Waddinxveen binnen een jaar uit de woningnood Nieuwe kerkorgel Gereformeerde keik (Kerkweg) betekent grote vooruitgang mms Ê- 1 Behoefte nieuwe aan Eerste kievietsei Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen ’Hart van Holland’ woningen blijft echter nog bestaan Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Spit, Spierpijn J burgemeester Van der Hooft: Litspraak van Dit jaar 344 Te lajje huur Subsidie eindelijk vervangen Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Aanvragen Ingenomen Als de kippen Optimistisch Voor een dubbeltje Twee jaar geleden „Bioscooporgel LM •Wli b 'fel Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 14 APRIL 1966 21e JAARGANG - Nr. 1083 ,5 REIS- EN PASSAGEBUREAU (Ingezonden mededeling) Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank ”<k ben er vast van overtuigd dat de woningnood bin nen een jaar tot het verleden zal behoren.” Woorden van deze strekking sprak burgemeester C. A. van der Hooft tijdens een onlangs gehouden vergadering van de Waddinxveense gemeenteraad. Oude kranten zijn geld waard. We bouwen er een zwembad mee. Zaterdag worden ze gehaald. Het ontwikkelen van steeds nieu we systemen om het bouwtempo te verhogen hebben er mede toe bijgedragen dat Waddinxveen het spook der woningnood binnen een jaar zal hebben kunnen verdreven. Onze fotograaf Sjaak Noteboom maakte deze foto van het zg. giet- bouw-systeem zoals dat door de firma Reym in de Vondelwijk wordt toegepast. We hopen hierop later nog terug te komen. OUD-PAPIERACTIE, ZATEDAG- OCHTEND VOOR ZWEMBAD (verschijnt elke donderdag) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. men een en zou Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 -3504 Voor iedere reis het beste advies! Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. gen en 9 ontruimingsgevallen. In middels verdwenen 35 namen van de vorige lijst, zodat de wachtlijst ei genlijk toenam. "Dat is opzich niets onrustbarends,” zegt de heer Meyer. ”In het ene tijdvak zijn er veel meer aanvragen dan dat er woningen ge reedkomen en in een andere periode komen er weer veel meer woningen gereed. Vooral als er hele series ge reedkomen. Het kan gebeuren, dat er bij de toewijzing van woningen op een gegeven moment stagnatie ont staat en dat we een maand later in eens een groot aantal aanvragers van de lijst kunnen afvoeren. De heer Meyer zegt zelf: ”In de vrije sector worden meer woningen gebouwd dan er in Waddinxveen koopbehoefte bestaat en dus komen er heel wat mensen van buiten op die huizen af.” WADDINXVEEN In een weiland in het gebied tussen de bebouwde kommen van de gemeenten Waddinxveen en Boskoop zijn vorige week de eerste kievitseieren gevonden door Teunis Wiersma uit Wad dinxveen en de heer T. Klazin- ga uit Boskoop. Teunis Wiers ma bood zijn kievitsei aan aan burgemeester G. W. baron van Dedem van Boskoop. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde Op de wachtlijst stonden op 1 januari van dit jaar 407 gegadig den ingeschreven. Gespecificeerd: 126 ruilaanvragen, 86 vestigingsaan- vragen, 94 trouwlustigen, 67 gevallen van ontruiming en 34 inwoningsge- vallen. Volgens de heer Meyer is het van 140 van deze gevallen noodza kelijk dat ze nog dit jaar een nieuw of ander huis krijgen. De overige gevallen zijn dus beslist niet urgent. In het tijdvak van 1 januari tot 1 april 1966 kwamen daarbij 29 ruil aanvragen, 6 inwoningsgevallen, 25 trouwlustigen, 18 vestigingsaanvra- De heer Wagensveld is bijzonder ingenomen met het nieuwe orgel. ”Ik bespeel zelf wel geen muziekin strument, maar ik ben toch een lief hebber van kerkorgelmuziek. De ro mantische stroming uit de twintiger jaren heeft ook de kerkorgelmuziek niet onaangetast gelaten en ik zou zeggen ten onrechte. Het oude kerk orgel was daar een erfenis van. Of schoon ik weet dat vele mensen het niet met me eens zullen zijn vind ik de klankkleur van het nieuwe orgel die overeenkomt met de klankkleur van de orgels ten tijde van de be roemde organist Jan Pierszoon Sweelinck (1562-1621), bekend als componist en als bespeler van het orgel van de Oude Kerk in Amster dam. Mijn persoonlijke mening is dat de kwaliteit van de orgelmuziek er nu bijzonder op is vooruitge gaan.” Daarvan zullen de gemeenteleden zichzelf aanstaande vrijdag kunnen overtuigen als de beide adviseurs het nieuwe orgel zullen inspelen. De heer Van der Linden zal zelf een toelichting geven over ’’zijn” orgel. Adviseur Hanegraaff houdt vervol gens een inleiding over het onder werp ’’Koorzang in de ere-dienst”. Hieraan zal het gereformeerd kerk koor haar medewerking verlenen. Om het nieuwe instrument te kunnen inbouwen moest het oude pneumatische orgel uit de twintiger jaren, waarvan de secretaris van de commissie van beheer, de heer J. J. Wagensveld uit de Meidoornstraat, zegt dat het een geluid voortbracht als de toentertijd in zwang zijnde bioscooporgels, het veld ruimen. Slechts enkele onderdelen van het oude orgel werden door de bouwer, die nog vrij kort in het vak zit, in het nieuwe overgebracht. Stap voo rstap is in die drie maan den de bouw gevorderd. Pijp na pijp moest worden ingebracht en dat al lemaal onder het deskundige toe zicht van de adviseurs van de Or- gelbouw-adviescommissie van de Gereformeerde Organistenvereni ging, de heren J. C. Hanegraaff en A. de Ru uit Leiden. Het mechani sche orgel heeft zestien sprekende stemmen en telt niet minder dan twaalfhonderd pijpen. Het instru ment bestaat uit een hoofdwerk en een rugpositief, waartussen de orga nist plaats neemt. Het instrument be- en berichten tot Nog niet zo lang geleden zou een uitspraak als deze allerwegen verbazing hebben gewekt. Goed, het was ook toen al bekend dat Waddinxveen bouwde, en snél bouwde, maar dat het de wedloop met de toename van het inwoner tal zou kunnen bijhouden klonk een ieder als onmogelgk in de oren. Men vergat (en vergeet) veelal dat de stijging van het aantal inwoners voor een groot deel afhankelijk is van het bouwtempo. Toch groeide het aantal inwoners sneller dan in enige andere gemeen te van dezelfde grootte en met de in die gemeenten gebruikelijke woning- produktie zou Waddinxveen er dan ook zeker niet gekomen zijn. Het Algemeen Dagblad verwon derde zich in een artikel, dat het blad in mei 1964 aan Waddinxveen wijdde al over de bewering van bur gemeester Van der Hooft als zou het woningnood-spook binnen vier hooguit vijf jaar verdreven zijn. Die voorspelling is inderdaad niet juist gebleken... de burgemeester zat er zelfs nog een jaar naast. De woningnood, volksvijand nr. 1 en dat sinds de bevrijding, nu 21 jaar geleden. Ontstaan door de ver nietiging van talloze huizen door oorlogshandelingen, door een onver wacht grote aanwas van de bevol king, door het onbewoonbaar wor den van vele vooroorlogse huizen, door de verbetering van de levens standaard (hogere eisen aan kwali teit, sanitaire voorzieningen, enz.) en door de sanering van vele woon wijken. Dat was toen. Nu zijn er ook ande re oorzaken, die ervoor zorg dragen dat er nog woningnood heerst. Alle regeringen hebben na de oorlog een jaren een functie heeft gekregen als uitwijkmogelijkheid voor de vele woningzoekenden in Rotterdam, Den Haag en andere grote steden in de buurt. Er zijn uiteraard wel meer gemeenten die in een soortgelijke positie verkeren, maar die zijn nog geen van allen uit de woningnood. Op een vraag, wat dan wel de oor zaak is, dat Waddinxveen een guns tige uitzondering op de regel vormt, antwoordde de woordvoerder: ”In principe is elke gemeente voor ons geljjk en worden de toe te wijzen contingenten zo gelijkelijk mogelijk verdeeld, maar als er in een bepaalde plaats een gemeentebestuur zit, dat voortdurend by ons op de stoep staat om te vragen of er nog wat is, dan zijn die gemeenten onvermijde lijk in het voordeel. Waddinxveen is er altijd als de kippen bij als er er gens een gaatje is en heeft daar dan ook duidelijk van geprofiteerd.” Op het gemeentehuis spraken we met de heer W. F. Meyer, chef alge mene zaken. Hij zei: ”Een opmerking als de burgemeester heeft gemaakt, moet natuurlijk op zijn juiste waar de geschat worden. We zijn eigen lijk al uit de woningnood, er is hier nu alleen nog sprake van een wo ningtekort, dat we in de loop van het jaar hopen te hebben aangezui verd. En dan zijn we er nog niet; ik zou haast zeggen: gelukkig zijn we er nog niet. Er zal altijd behoefte blijven aan nieuwe woningen. Denk maar eens aan trouwlustige jonge paartjes die een huis willen hebben, aan de woningen die deze naam ei genlijk niet meer waardig zijn en dus vervangen dienen te worden, aan de saneringsplannen, en zo kan ik nog wel een paar voorbeelden noemen. De woningbehoefte zal al tijd blijven bestaan en daar tegen voeren we dan ook geen strijd.” en reumatische pijnen wrijfl U eveneei» **K met En zelfs in 1966 klinkt de opmer king van Waddinxveens eerste bur ger nogal optimistisch. De bewering van minister Bogaers, dat de wo ningnood in Nederland in 1970 tot het verleden behoort, is al door vrij wel niemand serieus genomen. We noemen als voorbeeld Gouda, waar men volop plannen heeft, maar waar niemand er hoop op heeft in 1970 uit de woningnood te zijn. En toch is Gouda drie maal zo groot als Waddinxveen, heeft dus recht op grotere contingenten, en groeit veel minder revolutionair. Waddinxveen groeide in 1965 vijf maal zo snel en relatief bezien nog harder. Voor beelden als Gouda zijn er te over. Om deze redenen staken wij ons licht op bij een tweetal instantie, die ons konden vertellen waarom Wad dinxveen wél... en al die andere niet?. Dat was in de eerste plaats het ministerie van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid en vervol gens het gemeentebestuur zelf. De woordvoerder van Volkshuisves ting zei dit: ”Dat Waddinxveen over een jaar uit de woningnood is, is op zich helemaal niet zo verwonderlijk. Ik denk aan talloze gemeenten in het oosten en noorden van het land, die in feite ook volop woongelegen heid hebben. Waddinxveen is in dat opzicht dus zeker geen uitzonde ringsgeval. In de randstad vormt Waddinxveen waarschijnlijk wel een uitzondering. Het is een flinke ge meente, die bovendien in de loop der stelt hoge eisen aan het wooncom fort en woongenot, maar wil er niet voor betalen. Voor de mensen uit de grote steden vormt de huurprijs vrijwel nimmer een bezwaar. Na tuurlijk is het zo, dat er uitzonde ringen zijn. Er is inderdaad een gro te groep inwoners die een bepaalde huurprijs niet op kan brengen en die toch in een ander huis moet. Maar er zijn er ook velen met een royaal inkomen, die nog in een van de goekope woningwetwoningen wonen. Zij kunnen makkelijk in een duurder huis wonen. Zij profiteren bovendien van de rijkssubsidie op deze woningen, die eigenlijk be stemd is voor minder draagkrachti- gen. Maar zij realiseren zich dat niet of willen het zich niet realise ren. Die mensen betalen wel en in feite subsidiëren ze de woningwetwo ningen. Er is nl. geen aannemer, die woningwetwoningen wil bouwen als daar geen premie- en/of vrjje-sec- torwoningen tegenover staan. De prijs van de vrije-sectorhuizen moeten dan het verlies op de woning wetwoningen compenseren. Wie in de woningtoewijzing ”zit” heeft een boeiend, soms aangrijpend beroep. Hij komt in aanraking met toestanden waarvan velen nauwe lijks een voorstelling hebben. Waar moet je, om maar eens een voor beeld te noemen, naar toe met een moeilijk plaatsbaar gezin, dat in een op instorten staand krot woont? Naar een van de nieuwe wijken? Met zo’n oplossing zullen de buurt bewoners weinig gelukkig en de be trokkenen zelf niet gediend zijn. Dan de jonggetrouwden die bij ouders inwonen. Moeilijkheden zijn hier aan de orde van de dag. En dan is het makkelijk genoeg om te zeggen dat er huizen genoeg zijn. ”Je kunt er zó een kopen.” Maar waar halen twee jonge mensen het geld vandaan als ze zich ook al in de schuld moe ten steken om al het benodigde huis raad te kunnen aanschaffen Hun moeilijkheden zouden misschien niet bestaan, indien die vele tientallen met een hoger inkomen niet voor een dubbeltje op de eerste rij wilde zit ten. De juiste man op de juiste plaats en burgemeester Van der Hooft had niet hoeven te zeggen ’’Binnen een jaarDan had hij kunnen zeggen ”Een jaar of wat geleden Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Inzenden van advertenties dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN Als aanstaande vrijdagavond de orgelbouwer J. van der Linden uit Leiderdorp het nieuwe kerkorgel van de Gereformeerde kerk aan de Kerkweg overdraagt aan de commissie van beheer dan zijn maanden van werken, inspanning en overleg achter de rug. Dan zal eindelijk het moment zijn aangebroken dat de gemeenteleden van de kerk hun opofferingsgezindheid zien beloond met de ingebruikname van een bijzonder fraai, aan alle eisen des tijds aangepast kerkorgel, waarvan de realisatie ruim drie maanden heeft geduurd. dit pneumatische gevaarte ter hand te nemen, tenzij een elektropneuma- tische speeltafel zou mogen worden ingebracht, men de klank aan de nieuwe eisen mocht aanpassen dispositie wijzigingen tot stand mogen brengen. Al deze vernieu wingen zouden een bedrag vergen dat de kosten van een nieuw orgel niet ver ontliep. Vandaar dat besloot tot de aanschaf van nieuw. slaat wel een groot gedeelte van de wand achter het preekgestoelte, maar is toch kleiner dan het oude orgel. Op de orgelgalerij is nu veel meer ruimte dan vroeger. Het nieu we orgel past zich qua uiterlijke vormgeving uitstekend aan bij het liturgische centrum van het kerkge bouw, dat een paar jaar geleden een vernieuwing onderging. De bestelling voor het nieuwe in strument werd twee jaar geleden geplaatst. Men liet het oog vallen op de ’’jonge” bouwer Van der Linden uit Leiderdorp omdat de grotere fir ma’s in deze branche, aan wie ook offerte werd gevraagd, veelal reeds voor jaren waren volgeboekt. Bo vendien had men van de zijde van de Orgelbouwadviescommissie veel vertrouwen in het jonge bedrijf, dat nog maar enkele orgels plaatste. Met vier man is er gedurende de laatste weken bijzonder hard aan de installatie gewerkt. Men is in Wad dinxveen bijzonder tevreden over het enthousiasme, dat de heer Van der Linden en zijn werknemers aan de dag hebben gelegd. Het instrument zelf heeft ruim 50.000,- gekost. Met de kosten van de sloop van het oude orgel en de installatiekosten komt men aan de 55 a 60.000 gulden. Men had aan vankelijk plannen het oude orgel te vernieuwen. Er was echter geen orgelbouwer meer die bereid bleek sociaal woningbouwbeleid gevoerd (woningwetwoningen, premiewo- ningen). Dat was in die tijd noodza kelijk. Wie anders dan de overheid bezat de middelen om te bouwen? Bovendien kon men op die manier planmatig te werk gaan en hield de overheid op die manier een vinger in de pap bij de ruimtelijke ordening, toen nog niet zo’n gewichtig pro bleem, maar nu een ministerie waar dig. Door de hoge subsidies van staatswege bleven de huren laag, waardoor iedere Nederlander op den duur verzekerd kon zijn van een aan de eisen voldoend woonhuis voor een redelijke huurprijs. De Neder lander raakte gewend aan een lage huur. En in het Nederland van 1966 is men ten gevolge daarvan niet be reid voor woongenot een reëel be drag neer te tellen. De huur voor een nieuwe woning, die alle moder ne comfort biedt, mag redelijkerwijs gesproken ongeveer een vijfde ge deelte van het gemiddelde inkomen bedragen. In veel gevallen is dat al zo, maar in Waddinxveen is men wat dat betreft een beetje achterop geraakt. De autochtone bevolking Op 1 januari van dit jaar waren er 344 woningen in aanbouw, die nog in 1966 gereed moeten ko men. Vooral in de komende maan den zal daarvan veel zijn te merken. Vanaf 1 januari tot nu toe kwamen 78 woningen gereed. Deze cijfers houden in, dat binnen afzienbare tijd de 2500e naoorlogse woning in gebruik kan worden genomen. Het houdt tevens in, dat de woningvoor raad in Waddinxveen op 150 na de vierduizend heeft bereikt. 25 woningen zullen nog dit jaar aan bewoning worden onttrokken. Aantal inwoners van Waddinxveen op 1 maart ’66: 14.542 (op 1 januari 14.440). t KWHS, - ■5 F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1