over voor er Lee Koningin Juliana zaterdag 57 jaar schoenen Ouders bezorgd over ontwikkeling recreatiemogelijkheden voor jeugd Bundeling individuele initiatieven nodig Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Initiatief Zwembadzeqels toestellen Leuke collectie zomerschoenen en sandalen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Salon ’Modern’ ’Hart van Holland’ hoorfia Proefrit eindigt in berm rijksweg 7x®óefe<r^ Waddinxveen moet leefbaar worden de jeugd voor KLEIWEG 2-6 - GOUDA - TEL. 2350 agfcgB a Zojuist ontvangen MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda ^£Mr.Opticien J. Grit HERENMODES EN CONFECTIE Jg Discussie Inzenden DONDERDAG 28 APRIL 1966 21e JAARGANG - Nr. 1085 Bouwstenen voor het nieuwe zwem bad. De schooljeugd verkoopt ze! REIS- EN PASSAGEBUREAU (Ingezonden mededeling) alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28 - 30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank WADDINXVEEN Het oudercomité van de beide R.K. lagere scholen in Waddinxveen maakt zich ernstige zorgen over de snelle groei van Waddinx veen, zonder dat daarbij de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden, spe ciaal voor de jeugd, gelijke tred houdt. Om aan deze bezorgdheid zo ruim mogelijk ruchtbaarheid te geven wordt vanavond in het R.K. Verenigings gebouw aan de Burgemeester Trooststraat een bijeenkomst belegd, waar bur gemeester C. A. van der Hooft op uitnodiging van het oudercomité zal spreken over de voorzieningen en toekomstplannen met betrekking tot de jeugd in deze gemeente. Koopt zwembad-bouwstenen! De schooljeugd verkoopt de bouwzegels voor één kwartje! niet alleen om te luisteren, maar ook om actief deel te nemen aan een dis cussie, die naar het comité hoopt, werkelijk tot resultaten zal leiden. Korte Tiendeweg 12, Gouda telefoon 01820 - 3033 (7 huizen vanaf de Markt) (verschijnt elke donderdag) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. De bestuurder, die te laat bemerkte dat hij de rijksweg zou moeten ver laten en zijn fout alsnog trachtte te herstellen, maakte een ’proefrit’. De auto werd zwaar beschadigd. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Waddinxveen telefoon 01828-3148 Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 -3504 Voor iedere reis het beste advies! Kleiweg 108, telefoon 01820-6033 (naast Kleiwegbrug) 's Maandags zijn de opticiens de gehele dag GESLOTEN. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. KANAALSTRAAT 4 TELEFOON (01828) 2289 ■,v ZATERDAG (Koninginnedag) zijn wij geopend van acht tot twaalf uur. ZEVENHUIZEN De 43-jarige Haagse bestuurder van een perso nenauto liep vorige week wonderlijk genoeg geen verwondingen op toen hij bij het verlaten van de rijksweg Den Haag-Utrecht tegen een stapel stenen opbotste daarna tegen de af rastering aansloeg en vervolgens van de weg vloog. van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. En juist nu er een zekere wind stilte is ingetreden komt het konings huis weer in het volle licht der pu bliciteit, zij het dan voor een on schuldig en buiten alle politiek om gaand gebeuren als de viering van de verjaardag van de koningin. De anti’s of welke benaming men hen ook geven wil zullen allicht weer een aanknopingspunt zien om de discussie over de viering van de na tionale feestdag al of niet op de ge boortedag van de monarch op gang te brengen. De voorstanders zullen hun Oranjegezindheid nog feller naar voren willen brengen en het is daarom dat wij vrezen dat het met name in Amsterdam niet rustig zal blijven. Iïet is de vraag of de verjaardag IJ, van H.M. Koningin Juliana zater dag a.s., juist dit jaar wel op zo’n gunstig tijdstip valt. Een jaar lang heeft het Huis van Oranje en de monarchie in het algemeen een storm van fel contrasterende emotionele reacties te doorstaan gekregen. Voor al de (niet altijd ongerechtvaar digde) kritiek op de houding van hen, die fel vóór waren en het ge drag van de vertegenwoordigers van de wettelijke macht heeft velen aan het denken gezet. SS' bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde Koningin Juliana is ongewild de centrale figuur geworden in het zo- langzamerhand op een conflict uit gelopen discussiepunt monarchie/ republiek. Een jaar lang heeft zij zichzelf en haar gezin door de woe lige baren van de publieke opinie moeten loodsen naar een veilige, maar vooral ook rustige haven. Zij heeft dat gedaan op de achtergrond en het is haar gelukt. Maar nauwe lijks af gemeerd zal zij op haar ver jaardag alweer in zee moeten steken, en met Koningin Juliana vragen wij ons af hoe het weer zich zal houden. Noodklok De problemen rond de recreatievoor zieningen voor de jeugd zijn naar de mening van het comité niet de pro blemen van een gesloten groep, maar van alle ouders van Waddinxveen. Door een zo groot mogelijke publici teit wil het comité daarom bereiken, dat ook elders de noodklok wordt geluid. Als ideaal ziet men de samenvoeging van al die noodklok ken tot een carillon, waarin alle groepen naar beste kunnen en met behoud van eigen klank samenspe len. Het is wenselijk, dat er een over koepelend orgaan wordt opgericht van plaatselijke ouderverenigingen, dat de krachten kan bundelen en dat een waardige gesprekspartner kan voormen voor de burgerlijke Het oudercomité heeft het initiatief genomen, omdat burgemeester Van Üer Hooft tijdens een onlangs ge houden raadsvergadering, waarbij de bestemming van een stuk grond aan de orde kwam, de inwoners van Waddinxveen gebrek aan initiatief verweet wat betreft activiteiten voor de jeugd. Naar de mening van het ouderco mité is er echter niet zo zeer sprake van gebrek aan initiatief, maar bloedt de behoefte aan actie steeds weer dood, omdat er onvoldoende bunde ling is. Volgens het comité zijn hier voor twee oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is de afstand te groot tus sen burgers en overheid, waardoor moeilijk buiten de politiek om com municatie tot stand komt. Ander zijds is in het algemeen de indivi dualistische instelling, zeker onder de nieuwe bevolking, zo groot, dat vele meningen en plannen niet ver der komen dan de besloten kring van de woonkamer. Indien de ouders van alle gezindten tot elkaar worden ge bracht is het misschien tevens moge lijk de afstand tussen ouders en burgerlijke overheid te verkleinen. ,d® \eö®f® v®^ .ZIEKENFONDS ‘l e v e r a n I e r Voor de vrouw, wier leven geheel in dienst heeft gestaan (en staat) van dit welvarende, maar toch zo on dankbare volk en op wier gelaat de sporen van zorgen en ver driet zich vooral het laatste jaar steeds meer hebben afgetekend, ho pen wij oprecht dat zij een prettige en ongestoorde verjaardag mag vie ren temidden van haar gezin en dat deel van het volk, dat wèl zijn dank baarheid durft tonen. Nog vele, vele gelukkige jaren! overheid inzake de jeugdvoorzienin gen. „Waddinxveen kan zich niet per mitteren te wachten, tot de proble men niet meer zjjn op te lossen”, zo meent het comité. „Waddinxveen moet leefbaar worden voor de mo derne jeugd. Dat leefbaar zjjn is voor het overgrote deel gelijk voor voor alle religieuze of politieke groeperingen, zodat vernippering van initiatief slechts verspilling be tekent, en derhalve zonder resulta ten zal bljjven. Geen speelruimte .Het oudercomité is niet blind voor b^sfaande activiteiten van clubs en deze geenszins wegcijferen. N ir men is zich er van bewust, dat dt duidelijk geleide activiteiten van die groepen, bij lange na niet de ge hele jeugd van Waddinxveen raken. Er bestaat zorg over fraaie nieuwe woonwijken, waar echter vrije speel terreinen voor de jeugd ontbreken en waar geen lokaliteiten zijn voor het beoefenen van algemene actieve vrij etij dsbesteding. Vooral de niet of minder georga niseerde jeugd raakt steeds verder verstoken van de mogelijkheden om de vrije tijd actief door te brengen met alle risico’s van dien, waarbij ^e®<> e®^ Weekblad voor Waddinxveen f--N WADDINXVEEN Vijf tienhonderd Waddinxveense schoolkinderen komen deze week in actie om bouwsteen zegels voor het nieuwe zwem bad te verkopen. Zij doen mee aan een spontaan initiatief van alle Waddinxveense scholen om ook van hun kant een bijdrage te leveren in de actie voor de bouw van het nieuwe zwem bad, waarbij vooral de jeugd van Waddinxveen zulke grote belangen heeft. De zwembadzegels kosten een kwartje. Vele kwartjes maken weer beroemde ’grote’ om de zwembadbouw van start te doen gaan. Deze week kwamen er weer tal van stortingen binnen: J. P. H. V. 10; H. K. v.d. V. 10; J. W. H. 50; G. L. 50; W. G. 10. Voorts wist de heer Ak kerhuis op een feestje met de Amerikaanse verkoop van één gulden 23,35 bijeen te halen. Het kienen tijdens de vorige week gehouden avond van de zwemclub ’De Gouwe’ leverde een netto bedrag op van 150 en de scheermesjesactie van sigarenmagazijn van der Krans resulteerde in 25. t®1' het oudercomité denkt aan de jeugd problematiek in tal van grote steden, die meestal ook een gevolg is van ge brek aan voldoende accommodatie in de ruimte zin om de jeugd datgene te geven, wat zij zoekt, maar ner gens meer kan vinden. Het oudercomité meent, dat de jeugd ook moet ervaren, dat hun ouders en velen met hen, alles in het werk stellen om hun woonplaats leefbaar voor hen te maken. Deze ervaring heeft de jeugd als rugge steun nodig en zal vertrouwen wek ken in ieder, die eerlijk mee werkt. De bijeenkomst vanavond in het R.K. Verenigingsgebouw is voor ie dere inwoner van Waddinxveen toe gankelijk. Het oudercomité hoopt, dat ouders, onderwijskrachten, jeugdleiders en -leidsters en allen die op een of andere manier nauw betrokken zijn bij de belangen van onze jeugd, aanwezig zullen zijn, X*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1