal. In de vergadering van de gemeenteraad van afgelopen maandag avond werd het voor de realisering van dit voor de gemeente en vooral voor de jeugd zo broodnodige gebouw een bedrag van ruim drie ton uitgetrokken. Al in een vergadering van 30 september 1960 besloot de raad over te gaan tot de bouw van een gymnastieklokaal. Een Haags architect maakte een ont werp, maar dit plan kwam niet in aanmerking voor een urgentieverklaring van het ministerie van O., K. en W. Of Be Fair zal promoveren is een kwestie van afwachten, want in juni zullen promotie-degradatiewedstrij - den moeten worden gespeeld tegen MVC 2, dat onderaan eindigde in de overgangsklasse. 1 3 2 5 12 1 3 0 1 ZONDAGVOETBAL Vierde klasse E KNVB: Waddinxveen Oudewater, Groeneweg Gouderak, Afdeling Gouda: Nieuwkoop RVC, Nieuwerkerk NSV, Moerkapelle GDS, Zwervers Ammerstol, Reserves: Olympia 5 Waddinxveen 2, GSV 7 Groeneweg 3, Groeneweg 4 Bergambacht 4, 24 RVC 3 Nieuwkoop 4, Waddinxveen 4 ESTO 4, ZATERDAGVOETBAL Vierde klasse C KNVB: Be Fair Piershil, WADDINXVEEN Nog maar twee jaar geleden promoveerde het eerste dames-volleybalteam van Be Fair naar de eerste klas in de afdeling Gouda van de Nederlandse Volleybal Bond. Onlangs werden de Waddinx- veense dames opnieuw kampioen, dank zij een voortreffelijke over winning (3-0) op het Schoonhovense DOS 1. Vooral echter het feit dat concurrente M.V.C. 3 bjj ’Vires’ een steekje liet vallen. Tot leden van de commissie van georganiseerd overleg voor het per soneel van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf werden benoemd de leden N. van Dantzig, M. G. Groenen- berg, C. A. van der Hooft, J. Kruijs- heer en J. W. Wegstapel. De algemene raad stelde deze middag voor 7.695.000,- aan kredieten beschik baar voor diverse investeringen, o.a. 170.000,- voor de verbetering van het Reeuwijkse aardgasnet. De stijgende behoefte aan elektri citeit vergt grote investeringen. Ten einde ook in een verdere toekomst de levering van deze vorm van ener gie zonder moeilijkheden te laten verlopen zullen nu reeds grote in vesteringen dienen te worden gedaan Daarom stelde het college van be heer een nota op waarin de plannen voor de aanleg van een 50 kV-hoofd- voedingsnet worden ontvouwd. Dit project vergt in zijn geheel ruim 11 miljoen gulden. De algemene raad stelde voor dit jaar vast een krediet van 4.365.000,- beschikbaar. MOERKAPELLE De rijkspolitie van Moerkapelle verzoekt ons mede te delen dat dezer dagen het dorp weer enkele wachtverbodsborden zijn geplaatst. Op drie plaatsen geldt nu een nieuw wachtverbod, namelijk le Oostzijde van het twee de gedeelte van de Dorpsstraat, 2e. Oostzijde Wilhelminastraat en 3e. Noordzijde verlengde Raadhuis straat. Na uitvoerige debatten kon de al gemene raad uiteindeljjk toch ak koord gaan met het voorstel van het college van beheer, dat voor de plannen een jarenplan had opgesteld de voorzitter, mr. J. W. Blankert, zegde toe dat ook de kleinere, zg on rendabele gemeenten te zijner tijd aan de beurt zouden komen. De begroting voor het dienstjaar 1966, die in een volgende vergade ring behandeld zal worden, geeft voor de afdeling elektriciteit een ba tig saldo te zien van 325.990, voor de afdeling gas 36.358,en voor leveranties aan derden 21.600,In de toelichting ver klaart het college van beheer dat de begroting een provisorisch ka- Dit team speelt volgende jaar in de tweede klas. Vorige week donderdagavond schoot onze fotograaf Sjaak Noteboom dit plaatje van het kampioensteam van „De Zevenklappers”. Staande van links naar rechts: G.' van der Wilt (trainer), G. van Meerveld (coach), J. van der Wel, J. van Reeuwijk, H. Boevé, D. van der Linde. Zit tend van links naar rechts: C. Nobel, C. Wiggers, G. van der Wel en B. Meyer. WADDINXVEEN De Pony Club van de „Gouwe Ruiters” zal op dins dag 29 maart in Rotterdam een de monstratie Pony rijden geven op de aldaar te houden Paasveetentoon- stelling. Op 30 april werkt de Pony Club mee aan de feestelijkheden in Reeuwijk ter viering van de Konin ginnedag. WADDINXVEEN Voor het club- kampioenschap van de damvereni ging „Excelsior” werd de 27e ronde gespeeld. De uitslagen waren: C. H. Kramp 2-0, T. Twigt-A. Blom 1-1, C. Blonk-C. Stolker 2-0, W. v.d. Heijden- T. den Ouden 0-2. Uitslagen groeps wedstrijden: A. Zwanenburg-B. van Eijk 1-1, A. A. Rietveld-J. Vermeu len 1-1, A. Blonk-H. Boele 1-1, A. N. Littooy sr.-G. Heeren afgebroken. De uitslagen van de derde ronde van de jeugdcompetitie zijn: Groep A: D. la Grand-M. Roobaard 2-0, C. Honkoop-N. Hoogerdijk 1-1, C. Twigt- R. van Dijk 2-0, R. Vermey-H. Koele 2-0, W. v.d. Plaat-H. van Rhijn 0-2. Groep B: D. van Vuuren-J. v.d. Plaat 2-0, T. Twigt-J. de Vries 2-0, W. Hoo- gerdijk-O. de Meij 2-0, P. v.d. Vlist- A. van Eyk 1-1, E. Vermey-F. Kelder man 0-2, W. Goor-J. v.d. Plaat 2-0. De ranglijst bij de senioren ziet er na zevenentwintig ronden als volgt uit: De eerste zeventallen bij de da mes- en de heren moesten beiden met 4-0 het onderspit delven, res pectievelijk tegen het sterke Donk 1 en het bijzonder goed op dreef zijn AZC 1. Vooral de Uitstekende AZC- doelman speelde de Waddinxveense heren parten. Programma: Gouwe 3-ZPS 1 he ren (dinsdag 29 maart - 21.15 uur), Gouwe 1-De Maas 1 heren (zater dag 2 april - 18.00 uur, vriend schappelijk), SZ en PC-Gouwe jon gens (dinsdag 5 april - 20.30 uur), BZ en PC-Gouwe 3 heren (dinsdag 5 april - 21.00 uur), Gouwe 1-GZC 2 heren (dinsdag 5 april - 2135 uur.) De algemene raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf voor Gouda en Omstreken heeft maandagmiddag in de raadzaal van het Goudse Stad huis uitvoerig gedelibereerd over de aansluiting van een aantal kleinere ge meenten op het aardgasnet. In principe bleek de algemene raad geen enkel bezwaar te hebben tegen het doen van de daarvoor benodigde investeringen, welke gemeenten prioriteit zou moe- Vorige week maandag werden de promotiewedstrijden afgewerkt. In de eerste wedstrijd tegen het onder aan in de tweede klas geëindigde Olympia 2 uit Gouda was er van krachtverschil geen sprake, maar de zenuwen speelden de Zevenhuizena ren duidelijk parten. Vooral het ser veren, onder normale omstandighe den een sterk punt bij De Zeven klappers bleef onder de maat. De tweede wedstrijd (tegen VSTS 3) gaf een duidelijk herstel te zien. Dank zij krachtige smashes, goede set-ups enzovoort, wonnen de Zevenhuize naren en konden zij met de tweede plaats promoveren naar klas 2. MOERKAPELLE De voetbalver eniging Moerkapelle heeft plannen voor de oprichting van een suppor tersvereniging. Verscheidene Moer- kapellenaren hebben reeds belang stelling getoond voor dit initiatief. Op vrijdag 25 maart aanstaande zal in het clubgebouw van de voetbal vereniging een oprichtingsvergade ring worden gehouden (aanvang 19.30 uur). WADDINXVEEN De speeltuin vereniging ”De Paddestoel” houdt op zaterdagmiddag 26 maart weer een ruilbeurs in haar clubhuis aan de Lijsterbesstraat (aanvang 14.00 uur) Er is altijd vraag naar sigarenband jes, speldjes, suikerzakjes, vreemde munten, enzovoort. Nadat het gebouw gereed is ge komen zal naar alle waarschijnlijk heid door de gemeente een vakleer kracht in de lichamelijke oefening in dienst worden genomen. Het ge bouw zal komen te staan aan de Van Staverenstraat in Reeuwjjk-brug. WADDINXVEEN Onder auspi ciën van de Kunststichting Wad dinxveen wordt dinsdagavond 29 maart a.s. in het expositiezaaltje bij Boekhandel Veldwijk een tentoon stelling geopend van wandkleden en tekeningen van de in Waddinxveen woonachtige Annemarie Schoone- veldt. Zij kreeg haar opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten. Nadat zij later in dienst trad bij de Kon. Shell, kreeg zij daar de kans haar aristie- ke gaven binnen het bedrijf te ont plooien. In de loop der jaren heeft zij en kele malen geëxposeerd en zijn haar werkstukken ook besproken in het televisieprogramma ’Kijk op Kunst’. In onze krant van volgende week komen wij uitvoeriger terug op de activiteiten van Annemarie Schoo- neveldt en haar expositie in Wad dinxveen. de resterende goals werden Wim van der Wal gescoord. WADDINXVEEN Tijdens de in Utrecht gehouden algemene verga dering van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rjjverenigingen is de heer P. Ripping uit Waddinxveen onderscheiden met het ere-teken met kroon van deze federatie voor zijn verdiensten voor de landelijke ruitersport in het algemeen en in het bijzonder ook als voorzitter van de Bond Zuid-Holland en Noord- Brabant. De onderscheiding, die slechts bij hoge uitzondering wordt toegekend, betekent tevens ’n eer voor de Lan delijke Rijvereniging „De Gouwe- Ruiters, waarvan de heer Ripping lid is. VOETBALSTANDEN ZONDAGVOETBAL Vierde klasse E KNVB: Oudewater VEP Stolwijk Gouderak Woerden Moordrecht Boskoop Groeneweg Waddinxveen Lekkerkerk Haastrecht Afdeling Gouda: Moerkapelle Nieuwkoop Nieuwerkerk WSE RVC NSV ESTO Ammerstol Zwervers Soccer Boys GDS ZATERDAGVOETBAL Vierde klasse C KNVB: Unicum Heinenoord Piershil Melissant Jodan Boys Sportlust ’46 Be Fair Spirit Schoonhoven Afdeling Gouda: Gr.-Ammers Boskoop Zwammerdam 12 R.C. Verheul Bodegraven Waddinxveen WDS Sportief Bergambacht Moerkapelle 12 10 0 13 2 4 6 1 10 7 0 17 21-5 1 17 30-13 2 14 16-6 3 13 26-25 2 14 21-17 5 11 20-26 4 7 6 4 9 ZATERDAGVOETBAL Vierde klasse C KNVB: Schoonhoven Be Fair, Afdeling Gouda: WDS Bergambacht, R.C. Verheul Sportief, Moerkapelle Bodegraven, Groot-Ammers Waddinxveen, 70 Zwammerdam Boskoop, 12 Reserves: Jodan Boys 8 Moerkapelle 2, 12 R.C. Verh. 4 Gr. Ammers 4, 20 13 11 1 11 11 11 12 12 13 11 11 11 12 2 1 4 4 1 0 3 2 1 11 1 1 23 41-13 2 16 32-14 3 15 31-16 4 13 32-18 5 14 29-25 5 12 20-16 6 11 22-27 5 6 9 9 1 23 1,76 0 28 1,64 0 25 1,56 2 26 1,44 4 25 1,38 4 21 1,31 2 13 1,30 4 24 1,26 3 22 1,22 2 11 1,22 7 22 1,15 5 13 1,08 6 16 1,00 6 13 0,92 9 15 0,78 12 15 0,71 3 6 12 15 0,71 3 7 10 13 0,65 2 1 5 5 0,62 3 6 12 12 0,57 5 0,50 9 0,46 5 0,37 1 0,25 Het grote tekort op het gebied van gymnastiekzalen in ons land heeft de Vereniging voor Nederlandse Ge meenten en de Koninklijke Neder- landsche Heidemaatschappij doen uitzien naar een oplossing. Sinds en kele jaren worden nu gymnastiek zalen in srie gebouwd volgens een bepaald plan. Tot nu toe werden vier van deze series opgeleverd, terwijl er thans drie in uitvoering zijn. Voor de in specties van het lager onderwijs in Delft, Gouda en Alphen aan de Rijn is door het ministerie van onderwijs en wetenschappen nu een serie van veertien gymnastieklokalen toege- zen. Reeuwijk krijgt er één van. Kosten van dit project, dat onder hands zal moeten worden aanbe steed in verband met een spoedige en efficiënte uitvoering 310.000,-. Ge specificeerd: meer-kosten grond 47.000,-, fundering 20.000,-, bouw kosten 163.000,- vloer 500,-, verwarming 22.000,-, toestellen 24.000,-, honorarium en toezicht 15.000,-, onvoorzien 5000,-, extra voorzieningen 7000,- en grondkos- ten 900,-. 2 20 70-17 2 20 46-14 4 15 43-25 3 14 24-23 4 14 23-18 6 13 41-35 6 12 30-34 5 11 21-36 9 2 I Vierde klasse E KNVB: VEP Groeneweg, Boskoop Waddinxveen, Afdeling Gouda: NSV Soccer Boys, ASV GDS, RVC Zwervers, ESTO Nieuwkoop, WSE Nieuwerkerk, Reserves: Groeneweg 2 - Moerkapelle 2, 11.30 Waddinxveen 2 - Bodegraven 3, 14.30 Moerkapelle 3 - Nieuwerkerk 6, 14.30 Gouderak 4 Groeneweg 4, 12.00 Nieuwkoop 4 - Waddinxveen 3, 14.30 Gouda 8 RVC 3, 12.00 uur 2 20 23-6 2 19 25-14 3 17 35-17 4 14 24-20 3 5 15 21-22 5 12 21-20 6 10 18-32 7 8 gesp/gew/gel/verl/pnt/gem F. M. P. Jacobi C. H. Kramp A. Blom T. Twigt H. Boele A. Blonk H. Troost T. den Ouden A. N. Littooy sr. 18 J. Slappendel G. Heeren T. Baan C. Blonk T. Driessen J. Vermeulen A. Zwanenburg 21 B. van Eyk J. de Heer A. Compeer A. A. Rietveld J. Hoogerbrug C. Stolker W. v.d. Heyden A. de Joode week geweest voor de de biljartvereniging ”De Gouwevrienden”. De enige overwin ning in de competitiewedstrijden voor de KNBB werd behaald door het FA-team dat De Watertoren FB uit Boskoop een 4-5 nederlaag toe bracht. De thuiswedstrijd tegen Centrum FB uit Nieuwerkerk werd echter door hetzelfde Waddinxveen se team met dezelfde uitslag verlo ren. Twee wedstrijden verloor Gou wevrienden FB. De eerste nederlaag werd geleden tegen Welgelegen FB uit Boskoop (4-5) en de tweede was en 7-2 overwinning voor het even eens Boskoopse Watertoren FC. Op eigen laken kreeg Gouwevrienden E met 2-7 klop van het sterke KOT uit Gouda. 16.00 uur Jodan Boys 2 Be Fair 2uur Afdeling Gouda: Gr.-Ammers - Zwammerd., 16.30 uur 16.00 uur 16.00 uur 16.00 uur Waddinxveen Bergamb., 16.00 uur Reserves R.C. Verheul 2 Boskoop 2, 16.00 uur Rijnstreek 2 Be Fair 3, 16.00 uur Moerkapelle 2 R.C.V. 4, 16.30 uuur JUNIOREN Afdeling A: Groeneweg ONA, 16.00 uur Be Fair ESTO, 16.30 uur Waddinxveen Nic. Boys, 16.00 urr 14.30 uur 16.30 uur 16.00 uur Nieuwerkerk 2 W’veen 2, 16.00 uur Afdeling B: Waddinxveen Gouda, Be Fair Jodan Boys, Boskoop Moerkapelle, Groeneweg WSE, RVC GDS, Be Fair 2 NSV 2, Spirit 2 Be Fair 3, Afdeling C: Be Fair Gouda, Nieuwerk. Groeneweg, WSE Soccer Boys, RVC Waddinxveen, GSV 2 WSE 2, W’een 2 Bodegraven 2, 13 11 1 17 11 6 16 9 7 18 10 6 18 11 3 9 3 5 3 9 6 7 8 4 3 10 2 6 1 6 4 5 3 g 5 6 3 WADDINXVEEN De afgelo pen week kwam de stand van het bouwfonds voor het nieu we zwembad op bjjna 31.000. Een goede stap vooruit werd gemaakt dank zij een vorstelijk gébaar van de Oranjevereni ging Waddinxveen, dat uit sal- l do van het op 10 maart jl. in de veilinghal georganiseerde muzikale festival een bedrag van 1000 beschikbaar stelde voor het zwembad. Een belangrijke bijdrage kwam voorts van de Katho lieke Toneelvereniging, die on langs speciaal ten bate van het zwembadbouwfonds en toneel voorstelling organiseerde, waar de klucht ’Poespas’ zoveel suc ces oogstte. De baten van deze voorstelling en het daarop vol gende bal bedroegen niet min der dan 125, De tafeltennisvereniging „Kwiek” stortte uit de eigen kas een bedrag van 25 in het bouwfonds. De al geruime tijd lopende glazenactie van de heer H. Ko ren is thans ten einde. Van de laatste verkoopactiviteit was het netto resultaat 75,75. In totaal heeft deze glazenactie 1225,89 opgebracht. De heer Koren heeft nog wat glazen over. Liefhebbers kunnen bij hem terecht. Zijn adres is: Pr. Beatrixlaan 5, telefoon 2531. Voorts willen we nog vermel den een al eerder gedane stor ting van 5 door de heer H.J.S. alsmede een bedrag van 2,50 i van de heer P.B. Behalve rekeningen bij twee banken heeft de Stichting Vrienden van het Zwembad nu ook een eigen postrekeningnr. nl. 70 67 60. Overschrijvingen voor het bouwfonds kunnen plaats vinden op dit nummer, aan de Coöperatieve Raiffeisen bank Waddinxveen (gironum mer 79138) of aan de Algemene Bank Nederland te Gouda giro 36140) ten name van de Stich ting „Vrienden van het Zwem bad”. ,/0 Het kampioensteam van Be Fair. Van links naar rechts staande: trainer C. v.d. Velde, mevrouw C. Versluis-Bakker, mej. A. van Nielen, mevrouw W. Boom, mevrouw L. Dicker-Koker. Van links naar rechts zittend: mej. T. Mulder, mej. L. Moons en mevrouw J. Verhoeff-Koetsier. (foto Sjaak Noteboom) 4j - t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 4